אוכלוסיות מיוחדות
1.


חינוך מיוחד
1.2


תכנית לימודים אישית לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד
1.2‎-1

1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום

מבוא
1.
מזה שנים רבות נוהגים במסגרות החינוך המיוחד להכין תכנית עבודה המותאמת
לצרכיו האישיים של כל תלמיד. חוק החינוך המיוחד משנת התשמ"ח (1988) נותן תוקף חוקי
לתפיסה החינוכית העומדת ביסוד עשייה זו.

החוק מחייב הכנת תכנית לימודים אישית לכל תלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד על פי
החלטת ועדה השמה או ערר. דהיינו, תכנית לימודים אישית תוכן לכל תלמיד הלומד בגן
ילדים לחינוך מיוחד, בבית ספר לחינוך מיוחד או בכיתות לחינוך מיוחד בבית הספר של
החינוך הרגיל.

הרעיון העומד ביסודה של תכנית לימודים אישית הוא ראייה ייחודית של כל תלמיד על כל
צרכיו.
להגשת רעיון זה נבנית תכנית לימודים אישית בראייה כוללנית ומעמיקה, הלוקחת
בחשבון את גילו של התלמיד, את כישוריו, את קשייו ואת תחומי התעניינותו.
תכנית לימודים אישית זו מציבה מטרות ויעדים לעבודה עם התלמיד,
מתווה את דרכי ההוראה עבורו,ועל פיה ייערך מעקב אחר התקדמותו.

הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית הוא אשר יכין את תכנית הלימודים האישית. בהתאם
תתוכנן תכנית העבודה עם כל תלמיד, בין אם בשיעורים/בטיפולים פרטניים ובין אם
בשיעורים/בטיפולים קבוצתיים.

צוות בית הספר, בבואו לתכנן את תכנית הלימודים האישית, יתחשב גם במשאבים העומדים
לרשות המסגרת החינוכית.

הערות
עבור תלמידים הלומדים במסגרות שילוב תוכן תכנית לימודים אישית
על פי ההוראות העוסקות בתכנית השילוב שתפורסמנה בקרוב בחוזר המנכ"ל.
א.
בכל מקום בחוזר זה שיש בו התייחסות ל"מורה" או ל"מחנכת" הכוונה גם לגננת.
ב.
תכנית לימודים אישית - כללי
2.
תכנית לימודים אישית, כהגדרתה בחוק, היא "תכנית המתארת את רמת תפקודו
של התלמיד בעת הכנתה, מטרות ויעדים לימודיים, פרק הזמן להשגתם,
האמצעים הדרושים להשגתם ואמות המידה לבדיקת השגתם"
(מתוך חוק החינוך המיוחד התשמ"ח, סעיף 19ג'; ראה נספח 1).
2.1
תכנית לימודים אישית תתייחס לתחומי הלמידה, הטיפול והפעילות של התלמיד
במסגרת החינוכית המיוחדת, לרבות פעילויות של שילוב חלקי של תלמיד במסגרת
חינוך רגילה ופעילויות אחרות המתקיימות מחוץ למסגרת ומטעמה.
2.2
תכנית לימודים אישית תשמש בסיס לתכנית העבודה של כל מורה ומטפל במסגרת
החינוך המיוחד ולתכנית עבודה כוללת של הכיתה ושל המסגרת החינוכית בכללותה.
2.3
לצורך קביעת תכנית לימודים אישית יוזמנו לבית הספר הורי התלמיד או האפוטרופסים
שנתמנו על ידי בית המשפט על פי החוק. אם התלמיד מתגורר במוסד פנימייתי,
מומלץ להזמין את מנהל מוסד הפנימייה.
2.4
לפני הכנת תכנית לימודים אישית מומלץ לקיים שיחה עם התלמיד כדי לשמוע ממנו
על ציפיותיו ועלמשאלותיו לגבי תכנית הלימודים האישית, וכל זאת בהתחשב
בכישוריו ועל פי שיקול הדעת של הצוות החינוכי

2.5


התלמידים שיש להכין עבורם תכנית לימודים אישית
יש להכין תכנית לימודים אישית לכל תלמיד הלומד במסגרת של החינוך מיוחד:

3.

בגן ילדים לחינוך מיוחד

בבית ספר לחינוך מיוחד

בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר של החינוך הרגיל.

מועד הכנתה של "תכנית לימודים אישית" 4.
בראשית כל שנת לימודים, ולא יאוחר ממחצית חודש נובמבר באותה שנה,
תיקבע תכנית לימודים אישית לכל תלמיד.

