education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תהליך הגשת בקשה להערכת תואר אקדמי מחו"ל   
 
 

הודעות

 

בשל מחלת הקורונה, קבלת הקהל במשרדי הגף להערכת תארים מתבטלת עד להודעה חדשה.

ניתן לשלוח את המסמכים הדרושים כשהם חתומים נאמן למקור על ידי עורך דין לכתובת htm@@education.gov.il

 

מסמכים הכוללים תרגומים נוטריוניים ישלחו כשהם חתומים "נאמן למקור", כולל התרגומים הנוטריוניים המקוריים בדואר בלבד לכתובת:

 

הגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ רח' כנפי נשרים 22

משרד החינוך

ירושלים

 

 

 

הודעה חשובה בדבר תארים מאוניברסיטת IUBL חרסון, אוקראינה 

 לשם הגשת בקשה לשקילות תואר קיימות שתי אפשרויות:

תושבי איזור הדרום, חיפה והצפון מתבקשים לפנות אך ורק למחוז הנמצא במקום מגוריהם או להגיש בקשה בדואר.

פונים מאזורים אלה שיגיעו למחוז ירושלים לא יתקבלו!!!
תושבי איזור המרכז יכולים להגיע לכל אחד מן המחוזות כולל מחוז ירושלים או להגיש מסמכיהם בדואר.

 

הנחיות להגשת מסמכים להערכת תארים באמצעות הדואר

 

על מנת להקל על פונים בכלל ולאלה המתגוררים באזור המרכז בפרט, פתחנו ערוץ נוסף להגשת בקשות - משלוח מסמכים באמצעות הדואר.

 

פונה המבקש להגיש את המסמכים באמצעות הדואר, יפעל באופן הבא:

 1. ימלא את טופס הבקשה להערכת תואר ויחתום במקום המיועד לכך.
 2. יצלם את כל המסמכים הנדרשים ויחתים עורך דין על כל צילומי המסמכים בחתימת "נאמן למקור".
 3. יודגש כי החתימה תכלול את שם עורך הדין, מס' הרישיון שלו חותמת "נאמן למקור" וחתימה בכתב ידו ליד החותמת.
 4. את הטופס המלא וצילומי כל המסמכים הנושאים את החתימה והחותמת המקוריים של עוה"ד יש לשלוח בדואר רגיל לכתובת הבאה:
  הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
  רח' כנפי נשרים 22
  משרד החינוך
  ירושלים 91911
 5. על גבי המעטפה יש למלא את שמכם והכתובת המדויקת.

לפונים באמצעות הדואר תינתן עדיפות בטיפול

 

רשימת המסמכים להגשה בדואר:

 

תואר ראשון:

 1. טופס בקשה להערכת תואר להורדה
 2. דיפלומה סופית של התואר הראשון (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין) אם עדיין לא הוענקה הדיפלומה ניתן להגיש אישור זכאות לתואר (certificate of eligibility) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 3. גיליון ציונים רשמי (official grade transcript) הכולל נקודות זכות אקדמיות (credits) של התואר הראשון (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 4. תעודת בגרות (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין) (למתחילים ללמוד לאחר אוגוסט 2000.)
 5. גליון ציונים של לימודים קודמים (transfer credits) בגינם הוענקו פטורים אקדמיים (במידה והוענקו פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 6. תעודת זהות (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 7. תעודת עולה או תעודת תושב חוזר (למתחילים ללמוד לפני העליה) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור וחתום ע"י עורך דין)
 8. אישור על שינוי שם פרטי או משפחה (במידה ושונו) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 9. אישור על שינוי שמו של המוסד האקדמי (במידה ושונה) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 10. אישור כניסות ויציאות מהארץ לצורך לימודים מטעם משרד הפנים (לישראלים שלמדו בחו''ל) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 11. תצהיר על אופן ביצוע הלימודים חתום בפני עו''ד (ללומדים בשלוחות של מוסדות אקדמיים זרים בארץ) (מקור בלבד).להורדה
 12. מסמך רשמי המעיד כי הינך בעל ותק וניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות לפני התחלת לימודיך באוניברסיטה (במידה וקיבלת פטור אקדמי בגין כך) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 • מי שלמד בחו"ל כישראלי ובמסגרת התואר ביצע עבודה מעשית  (practical work)שזוכתה בנקודות זכות, ימציא מכתב מטעם האוניברסיטה (מקור וצילום) ובו יצויין היכן התקיימה העבודה המעשית (מיקום וכתובת מדויקת), מה היו מועדי העבודה המעשית, מי פיקח על העבודה המעשית.
 • לבוגרי תואר ראשון אשר למדו בשיטת "הלמידה מרחוק" יש להמציא בנוסף לכל המסמכים לעיל שאלון על אופן ביצוע הלימודים ולאמת את חתימתם בפני עו''ד.
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לפני אוגוסט 2000 (מקור בלבד)להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר אוגוסט 2000 (מקור בלבד) להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר מאי 2005 (מקור בלבד) להורדה
 • יש להביא תרגום נוטריוני של כל המסמכים הרלוונטיים לשפה העברית או האנגלית (אם המסמכים ערוכים בשפה האנגלית או הרוסית אין צורך בתרגום).
 • כל המסמכים האקדמיים צריכים להיות רשמיים ממוסד האם ולא מהשלוחה.

 

תואר שני:

 1. טופס בקשה להערכת תואר להורדה
 2. דיפלומה סופית של התואר השני (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין) אם עדיין לא הוענקה הדיפלומה ניתן להגיש אישור זכאות לתואר (certificate of eligibility) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 3. גיליון ציונים רשמי (official grade transcript) הכולל נקודות זכות אקדמיות (credits) של התואר השני (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 4. דיפלומה של התואר הראשון (אם מדובר בתואר ראשון ישראלי) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין). במידה ומדובר בתואר ראשון מחו''ל יש להביא את כל המסמכים להערכת תואר ראשון. ניתן לעיין ברשימת המסמכים.
 5. תעודת זהות (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 6. תעודת עולה או עודת תושב חוזר (למתחילים ללמוד לפני העליה) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור וחתום ע"י עורך דין)
 7. אישור על שינוי שם פרטי או משפחה (במידה ושונו) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 8. אישור על שינוי שמו של המוסד האקדמי (במידה ושונה) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 9. אישור כניסות ויציאות מהארץ לצורך לימודים מטעם משרד הפנים (לישראלים שלמדו בחו''ל) (צילום הנושא חותמת "נאמן למקור" וחתום ע"י עורך דין)
 10. תצהיר על אופן ביצוע הלימודים חתום בפני עו''ד (ללומדים בשלוחות של מוסדות אקדמיים זרים בארץ) (מקור בלבד). להורדה
 11. מי שלמד בחו"ל כישראלי ובמסגרת התואר ביצע עבודה מעשית  (practical work)שזוכתה בנקודות זכות, ימציא מכתב מטעם האוניברסיטה (מקור וצילום) ובו יצויין היכן התקיימה העבודה המעשית (מיקום וכתובת מדויקת), מה היו מועדי העבודה המעשית, מי פיקח על העבודה המעשית.
 • לבוגרי תואר שני אשר למדו בשיטת "הלמידה מרחוק" יש להמציא בנוסף לכל המסמכים לעיל שאלון על אופן ביצוע הלימודים ולאמת את חתימתם בפני עו''ד.
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לפני אוגוסט 2000 (מקור בלבד) להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר אוגוסט 2000 (מקור בלבד) להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר מאי 2005 (מקור בלבד) להורדה
 • יש להביא תרגום נוטריוני של כל המסמכים הרלוונטיים לשפה העברית או האנגלית (אם המסמכים ערוכים בשפה האנגלית או הרוסית אין צורך בתרגום).
 • כל המסמכים האקדמיים צריכים להיות רשמיים ממוסד האם ולא מהשלוחה.

 

תואר שלישי:

בעלי תארים שלישיים יגיעו באופן אישי לאחד ממוקדי קבלת הקהל  וימסרו מסמכיהם באופן אישי.

 

 

אופן הגשת בקשה במוקדי קבלת קהל:

תואר ראשון:

לשם הגשת בקשה להערכת תואר אקדמי ראשון מחו''ל לצורך דירוג בשכר, ניתן להגיע באופן אישי אל משרד החינוך, למחוז הקרוב למקום מגוריך ולהמציא את המסמכים להלן:

 1. טופס בקשה להערכת תואר להורדה
 2. דיפלומה סופית של התואר הראשון (מקור + צילום). אם עדיין לא הוענקה הדיפלומה ניתן להגיש אישור זכאות לתואר (certificate of eligibility) (מקור + צילום).
 3. גיליון ציונים רשמי (official grade transcript) הכולל נקודות זכות אקדמיות (credits) של התואר הראשון (מקור + צילום)
 4. גליון ציונים של לימודים קודמים (transfer credits) בגינם הוענקו פטורים אקדמיים (במידה והוענקו פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים) (מקור + צילום)
 5. תעודת בגרות (מקור + צילום) (למתחילים ללמוד לאחר אוגוסט 2000.)
 6. תעודת זהות (מקור + צילום)
 7. תעודת עולה או תעודת תושב חוזר (למתחילים ללמוד לפני העליה) (מקור+ צילום)
 8. אישור על שינוי שם פרטי או משפחה (במידה ושונו) (מקור + צילום)
 9. אישור על שינוי שמו של המוסד האקדמי (במידה ושונה) (מקור + צילום)
 10. אישור כניסות ויציאות מהארץ לצורך לימודים מטעם משרד הפנים (לישראלים שלמדו בחו''ל) (מקור + צילום)
 11. תצהיר על אופן ביצוע הלימודים חתום בפני עו''ד (ללומדים בשלוחות של מוסדות אקדמיים זרים בארץ) (מקור בלבד).להורדה
 12. מסמך רשמי המעיד כי הינך בעל ותק וניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות לפני התחלת לימודיך באוניברסיטה (במידה וקיבלת פטור אקדמי בגין כך)
 13. מי שלמד בחו"ל כישראלי ובמסגרת התואר ביצע עבודה מעשית  (practical work)שזוכתה בנקודות זכות, ימציא מכתב מטעם האוניברסיטה (מקור וצילום) ובו יצויין היכן התקיימה העבודה המעשית (מיקום וכתובת מדויקת), מה היו מועדי העבודה המעשית, מי פיקח על העבודה המעשית
 • לבוגרי תואר ראשון אשר למדו בשיטת "הלמידה מרחוק" יש להמציא בנוסף לכל המסמכים לעיל שאלון על אופן ביצוע הלימודים ולאמת את חתימתם בפני עו''ד.
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לפני אוגוסט 2000 (מקור בלבד) להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר אוגוסט 2000 (מקור בלבד) להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר מאי 2005 (מקור בלבד) להורדה
 • יש להביא תרגום נוטריוני של כל המסמכים הרלוונטיים לשפה העברית או האנגלית (אם המסמכים ערוכים בשפה האנגלית או הרוסית אין צורך בתרגום).
 • כל המסמכים האקדמיים צריכים להיות רשמיים ממוסד האם ולא מהשלוחה.

