education - חינוך גף חברה ורוח המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים בחטיבה העליונה בהלימה לשעות הוראה
 

הבהרה!
מסמכים אלה תקפים למועדי בחינות הבגרות בקיץ תשע"ד ובחורף תשע"ה. בחורף תשע"ד תקף המיקוד שנקבע לבחינות קיץ תשע"ג.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/04/2016  

עדכוני rss