4.1


תלמיד שיצטרף למסגרת החינוכית במהלך שנת הלימודים, תיקבע עבורו
תכנית לימודים אישית תוך חודש וחצי מיום כניסתו למסגרת.

4.2
השותפים להכנת תכנית לימודים אישית 5.
בראש הצוות להכנת תכנית לימודים אישית תעמוד מחנכת הכיתה, אשר תרכז
את הכנתה.
5.1
בהכנת תכנית לימודים אישית ישתתף צוות רב מקצועי, על פי קביעת מנהל המסגרת
החינוכית. הצוות הרב-מקצועי יכלול, נוסף למחנכת הכיתה, את כל חברי הצוות
המטפלים במישרין בתלמיד וכן אנשי מקצוע אחרים העובדים במסגרת החינוכית
ועשויים לתרום להכנת התכנית.
5.2
במידת הצורך ינחה המפקח על החינוך המיוחד את מנהל המתי"א או את מנהל המרכז
הטיפולי לתגבר את הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית באנשי מקצוע נוספים לשם
אבחון, הדרכה וייעוץ.
5.3
במקומות שבהם הוקצו שעות תקן מסל שח"ם למתי"א או למרכז הטיפולי יפנה המפקח
על החינוך המיוחד את הצוות המועסק על בסיס שעות אלה למסגרות החינוך המיוחד
לצורך תגבור הצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית על פי הצרכים.


מנהל המסגרת החינוכית יעקב אחר תהליך הביצוע של תכנית הלימודים האישית, על פי
ההוראות המובאות כאן.
5.4
פירוט המרכיבים בתכנית לימודים אישית 6.
תכנית לימודים אישית תכלול את המרכיבים האלה:
6.1 תיאור רמת תפקודו של התלמיד
6.2 מטרות התכנית
6.3 היעדים הלימודיים והטיפוליים
6.4 פרק הזמן להשגת היעדים
6.5 האמצעים הדרושים להשגת היעדים
6.6 אמות המידה לבדיקת השגתם של היעדים
6.7 הערכה מסמכת.
להלן פירוט המרכיבים:
תיאור רמת תפקודו של התלמיד
6.1
התיאור יתייחס לתחומי התפקוד של התלמיד כדלקמן: התחום הקוגניטיבי, התחום
הלימודי, התחום ההתנהגותי-הרגשי, התחום החברתי, התחום החושי, התחום
המוטורי, התחום התקשורתי-השפתי והתחום של כישורי חיים (עצמאות אישית,
הכנה לחיי בוגר והכנה לתעסוקה וכד').
א.

בכל אחד מתחומי התפקוד יתוארו הן מוקדי הכוח של התלמיד והן המוקדים לחיזוק.
כמו כן יתוארו נושאים נוספים שהם רלבנטיים להגדרת המטרות והיעדים, על פי
שיקול דעתם של חברי הצוות.
ב.

תיאור רמת תפקודו של התלמיד יהיה מבוסס על -
ג.

אבחונים והערכות שנערכו במסגרת החינוכית לקראת הכנת התכנית האישית;מידע שהתקבל מההורים לצורך קביעת תכנית לימודים אישית;
מידע זמין מגורמים אחרים, כמו, למשל, שירות פסיכולוגי חינוכי או גורמים
רפואיים, מידע מטופס ההחלטה של ועדת השמה ועוד.מטרות התכנית
6.2
המטרות תוגדרנה במונחים של ההישגים המצופים מהתלמיד במהלך לימודיו במסגרת
החינוכית, לגבי כל תחום תפקוד שהוא רלבנטי לקידומו.


טווח הזמן שהמטרות תתייחסנה אליו עשוי להשתנות מתלמיד לתלמיד, בהתאם לצרכים
ולמאפייני תפקודו.


יעדים לימודים/טיפוליים
6.3
יעדים לימודיים/טיפוליים אופרטיביים ינוסחו בהתייחס לכל מטרה או קבוצת
מטרות, בתחומי הלימוד/הטיפול שנבחרו לעבודה באותה שנה.
א.

היעדים יבהירו מה התלמיד ילמד או ישיג, ינוסחו בצורה מכוונת לפעולה, ויהיו בני
מדידה/ הערכה.
ב.

מומלץ כי היעדים ייקבעו בהתייחס לפרקי הזמן המתאימים לתכנית העבודה בבית
הספר (למשל: 3 חודשים, 6 חודשים, 10 חודשים).
ג.

פרק הזמן להגשתם של היעדים
6.4
לגבי כל אחד מהיעדים יעריך הצוות את המועד המצופה להשגתו. מועד זה יירשם
בתכנית הלימודים האישית (בהתאם ל-6.3 ג' לעיל). במועדים אלה יעריך הצוות באיזו
מידה הושגו היעדים, ובמידת הצורך תיעשינה התאמות בתכנית הלימודים האישית.


