education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה
 

אודות המחלקה

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה פועלת לקידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי, להשיג הישגים ולחוות הצלחות. בתוך כך להיות אזרח אכפתי ומועיל בחברת מופת, המגלה אחריות בעיצוב עתידו ועתיד קהילתו. המחלקה מסייעת במציאת מענים המותאמים לשונות התרבותית, המגדרית והמגזרית בחברה.

 

קציני ביקור סדיר- פורטל רשויות ובעלויות

 

 

יעדים ומטרות

המחלקה פועלת מתוקף  חוק לימוד חובה, תש"ט, 1949  להחלתו ואכיפתו,חוזר מנכ"ל  מ2017 - מביקור סדיר למניעת נשירה-  2.3-9

ומהגדרת תפקיד  קצין ביקור סדיר-  משרד הפנים 

היא משמשת כ"חיל החלוץ" של המשרד בכל הקשור למימוש היעדים למניעת נשירה: איתור תלמידים בנשירה או בסכנת נשירה וביסוס הישגיהם של תלמידים אלה (בהתאמה לגילם) בכל מוסדות החינוך שבפיקוח המשרד.
 
קציני הביקור הסדיר אחראים לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב (מגיל 3-18/21 בחינוך המיוחד). אחריות מנהל המוסד לדאוג לנוכחות התלמידים במוסד ותפקידו של קצין ביקור סדיר לוודא נוכחות סדירה ומניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך. בעבודתנו אנו עוסקים באיתור, מעקב, טיפול ובקרה אחר כל תלמיד במערכת החינוך אשר מתמודד עם קשיים לימודים, חברתיים או רגשיים הבאים לידי ביטוי בתפקודו במסגרת החינוכית.
 
המחלקה פועלת כדי שלכל תלמיד ותלמידה תמצא המסגרת המתאימה לו/ה ותוענק התמיכה המיטבית לה הוא/היא זקוקים במסגרת בית הספר ו/או הקהילה, לשמירה על הרצף, על ההמשכיות ועל ההתמדה בלימודים. המטרה שכל תלמיד/ה יוכלו להגיע להישגים המצופים מגילם, בהתאמה מרבית ליכולותיהם.
המחלקה אחראית על הסדרת המעבר של התלמידים ממוסד חינוכי אחד לשני במידת הצורך.

 

קהל היעד

 • ילדים ובני נוער חייבי לימוד, בגילאי חוק לימוד חובה 3-18 בחינוך הרגיל, ועד גיל 23 בחינוך המיוחד בכל המגזרים, בכל סוגי הפיקוח וללא הבדל מגדר או לאום.

 • תלמידים המוגדרים כנושרים גלויים - ילדים שהחלו ללמוד בשנת הלימודים בבתי הספר, אך לא הופיעו כתלמידים פעילים בסוף שנת הלימודים, או שנשרו מבית הספר במהלך שנת הלימודים.

 • תלמידים בעלי מאפייני נשירה סמויה הנמצאים במסגרות לימודיות. תלמידים אלו מרבים להעדר, ומאופיינים לרוב בהישגים לימודיים נמוכים, תחושת ניכור כלפי בית הספר, בעיות רגשיות, התנהגותיות וחברתיות.

 

מבנה המחלקה

המחלקה לביקור סדיר מפעילה מערך של 730 קציני ביקור סדיר ב-256 רשויות חינוך, בכלל המגזרים בכל רחבי הארץ.

פעילות המחלקה לביקור סדיר מתבצעת על-ידי ממונים מחוזיים על ביקור סדיר, מנהלי יחידות וקציני ביקור סדיר.

בעלי תפקידים אלה אמונים על גיוס ותכלול העשייה החינוכית של שותפי התפקיד בכל הנוגע לאיתור, ניטור ומניעת נשירה של תלמידים למען החזרתם לתהליך למידה משמעותי וסדיר. 

 

פעילות המחלקה

מחלקה פועלת בשלושה מישורי פעולה עיקריים, מקבילים ומשולבים:

 

במישור התודעתי - בניית תודעה משותפת בין כל שותפי התפקיד המבוססת על תפיסת עולם הגורסת שזכותו של כל ילד לחינוך כזכות יסוד, כחלק מזכותו לאושר. כאשר עומדים מכשולים בדרכו, מגויסת עבורו תמיכה בלתי מתפשרת עד לסיום  לימודיו בהצלחה.

