education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
  הנחיות לבטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה
 

חוזרי מנכ"ל בלימודי מדע וטכנולוגיה | כללי בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה  | הנחיות לשימוש בחומרים בחדר מדע וטכנולוגיה | יעוץ בטיחות במעבדות וטיפול בחומרים מסוכנים | מסמכי עזר לבטיחות במעבדה ובעבודות החקר

הפעילות ההתנסותית בחדר מדע וטכנולוגיה  ובמעבדה היא אבן יסוד בהוראת  המדעים, תופסת מקום מרכזי בתכנית הלימודים ומשולבת באופן שוטף וקבוע בתהליך ההוראה. ההתנסויות והפעילויות המתבצעות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה  משמשות לביסוס הידע וההבנה, להבהרת מושגים מדעיים, להבניית ידע ומיומנויות מדעיות טכנולוגיות, להמחשת תופעות ותהליכים  וללמידה בדרך הגילוי.


 ההתנסויות תתבצענה בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה תוך הקפדה על כללי הבטיחות המופעים בחוזר המנכ"ל המעודכן להבטחת הבטיחות במעבדה.

חוזרי מנכ"ל בלימודי מדע טכנולוגיה

 חוזר מנכ"ל להבטחת הבטיחות במעבדות
 הבטחת הבטיחות במקצועות הטכנולוגיה והמלאכה
 בעלי חיים במוסד החינוכי
 חוזר מנכ"ל – פעילויות חוץ-בית-ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים


(לזיהוי צמחים רעילים בסביבה  ניתן להיעזר באתר צמח השדה   ואתר צמחיית ישראל ברשת)

כללי בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה

פעילות התנסותית בטוחה וחווייתית בחדר מדע וטכנולוגיה מחייבת הקפדה על כללי הבטיחות וההתנהגות במהלך השיעור ובהפסקות. כללים אלה מרוכזים בפוסטר אותו מומלץ לתלות במקום גלוי בחדר מדע וטכנולוגיה.

 שמירה על הבטיחות במעבדת מדעים במוסדות החינוך
 
מכתב למפקחי מדע ומדריכי בטיחות
 כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי בשפה העברית

כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי בשפה הערבית

 כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים בשפה העברית

 כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים בשפה הערבית

 

הנחיות לשימוש בחומרים בחדר מדע וטכנולוגיה

הפעילות ההתנסותית בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה מחייבת שימוש במגוון חומרים.  על מנת לאפשר ביצוע כל ההתנסויות, תוך שמירה על בטיחות התלמידים והמורים, יעשה השימוש בחומרים בהלימה לכתוב בהנחיות המצורפות.
יש לתת את הדעת למידע הבא:

  • רשימות החומרים מתעדכנת מעת לעת.
  • חומרים האסורים לשימוש במעבדה לא ימצאו כלל בתחום בית הספר. אם נמצאו חומרים האסורים לשימוש בתחום בית הספר יש לפנותם לאתר פינוי מורשה.
  • חומרים לא מסוכנים, המותרים לשימוש, מחייבים לעיתים שימוש באמצעי מיגון ובהנחיות בטיחות. יש להתעדכן בהנחיות המופיעות בגוף הרשימה.

 רשימת חומרים האסורים לשימוש

 רשימת חומרים לשימוש תחת אזהרה

רשימת חומרים לא מסוכנים המותרים לשימוש
 
סיווג קבוצות הסיכון של חומרים מסוכנים


יעוץ בטיחות במעבדות וטיפול בחומרים מסוכנים

מנהלים, רכזי מקצוע ומורים הזקוקים למתן יעוץ לניהול בטיחות במעבדה מתבקשים לפנות למפקחים המקצועיים

מסמכי עזר לבטיחות ואתיקה במעבדה ובעבודות החקר

 חנוכיה כימית - אורות לכל הדתות 
  כרטיס מידע ללבורנטים ולמורים - סוגי מנדפים במעבדות
 כרטיס מידע - ארונות ייעודיים לחומרים מסוכנים
 כרטיס מידע - התמודדות עם אירועי פיזור כספית

 חוברת הדרכה לבעלי תפקידים במוסדות החינוך
 מסמך פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בתי ספר ואשכולות פיס

 שימוש בחומר חי

 טופס בקרת בטיחות במעבדה

 כרטיס ניווט בחינת בטיחות ואתיקה בעבודות חקר
 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים (ערכי טבע מוגנים)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2020  

עדכוני rss