education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
סוגיה ראשונה מיחידת יחיד וחברה – אונאת דברים

(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, עמ' ב')

(לטקסט המלא)

1. מאיזה סדר לקוחה מסכת זו?
 
 
 
2. בפתיחת הקטע מהגמרא מופיעות ראשי התיבות "ת"ר" – מה משמעותן?
 
 
 
3.  עיין בקטע המשנה. "כשם שאונאה .... כך אונאה בדברים .... ". ציין את שלש הדוגמאות מן המשנה לאונאת דברים.
 
 
 
4. עיין בקטע המשנה. "כשם שאונאה .... כך אונאה בדברים .... ". מאיזה פסוק נלמד שאסור להונות את הגר, והיכן בתורה מופיע הפסוק ?
 
 
 
5. עיין בקטע הגמרא. כיצד מוכיחה הברייתא שהפסוק: "לא תונו איש את עמיתו" עוסק באונאת דברים ?
 
 
 
6. מדוע ברור לתנא שהפסוק: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך" עוסק באונאת ממון?
 
 
 
7. היכן בתורה מופיעים הפסוקים "לא תונו...",  "וכי תמכרו...".
 
 
 
8. "ר"י אומר אף לא יתלה עיניו... שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת  מאלהיך". הסבר את הביטוי "דבר המסור ללב".
 
 
 
9. מדוע בדבר המסור ללב נאמר "ויראת מאלהיך"? (העזר בפירוש רש"י ד"ה וכל דבר המסור ללב)
 
 
 
10. "..גדול אונאת דברים מאונאת ממון... באחוורי אפי" הבא את שלש הסיבות המובאות בגמרא לכך: שאונאת דברים חמורה יותר מאונאת ממון.
 
 
 
11. כיצד חיזק רב נחמן בר יצחק את האמירה: "כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים".
 
 
 
12. במה היו זהירים אנשי ארץ ישראל ?
 
 
 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  16/11/2012