education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית חברתית לחטיבות הביניים
 

קול קורא 221018 לתקצוב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב לשנת תשע''ט ואילך


ההיבטים האישי והבין אישי טבועים במוזיקה, מעצם קיומה, באופן טבעי.  החינוך המוזיקלי טומן בחובו את המוזיקה כערוץ התפתחות חיוני, המלווה את התלמיד לאורך שנות לימודיו, ומעצים את יכולותיו האישיות והבין אישיות. לפעילות המוזיקלית משמעות חשובה בהתפתחותו של התלמיד והעצמתו כאדם בטוח, חיובי ורגוע, כמו גם לאדם השייך לקהילתו -  מעורב, אחראי, מקשיב לאחר ומשתף פעולה.
מטרת היחידות המוגשות להלן, היא להציע למורה כיצד לפרוש את השיעורים בסמסטר אחד, עם קבוצת תלמידים אשר יקבלו את ההזדמנות לפתח את יכולותיהם המוזיקליות, בין אם הם מנגנים או שרים באופן מקצועי, בליווי מורה, ובין אם אינם, ותוך כך להיות שותפים לפעילויות הבית ספריות והקהילתיות, להתחבר בעזרת המוזיקה לסביבה ולהעצים את יכולותיהם המוזיקליות האישיות.
כל אחת משלוש ההצעות המוגשות מפרטת את הרציונל, המטרות ודרכי הפעולה האפשריות לתכנון ההוראה. ניתן לשבץ את שלושתן במפגש הסמסטריאלי עם קבוצת התלמידים, בתלות ביכולות המורה ובשיתוף הפעולה והיכולות של בית הספר.

לתכנית המלאה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2018