תוניחב
.4
תורגב תוניחב
4.3
הנשמ ינחבנ יבגל ס"היב תלהנה תוירחא
4.3-1
1998 ראוניב 1

הלוחת ךיראת
ןונער

םוסרפה תרטמ

אולמ תא וירגובל קפסל רפסה תיב תלהנה לש התבוח יכ ןייצלו רוזחל בושח
םידומיל ךשמהל םיעגונה םילהנה םוחתב ףאו םידומילה םוחתב עויסהו עדימה
תורגב תדועת תלבק יכרוצל טרפב הנשמהו תורגבה תוניחבלו ללכב
.םתדועתב םינויצ רופיש וא

.02-5603259/61 'לט ,ידוסי-לע ךוניחל ףגאל תונפל רשפא םיפסונ םיטרפלעבק תוארוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח