חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
דרכי הוראה .6

טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית

6.2

 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית - היבטים פדגוגיים-ארגוניים

6.2-24

1. מבוא
1.1 תמצית

חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי, למעט הוראות הבטיחות בפעילויות חוץ בית-ספריות, שתעודכנה בהמשך. חוזר הטיולים מדגיש את הקשר בין הטיול השנתי לתכניות הלימוד הבית-ספריות ולהיכרות עם ארץ ישראל ועם מורשתה תוך הקפדה על שלום התלמידים, על ביטחונם ועל בטיחותם.

החוזר מאגד בתוכו את ההנחיות הפדגוגיות, הארגוניות, הבטיחותיות והביטחוניות ביחס לטיולים ואת הוראות הביטחון ביחס לפעילות חוץ-בית-ספרית. החוזר אינו כולל את הוראות הבטיחות בפעילות חוץ בית-ספרית המופיעות בסעיף 5.1-26 של חוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח".

החוזר בנוי מארבעה סעיפים:
א. טיולים - היבטים פדגוגיים-ארגוניים
ב. טיולים - היבטים בטיחותיים
ג. טיולים - היבטים ביטחוניים
ד. הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית.

הערה חשובה: כל גורם המעוניין לשלב בטיול פעילויות מיוחדות (אטרקציות) חייב לבדוק את הנחיות הבטיחות המיוחדות החלות עליהן. לשם כך יש לפנות אל חוזרי הבטיחות בפעילות חוץ בית-ספרית ובפעילויות מים שיהיו בתוקף ואל כל חוזר נוסף בנושאים אלו שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי.

בסעיף טיולים - היבטים פדגוגיים-ארגוניים מוסברים ההבדלים בין טיול ללמידה חוץ-בית-ספרית ומוגדרים המשך והתכיפות של הסיורים והטיולים הבית-ספריים לפי חתך גילאים. כמו כן מוגדרים מטרות הטיול ויעדיו, העקרונות לתכנון תכנית טיולים רב-שנתית וההנחיות לתכנון טיול שנתי, ההכנה לקראתו, ביצועו וסיכומו לאחר מעשה. בהמשך החוזר יש הוראות מפורטות ביחס לארגון הטיול, ובכלל זה הגדרת האחריות של בעלי התפקידים והקשר עם ההורים, התייחסות לכללי הזהירות והנחלתם לתלמידים והוראות בדבר חנייה, לינה וחניוני לילה. בסוף הפרק מפורטות היחידות שתפקידן לסייע לארגון הטיול ולביצועו.
1.2 מטרת הפרסום
1.2.1 התוקף:1 בספטמבר 2005.
1.2.2 התחולה: כל מוסד חינוכי הנושא סמל מוסד או מתוכנן לקבלו, ובכלל זה גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, בתי ספר של החינוך המיוחד עד גיל 21, בתי ספר של משרד העבודה והרווחה, אולפני עולים המופעלים על ידי האגף להכשרת מורים, מרכזים קהילתיים לבני נוער עד גיל 18, מחלקות נוער ברשויות המקומיות, תנועות נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי הנמצא בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט.
1.2.3 הסטטוס: החלפה.
1.2.4 חוזרים קודמים באותם נושאים
א. חוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך" - מבוטל
ב. סעיף 6.2-20 בחוזר הוראות הקבע סא/10(א) "הקשר עם ההורים - עדכון סעיף ב' בפרק 3 של החוזר המיוחד ו', התשנ"ז, 'טיולים במערכת החינוך' " - מבוטל
ג. סעיף 6.2-23 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א), "היתר להדרכת טיולים - שינוי סעיף 6.2-22 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א)" - בתוקף
ד. סעיף 6.2-22 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א), "היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך - עדכון" - בתוקף.
1.2.5 חוזרים קודמים בנושאים קשורים
א. סעיף 5.3-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב), "נוהלי ביטחון בבתי-הספר - הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית" - מבוטל
ב. סעיף 5.3-28 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "תיקון סעיף
5.3-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) העוסק בנוהלי ביטחון בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית" - מבוטל
ג. סעיף קטן 1, "טיולים וסיורים בבתי-ספר", בסעיף 5.1-26 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח" - מבוטל

יתר הסעיפים הקטנים בסעיף 5.1-26 המפורטים להלן בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב) - בתוקף:

- הנחיות בטיחות ליציאת משלחות לחו"ל - בתוקף
- בטיחות בטיפוס על מצוקים וגלישה מהם - בתוקף
- בטיחות בניווט - בתוקף
- בטיחות בטיולים רכובים על אופניים - בתוקף
- בטיחות ברכיבה על בעלי-חיים - בתוקף
- בטיחות בפעילויות נוספות (סיורי ג'יפים, טיסות
  תלמידים בשמי הארץ, החלקה על קרח, נהיגה במכוניות
  קרטינג, קליעה בחץ וקשת, טיולי שלג, נסיעה ברכבת
  שעשועים) - בתוקף
ד. סעיף 5.1-27 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים" - בתוקף
ה. סעיף 7.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - כללי" - בתוקף
ו. סעיף 7.11-13 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - ביטחון" - בתוקף
ז. סעיף 7.11-14 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - בטיחות ותברואה" - בתוקף
ח. סעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), "נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל" - בתוקף
ט. סעיף 7.6-10 בחוזר הוראות הקבע סה/4(ב), "משלחות נוער לפולין - את אחיי אנוכי מבקש" - בתוקף.
1.2.6 חוזרים ישנים שבוטלו בעבר
א. סעיפים 6.2-3 עד 6.2-13 בחוזר הוראות הקבע נט/4(ג) העוסק בביטחון בטיולים - מבוטל
ב. סעיף 6.2-14 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), "טיולים בתנאי מזג אוויר קשים" - מבוטל
ג. סעיף 6.2-17 בחוזר הוראות הקבע תשס/5(א), "הביטחון בטיולים במערכת החינוך - מלווים רפואיים בטיול" - מבוטל.
1.3 המשנה החינוכית
הטיול השנתי הוא אחת מגולות הכותרת של מערכת החינוך ומרכיב מרכזי בתהליך של עיצוב הנוער והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הנוער לארצו. חוזר זה בא להקל על מתכנן הטיול ועל מבצעו ולוודא שמקומו החשוב של הטיול במערכת החינוך הישראלית יישמר.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולים המשתלבים בתכנית הלימודים, כמו גם ביציאה לפעילויות חוץ-בית-ספריות בעלות ערך לימודי, חינוכי או חברתי. הדברים נכונים גם בתקופות שבהן המצב הביטחוני מחייב היערכות מיוחדת. בשלב תכנון הטיול והפעילויות החוץ בית-ספריות יש לתת את הדעת לשיקולים ולמגבלות ביטחוניים ולפעול על פי ההוראות בחוזר זה.

הטיול השנתי, כמו גם פעילויות חוץ-בית-ספריות אחרות, מזמן יציאה מהשגרה. לצד הרווח והגיוון שיש בכך, פעילויות אלו טומנות בחובן סיכונים שונים. הדבר מחייב היערכות הולמת ובראש ובראשונה תכנון אחראי ושיקול, תוך התאמה של הפעילות לגיל הילדים ולמטרות החינוכיות. לפני בחירה בפעילות בעלת דרגת סיכון גבוהה יש לשקול אם היא מתאימה ונחוצה. מודעות לאופי הפעילות המתוכננת ולסיכונים הגלומים בה והקפדה על כל הוראות הבטיחות תקטנה את הסיכון ותבטחנה התנהלות תקינה של הטיול והפעילות החוץ-בית-ספרית וחזרה בשלום של כל התלמידים והמלווים.
1.4 התפוצה
החוזר יופץ לכל העוסקים בטיולים: לגננות, למנהלים, לבעלי התפקידים הרלוונטיים במוסדות החינוך, לרבות רכזי הטיולים, למורים לשל"ח, לרכזי השכבות ולכל אחראי לטיול, לבעלי התפקידים הרלוונטיים בתנועות הנוער ובמתנ"סים ולכל גוף אחר המארגן טיולי תלמידים.
1.5 יישום ומעקב

