תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  שבוע איכות הסביבה במערכת החינוך

9.4-3

שבוע איכות הסביבה במערכת החינוך יתקיים בשבוע האחרון לפני היציאה לחופשת הפסח, בין התאריכים כ"ח באדר עד ד' בניסן התשס"ז, 18-23.3.07.

לקראת שבוע זה בתי הספר מוזמנים להכין פעילויות בנושאי איכות הסביבה. הצעות לפעילויות אפשר לקבל מהמפמ"ר ללימודי הסביבה, מר ישראל ויסנשטרן, ואפשר למצוא הצעות גם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, www.sviva.gov.il.

במהלך שבוע זה יתקיים גם טקס ההסמכה לבתי ספר המקבלים את תו התקן לבית ספר ירוק (ראה בסעיף 9.4-4 בחוזר זה).

השנה יינתן בפעם הראשונה תו תקן ירוק גם לגני ילדים. למידע בנושא אפשר לפנות אל הגב' לאה סלע, מפקחת באגף לחינוך קדם-יסודי, טל' 050-6282159
ו-03-6896043, דוא"ל lease@education.gov.il.בשאלות אפשר לפנות אל מר ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר ללימודי הסביבה,
טל' 03-6898829 ו-050-6282087.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006