 

במישור הארגוני מנהלי - בניית מערך מעקב ובקרה, המושתת על טכנולוגיות מידע מתקדמות - הקב"סנט. הקפדה על קיום ההנחיות המקצועיות באשר לאכיפת חוק לימוד חובה. דיווח על תלמידים נושרים בזמן אמת תוך יישום מדיניות המשרד ותיעוד עבודת הקב"סים.

 

במישור הפדגוגי - הפעלת תכנית התערבות למניעת נשירת תלמידים ולהחזרת תלמידים נושרים למערכת חינוך. התלמידים מאותרים על ידי הקב"סים ומלווים על ידם. במסגרת התכנית ננקטים מאמצים להגדלת ההצלחה הלימודית של התלמידים, בהתייחסות לצורכיהם הפיזיים, הרגשיים והחברתיים.

 

תפקיד קצין ביקור סדיר בבית-הספר – למניעת נשירהקצין הביקור הסדיר משתתף  בתחילת השנה בישיבות ההערכות בבתי הספר בהן הוא מציג לסגל בית-הספר את נהלי העבודה ושיתופי הפעולה עמו.
 
קצין הביקור הסדיר מאתר תלמידים בסכנת נשירה באמצעות הצלבת נתוני רישום לנתוני התמדה בהגעה לבית הספר. כמו כן, הוא מקיים סיורים באתרים מועדים לאיתור ילדים משוטטים.

קצין הביקור הסדיר מגבש  בתיאום עם מנהל בית הספר תכנית ביקורים שבועיים ו/או חודשיים לשם בקרת מעקב אחר נוכחות תלמידים. באופן זה מתקיימים קשרי עבודה עם היועצת במטרה לאתר, לעקוב ולסייע  לתלמידים בסכנת נשירה.

קצין הביקור הסדיר משתתף בוועדות בין מקצועיות המתקיימות בבית הספר וכן בוועדות התמדה של הרשות לצורך מעקב אחר שיבוצם המיטבי של התלמידים ומתן חוות דעת מקצועית ועין מיטיבה המכירה ומאירה את חזקותיו של התלמיד.
קצין הביקור הסדיר כמתכלל (case manager) נמצא בקשר שוטף בעניינו של התלמיד עם הגורמים הבאים: עו"ס, פסיכולוגיים, קציני מבחן ועובדי קידום נוער לקביעת דרכי התערבות וחלוקת תפקידים.

 

מערך הביקור הסדיר ברשות

בכל רשות פועלת יחידה או מחלקה לביקור סדיר המפעילה קציני ביקור סדיר בכל מוסדות החינוך של הרשות. קציני הביקור הסדיר בשיתוף צוותי החינוך וכל בעלי תפקידים התומכים בתלמידים בהדרה ובסיכון (כולל הורי התלמידים) מאתרים את התלמידים הנושרים או הנמצאים בסכנת נשירה, ומעניקים לכל אחת ואחד מהם את הסיוע המקצועי הנדרש על-מנת שיוכלו להתמיד בלימודיהם הסדירים.
על קציני הביקור הסדיר חלה חובת מעקב אחר רישום של תלמידים למוסדות חינוך מידי שנה.


בהתאמה לרמת הסיכון וההדרה בה נמצא התלמיד/ה ובהתאמה לגילו, קצין הביקור הסדיר פועל  בשיתוף עם יועצות בתי הספר או הגננות, ויכול להמליץ על שילוב התלמיד/ה באחת או יותר מן התוכניות שמטרתן לסייע לתלמידים נושרים, או לתלמידים בסכנת נשירה הן במהלך שעות הלימודים והן לאחריהם. 
קצין הביקור הסדיר  יפעל, על פי שיקול דעתו, למניעת נשירה של תלמידים בכל האמצעים שהחוק מאפשר לו מתוקף סמכותו.
 .
 

וועדות התמדה

הרחבת חוק לימוד חובה והחלתו על פעוטות, ילדים ובני נוער מגיל 3 עד כיתה י"ב, ועד גיל 23 בחינוך המיוחד. ההרחבה חייבה הקמת מערך תומך ליצירת תנאים מתאימים לבקרה והחלה של החוק על כל המשתמע  מכך, על-מנת לאפשר לקצין הביקור הסדיר למלא את תפקידו כמתחייב בחוק.
 
