education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
תחומי אחריות ומטרות
עבודת האגף מתבססת בעיקרה על שני צירים מרכזיים
 

1. מניעת נשירה וחיזוק הישגים לימודיים של תלמידים בסיכון

2. קידום נוער מנותק (נושר) בתחומי השכלה, תעסוקה, התנדבות, גיוס לצה"ל והשתלבות קהילתית


 

עשייתו החינוכית של האגף

פעילה ברצפי הגיל, החל מגילאי הינקות המוקדמים ובכלל המגזרים הקיימים במדינת ישראל.


פעילות האגף מכוונת לילדים בגילאי לידה עד 18 שנים, החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה לזכויות הילד.

תכניות האגף

 פועלות לאורה של תפיסה כוללנית המדגישה את ההתבוננות בילד כמכלול שלם.

 מבוססות על שותפויות הכוללות:

  • משרדים ממשלתיים
  •  גופים רלוונטיים מהמגזר השלישי
  • רשויות מקומיות
  • רשתות חינוך
  •  הורים ועוד.

 

מטרות

1. מניעת נשירה (גלויה וסמויה) ממערכת החינוך

2. טיפול בנושרים.
3. צמצום פערים לימודיים.

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/12/2020  

עדכוני rss