תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  תהליך ההסמכה ל"בית ספר ירוק"

9.4-4

משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה מזמינים בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים המעוניינים לקבל הסמכה כ"בית ספר ירוק" להגיש בקשות להצטרפות לתהליך ההסמכה ולתכנית להפעלת בית ספר ירוק.

הסמכה לבית ספר ירוק ניתנת לבית ספר המקיים לימודים המדגישים עקרונות ותכנים באיכות הסביבה, פעילות שמטרתה לצמצם משאבים ופעילות סביבתית קהילתית, וכן פועלת בו מועצה ירוקה.

ההסמכה ניתנת לאחר בדיקת בית הספר ובאישור של ועדת ההיגוי הארצית. בית הספר יקבל את ההסמכה בטקס ארצי, בנוכחות נציגים משני המשרדים. ההסמכה ניתנת לשנתיים, ולאחר מכן אפשר לעבור למסלול "ירוק מתמיד".

המשרד להגנת הסביבה מקצה סיוע כספי לבתי הספר המעוניינים להצטרף לתהליך ההסמכה. בתי ספר שהוסמכו מקבלים החזר כספי בגין ההוצאות בסכום של עד 10,000 ש"ח. הסיוע הכספי יינתן באמצעות הרשות המקומית, תמורת קבלות על הוצאות בתחום החינוך הסביבתי. בתי ספר המקבלים תמיכה כספית לנושא זה ממשרד ממשלתי יוכלו לקבל את ההסמכה ללא סיוע כספי.

פרטים נוספים על תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק מובאים בחוזר הוראות הקבע סד/5(ב), סעיף 9.4-5, "יישום החינוך לפיתוח בר קיימא במערכת החינוך".

הפעלת בית ספר ירוק כוללת ארבעה תחומים:

1. על בית הספר להציג סילבוס של יחידת לימודים בנושאי איכות הסביבה בהיקף של עשר שעות לפחות לתלמיד בשנה למחצית מתלמידי בית הספר. הסילבוס ייבנה מתוך תכניות הלימודים המתקיימות בבית הספר במקצועות כגון גיאוגרפיה, חקלאות וסביבה ומדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. בחטיבה העליונה ייבנה הסילבוס מתוך לימודי הבחירה כגון מדעי הסביבה, המקצועות המדעיים, גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, מוט"ב, או מתוך מקצועות החובה של"ח ואזרחות (החל מהתשס"ח).
2. על בית הספר להגיש תכנית לפעילות סביבתית קהילתית שתבוצע במהלך השנה על ידי רבע מתלמידי בית הספר.

יש להציג את הנתונים האלה: מספר התלמידים המשתתפים והכיתות שהם לומדים בהן, מספר המורים המעורבים בפעילות, מועד קיום הפעילות, משך הזמן שבו תתקיים הפעילות, השותפים בקהילה ואופן השותפות שלהם, הנושא הסביבתי שהפעילות מתייחסת אליו, השינוי המצופה שיחול בסביבה ובקהילה בעקבות הפעילות ומשך הזמן שמצופה שהשינוי ימשיך להתקיים.
3. על בית הספר להגיש תכנית לפעילות שמטרתה צמצום והפחתה של משאבים (כמו מים, אנרגיה ותחבורה), מִחזור וכד'. יש להציג נתונים מספריים המשקפים את המצב לפני תחילת הפעילות ולקבוע יעד מספרי לשיפור המצב, וכן את רשימת הפעילויות שתבוצענה ואת המבצעים.
4. על בית הספר להגיש תכנית להפעלה של מועצה ירוקה, אשר תורכב ממורים, מתלמידים ומחברים בקהילה ותפקידה יהיה להפעיל את הפעילויות כבית ספר ירוק. יש להציג את החברים במועצה, את סמכויותיה ואת חובותיה בהתייחס לשלושת התחומים שפורטו לעיל וכן את תפקידיה בטיפוח חזות בית הספר ברוח של פיתוח בר קיימא.


הגשת בקשה להצטרפות

הבקשה תוגש על גבי טפסים הנמצאים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, בפרק "תמיכות".

לצורך מילוי הטפסים אפשר להתייעץ עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ברשויות ובמחוזות, עם נציגי האגף לחינוך ולהסברה של המשרד להגנת הסביבה בטל'
02-6495811, פקס' 02-6495891, וכן עם הגב' בלהה ארצי, האגף לחינוך יסודי, טל' 050-6282505, פקס' 02-5604043, ועם ד"ר צילה וייס, האגף לחינוך על-יסודי, טל' 02-5603768, פקס' 02-5603255. את הטפסים המלאים יש להגיש למשרד להגנת הסביבה, באמצעות הרשות המקומית. לתאריך שיפורסם באתרי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.


פרטים על בית הספר הירוק ועל תהליך ההסמכה אפשר לקבל אצל נציגי המשרד להגנת הסביבה ברשויות ובמחוזות. הפרטים יפורסמו גם באתר של המשרד להגנת הסביבה, www.sviva.gov.il, בפרק "תמיכות", ובאתר של משרד החינוך, www.education.gov.il , בפרק של המפמ"ר למדעי הסביבה, ובאגפי החינוך היסודי והעל-יסודי במהלך חודש דצמבר.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006