בכל רשות הוקמו וועדות התמדה המהוות את המערך המנטר, העוקב והמסייע להחלת חוק לימוד חובה. וועדות ההתמדה מהוות גם את הסמכות המקצועית למציאת פתרונות הולמים לתלמידים נושרים ולתלמידים בסכנת נשירה בהתאם לחוק לימוד חובה ובהתאם לעקרונות האגף בכל הנוגע לשמירה על הרצף, על ההמשכיות  ועל ההתמדה בלימודים. המטרה היא למנוע נשירה, לעודד השכלה, למצוא פתרונות הולמים לכל תלמיד/ה ולשילובם מחדש בבית ספר או להעברתם לבית ספר אחר, על פי נהלי המשרד.
 
בוועדות ההתמדה של הרשות תומכות וועדת התמדה לגיל הרך וועדות התמדה של בתי הספר הפועלות בשיתוף ובתיאום עם קציני הביקור הסדיר בכל מוסד חינוך למניעה ראשונית של נשירה לסוגיה, לאיתור תלמידים בסכנת נשירה ומציאת פתרון הולם לכל אחת ואחד מהם על פי הסיבות לאי התמדתם בלימודים במסגרת בית הספר והקהילה.
 
תפקידה של וועדת התמדה לגיל הרך הוא לתת מענה לכל פעוט וילד שאותר על ידי הגננות ו/או קציני הביקור הסדיר כמי שיש לסייע לו ולמשפחתו, על-מנת שיתמיד במסגרות החינוך ויגיע להישגים המצופים ממנו בכיתה א'.
 
בכל מקרה בו יש צורך לערב גורמים נוספים, מופנה התלמיד/ה לוועדות התמדה מחוזיות. לוועדות אלו  ישנה סמכות לקבוע השמה של תלמיד במוסד חינוך אחר מזה שבו הוא לומד, ואף להעניק פטור מלימודים.
 
סמכויות וועדות ההתמדה, חבריהן, תחומי האחריות שלהן ודרך התנהלותן קבועים בתקנות ובנהלי משרד החינוך. קצין הביקור הסדיר משתתף בוועדות ההתמדה של הרשות לצורך קיום מעקב על התלמיד/ה ומתן חוות דעת מקצועית בעניינו/ה.

 

הכשרות, פיתוח מקצועי והשתלמויות לקציני ביקור סדיר

קציני הביקור הסדיר נדרשים להשתתף באופן שוטף בהכשרות ובהשתלמויות. כל קצין ביקור סדיר בעל וותק של עד שלוש שנים, נדרש לקורס אוריינטציה אקדמי בן 120 שעות שנתיות הכולל את תחומי עיסוקיו הרבים.

 

ההכשרה נערכת בגישה קהילתית פסיכו-חברתית ותכליתה העצמת קצין הביקור הסדיר העובד בשטח באמצעות רכישת כלים רלוונטיים הכוללים עקרונות מארבע דיסציפלינות שונות:

 • משפט - הצגת תפקידו וסמכויותיו של הקב"ס בתוך מערכת החינוך בישראל
 • סוציולוגיה – מרכיבי החברה בישראל
 • פסיכולוגיה התפתחותית – מאפייני ילדים ובני נוער בסיכון והדרה
 • פסיכולוגיה אירגונית – מאפיינים מערכתיים לעובדים עם אוכלוסיות מצוקה והובלת תהליכי שינוי


מטרות הפיתוח המקצועי:

גיבוש תפיסה אחידה לתפקיד קציני הביקור הסדיר והבניית קהילה מקצועית המייצרת ידע משותף ושפה אחידה.

 • רכישת ידע ומיומנויות לעבודה עם תלמידים, הורים, צוותים חינוכיים בבית הספר ושותפי תפקיד נוספים ברשות המקומית ובקהילה.
 • פיתוח כישורים לעבודה פרטנית, קבוצתית, קהילתית ומערכתית.
 • מתן כלים רלוונטיים ומעשיים מתחום המשפט, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה.
 • העצמת קצין הביקור הסדיר וטיפוח מעמדו הפרופסיונלי. 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/12/2020  

עדכוני rss