להלן פירוט הגופים האחראים על יישום הוראות החוזר:
1.5.1 ועדת הטיולים המחוזית תנחה, תבדוק ותוודא את ביצוע ההנחיות הפדגוגיות במלואן
1.5.2 המפקח הכולל, שיבדוק את תכנית הטיולים הבית-ספרית כחלק מאישורי תכנית העבודה הבית-ספרית בתחילת כל שנה
1.5.3 מערכת תיאום הטיולים, המבקרת את ההיגיון ואת הסבירות של הטיול המתוכנן ומנחה אותו בהנחיות הפדגוגיות והארגוניות
1.5.4 הפיקוח על הטיולים, המבקר בשטח בעת התרחשות הטיול ובודק אם פעילות המטיילים נעשית על-פי ההנחיות.
1.6 הגורמים האחראים לחוזר
1.6.1 מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר, הפועלת במסגרת מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603005/6, פקס' 02-5602882, דוא"ל tiyulim@education.gov.il.
1.6.2 האגף לבטיחות, לביטחון ולשעת חירום
ביטחון: טל' 02-5603002,
דוא"ל shaulya@education.gov.il
בטיחות: טל' 02-5603001,
דוא"ל rotemza@education.gov.il.
1.7 נספחים
1.7.1 נספח 1 - תכנון הטיול וביצועו - תרשים זרימה
1.7.2 נספח 2 - סדר פעולות הכנה של האחראי לטיול
1.7.3 נספח 3 - מינוי אחראי טיול
1.7.4 נספח 4 - אישור מנהל ביה"ס ליציאה לטיול
1.7.5 נספח 5 - תיק האחראי לטיול
1.7.6 נספח 6 - המוסמכים והתנאים לשמש כחובש בטיול
1.7.7 נספח 7 - קשר עם ההורים
1.7.8 נספח 8 - ביטוח הורים מתנדבים
1.7.9 נספח 9 - דרכים להוזלת עלויות הטיול
1.7.10 נספח 10 - ועדת הטיולים והלמידה מחוץ לביה"ס במחוז
1.7.11 נספח 11 - הטיפול החינוכי באלימות במהלך הטיול או בפעילות חוץ-בית-ספרית
1.7.12 נספח 12 - דוגמאות לשאלוני משוב
1.7.13 נספח 13 - מקורות שבתי הספר יוכלו לשאוב מהם מידע, הבהרות ומענה לשאלות


2. ראשית דבר
.1 חוזר זה עוסק במכלול הפעילות החינוכית הבית-ספרית המתבצעת מחוץ לכותלי בית הספר. כיום אפשר להצביע על שני אופנים שבהם הפעילות החוץ בית-ספרית מתבצעת במערכת החינוך:
  1.1 ב"למידה מחוץ לכיתה" המתבצעת כחלק מובנה של תכנית לימודים מסוימת
  1.2 ב"טיול הלימודי הארוך-השנתי" הנערך ברוב בתי הספר, שתכניו עומדים בפני עצמם, אף שבחלקם הם קשורים לתכניות הלימודים.
.2 אחד המאפיינים הבולטים של מערכת החינוך הישראלית, אשר ייחד אותה לאורך השנים, הוא הטיול. הטיול השנתי הוא אחת מגולות הכותרת של מערכת החינוך ומרכיב מרכזי בתהליך של עיצוב הנוער והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הנוער לארצו. חוזר זה בא להקל על מתכנן הטיול ועל מבצעו ולוודא שמקומו החשוב של הטיול במערכת החינוך הישראלית יישמר.
.3 כדי לחזק את הטיול ואת מעמדו החינוכי הנכון והראוי במערכת החינוך חוזר זה מטפל, בין השאר, בשלושה היבטים:
  3.1 החוזר מציב מטרה ברורה לייעודו של הטיול: הכרת הארץ ופיתוח עמדות חיוביות כלפיה. מטרה זו מתורגמת כאן לראשונה לרשימה של נושאים תוכניים וערכיים שהטיול צריך להתמקד בהם.
  3.2 החוזר פורס את הטיול על פני רצף מתפתח של נושאים ואתרים לביקור בהתאמה לכל שכבת גיל, מכיתה א' ועד כיתה י"ב.
  3.3 החוזר מתווה עקרונות פדגוגיים ברורים (ראה בהמשך, ב"יעדי הטיול"), וההולך לאורם יוכל להגיע למימוש המטרה החינוכית של הטיול. אלה הם עקרונות כלליים, המתאימים לכל פעילות חינוכית המתבצעת מחוץ לכותלי בית הספר. במילים אחרות, הלמידה החוץ-כיתתית והטיול אינם מושגים מנוגדים אלא הם חלק מרצף העשייה החינוכית של בית הספר.
.4 כפי שצוין לעיל, חוזר זה מכיל רשימה של יעדים תוכניים וערכיים שרבים מהם חופפים לחלוטין ליעדים הלימודיים של מגוון מקצועות הלימוד. לכן, ככל שהטיול יעשה שימוש רב יותר גם בעקרונות הלמידה החוץ-כיתתית (לדוגמה, מעורבות מורים ברמת התכנון והביצוע, קישור לתכניות לימוד ושילוב הטיול כרצף המתחיל ונגמר בבית הספר), כן תגבר יכולתו של הטיול להשיג את יעדיו בתחום התוכני והערכי. ובכיוון ההפוך, אין ספק שככל שהטיול יהפוך לאירוע חינוכי משמעותי יותר כך הוא יהפוך את הלמידה בתוך בית הספר למשמעותית יותר.
.5 מעבר לראיית המשותף בין הלמידה החוץ-כיתתית לבין הטיול חשוב גם להבדיל ביניהם. נפרט להלן את ההבדלים בין הלמידה החוץ כיתתית ובין הטיול:
  5.1 הקונטקסט

