education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
רוסית - תכניות הלימודים המותאמות, תשע"ה
 

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית הינה תכנית להטמעת מדיניות משרד החינוך, הדוגלת בקידום למידה מעמיקה המעודדת למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה וחקר.
התאמת תכנית לימודים כוללת שלושה מהלכים עיקריים:

  • יצירת הלימה בין היקף התכנית למסגרת שעות ההוראה במטרה לפנות זמן לתהליכי למידה משמעותית
  • חלוקת התכנית למרכיב בסיס הידע והמיומנויות ולמרכיב של פרקי הרחבה והעמקה   לבחירת המורה/ בית-הספר
  • שילוב של היבטים המקדמים למידה משמעותית בכל חלקי התכנית.
    התכנית המותאמת לחטיבת הביניים

לאור ההנחיות החדשות של משרד החינוך ישנה בתכנית שלפניך הבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות ( 70%מהחומר מסומן בירוק) לבין התכנים והמיומנויות להרחבה ולהעמקה ( 30% מהחומר המסומן באדום).

 

 מסמך התכנית 

      

התכנית המותאמת לחטיבה העליונה

 

מתכונת היבחנות חדשה:
החל משנת תשע"ו, נבחנים אקסטרניים יבחנו במתכונת החדשה.
לבחינה לקראת רמת 5 יח"ל יתקיימו 2 שאלוני בחינה: שאלון 60% + שאלון 40% ,
שיתקיימו רק במועד קיץ.

תכנית לנבחנים אקסטרניים

 

      
 תכנית הלימודים לתלמידי כיתה י' בשנת הלימודים תשע"ה

 

 שעות תגבור לרוסית 2015-2016

 

תכנית לימודים להשכלה כללית

רציונל
התכנית להשכלה כללית מיועדת להרחבת ידע בתחומי התרבות, הספרות, האומנות, המוסיקה, ההיסטוריה והגיאוגרפיה של רוסיה. ביצוע התוכנית יוביל להרחבת האופקים של הלומדים ויתרום להבנה טובה יותר של עצמם ושל סביבתם.
רוסית היא שפה עתיקה ובעלת מורשת רציפה בת מאות שנים. לימודיה מאפשרים ללומדים מפגש עם התרבות העשירה שנוצרה בשפה זו.
היכרות עם השפה הרוסית מאפשרת ליחיד ליצור קשרים בין-אישיים עם דוברי הרוסית (כולל הקשרים המשפחתיים כי הרוסית נחשבת גם כשפת המורשת) ולהכיר את מנהגיהם ואורחות חייהם. ידעם והבנתם מסייע לתלמידים לחזק את קשריהם בין הדורות במשפחה ולעורר את התעניינותם לשורשים.
היכרות עם השפה הרוסית מאפשרת יצירת קשרים מדיניים, תרבותיים וכלכליים עם דוברי רוסית, דבר שמהווה נכס לאומי למדינת ישראל.


 
 תכנית לימודים להשכלה כללית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/01/2020  

עדכוני rss