education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אימות חתימה    
 
 

אימות חתימות למבקשים ללמוד/לעבוד בחו"ל

האגף מאמת חתימות של מורשי חתימה, החתומים על מסמכים רשמיים (תעודות, אישורים, גיליון ציונים וכיוצ"ב) של בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכוניים, מוסדות להשכלה גבוהה ומכללות אקדמיות המוכרים בישראל.
אימות החתימה מאפשר הטבעת "אפוסטיל" (חותמת על פי אמנת האג לאישור מסמכים רשמיים)  על ידי המחלקה הקונסולארית במשרד החוץ, הנדרשת לתלמידים ישראלים המבקשים ללמוד במוסדות חינוך בחו"ל.

החתימה מתבצעת על גבי תעודות מקוריות בלבד או בעלות חותמת "נאמן למקור" מטעם מוסד הלימודים.

לפני הגעתכם יש לוודא כי התעודות חתומות ע"י המוסד האקדמי/בית הספר בחותמת המוסד ושמו של הגורם החותם.
טלפון לבירורים – לשכת אגף בכיר, קשרי חוץ ואונסקו: 073-393-4116

שימו לב, אימות חתימה על בחינות בגרות נעשה ע"י אגף הבחינות, משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים

טלפון לבירורים – אגף א', בחינות: 073-393-2096

שעות קבלת קהל

ניתן להגיע (ללא קביעת תור) בכל יום ב' החל משעה 9:00 ועד השעה 11:00 לבניין - משרד החינוך, כנפי נשרים 22, ירושלים.
החתימה מתבצעת במקום.
יש להמתין במקום עד לסיום הטיפול בתעודות. המשרד לא יישא באחריות על תעודה/מסמך שילך לאיבוד.
לא תתאפשר כניסה לבניין ללא עטיית מסיכה בהתאם להנחיות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2022