תכניות לימודים .9

דמוקרטיה ודו-קיום

9.2

  השתלמויות בית ספריות בחינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה –
  הקצאת שעות להפעלת השתלמות בית ספרית ברוח דוח קרמניצר

9.2-2

1.  כללי

המטה המשולב ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מבקש להעמיק את הלימוד ואת הבירור הערכי בנושאי החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה ובשאלות העומדות בבסיס קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. לצורך זה יקצה המטה שעות להפעלת השתלמויות בית ספריות. ההקצאה תינתן למוסדות בחינוך העל-יסודי - לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות - אשר יעמדו באמות המידה הנדרשות.


2.  אמות המידה לקבלת שעות להשתלמות מוסדית
2.1 עקרונות דוח קרמניצר ייכללו בחזון ובתפיסה החינוכית של בית הספר ויעמדו במרכז תוכני ההשתלמות.
2.2 עקרונות הדוח משולבים/ישולבו בתכניות הלימודים בבית הספר, תוך הדגשת תכנים כגון עקרונות המשטר הדמוקרטי, זהות אזרחית בישראל, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זכויות האדם והאזרח, השתתפות ומעורבות אזרחית, אזרחות פעילה, בירור דילמות דמוקרטיות ועוד.
2.3 תוכני ההשתלמות יתבססו על מקורות טקסטואליים מגוונים. המקורות יהיו משלושה סוגים: מן המורשת התרבותית של בית הספר (יהודית/ ערבית/דרוזית), מן המחשבה המדינית הישראלית ומן המחשבה המדינית המערבית.
2.4 המנהל יהיה שותף בגיבוש תוכני ההשתלמות.
2.5 ימונה רכז לליווי ההשתלמות הבית ספרית.
2.6 תוכני ההשתלמות ייושמו לתכנית פעולה בית ספרית.
2.7 מספר המשתתפים בהשתלמות לא יפחת מ-20 מורים.
2.8 תינתן עדיפות לחטיבות ביניים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.
2.9 תינתן עדיפות לבתי ספר בעלי מדד טיפוח גבוה.
2.10 תינתן עדיפות לבתי ספר שעדיין לא קיבלו משאבים להשתלמויות בית ספריות ממטה שנהר וקרמניצר בשנים התשס"ו והתשס"ז.


3.  מועד ההשתלמות והיקף השעות

ההשתלמות תתקיים בין החודשים שבט-אלול התשס"ז (אמצע פברואר-אוגוסט 2007) ותהיה בהיקף של 28-14 שעות.


4.  הסתייעות בבניית ההשתלמות

לתכנון ההשתלמות אפשר להסתייע ברפרנטיות המחוזיות של מטה שנהר וקרמינצר ובמגוון רחב של גופים אזרחיים המתמחים בתחום זה. גופים אלה יכולים לספק מאגר של מרצים וכן לסייע בביצוע ההשתלמות.


5.  אופן ההתקשרות
5.1 בתי ספר יגישו את מועמדותם, באמצעות ספח התחייבות כדוגמת הספח המובא בנספח להלן, עד לתאריך כ"ד בכסלו התשס"ז, 15.12.06.
5.2 בתי הספר יצרפו אל ספח ההתחייבות תכניות השתלמות מפורטת, ובכלל זה שמות המרצים והארגונים. בית הספר יוודא שהמרצים המבוקשים על ידו מאושרים על ידי המשרד.
5.3 התכנית תוגש למטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר ולרפרנטית המטה במחוז.
5.4 המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, באמצעות נציגיו במחוזות ובשיתוף צוות היגוי מחוזי, יאשר או ידחה את תכנית ההשתלמות הבית ספרית עד לתאריך ז' בטבת התשס"ז, 28.12.06.
5.5 לאחר שמטה שנהר וקרמניצר יאשר את תוכני ההשתלמות ואת היקף השעות יגיש בית הספר בקשה לאישור פדגוגי של ההשתלמות למפקח על ההשתלמויות במחוז. בקשה לאישור חייבת להיות מוגשת 21 יום מראש. הביצוע התקציבי מותנה באישור פדגוגי.
5.6 הטיפול בגמול השתלמות יהיה באחריות בית הספר. כל הבקשות לגמול וכל הטיפול המינהלי והתקציבי ייעשו על ידי מנהל בית הספר, באמצעות מרכזי הפסג"ה.
5.7 ההפעלה והביצוע של כל ההשתלמויות הבית ספריות יהיו באמצעות מרכזי הפסג"ה, בהתאם לכל הנהלים שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סז/3(ב), "השתלמויות עובדי הוראה", ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע להזמנת מרצים ולדיווחים בפועל.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, הממונה על תכניות והשתלמויות
במטה שנהר וקרמניצר, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, טל' 02-5603537, וכן
אל אנשי המטה או אל רפרנטיות המטה במחוז:

אנשי המטה
איש
הקשר
התפקיד מס' הטל' מס' הטל'
הנייד
מס' הפקס' הדוא"ל
יהודית
זמיר
מנהלת
המטה
02-5603543 050-6283384 02-5602883 yehuditz@education.gov.il
כוכבה
יחזקאל
רכזת
בכירה
02-5603537
02-5603543
  02-5602883 cohavaye@education.gov.il
אדר כהן יישום דוח
קרמניצר
02-5602748   02-5602883 adarcoh@education.gov.il
ציפי
קוריצקי
תכניות
והשתלמויות
02-5602068 050-6283504 02-5602883 zipiko@education.gov.il
שרה שי תכנים
ותקשוב
02-5603548 050-6283578 02-5602883 Sarash2@education.gov.il
הרפרנטיות (המפקחות האזוריות)
איש
הקשר
התפקיד מס' הטל' מס' הטל'
הנייד
מס' הפקס' הדוא"ל
צוקית
שמידט
צפון 04-9838886
04-9838887
050-6282108 04-6500281 tzukitsc@education.gov.il
אראלה
אשכנזי
חיפה 04-8632515 050-6283511 04-8632575 erellaas@education.gov.il
עדי
מלשטיין
מרכז 03-6897485 050-6283786 03-6896461 adimi@education.gov.il
תחיה
סופר
תל אביב 03-6896763   03-6896461 tchiaso@education.gov.il
יפה
בן דוד
ירושלים 02-5602902 050-6283585 02-5716626
02-5602883
Yaffab1@walla.co.il
יפה
בן דוד
מנח"י 02-5602902 050-6283585 02-5716626
02-5602883
Yaffab1@walla.co.il
אילנה
דובדבני
דרום 054-4903214   08-6490329 ilanaduvd@walla.co.il
איה
שחם
התיישבותי 04-9894919   04-9894933 ayash@kfar-olami.org.il


6.  נספח
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006