הלמידה החוץ כיתתית היא חוליה ברצף של תהליך ההוראה של מקצוע מוגדר (כגון גיאוגרפיה, טבע, תנ"ך). לעומת זאת הטיול, נוסף להיותו מרכיב חינוכי-לימודי, הוא חלק מהחינוך החברתי הערכי במסגרת בית הספר.
  5.2 התכלית העיקרית

התכלית העיקרית של הלמידה החוץ-כיתתית היא לשפר את הלמידה של מקצוע נתון. לעומת זאת התכליות העיקריות של הטיול הן הכרת הארץ וחיזוק האהבה אליה, נוסף להדגמת נושאי לימוד ולגיבוש חברתי של השכבה והכיתה.
  5.3 מתכנן הפעולה

הלמידה החוץ-כיתתית היא עניינו של המורה המקצועי המשלב שיטת הוראה זו בתהליך הלמידה. לעומת זאת, בתכנון הטיולים של בית הספר שותפים גורמים רבים, בבית הספר ומחוצה לו.
  5.4 המרחב שבו הפעולה מתבצעת

הלמידה החוץ-כיתתית מתבצעת בדרך כלל בסביבה הקרובה לבית הספר ובמרחב מצומצם הנדרש כמענה לנושא לימודי מוגדר וממוקד. לעומת זאת הטיול מתפרס במעגלים שתחילתם בבית הספר והם מתפשטים לאזורי הארץ הרחוקים מבית הספר, למרחבים גדולים ומגוונים המאפשרים קבלת תמונה שלמה של האזור.
  5.5 ארגון התכנים

הלמידה החוץ-כיתתית ממוקדת בנושא של שיעור אחד מצומצם ומוגדר, על פי תכנית הלימודים של מקצוע יחיד. לעומת זאת, הטיול אמור להתייחס בדרך כלל לחבל ארץ כמכלול שלם, ולכן נדרש ארגון תכנים בגישה מערכתית כוללנית: הוראת תכנים רב-תחומיים המתגלים בשטח שבו נערך הטיול ואינם מוזכרים בתכניות הלימוד, אך מוסיפים ומעשירים את התכניות הנלמדות בבית הספר.
  5.6 הממונה על הפעולה מול הכיתה

הממונה על הלמידה החוץ-כיתתית הוא המורה המלמד את המקצוע בכיתתו. עם זאת, המציאות מראה כי הדרכת הטיול נעשית בכל אחת מהקבוצות/הכיתות על ידי מדריך הטיול , שבדרך כלל בא מחוץ לבית הספר.

