חוזר זה בוטל

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
תשלומים עבור תלמידי חוץ 3.7‎-28
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
3.7‎-20 בחוזר
הוראות הקבע
סב/3(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי
רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות
מקומית שולחת ובעלות הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד זכאיות לגבות
מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של
הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד שאינן מכוסות על-ידי תקציב משרד
החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.
התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריות הרשויות המקומיות
השולחות על תלמידים הגרים בתחומן, על-פי המשתמע מחוק לימוד חובה
(התש"ט), ובחינוך המיוחד התשלום מחויב גם מחוק החינוך המיוחד
התשמ"ח-1988, פרק ב', סעיף 4(ג').
להלן נפרט את עקרונות החיוב של התשלום עבור תלמידי חוץ לגני הילדים
ולחינוך היסודי והעל-יסודי במסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד, וכן את
נוהל ה"תשלום" ואת אמצעי האכיפה העומדים לרשות מערכת החינוך
והרשויות המקומיות בחינוך המיוחד.
התעריפים בגין התשלום עבור תלמידי חוץ מובאים מדי שנה בחוזר "הודעות
ומידע".
הערה: סעיף זה מבטל את סעיף 3.7‎-20 בחוזר הוראות הקבע סב/2(א) ובא
במקומו.

2. בחינוך הרגיל
משרד החינוך, בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון
המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל.

3. בחינוך המיוחד
משרד החינוך, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, קבע לגבי תלמידים בחינוך
המיוחד סולם תעריפים דיפרנציאלי, על פי סוג החריגות הכיתתית. גובה
התשלום נקבע על-פי רמות השירות המוכרות על-ידי המשרד ולא על-פי
גירעונות תפעוליים.
המסגרת "תשלום לתלמיד חוץ" כוללת רמה בסיסית לכל מסגרות החינוך
המיוחד, על-פי קטגוריות שתפורטנה להלן ועל פי שתי רמות שירות נוספות.
התשלום ייגבה לפי שלוש קטגוריות. השתייכותו של התלמיד לאחת
הקטגוריות תיקבע בהתאם לאפיון החריגות הכיתתית, על פי הנתונים
הקיימים בקובץ המוסדות ובמצבת התלמידים במשרד.
מעבר לגבייה עבור רמת השירות הבסיסית רשות מקומית ובעלות זכאיות
לגבות עבור שירותים נוספים בחמישה תחומים:
שמירה - בגין 36% מעלות השמירה למוסד, שהם חלקה של הרשות
המקומית במימון השמירה במוסדות החינוך. במוסדות חינוך במעמד
מוכר שאינו רשמי תעביר הבעלות את הסכום הזה לידי הרשות
המקומית שהמוסד החינוכי נמצא בה.
 
1. 
תפעול שוטף של המתקנים המיוחדים האלה: חדרי מלאכה לתיקון
עזרים לנכים, חממות חקלאיות מקצועיות, משק חי מקצועי טיפולי,
מטבח טיפולי, סדנאות בנושאים טכנולוגיים. לא ניתן לקבל תמיכה
עבור חדרי טיפול לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק; האגף לחינוך מיוחד
יעדכן מעת לעת את רשימת המתקנים המיוחדים שאפשר לקבל בגינם
תמיכה.
 
2. 
תפעול שוטף של ברכת שחייה טיפולית הנמצאת בתחומי המוסד
החינוכי.
הערה: התשלום ב-3‎-2 אינו מכסה את רכישת המתקנים האלה.
 
3. 
תוספת בגין 0.5 משרה או 0.75 משרה לספרן ברייל בקטגוריה
השנייה (ב) בלבד  
(א)  4. 
תוספת למוסד בגין העסקת מתורגמן לשפת סימנים לתלמידים
חירשים ולקויי שמיעה: בקטגוריה הראשונה 0.5 משרה לבית-ספר
יסודי ומשרה אחת לבית-ספר על-יסודי ולחטיבת הביניים.
בקטגוריה השנייה (ב) 0.5 משרה לבית-ספר לחינוך מיוחד.
 
(ב)   
העסקת המתורגמן טעונה אישור של הפיקוח על החירשים. לקבלת
האישור אפשר לפנות אל ד"ר שרה זנדברג באגף לחינוך מיוחד, טל'
03‎-6896109, פקס' 03‎-6896144, רח' השלושה 2, יד אליהו,
ת"א (ראה נספח 2 להלן).
 
 
תוספת בגין תל"ן רשותי - במקרים שבהם הרשות המקומית או הבעלות
על המוסד החינוכי מממנת את מלוא עלות התל"ן על חשבונה. רשות
מקומית/בעלות הגובה תשלומים עבור תל"ן במסגרת תשלומי חוץ לא
תוכל לגבות, בנוסף, תשלומים עבור תל"ן מההורים. כמו כן, לא ניתן
לגבות תל"ן בגין חלקה של הרשות/הבעלות בהסכמים שחתמה עם גופים
נוספים, כגון קרן "קרב" וקרן "סקטה רש"י". גביית התל"ן הרשותי
תיעשה בכפיפות לכללים המובאים בחוזר הוראות הקבע
סג/3(א), סעיף 9-.3.11 לא ניתן לגבות תל"ן רשותי בגין
תלמידים המשתייכים לקטגוריה הראשונה.

 
5. 
אלה הקטגוריות שלפיהן ייגבה התשלום:
הקטגוריה הראשונה מתייחסת לכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל
שלומדים בהן תלמידים בעלי חריגויות קלות. הכיתות המשתייכות
לקטגוריה זו הן כיתות הכוללות תלמידים בעלי משכל גבולי רב
בעייתיים, בעלי הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D,
לקויי למידה רב-בעייתיים/
A.D.(H).D, מעוכבי התפתחות (עד כיתה א'
ועד בכלל), מעוכבי שפה (עד כיתה ג' ועד בכלל), עיוורים ולקויי ראייה,
חירשים ולקויי שמיעה.
 
1. 
הקטגוריה השנייה (א') מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
חריגויות קלות בבתי ספר ובגני ילדים בחינוך המיוחד. הכיתות
המשתייכות לקטגוריה זו הן כיתות הכוללות תלמידים בעלי הפרעות
התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D, לקויי למידה
רב-בעייתיים/
A.D.(H).D, מעוכבי התפתחות (עד כיתה א' ועד בכלל)
ומעוכבי שפה (עד כיתה ג' ועד בכלל).
 
2. 
הקטגוריה השנייה (ב') מתייחסת לתלמידים לקויי חושים בבתי ספר
ובגני ילדים בחינוך המיוחד.
 
3. 
הקטגוריה השלישית (א') מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
לקויות קשות בגני ילדים, בבתי ספר של החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות בבתי ספר של החינוך הרגיל, למשותקי מוחין ולבעלי נכויות
פיזיות קשות, לבעלי פיגור בינוני רב-בעייתי, לבעלי פיגור בינוני מורכב
ולבעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודי.
 
4. 
הקטגוריה השלישית (ב') מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
לקויות קשות בגני ילדים, בבתי ספר של החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות בבתי ספר של החינוך הרגיל, לאוטיסטים/P.D.D ולבעלי
הפרעות נפשיות.
 
5. 
4. גבייה, תשלומים ואכיפה
4.1 חובת התשלום
הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על-ידי קיום מוסד
העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש או באמצעות מוסד חינוכי
הנמצא בתחום שיפוטה של רשות אחרת שהרשות הגיעה להסכם אתה, בדרך
של איגוד ערים או בכל דרך אחרת.
לא נמצא בתחומי הרשות המקומית פתרון חינוכי לתלמיד, כאמור לעיל,
יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללמוד מחוץ
ליישוב וב"תשלום עבור תלמידי חוץ" עבורו לרשות הקולטת.
סיפקה הרשות מסגרת חינוכית לתלמיד, כאמור לעיל, והוריו מחליטים
מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא
מתגורר בה, יש לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים
יישאו בתשלום עבור תלמידי חוץ.


מודגש בזאת, כי בתשלומים לתלמידי חוץ ההתחשבנות היא בין
הרשויות
לבין עצמן, או בין הרשויות לבעלויות בחינוך המיוחד, ואין לערב
את ההורים
בצורה כלשהי, למעט מקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד
אחר מזה
שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית.


4.2 תשלומי הורים עבור תכניות מעבר לרמת השירות הבסיסית

רשות מקומית קולטת ובעלות של מוסד חינוך מיוחד רשאיות לגבות ישירות
מן ההורים "אגרת שירותים" בגין שירותים נוספים הניתנים על ידה וכן עבור
תכנית לימודים נוספת (תל"ן) ועבור שיעורי עזר, בהתאם להוראות המשרד
בנושאים אלו. זאת נוסף לתשלום עבור תלמידי חוץ. הרשות/הבעלות אינה
רשאית לגבות מההורים תשלום עבור השירותים
הניתנים על ידי משרד החינוך, ובכלל זה שיעורי עזר לתלמידים בעלי נכויות
פיזיות קשות ולקויי חושים ותוספת שכר לימוד במסלול 07 ובמסלול 07
משופר. רשות מקומית/בעלות הגובה תשלומים עבור תל"ן במסגרת תשלומי
חוץ לא תוכל לגבות בנוסף תשלומים עבור תל"ן מההורים.

4.3 מסגרות לימוד פנימייתיות
תלמידים המתגוררים בפנימיות ובמשפחות אומנות והלומדים בחינוך הרגיל
אינם מוגדרים כתלמידי חוץ לצורך גבייה ונחשבים תושבי הרשות המקומית
שבה נמצאת הפנימייה/המשפחה האומנת. לפיכך אין לגבות עבורם תשלום
עבור תלמידי חוץ. אפשר לגבות תשלום כזה עבור תלמידים המופנים על פי
החלטת ועדת השמה למסגרת לימוד פנימייתית בחינוך המיוחד.

4.4 מע"מ
אין לגבות מע"מ על תשלומים לתלמידי חוץ.

4.5 חינוך מיוחד
א) בתי ספר וגנים בחינוך המיוחד
כללי
 
אפשר לגבות "תשלום עבור תלמידי חוץ" רק עבור תלמיד אשר
ועדת ההשמה קבעה את זכאותו לחינוך מיוחד ואשר הרשות
המקומית הפנתה אותו ללימודים מחוץ למקום מגוריו, למסגרת של
חינוך מיוחד.
 
1) 
רשות/בעלות קולטת תוכל לדרוש תשלום רק עבור "תלמיד חוץ"
הלומד במוסד חינוכי שבבעלותה והמוכר על-ידי משרד החינוך.
 
2)   
לא ניתן לדרוש תשלום בגין "תלמיד חוץ" שאינו מופיע במצבת
התלמידים וכן במקרה שבו הרישום במצבת אינו תואם את
הפרטים של כיתות התקן שהוקצו למוסד החינוכי.
 
3)   
בסיס החישוב ל"תלמיד חוץ" הוא 12 חודשים בשנה. תלמיד אשר
למד בשנת לימודים מסוימת רק חלק מתקופת הלימודים, תוכל
הרשות השולחת לשלם רק את החלק היחסי מהתשלום, בהתאם
לתקופת שהייתו במסגרת.
 
4)   
נוהל הביצוע   
מנהלי בית הספר והגן ימלאו את הפרטים האישיים אודות
התלמיד במוסד החינוכי על גבי הטופס "אישור נתונים לגביית
תשלומי חוץ" אשר יובא מדי שנה בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע".
-   
מנהלי בית הספר והגן/הבעלות יעבירו את הטפסים המלאים
כנדרש לאישור המפקח על החינוך המיוחד. המפקח יאמת את
הקטגוריה הכיתתית שהתלמיד משתייך אליה, ויאשר קיום
שירותים נוספים.
 
-   
הרשות/הבעלות תוכל לבוא בדרישת תשלום לרשות השולחת אך
ורק באמצעות הטופס המקורי המאושר על ידי המפקח על החינוך
המיוחד.
 
-   
אכיפה
רשות שולחת שאינה עומדת בתשלום חובותיה לרשות/לבעלות הקולטת
בגין תלמידי חוץ בחינוך המיוחד, ולאחר פניותיה של
הרשות/הבעלות הקולטת היא ממשיכה באי-עמידה בתשלום חובותיה,
יבדוק משרד החינוך אפשרות של חיוב חשבונה בגובה חובותיה
במערכת התשלומים המאוחדת של המשרד וזיכוי חשבונה של
הרשות/הבעלות הקולטת.
 
 
במקרה דנן תפנה הרשות/הבעלות הקולטת לצורך בדיקת אפשרויות
הקיזוז לגב' סיגל אלה במינהל הפדגוגי בצירוף המסמכים האלה:  
 
טופס ריכוז תשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד
(ראה נספח 3 בחוזר זה)
 
1)   
טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ (ראה נספח 4 בחוזר
"הודעות ומידע", בסעיף "תשלומים עבור תלמיד" המתפרסם מדי
שנה
 
2)   
צילום דרישת התשלום מהרשות השולחת.  3)   
הכתובת למשלוח בקשות: משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, פקס' 02‎-5604318.
 
 
ב) מסגרות חינוך בבתי חולים פסיכיאטריים
כללי

תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים בבתי חולים פסיכיאטריים הם חלק ממערך
ההשמה בחינוך המיוחד. אפיון חריגותם ייקבע על-ידי הרופא המטפל בבית
החולים, כמובחן בקטגוריה 3. דין תלמידים במחלקות פסיכיאטריות כדין
תלמידים בבתי חולים פסיכיאטריים.
נוהל הביצוע
עקב הצורך בחיסיון על מידע שמי ייגבו תשלומי חוץ עבור תלמידים במסגרות
החינוך בבתי חולים פסיכיאטריים המאושפזים 21 יום ומעלה באופן הזה:
התשלומים יקוזזו מהרשות המקומית השולחת לרשות/לבעלות הקולטת (בית
הספר/הגן בבית החולים) באמצעות מטה האגף לחינוך מיוחד.
הדרישה לתשלום תועבר פעמיים בשנה על גבי דיסקט או באמצעות דואר
אלקטרוני לכתובת זו:
sigalel@education.gov.il, הפנייה הראשונה עבור
החודשים ספטמבר-פברואר והפנייה השנייה עבור החודשים מרס-אוגוסט.
הרשויות/הבעלויות תפנינה בפנייה מנומקת, בצירוף אישור המפקח על החינוך
המיוחד (ראה בנספח 1 להלן), לנאמן על מידע שמי לתלמידים אלו, הגב' לאה
שקד, האגף לחינוך מיוחד, יד אליהו, ת"א, טל' 03‎-6896104/5, פקס'
03‎-6896169.


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות
אל
הגב' לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6896104/5,
פקס' 03‎-6896169, דוא"ל leasha@education.gov.il.


5. נספחים
נספח 1 טופס אישור מוסדי לגביית תשלום עבור תלמידים בבתי"ס
פסיכיאטריים
מדינת ישראל
משרד החינוך

המנהל הכללי

לכבוד
הגב' לאה שקד
האגף לחינוך מיוחד
משרד החינוך
רח' השלושה 2
יד אליהו, ת"א
ירושלים 91911

הנדון: אישור מוסדי לגביית תשלום עבור תלמידי חוץ בבתי-ספר
בבתי-חולים פסיכיאטריים בשנה"ל_____

אני מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם בית החולים:__________________
שם המוסד החינוכי:__________________
סמל המוסד:__________________
הכתובת:__________________
מס' הטלפון:__________________
מס' הפקס:__________________

האם קיימים במוסד החינוכי מתקנים מיוחדים?
כן לא
 
 
האם קיימת ברכת שחייה במוסד?
כן לא
 
 
נא לסמן V במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר.
 
 
_______________   _______________   _______________
חתימת המפקח/ת   שם המפקח/ת   תאריך


נספח 2 טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת סימנים
מדינת ישראל
משרד החינוך

המנהל הכללי

לכבוד
ד"ר שרה זנדברג
משרד החינוך
האגף לחינוך מיוחד
רח' השלושה 2
יד אליהו, ת"א
הנדון: אישור להעסקת מתורגמן לשפת סימנים במוסד חינוכי

לפי ההנחיות בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", אנו מבקשים להעסיק מתורגמן לשפת סימנים במוסד החינוכי.
להלן פרטי הבקשה:
שם המוסד החינוכי: ______________________________
סמל המוסד:______________________________
הכתובת:______________________________
מס' הטלפון:______________________________
מס' הפקס':______________________________
מס' הכיתות לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה במוסד החינוכי:__________
שם המתורגמן/ית:_______________
מספר שעות ההעסקה:_______________
חתימת הפיקוח על ליקויי השמיעה:_______________

_______________   _______________   _______________
חתימת מנהל/ת מחלקת החינוך   שם מנהל/ת מחלקת החינוך   תאריך


נספח 4 טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך

המיוחד
שם המוטב - הרשות / הבעלות הקולטת:________________
סמל המוטב במערכת התשלומים של משרד החינוך:________________
שם הרשות השולחת:________________
עיריית/ מ"מ / מ"א ________________עבור שנת הלימודים________________

הסכום 
המבוקש
תקופת הלימוד
(מ... עד) או
שנת לימודים
תאריך
הלידה
מס' 
ת"ז
השם 
הפרטי
שם 
המשפחה
שם 
ביה"ס
סמל 
ביה"ס
מס' 
סידורי
                 
                 
                 
                 
                 
                 

חתימת מנהל/ת המוסד או האחראי/ת מטעם אגף החינוך:____________
הכתובת:__________________________
השם:________________ מס' הטלפון:________________
התאריך________________


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002