האמצעים הדרושים להשגת היעדים
6.5
בסעיף זה יתוארו השיטות, דרכי ההוראה והעזרים העיקריים אשר ישמשו להשגת
היעדים.


אמות המידה לבדיקת השגתם של היעדים 6.6
לגבי כל יעד או קבוצת יעדים יש לציין את האופן שבו תוערך או תימדד השגת היעדים;
למשל: אבחון פורמאלי, אבחון בלתי-פורמאלי, ריאיון אישי, ניתוח תצפית וכדומה.


הערכה מסמכת
6.7
בסיום שנת הלימודים יערוך הצוות שהשתתף בהכנת תכנית לימודים אישית הערכה
מסכמת על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים השונים. ההערכה המסכמת בכתב
תימסר להורים.הרישום של תכנית הלימודים האישית
7.
תכנית הלימודים האישית וההערכה המסכמת תירשמנה על גבי טופס מיוחד, כדוגמת
הטופס המובא בנספח 2. יש לכלול בטופס פרטים אישיים של התלמיד, פרטים הקשורים
לאופן הכנת התכנית ואת התכנית עצמה.מעורבות ההורים בהכנת תכנית לימודים אישית
8.
לצורך קביעת תכנית לימודים אישית על ידי הצוות במסגרת החינוכית תזמין המחנכת
את הורי התלמיד כדי לקבל מהם מידע אודות תפקודו של ילדם ומידע רלבנטי נוסף שיש
לו השלכות על תפקודו במסגרת החינוכית (צרכים רפואיים, העדפות אוכל, הרגלים,
תחביבים וכד').
8.1
מומלץ לשמוע מההורים על ציפיותיהם מהמסגרת החינוכית ולהבהיר את הציפיות
ההדדיות על בסיס התפיסה המקצועית-החינוכית של המסגרת ובהתחשב במשאבים
העומדים לרשותה.


בפגישה עם ההורים תשתתף המחנכת, ויצטרפו אליה אנשי צוות נוספים, על פי העניין
ועל פי החלטת מנהל המסגרת החינוכית.
8.2
מחנכת הכיתה תרשום את סיכום השיחה עם ההורים, ותדווח על כך לצוות המכין את
תכנית הלימודים האישית.
8.3
הורי התלמיד אחראים להביא לידיעת צוות בית הספר מידע אודות טיפולים המתקיימים
מחוץ לבית הספר, כדי שמידע זה יובא בחשבון, במידת הצורך והאפשרות, בתכנית
לימודים אישית.
8.4
משהושלמה הכנתה של תכנית הלימודים האישית, מומלץ מאוד להביאה לידיעת הורי
התלמיד, בכתב או בעל פה.
8.5
בסיום שנת הלימודים תמסור המחנכת להורי התלמיד הערכה מסכמת בכתב על מידת
התקדמותו בתחומים השונים בהתייחס לתכנית הלימודים האישית. העתק של
הדיווח יישמר במסגרת החינוכית.

8.6
הטיפול במסמכים הקשורים בתכנית לימודים אישית
9.
התכנית תובא לידיעת כל הצוות העובד עם התלמיד במסגרת החינוכית שהוא לומד בה
או לידיעת כל איש צוות אחר באותה מסגרת שיש לו קשר מקצועי לתלמיד.
9.1
התכנית תישמר במסגרת החינוכית במהלך כל שנות שהותו של התלמיד במסגרת, יחד עם
כל החומר הכללי הנוגע לאותו תלמיד. מומלץ שבמהלך שנת הלימודים תהיה התכנית
נגישה למחנכת כדי שהיא תשמש כלי בעבודה השוטפת שלה ושל הצוות החינוכי.
9.2
כללי החיסיון על תכנית הלימודים האישית יהיו על פי הנהלים הנהוגים במסגרת החינוך
לגבי מסמכים העוסקים בעניינם של תלמידים.

9.3
הדרכה והשתלמות בנושא תכנית לימודים אישית
10.
האגף לחינוך מיוחד יכין חוברת הדרכה בנושא תכנית לימודים אישית.
10.1
מפקחי החינוך המיוחד במחוזות יקיימו פעילויות הדרכה והשתלמויות בנושא, על פי
הצרכים, באמצעות מתי"א ומדריכים מטעם החינוך המיוחד.