רצוי מאוד שמורים מסגל בית הספר ידריכו את הטיול, אך לאור העובדה שברוב המקרים הדבר איננו מתאפשר פותחו הנחיות תו התקן של מדריך הטיולים במערכת החינוך.
  5.7 הארגון, התכנון והביצוע

קיים שוני ארגוני בין שלבי התכנון והביצוע של הלמידה החוץ-כיתתית, שלרוב אינה מחייבת תיאום ביטחוני ואישור ההורים, לבין שלבי התכנון והביצוע של הטיול השנתי, שבדרך כלל מחייב את כל אלה.
6 בתכנון הרב-שנתי של הטיולים והלמידה החוץ-כיתתית ייכללו אתרים ופעילויות למידה הקשורים לנושאים הנלמדים במהלך השנה במקצועות השונים, ובכך תנוצל כל יציאה אל מחוץ לכיתה לחיזוק הנלמד בכיתה. תיאום מראש של רכז הטיולים עם המורים הנוגעים בדבר עשוי לשפר את תהליך ההוראה והלמידה ולחזק את הקשר אל המציאות בשטח.

מיפוי מראש של נושאי הלימוד והאתרים שנבחרו להדגמת נושאים אלה ימיין, יסווג ויחבר בין נושאי הלימוד ובין האתרים וסוגי הסיורים שיוציאו זאת אל הפועל, כפי שיפורט בחוזר זה.
7 מסגרות הפעילות

את סוגי הפעילות אפשר למיין לשלושה, על פי משכם: שעת הסיור ויום הסיור - שהם חלק מהלמידה מחוץ לבית הספר - והטיול השנתי. כל כיתה תתנסה בכל אחת מצורות הטיולים והלמידה החוץ-כיתתית, כמפורט להלן:

7.1 שעת הסיור: זוהי פעילות של למידה מחוץ לבית הספר הנמשכת שיעור אחד או שניים. הסיורים יוקדשו לפעילויות שונות, תוך ניצול סביבת הלימוד החוץ כיתתית, בתחום דעת אחד; לדוגמה:
  א. המחשת נושאי לימוד ומושגים כנדרש במקצועות שונים: טבע, גיאוגרפיה, היסטוריה, מתמטיקה ועוד
  ב. הכרת תופעות מתחלפות בעונות שונות של השנה ובשעות שונות של היממה (פעילות זו ראוי לבצע פעם בחודש)
  ג. סיורים מזדמנים לטקס מקומי, לחפירה ארכיאולוגית סמוכה, לפינת חי וכדומה
  ד. הכרת סביבת המגורים על מרכיביה השונים בתכניות כגון "היישוב שלי" ו"השכונה שלי" המיועדות להכרה כוללת של סביבת המגורים על מרכיביה השונים, כדי שכל תלמיד ותושב בהווה ובעתיד ייטיב להכירה.
7.2 יום הסיור - הטיול החודשי: זוהי פעילות של למידה רב-תחומית במסגרת הלמידה מחוץ לבית הספר הנמשכת יום לימוד שלם. טיולים חודשיים יוקדשו לפעילויות מורחבות מבין הפעילויות הנזכרות כפעילויות של שעת סיור וישלבו כמה תחומי דעת:
  א. הכרת אזור המגורים: הכרת האזור, נופיו, יושביו, אתריו ותולדותיו
  ב. לימוד משולב של נושאים במקצועות אחדים ובגישה מערכתית
  ג. פיתוח מיומנויות של טיול אישי, כדי שהטיול האישי יוכל לשמש את התלמיד בפעולות פנאי
  ד. משחקים בשדה ומחוץ לבית הספר, בעיקר בימים שבהם דרושה הפגה בלימודים בשל מתח או אירוע חריג
  ה. פעולה למען הקהילה: פגישה עם עולים, ניקוי שטח וכדומה
  ו. יום מערכת/יום שדה: יציאה של כיתה, כמה כיתות או בית הספר כולו למקום מתאים לפעילות לימודית וחברתית, והאתר ישמש בסיס לתכנית הלימוד על פי מגוון המקצועות שהיו בתכנית הלימוד היומית (אפשר להוסיף תחומים נוספים, כגון הכרת נופים ואתרים, חקר תופעות בטבע, שדאות וכו', וכן לשלב פעילות ספורט מגוונת)
  ז. השתתפות במבצעים מוכרים על ידי המשרד, כמו למשל צעדה, נטיעות ט"ו בשבט וטיול בעקבות לוחמים בימי זיכרון או חג.
7.3 הטיול הארוך השנתי: זהו טיול לאזור מרוחק, הנמשך יום שלם או ימים אחדים. הפעילות תהיה מסע לאורך מרכיביו העיקריים של האזור. בפעילות זו יש לשלב נושאים, אתרים ותכנים מתוך תכנית הלימודים. הטיול יתכוון למטרה וליעדים של הטיול המוגדרים בהמשך חוזר זה.
8 הקצאת זמנים לפעילות מחוץ לכיתה ולטיוליםהערה: שעת הסיור והטיול החודשי יהיו מבוססים בדרך כלל על ארגון עצמי ועצמאי, שאינו כרוך בעלויות.


