סעיף 2.4-5 בחוזר סד/8(א) אינו תקף לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
משמעת 2.4
דיון על הנהגת תלבושת אחידה והופעה הולמת בבתי הספר 2.4‎-5
 
1 באפריל 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. מבוא
הוראות אלו חלות על כל בתי הספר בחינוך היסודי, בחטיבות הביניים
ובחטיבות העליונות.
1.1 
הפסקה "סדרים פנימיים" בחלק הראשון של חוזר מיוחד ט',
התשנ"ז, "סדר, נוהל ואורחות חיים בתי הספר" (עמ' 14),
מבוטלת.  
א.  1.2 
פסקה ו, א-4 בחלק השני של החוזר הנ"ל תשתנה כמפורט ב-2.6
להלן.
ב.   
תמצית
ההוראות שלהלן מחייבות כל בית-ספר לקיים דיון, עוד בשנת
הלימודים התשס"ד, ביחס להנהגת תלבושת אחידה בשנת הלימודים
התשס"ה ואילך, ומפרטות את המלצות המשרד בנושא. כמו כן הן
מגדירות את סמכויות הנהלת בית-הספר ביחס להגבלות בלבוש
ובהופעה הכללית.
1.3 
המשנה החינוכית
התלבושת האחידה היא מסגרת חינוכית המחנכת לצניעות ומגבירה את
"גאוות היחידה" ואת תחושת הסולידריות בין התלמידים בבית-הספר.
הנהגת תלבושת אחידה בבית-הספר עשויה גם להקל על הנטל הכלכלי
הכבד המוטל על ההורים.
1.4 
תפוצה
יש להביא הוראות אלה לידיעת כל חברי הנהלת בית-הספר וצוות
המורים וכן לידיעת נציגי התלמידים ונציגי ההורים בבית-הספר.
1.5 
יישום ומעקב
יש להעביר למפקח הכולל עד כ"ו בסיוון התשס"ד, 15.6.04, טופס
דיווח מלא וחתום על ידי מנהל בית-הספר אודות קיום דיון בנושא
תלבושת אחידה בבית-הספר (ראה את הטופס בנספח להלן).
1.6 


2. ההוראות
בכל בית ספר שטרם הוחלט בו על הנהגת תלבושת אחידה ייערך דיון על
הנהגתה או על כללי לבוש אחרים המדגישים את הצורך שהלבוש יהיה
תקין, נקי ומתאים לאווירת בית הספר.
2.1 
החלטה בדבר הנהגת תלבושת אחידה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי
דמוקרטי, שיהיו שותפים לו צוות בית הספר, התלמידים וההורים.
2.2 
הנהלת בית-הספר רשאית להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית,
ובכלל זה תספורת, איפור, תכשיטים, סוג הנעליים וכד'. בחינוך הדתי
נדרשת הופעה ההולמת את דרישות הצניעות המקובלות בציבור הדתי.
2.3 
מורי בית-הספר יקפידו על לבוש ועל הופעה חיצונית מכובדים והולמים
את רוח המוסד החינוכי - בבחינת "נאה דורש, נאה מקיים".
2.4 
הוחלט בבית-הספר על הנהגת תלבושת אחידה או על כללי לבוש והופעה
- יחולו ההוראות האלה:  
2.5 
קביעת התלבושת האחידה ובחירתה תיעשינה בשיתוף עם נציגי
התלמידים וההורים.
 
א.   
אי הופעה בתלבושת אחידה, כמו גם אי עמידה בכללי לבוש
והופעה, ייחשבו להפרת משמעת. בית הספר יקבע נוהלי אכיפה
בהלימה להוראות בחוזר המנכ"ל המנחים כיצד יש לטפל בהפרות
משמעת.
 
ב.   
הנהלת בית-הספר תבדוק אפשרות לרכישה מרוכזת של התלבושת
האחידה במטרה להוזיל עלויות ולאפשר לכל התלמידים לרכוש
אותה במחיר שווה לכל נפש. הנהלת בית-הספר זכאית לבצע את
הבדיקה באמצעות נציגי ההורים ו/או הרשות המקומית. בכל
מקרה לא תוקנה בלעדיות לספק אחד או לכמה ספקים.
 
ג.   
בסוף פסקה ו', א-4 שבחלק השני של החוזר המיוחד ט', התשנ"ז,
תיתוספנה המילים "ובכפיפות לתלבושת אחידה, אם הוחלט להנהיגה
בבית-הספר". נוסחה המלא של הפסקה יהיה אפוא: "לתלמידים הזכות
לחופש ביטוי בתחום ההופעה האישית, בהתאם לכללים בבית הספר
הממלכתי ולכללי הצניעות בבית-הספר הממלכתי-דתי ובכפיפות
לתלבושת אחידה, אם הוחלט להנהיגה בבית-הספר."
2.6 


בשאלות אפשר לפנות אל סגן מנהל המינהל הפדגוגי, טל'
02‎-5604028.3. נספח

טופס דיווח אודות דיון בית-ספרי בהנהגת תלבושת אחידה
לכבוד
______________________
______________________

שם בית-הספר: ______________ שם היישוב: ______________
סמל המוסד: ______________________________________
חטיבת הגיל: יסודי/חטיבת ביניים/חטיבה עליונה/אחרת: ___________
בבית-הספר נהוגה תלבושת אחידה: כן/לא ___________________
אם כן, החל משנת __________________________________
 
1. 
חלק זה ימולא רק ע"י בתי-ספר שטרם נתקבלה בהם החלטה להנהיג
תלבושת אחידה:
דיון של הנהלת בית-הספר בנושא הנהגת תלבושת אחידה התקיים
ביום _____________
בדיון הוחלט:____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
דיון של צוות מורי בית-הספר בנושא הנהגת תלבושת אחידה התקיים
ביום _____________
בדיון נכחו: ______________ בדיון הוחלט: ______________
דיון של נציגי תלמידי בית-הספר בנושא הנהגת תלבושת אחידה התקיים
ביום _____________
בדיון נכחו: ______________ בדיון הוחלט: ______________
דיון של נציגי הורי בית-הספר בנושא הנהגת תלבושת אחידה התקיים
ביום _____________
בדיון נכחו: ______________ בדיון הוחלט: ______________


____________                                                  ____________
        תאריך                                                                 חתימת המנהל
 
2. 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004