10.2
הערכה ומשוב
11.
בשנים הראשונות להפעלת תכנית הלימודים האישית, על פי ההוראות בנוהל זה, ייזום
האגף לחינוך מיוחד פעולות של הערכה ומשוב, במטרה להפיק לקחים ולתקן את הטעון
תיקון בנושאים השונים הכרוכים הפעלתה.
בהערות ובשאלות ניתן לפנות לגב' דליה טל,
הממונה על הנושא באגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6931854.נספחים 12.
נספח 1: סעיפים מחוק החינוך המיוחד המתייחסים לתכנית לימודים אישית
פרק ד': הלימודים במוסד לחינוך מיוחד
תכנית לימודים אישית - 19.
בראשית כל שנת לימודים, ולא יאוחר ממועד שקבע השר בתקנות, יקבע
הצוות המטפל במוסד לחינוך מיוחד תכנית לימודים אישית לכל ילד
חריג הלומד באותו מוסד.
א.
לצורך קביעת תכנית הלימודים האישית יוזמנו הורי הילד החריג, או מי
שהשר קבע לעניין זה בתקנות.
ב.
בסעיף זה "תכנית לימודים אישית" היא תכנית המתארת את רמת תפקודו
של הילד החריג בעת הכנתה, מטרות ויעדים לימודיים, פרק הזמן
להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות המידה לבדיקת השגתם.

ג.


הערכה מסכמת 20.
בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי ילד חריג הלומד במוסד לחינוך מיוחד
הערכה בכתב על מידת התקדמותו של הילד בתחומים שונים בהתייחס
לתכנית הלימודים האישית.


נספח 2: טופס "תכנית לימודים אישית"
התאריך: ________________
סמל המוסד: ________________

שם בית הספר/הגן: ________________

הכתובת: ________________

שם התלמיד: מס' ת"ז שלו ___________ תאריך הלידה: ________הכיתה:__________

____________

שם המחנכת האחראית על התכנית: ________________

המסמכים והמידע המצורפים בזה והמשמשים בסיס להכנת התכנית

  סיכום שיחה עם ההורים

  סיכום/הערכה פסיכולוגית

  אחר:

  

  

  

תאריך ישיבת הצוות: ________________

הצוות הרב-מקצועי המשתתף בהכנת התכנית:

תפקיד שם
תפקיד שם
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
_______________
"אחר" מתייחס למסמכים אחרים העשויים להיות: רקע כללי על התלמיד, אבחון דידקטי בלתי
פורמאלי, אבחון דידקטי פורמאלי, סיכום ריאיון עם התלמיד, סיכום תצפיות ואבחונים של
מטפלים שונים.

תיאור רמת התפקוד של התלמיד בתחומים הרלבנטיים

התחום הקוגניטיבי
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________

התחום הלימודי
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________


התחום ההתנהגותי-הרגשי
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________


התחום החברתי
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________


_______________
טופס זה יש למלא לגבי כל תחומי התפקוד.

התחום החושי
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________


התחום המוטורי
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________


התחום התקשורתי-השפתי
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________


התחום של כישורי חיים (עצמאות אישית, הכנה לחיי בוגר, הכנה לעבודה וכד')
מוקדי כוח: ______________________________________________________
______________________________________________________________
מוקדים לחיזוק: ___________________________________________________
______________________________________________________________


________________
טופס זה יש למלא לגבי כל תחומי התפקוד.


מומלץ לשכפל דף זה פעמים מספר ולמלאו לגבי לכל מטרה בנפרד:

מטרה:-______________________________________

לאילו תחומי תפקוד היא מתיחסת:


  חברתי   התנהגותי-רגשי   קוגניטיבי   לימודי
  כישורי חיים   תקשורתי   מוטורי   חושי

סיכום הערכה
מסכמת (נא
לציין תאריך)
סיכום הערכת
ביניים (נא
לציין תאריך)
אמות המידה
להערכה
דרכי ההוראה,
השיטות,
האמצעים
פרק הזמן
להשגתו/ם
היעד/
היעדים

סיכום התכנית

מבצעים יעדים שדות לימוד/ טיפול


מוקדים לחיזוק שיטופלו בהמשךהערות והמלצותחתימת המורה/הגננת:________________________________
___________
"שדות לימוד/ טיפול" מתיחסים למקצועות, לסוגי הטיפול ולנושאי הלימוד ; לדוגמא:
מקצועות: קריאה ,כתיבה וחשבון, מוזיקה, אמנות, חינוך גופני, נגרות, תקשורת וכו'
סוגי טיפול : תרפיה במחול, טיפול בדיבור ובשפה, ריפוי בעיסוק וכד'.
"יעדים": יש לרשום את אותם היעדים שנרשמו לגבי כל מטרה ולוודא שנרשמו כל היעדים.
אותו יעד עשוי להופיע בשדות שונים.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998