3. הפדגוגיה של הטיול
.1 מטרת הטיול

הכרת הארץ ואהבתה וטיפוח המחויבות והאחריות לארץ ישראל (לנוף, לטבע, לאדם ולחברה) ולמדינה.
.2 היעדים
2.1 בתחום הלימודי
  2.1.1 למידה בין-תחומית של הנוף, הטבע והאדם בארץ ישראל
  2.1.2 למידה בשדה של סוגיות (תהליכים ונקודות מפנה) בתולדות העם בארץ ישראל ובהוויה הישראלית העכשווית
  2.1.3 המחשת פרקים מוגדרים מתוך מגוון המקצועות הנלמדים בבית הספר
  2.1.4 רכישת מיומנויות לצרכנות נבונה בטיול כחלק מתרבות הפנאי
2.2 בתחום החינוכי-הערכי
  2.2.1 חינוך לאומי - חיזוק התודעה הלאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל
  2.2.2 חינוך חברתי - חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה
  2.2.3 חינוך סביבתי - חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח
2.3 בתחום האישי-החברתי
  2.3.1 חיזוק הסובלנות והעזרה ההדדית בין התלמידיםdd
  2.3.2 גיבוש חברתי של הכיתה
  2.3.3 חיזוק העצמיות תוך היענות לשונות שבין התלמידים
  2.3.4 טיפוח מנהיגות אצל התלמידים
2.4 בתחום החווייתי-הריגושי
  2.4.1 חיזוק הקשר הרגשי החיובי בין התלמיד לנופי הארץ, לאתריה ולתולדותיה
  2.4.2 יצירת חוויות אישיות וחברתיות משותפות
  2.4.3 גיוון בשגרת הלימוד בבית הספר
  2.4.4 מפגש חווייתי עם הנוף, עם הטבע ועם התרבות האנושית בארץ ישראל
2.5 בתחום החינוך הדתי
  2.5.1 התנסות בסוגיות של התנהגות דתית ושמירה על אורח החיים הדתי בשטח
  2.5.2 הכרת הארץ והטיול בה כערך דתי, בבחינת "קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה".
.3 הטיול כאירוע חינוכי
3.1 הטיול השנתי הוא אירוע חינוכי המתקיים מחוץ לכותלי בית הספר. הטיול הוא חלק מהמערך הלימודי-החינוכי של בית הספר ונגזר ממנו, ויש לו זיקה ישירה להוויה החינוכית, לאקלים ולתרבות של בית הספר. מורי בית הספר יהיו שותפים לכל שלבי הביצוע של הטיול משום היותו אירוע חינוכי ולימודי רב חשיבות.
3.2 הפעילויות החינוכיות בטיול כוללות היבטים ערכיים, חברתיים ותוכניים. פעילויות אלה תתבצענה ברצף המתחיל בבית הספר, מגיע לשיא בטיול ונמשך בבית הספר, לאחר החזרה מהטיול.
3.3 מעורבות בית הספר בהדרכה: המוסד החינוכי יעדיף להדריך את טיוליו בעזרת כוחות פנימיים, מורים מצוות בית הספר. תיתכן גם הדרכה משותפת, של מורה ומדריך חיצוני. אם הדבר אינו מתאפשר, ייעזר בית הספר בכוחות הדרכה חיצוניים בעלי היתר הדרכה במערכת החינוך, אשר יתאמו את הדרכתם עם הצוות החינוכי של בית הספר על פי תכנית הלימודים, גיל הילדים ואופי בית הספר.
3.4 להשגת מטרות הטיול במהלך 12 שנות הלימוד יבנו בתי הספר תכנית טיולים מקפת, רב-שנתית, שתכלול שני מחזורי טיול: מחזור בית הספר היסודי, כיתות א'-ו', ומחזור בית הספר העל-יסודי, כיתות ז'-י"ב.
3.5 בית הספר יקבע לעצמו מערכת של אמות מידה חינוכיות אשר תכתיב את מסלולי הטיול, את תוכניהם ואת התפתחותם הספיראלית לאורך שכבות הגיל המצויות בבית הספר, על בסיס ההנחיות והקווים המנחים לתכנון שיפורטו בהמשך.
3.6 בית הספר יגזור לעצמו את מטרת הטיול מתוך מטרת העל ויעדי הטיול, יגדיר אותה ויבחן את עצמו לגבי השגתה בתכנית הטיולים השנתית והרב- השנתית.

