education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דו"ח הערכת תוכניות השכלה שהשב"ס פירסם
 

הדוח בוחן את האפקטביות של תכניות השכלה במונחים של מאסרים ומעצרים חוזרים, והוא מלמד על יתרון ברור למשתתפים בתכניות לעומת אסירים שלא השתתפו.


כך למשל נמצא ש- 23.5% מהאסירים המשתתפים בתכנית 12 שנות לימוד חזרו למאסר במהלך חמש השנים שאחרי השחרור, לעומת 39.8% מהאסירים שלא השתתפו בתכנית.
ממצאים מובהקים נמצאו גם בתכנית מתקדמים (6-8 שנות לימוד).

בהמשך ייבדקו גם משתנים נוספים הנוגעים לתפקודו המשפחתי של האסיר המשוחרר ולרמת התעסוקה והשכר שלו.


על תוכניות להשלמת השכלה אמון האגף לחינוך מבוגרים ,במשרד החינוך. תוכניות אלה מופעלות בין השאר גם בשב"ס. הודות לשיתופי הפעולה המצוינים ולעבודה המקצועית שנעשית יש הצלחות בקרב אוכלוסיית האסירים הלומדים:

 

 דוח הערכת תוכניות השכלה

 שיתוף פעולה - האגף לחינוך מבוגרים וענף חינוך והשכלה בשב"ס

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/04/2016