education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
גרמנית
 
 

 

תכנית הלימודים בגרמנית בהתאם למדיניות הלמידה המשמעותית תש"ף

אוצר מילים

כתיבת תכנית הלימודים בגרמנית הושלמה בהתאם לתכנית ההלימה ולהבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות (בהיקף של 60% מהחומר) שיוערך בהערכה חיצונית לבין התכנים והמיומנויות להרחבה ולהעמקה (40% מהחומר) שיוערכו בהערכה פנימית בית-ספרית.

חוזר מפמ"ר תש"ף

חוזר מפמ"ר תשע"ט

מועמדות לחברי ועדת מקצוע לשנת הלמודים תשע"ט

 חוזר מפמ"ר תשע"ח

 מסמך ההתאמה

 תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט

תכנית לימודים להשכלה כללית

התכנית להשכלה כללית שמה דגש על ייחודיות השפה, התרבות, האומנות וההיסטוריה הגרמנית.
התכנית משלבת תחומי דעת שונים ולכן מתקיימים בין תחומי הלימוד והנושאים השונים קשרי גומלין ללמידה אינטגרטיבית משמעותית.
התכנית מיועדת לסייע למנהלי בתי ספר בעבודת התכנון של התכנית להשכלה כללית בכלל ובתחום הדעת הגרמנית בפרט.
התכנית מחזקת ומגבירה את הידע המטה-לשוני בקרב התלמידים. במהלך הלימוד נדרשים התלמידים לחקור ולהשוות את המאפיינים הייחודיים של השפה הגרמנית עם השפה הראשונה שלהם, ועם שפות אחרות.


 תכנית לימודים להשכלה כללית

גרמנית - אקסטרניים ובודדים - מקביל להערכה חיצונית - שלוש יחידות לימוד - 60 אחוז

גרמנית - אקסטרניים ובודדים - מקביל להערכה בית ספרית- שלוש יחידות לימוד - 40 אחוז

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2020  

עדכוני rss