2. אורחות חיים במוסדות החינוך
3.2 הורים ותלמידים
3‎-3.2 - העסקת ילדים בהופעות, בפרסום ובדוגמנות
תיקון לסעיף 2.3‎-2 בחוזר הוראות הקבע 6/סשת
 
תאריך תחולה    1 באוקטובר 2001
 
מטרת הפרסום     עדכון חוזר 6/סשת
סעיף 2.3‎-2
 


סעיף 2.3‎-2 בחוזר הוראות הקבע 6/סשת עוסק בהעסקת ילדים בהופעות, בפרסום ובדוגמנות. בגלל שינוי שחל בנהלים אנו מפרסמים להלן את עמודים 3 4-ו של סעיף זה ומבקשים להחליפם בעמודים הישנים.

  -  ילד שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו לו 15 שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים"
רשמית.... בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו..." (סעיף 2א' לחוק).
  -  על פי סעיף 4 לחוק, שר העבודה והרווחה רשאי לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדת ילד
בהופעה ציבורית אמנותית או שלא מלאו לו 15 שנים או לתיווך להעבדתו של אותו ילד
לצורכי פרסום או בצילומים. העסקת ילד בהופעה כאמור כוללת גם הופעה חד-פעמית
וגם העסקה שהיא ללא תמורה.
 
2.2   כאשר התרבו המקרים של העסקת קטינים בדוגמנות ובצילומי פרסומת, הוחלט לקבוע תקנות
מיוחדות ומפורטות שתסדרנה העבדת קטינים בתחום זה, ותישמורנה על הזכויות של קטינים,
כמפורט להלן:
תקנות עבודת נוער (העבדת ילד או תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) -
1999- ט"נשתה
או העפוהב התקנות שלהלן מפרטות את התנאים להעבדת ילדים מגיל שנה אחת ועד גיל 15 היתר מיוחד (לצורך העבדת ילד או תיווך להעבדת ילד בתחומים אלו יש לקבל בפרסומת ממשרד העבודה והרווחה):
 
  א.  (סעיף 1 לתקנות העבדת ילדים הגדרות)
"הופעה ציבורית, או הופעת פרסום, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרה, לימוד הופעה":
או אימון לצורך הופעה.
"הופעה ציבורית": הופעה בציבור, לרבות הופעה אמנותית והופעה בסרט או בסדרת
טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק, שירה, ריקוד ונגינה.
"הופעת פרסום": הופעה לצורכי פרסום או צילומים לצורך פרסום, לרבות דגמון
.  
  ב.  העבדת ילד מחייבת קבלת היתר. הבקשה להיתר תוגש על ידי מי שמבקש להעביד את
הילד, ותכלול, בין היתר, את הסכמת הורי הילד, אישור רופא שבדק את הילד, את עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד, את עמדת הגננת - אם הילד בגן .ילדים - ואת עמדת הילד, אם הוא בוגר דיו (סעיף 4(א) לתקנות)
 
  ג.  אין להעסיק ילדים מגיל 6 ועד גיל 15 בשעות הלימודים בבית הספר (סעיף 5(11) לתקנות).

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/2(א), י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001