education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.1 אמצעי הוראה

(תשעג) 6.1-1  שימוש ברשתות החברתיות ובקהילות שיתופיות ברשת במערכת החינוך
 

הפיתוח הטכנולוגי המואץ השתלב בשנים האחרונות במערכת החינוך באופנים שונים. אחד השימושים החשובים ביותר שהמדיה האינטרנטית מאפשרת הוא היכולת של קהלים מגוונים לשתף במידע וברעיונות, לבנות מאגרי ידע וללמוד באמצעות השותפים ברשת ללא מגבלות של זמן ומרחק. לאפשרויות הללו יש ערך רב במערכת החינוך ובתהליכים הפדגוגיים.

כבר לפני כשני עשורים קמו קהילות מורים אינטרנטיות: רשת המורים לאנגלית ורשת המורים לגיאוגרפיה, שהחלו את פעילותן במדרשת שדה בוקר והיו קהילות המורים חלוצות. בשנים האחרונות נוספו קהילות מורים רבות המשתמשות ברשתות החברתיות, חלקן הגדול בעקבות יזמות של משרד החינוך.

לרשתות החברתיות ולקהילות השיתופיות ברשת יתרונות רבים, והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מעודדת את פתיחתן ואת הפעילות באמצעותן, הן של עובדי הוראה בינם לבין עצמם והן של מורים ותלמידים.

אמנם על פי הוראות המשרד נאסר על מורים להיות חברים של תלמידים בפייסבוק (ראה סעיף 9.4-10, בחוזר הוראות הקבע עב/4(א), "אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט"), אך אפשר ואף רצוי להשתמש ברשתות החברתיות לצורכי למידה תוך הקפדה על הכללים שיובאו בהמשך.

 

קהילה מקצועית לומדת של מורים ברשת חברתית מאפשרת:

 • קשר שוטף בין קובעי המדיניות לבין מנהלים ומורים בשדה המאפשר שותפות בעיצוב חזון המקצוע והצעת דרכים להגשמתו
 • במת שיתוף להפצת רעיונות ולדיון בהם
 • יצירת מאגר של חומרי למידה, כגון מצגות, תמונות, סרטים, כתבות, קישורים ועוד, הקשורים לנושא לימודי או לסוגיה נדונה
 • היכרות עם קשת רחבה של מורים עמיתים למקצוע המעצימה את הקהילה ומפתחת גאוות יחידה.

 

קהילה לומדת של מורים ותלמידים ברשת חברתית מאפשרת:

 • מינוף סביבה שבה התלמידים פעילים ומעורים כבמה ללמידה מאתגרת
 • יצירת למידה שיתופית ואקטיבית של המורה עם התלמידים ושל התלמידים עצמם
 • שיתוף התלמידים בבניית הסביבה הלימודית והגברת מעורבותם בתהליך הלימודי באמצעות פעילויות, כגון הוספת קישורים לסרטונים, כתיבת טקסטים רלוונטיים, קישור למקורות ידע
 • במה להפצת רעיונות ולקבלת משוב מקהילת הלומדים
 • מתן ביטוי אישי לכל תלמיד.

 

 כדי להשתמש ברשת הפייסבוק לצורך למידה על המורים להקפיד על הכללים האלה: 

 • המורה יפתח קבוצה סגורה שתנוהל על ידו או על ידי אחד התלמידים שיקבל הרשאה לכך ולא יצרף לקבוצה אף חבר מלבד התלמידים שהוגדרו על ידי המורה (תלמידי כיתה או תלמידי כמה כיתות או תלמידי מגמת לימוד מסוימת).
 • המורה יפתח לעצמו דף פייסבוק אישי ייעודי כמורה שישמש אותו לחברות בקבוצה. הדף המקצועי לא יכיל כל מידע אישי על המורה עצמו.
 • כל תלמיד בקבוצה יפתח דף פייסבוק ייעודי לקבוצה שלא יכיל מידע אישי על התלמיד עצמו.
 • המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח בקהילה שימוקד רק בנושאי הלימוד. כללי האתיקה החלים על שיח זה זהים לכללים של השיח הכיתתי.      

 

לשאלות ולבירורים אפשר לפנות לגב' דליה פניג, 
סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית, מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי,
טל' 02-5603760.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/8, כ"ג בניסן התשע"ג, 03 באפריל 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2022