תואר שני:

לשם הגשת בקשה להערכת תואר אקדמי שני מחו''ל לצורך דירוג בשכר, ניתן להגיע באופן אישי אל משרד החינוך, למחוז הקרוב למקום מגוריך, ולהמציא את המסמכים הבאים להלן:

 1. טופס בקשה להערכת תואר להורדה
 2. דיפלומה סופית של התואר השני (מקור + צילום). אם עדיין לא הוענקה הדיפלומה ניתן להגיש אישור זכאות לתואר (certificate of eligibility) (מקור + צילום).
 3. גיליון ציונים רשמי (official grade transcript) הכולל נקודות זכות אקדמיות (credits) של התואר השני (מקור + צילום)
 4. דיפלומה של התואר הראשון (אם מדובר בתואר ראשון ישראלי) (מקור + צילום). במידה ומדובר בתואר ראשון מחו''ל יש להביא את כל המסמכים להערכת תואר ראשון. ניתן לעיין ברשימת המסמכים.
 5. תעודת זהות (מקור + צילום)
 6. תעודת עולה או תעודת תושב חוזר (למתחילים ללמוד לפני העליה) (מקור+ צילום)
 7. אישור על שינוי שם פרטי או משפחה (במידה ושונו) (מקור + צילום)
 8. אישור על שינוי שמו של המוסד האקדמי (במידה ושונה) (מקור + צילום)
 9. אישור כניסות ויציאות מהארץ לצורך לימודים מטעם משרד הפנים (לישראלים שלמדו בחו''ל) (מקור + צילום)
 10. תצהיר על אופן ביצוע הלימודים חתום בפני עו''ד (ללומדים בשלוחות של מוסדות אקדמיים זרים בארץ) (מקור בלבד). להורדה
 • לבוגרי תואר שני אשר למדו בשיטת "הלמידה מרחוק" יש להמציא בנוסף לכל המסמכים לעיל שאלון על אופן ביצוע הלימודים ולאמת את חתימתם בפני עו''ד.
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לפני אוגוסט 2000 (מקור בלבד) להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר אוגוסט 2000 (מקור בלבד) להורדה
 • שאלון (Distance Learning) DL. לאלה שהתחילו את לימודיהם לאחר מאי 2005 (מקור בלבד) להורדה
 • יש להביא תרגום נוטריוני של כל המסמכים הרלוונטיים לשפה העברית או האנגלית (אם המסמכים ערוכים בשפה האנגלית או הרוסית אין צורך בתרגום).
 • כל המסמכים האקדמיים צריכים להיות רשמיים ממוסד האם ולא מהשלוחה.

תואר שלישי:

לשם הגשת בקשה להערכת תואר אקדמי שלישי מחו''ל לצורך דירוג בשכר, יש להגיע באופן אישי אל משרד החינוך, למחוז הקרוב למקום מגוריך, ולהמציא את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה להערכת תואר להורדה
 2. דיפלומה סופית של התואר השלישי (מקור + צילום). אם עדיין לא הוענקה הדיפלומה ניתן להגיש אישור זכאות לתואר (certificate of eligibility) (מקור + צילום).
 3. דיפלומה של התואר הראשון ושל התואר השני (אם מדובר בתארים ישראליים) (מקור + צילום). במידה ומדובר בתארים ראשון ושני מחו''ל יש להביא את כל המסמכים להערכת תואר ראשון (ניתן לעיין ברשימת המסמכים) ושל התואר השני (ניתן לעיין ברשימת המסמכים)
 4. גיליון ציונים רשמי (official grade transcript) הכולל קורסים ומבחנים במסגרת לימודי התואר השלישי (מקור + צילום) – במידה ונלמדו קורסים במסגרת התואר
 5. מסמכים המעידים על מבחני כניסה ללימודי התואר השלישי (מקור + צילום) – במידה ונדרשת לעמוד בהם. או מכתב הסבר מהמוסד המפרט את תנאי קבלתך לתואר שלישי ומועד תחילת הלימודים (מקור + צילום).
 6. פרוטוקול הגנה על הדוקטוראט (מקור + צילום)
 7. מסמך רשמי מהמוסד המפרט את שמותיהם ותפקידם של חברי הוועדה (כולל מעריכים חיצוניים) (מקור + צילום)
 8. מסמכים המעידים על מבחנים בעל פה או בכתב על עבודת המחקר (מקור + צילום)
 9. אישור כניסות ויציאות מהארץ לצורך לימודים מטעם משרד הפנים (לישראלים שלמדו בחו''ל) (מקור + צילום)
 10. אישור על שינוי שם פרטי או משפחה (במידה ושונו) (מקור + צילום)
 11. תעודת זהות (מקור + צילום)
 12. שאלון תואר שלישי ותצהיר חתום ע''י עו''ד (מקור בלבד) להורדה
 13. עבודת הדוקטוראט (עותק אחד) או דיסק ועליו העבודה
 14. על פי הכללים להערכת תארים שלישיים זרים יזומן המבקש לראיון בועדת מומחים לבדיקת שקילות התואר הזר לתואר שלישי ישראלי.
 • אם עבודת הדוקטוראט אינה כתובה בשפות עברית, אנגלית ניתן להעביר לגף תקציר מפורט (abstract או אוטורפרט) באחת מן השפות הנ''ל. התקציר יועבר לעיון המומחים, שאם יחליטו כי הוא אינו מספק, יתבקש הפונה להעביר תרגום מלא של פרק המתודולוגיה, פרק הממצאים והמסקנות ופרק המבוא.
  לתקציר יש לצרף רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) מתורגמת לשפות אנגלית, עברית. במידה ותתבקש לתרגם את חלקי העבודה המפורטים לעיל יש לצרף תצהיר מאומת ע''י עורך דין לפיו התרגום לרבות החלקים המסוכמים, נאמנים למקור ואינם כוללים תוספות לעבודה מסוג כלשהו.
 • ניתן להציג כל מסמך נוסף התומך בהענקת תואר אקדמי שלישי (כגון: פרסומים מדעיים, מאמרים וכד').
 • יש להביא תרגום נוטריוני של כל המסמכים הרלוונטיים (פרט לעבודת הדוקטורט) לשפה העברית או האנגלית (אם המסמכים ערוכים בשפה האנגלית או הרוסית אין צורך בתרגום).

 

דרכי פניה

ניתן לפנות אל המחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו''ל בכל אחד ממחוזות משרד החינוך, לפי הפירוט הבא:

מחוז ירושלים

הגף להערכת תארים בירושלים עבר למשכנו החדש ברח' כנפי נשרים 22 ירושלים.

 

קבלת קהל: בימים ב' ו- ד' בין השעות 10.00-13.00 בחדר 122.

 

מענה טלפוני: בימים א', ג', ה' בין השעות 8.30-13.00 בטלפון 073-393-4455

 

מחוז דרום

במהלך חודש אוגוסט לא תתקיים קבלת קהל במחוז דרום

רח' תקווה 4, בנין קריית הממשלה, קומה א, חדר 1803, באר-שבע

קבלת קהל  ביום ב',בין השעות  13:00-16:30

.מענה טלפוני במספר 073-3935535 בימים ב', ,ד' בין השעות 9.00-12.00 

 

הכרה במוסדות

לשם קבלת מידע על מוסדות אקדמיים בחו''ל המוכרים בארצם יש לשלוח בקשה לפקס מס' 073-393-4141 או במייל diplomot@education.gov.il . הבקשה (בכתב ברור) צריכה לכלול שם פרטי ומשפחה של הפונה וכתובתו המלאה, שמו המלא וכתובתו בחו''ל של המוסד (בלועזית), התואר, ההתמחות ואופן ביצוע הלימודים (התכתבות, פרונטלי וכו')

 • התשובה הרשמית תישלח בדואר בלבד
 • ישנה הגבלה של עד 3 מוסדות לפונה אחד
 • לקבלת מידע עדכני ושוטף בדבר קיומו של רישיון פעולה לשלוחת מוסד אקדמי מחו''ל בארץ יש לפנות למועצה להשכלה גבוהה www.che.org.il
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2020