education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שאלות כלליות מיחידת "יחיד וחברה"
1. "'ואהבת לרעך כמוך' - רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר: 'זה ספר תולדות אדם' – זה כלל גדול מזה" (תלמוד ירושלמי, נדרים, פרק ט' הלכה ד') מדוע חושב בן עזאי שהכלל המופיע בפסוק שאותו הוא מצטט, גדול יותר מהכלל שמצטט רבי עקיבא? הסבירו.
 
 
 
2. הלל אומר: "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה..." (תלמוד בבלי, שבת, דף ל"א עמוד א). מדוע ניתן לומר שדבריו של הלל מרחיקים לכת יותר משתי הדעות הקודמות (שהוזכרו בשאלה 1)?
 
 
 
3. מהו הניגוד העקרוני ביחס לסוגית היופי האנושי, הטיפוח והאהבה העצמית, בין הנזיר בסיפור "יופי של  רועה" ובין הלל בסיפור "מה זאת מצווה"?
 
 
 
4. לפניך מקרה: אדם התעלם ממצב של מצוקה חמורה של אדם אחר שהיה מול עיניו, ולמרות שיכול היה להושיט עזרה, לא עשה זאת . מקרה זה הובא לפני דיין דתי, שמסתמך על פסיקתו של אליעזר יהודה ולדנברג ("ציץ אליעזר"), ולפני בית משפט במדינת ישראל. מה יפסוק כל אחד מהם?
 
 
 
5. "כיצד מרקדין לפני הכלה" הצג את דעתם של בית שמאי ובית הלל בסוגייה זו.
 
 
 
6. "כיצד מרקדין לפני הכלה" הגמרא מסכמת את המחלוקת באמירה: "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות", הסבר את   האמירה.
 
 
 
7. "כיצד מרקדין לפני הכלה" את דעתו של מי במחלוקת מחזקת אמירה זו (שהוזכרה בשאלה 6)?
 
 
 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012