education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
דיווח בעלויות במערכת שה"ם - אחוד משכורת בבעלות
 

החל משנה"ל תשע"ה, דיווח המורים עבורם מבקשת הבעלות איחוד משכורת יבוצע באופן ממוחשב באמצעות מערכת שה"ם- שאילה והשאלת מורים.  מערכת שה"ם הינה מודול חדש במערכת עוש"ר.

 

מערכת זו נועדה לשם  ניהול איחוד משכורות לעובדי הוראה המאחדים את שכרם בבעלות, בבתי הספר השש-שנתיים. מערכת זו תחליף את הרשימות הידניות שהוגשו עד כה למחוז ("רשימה ב'").

 

מערכת שה"ם מתבססת על שיבוץ המורים עובדי הבעלויות בחטיבות הביניים הרשמיות במערכת שיבוץ/ משכית, אשר מבוצע ע"י מנהל בית הספר. דיווח המורים ע"י מנהל בית הספר במערכת שיבוץ הוא תנאי סף. זאת משום שמערכת שה"ם מאפשרת להגיש בקשות לאיחוד משכורת רק עבור מורים אשר שובצו במערכת השיבוץ. לא ניתן להגיש בקשה לאיחוד משכורת למורה אשר לא דווח במערכת שיבוץ.

 

תהליך העבודה במערכת שה"ם:

  1. המערכת מאפשרת לבעלות להגיש בקשה לאיחוד משכורת: הבעלות תסמן במי מבין במורים עובדי הבעלות, אשר דווחו במערכת שיבוץ, היא מבקשת שיפוי בגין איחוד משכורת וכן תתעדף את הבחירה.

  2. המערכת תבצע בדיקה ממוחשבת של בקשת הבעלות, בהתאם לקריטריונים לאיחוד משכורת ובהתאם לשעות התקן המוקצות לחטיבת הביניים ואשר לא נוצלו להעסקת מורים עובדי מדינה ותקבע מי מבין המורים מומלץ לאיחוד משכורת ובאיזה היקף של שעות.

  3. בקשת האיחוד של הבעלות וההמלצה האוטומטית של המערכת יועברו באופן ממוחשב לגזברות המחוז, לאישור.

  4. השעות אשר יאושרו ע"י גזברות המחוז יועברו באופן אוטומטי וממוחשב לצורך שיפוי בנושא איחוד משכורת (נושא 15).

 

המערכת תתחיל לפעול באופן הדרגתי.

בשלב ראשון, החל מתאריך 15/12/2014, הבעלות תוכל לבחור ולתעדף את המורים לאיחוד משכורת. המערכת תבצע חישוב בהתאם לכללים והבעלות תוכל לצפות במספר השעות המומלצות לאיחוד משכורת בבעלות.

 

עם פתיחת המערכת ב- 15/12/2014 , הגשת בקשות לאיחוד משכורת בבעלות תבוצע אך ורק באמצעות מערכת שה"ם. החל ממועד זה לא ניתן יהיה להעביר לגזברויות המחוזות רשימות ידניות (רשימה ב').

 

 

 

מוקד סיסמאות


מספר טלפון: 6552*, 073-3983960
שעות פעילות המוקד: בימים א-ה, בין השעות 07:30-22:00

מוקד תמיכה תפעולית


מספר טלפון: 03-6906600
שעות פעילות המוקד: בימים א-ה 07:30-22:30 , שישי וערבי חג 07:30-14:00 , לדוברי ערבית: שבת 07:30-16:30

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2019