נוהל 17: הכשרות עזרה ראשונה לסגל ההוראה במסגרת היערכות
ביה"ס למצבי חירום

17.1 כללי
הוראות מנכ"ל משרד החינוך בנושא ההיערכות לשעת חירום מחייבות
הכנת צוותי עזרה ראשונה במוסדות החינוך.
א. 
מטרת נוהל זה היא להגדיר את אוכלוסיית היעד לביצוע ההכשרה ואת
לוח הזמנים המתמשך לשמירת הכשירות.
 
ב. 
17.2 השיטה
כל מכללה וסמינר למורים חייבים להכשיר כל מורה בקורס מגישי
עזרה ראשונה שמשכו 44 שעות.
א. 
כל מורה מסגל ההוראה של המוסד המעוניין לבצע את הקורס ולהכלילו
במסגרת שעות לגמול השתלמות חייב לבצע קורס שמשכו 56 שעות.
ב. 
מומלץ שבכל מוסד שיהיה מורה בוגר קורס או מגישי עזרה ראשונה לכל
10 כיתות.
ג. 
הקורס מיועד לסגל ההוראה בלבד.
ד. 
כל בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה מחויב, בצמוד ולפני תום שנתיים
ממועד ביצוע הקורס, לבצע רענון עזרה ראשונה בהיקף של 20 שעות.
ה. 
כל בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה שלא ביצע רענון בתום השנתיים
תישלל ממנו התעודה ולא יהיה כשיר לשמש במוסד כמגיש עזרה
ראשונה ויהיה מחויב לבצע קורס מלא בעתיד.
ו. 
השתלמות החייאה בהיקף של 4 שעות מיועדת לסגלי הוראה/לגננות
ולסייעות שאין באפשרותם לבצע את הקורס במלואו.
 
ז. 

17.3 שלבי הביצוע
כל מורה המעוניין לבצע את הקורס או רענון יגיש בקשה לקב"ט
מוסדות החינוך ברשות המקומית ובמגזר הערבי למנהל מחלקת
החינוך/לממונה בטיחות וחירום מוסדות חינוך רשותי.
א. 
קב"ט הרשות המקומית ירכז את הדרישות ויגישן ברשימה מפורטת
לקב"ט המחוזי במשרד החינוך, שתכלול פרטים אלו:  
ב. 
כמות המועמדים (לא יותר מ-25 ולא פחות מ-16 לקבוצה)  1)   
כתובת מדויקת לביצוע הקורס/הרענון
2)   
מועדי ביצוע הקורס/הרענון  3)   
שעות ביצוע הקורס/הרענון  4)   
פרטי האחראי לקורס/לרענון  5)   
הגדרת סוג הקורס (בסיסי, רענון, החייאה).
6)   
קב"ט המחוז יגיש את הבקשה למנהל גף שעת חירום במשרד החינוך.
ג. 
מנהל גף שעת חירום יאשר/לא יאשר את הקורס/את הרענון ויוציא
אישור בכתב לקב"ט הרשות ולידיעת קב"ט המחוז, עם העתק לחברה
המקצה את המדריכים.
ד. 
לאחר קבלת האישור ייערך תיאום טלפוני בין הקב"ט האחראי ברשות
לבין החברה.
ה. 
ביום פתיחת הקורס/הרענון יכין קב"ט הרשות רשימת שמות מודפסת
עם מספרי תעודת הזהות של כל משתתפי הקורס ויעביר אותה למדריך.
ו. 
קב"ט הרשות יעדכן את מחלקת ההשתלמות המחוזית ויבקש מספר
לקורס/לרענון.
ז. 
ביום פתיחת הקורס/הרענון יתייצב המדריך מהחברה עם הציוד הזה:  ח. 
ציוד עזרה ראשונה להדגמה  1)   
יומן השתלמויות  2)   
דף ריכוז נוכחות יומית.
3)   
בסיום הקורס/הרענון תעביר החברה למנהל גף שעת חירום במשרד
החינוך -  
ט. 
דף רישום נוכחות וציונים סופיים  1)   
תעודות מודפסות ומנוילנות על שם המשתלמים שסיימו את הקורס
את הרענון בהצלחה.
2)   
גף שעת חירום במשרד יבצע בדיקה של מסיימי הקורס/הרענון מול
האישורים שניתנו וישלח את תוצאות הבדיקה לממונה בטיחות ושעת
חירום במחוז.
י. 
הממונה במחוז יעביר את התעודות של סיום הקורס לקב"ט הרשות,
ובמגזר הערבי למנהל מחלקת החינוך, ואת יומן ההשתלמות למחלקת
ההשתלמות המחוזית, כדי שהמשתלמים יקבלו גמול השתלמות.
יא. 
יומן ההשתלמות ימולא כנדרש על ידי המדריך ויימסר לרכז
הקורס/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי, והוא יעביר אותו לקב"ט
המחוזי.
 
יב. 

17.4 הנחיות כלליות
את הקורס הבסיסי של 56 שעות אפשר לבצע ב-3 דרכים בלבד:  א. 
7 ימי אימון רצופים, בין השעות 15.30‎-8.30  1)   
14 ימי אימון רצופים, בין השעות 20‎-16  2)   
14 ימי אימון שבועיים, שניים בכל שבוע, בין השעות 20‎-16.
3)   
את הרענון של 20 שעות אפשר לבצע ב-3 דרכים:  ב. 
3 ימי אימון רצופים, בין השעות 15.30‎-8.30 בימים הראשון
והשני ובין השעות 12.30‎-8.30 ביום השלישי
 
1)   
5 ימי אימון רצופים בין השעות 20‎-16  2)   
5 ימי אימון שבועיים, אחד בכל שבוע, בין השעות 20‎-16.
3)   
כמו כן אפשר לבצע השתלמות החייאה שמשכה 4 שעות.
ג. 
משתתף שייעדר יותר מ-4 שעות מהקורס לא יוסמך.
ד. 
יש לתכנן את ההשתלמויות -  ה. 
לימי חופשה במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ;  1)   
לשעות אחר הצהריים והערב, החל מהשעה 15;  2)   
לימים חופשיים של עובדי ההוראה.
3)   
את הבקשה לקורס/לרענון יש להגיש לקב"ט מוסדות החינוך ברשות
לפחות 3 שבועות לפני תחילת הקורס/הרענון.
 
ו. 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004