education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
תאונות אישיות
שאלות ותשובות
 

מי מכוסה בביטוח תאונות אישיות?

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה תש"ט- 1949 קובע: מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות  החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.  

 

מהו הסכום המקסימאלי המותר לגבייה עבור הביטוח?

התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים ועל פי קביעת הסכום המרבי המותר לגבייה שקבעה ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת הלימודים.

הרשות אינה רשאית לגבות מההורים דמי ביטוח מעבר לסכום המרבי שאושר ע"י ועדת החינוך של הכנסת  ופורסם בחוזר מנכ"ל לאותה שנת הלימודים.

לבדיקת הסכום המירבי המותר לגבייה לשנת לימודים הרלוונטית, ניתן להכנס לחוזר מנכ"ל "תשלומי הורים". 

ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין את דמי הביטוח, אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר (כפל גבייה).

ממי מקבלים את פוליסת תאונות אישיות?  

 על פי הנחיות הממונה על הביטוח במשרד האוצר, שעניינן גילוי נאות בביטוח קבוצתי, על חברות הביטוח להמציא לידי כל יחיד מקבוצת המבוטחים בביטוח קבוצתי, ובכלל זה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, עותק של פוליסת הביטוח וטופס גילוי נאות, המרכז פרטים כלליים הנוגעים לפוליסת הביטוח וכן את עיקרי הכיסויים הקיימים בה.

לאור זאת, תקבל כל רשות מקומית מחברת הביטוח שהיא התקשרה עמה לשם ביטוח תלמידיה, עותקים של פוליסות הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים המבוטחים שהיא הצהירה עליהם, בתחילת שנת הלימודים תעביר הרשות המקומית לכל אחד ממוסדות החינוך עותקים של פוליסת הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים במוסד  וכמה עותקים נוספים לשימוש בית הספר.

 על בית הספר למסור את העותקים שהתקבלו מרשות החינוך המקומית  של פוליסת הביטוח ואת טופסי הגילוי הנאות להורי התלמידים תוך 30 יום מתחילתה של שנת הלימודים.

 

מהו הליך הגשת תביעה?

במקרה של תאונה ניתן  לפנות למזכירות בית הספר. בית הספר יוודא את קבלת הפוליסה וטופסי התביעה מן הרשות/הבעלות, ויסייע להורים הפונים.התובע  באמצעות הוריו/או האפוטרופוס  יפנה  למבטח בטופס תביעה שקיבל מהמוסד החינוכי.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/01/2012  

עדכוני rss