בתכנית הטיולים יש להצביע בבירור על הקשר שבין מטרות הטיול הספציפיות למטרות של תכניות הלימודים הבית-ספריות שהוגדרו לשכבת הגיל ולתקופת השנה המסוימות.
3.7 בתכנית ישולבו נושאים/מושגים ממקצועות הלימוד שיש להמחישם בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית אך בשל ריחוקם אפשר למצוא תחנת לימוד תואמת רק במהלך הטיול. (לדוגמה: ביקור במקומות ההתרחשות של אירועים נלמדים, כמו ביקור של תלמידים מהדרום במקום שיש בו תופעה געשית בגולן).
3.8 תכנית הטיולים תותאם ליכולת הקוגניטיבית, הרגשית והפיזית של שכבת הגיל המקיימת את הטיול.
3.9 לצורך ההיכרות עם יחידת הנוף המסוימת יעורבו כל המורים בתהליך התכנון והביצוע של הסיור.
3.10 כדי ליצור מערך טיולים מתואם בין בתי הספר השונים נדרשת מעורבות של הרשות המקומית בתהליך התכנון, כדי שבמעבר של התלמיד מחטיבה לחטיבה ייווצר רצף סביר, תימנע כפילות מיותרת, ויינתן מענה לתהליך שיטתי של הכרת הארץ.
.4 עקרונות לתכנון הרב-שנתי
4.1 יש לתכנן את הטיולים מהקרוב לרחוק. בבית הספר היסודי יהיה מוקד ההתייחסות היישוב של התלמיד, סביבתו ואזורים שכנים.
4.2 בכיתות א'-ד' יתקיימו הטיולים במעגל של כשעה נסיעה מבית הספר.
4.3 בכיתות ה'-ו' יתקיימו הטיולים במעגל של עד כשעתיים נסיעה מבית הספר. בתי הספר בכל יישוב ימפו את האתרים הפוטנציאליים לטיול בסביבתם ויכינו תכנית מתאימה לכלל היישוב (בערבה ובאילת תהיה ההתייחסות למרחקי הנסיעה שונה).
4.4 בחינוך העל-יסודי יהיה המוקד היכרות עם ארץ ישראל מהיבטים מגוונים. בכיתות ז'-י"ב יכוונו הטיולים להיכרות עם חבלי ארץ הרחוקים ממקום מגוריו של התלמיד ועם תופעות טבע ואדם המאפיינות את ארץ ישראל.
4.5 המרכיבים שהתכנית תכלול
  4.5.1 חבלי ארץ

התלמיד יכיר לאורך שנות הלימודים אתרים ונופים בשילוב של מרכיבי הדומם (מסלע, תבליט), החי, הצומח והאדם המאפיינים כל אחד מהאזורים השונים.

אלה המרחבים שישולבו בתכנון הטיול:

א. מכלול געשי (הגולן והרמות המזרחיות בגליל)
ב. מכלול הררי ים-תיכוני (הגליל, ההר המרכזי)
ג. מכלול מישור החוף - נופי כורכר וחולות
ד. שפלה
ה. מכלול מדברי
ו. מצוקים ובקעה (השקע הסורי אפריקאי ושוליו וים המלח)
ז. נוף הרי אילת.
  4.5.2 אתרים מהתקופות ההיסטוריות השונות

במקביל להיכרות עם חבלי הארץ השונים יערכו התלמידים היכרות עם אתרים מתקופות שונות. כל תלמיד יכיר לאורך שנות הלימודים אתרים המאפיינים כל אחת מהתקופות השונות (לא הבאנו כאן אתרים מירושלים מכיוון שירושלים זוכה להתייחסות מיוחדת בהמשך).

אלה התקופות שתיכללנה בטיולים (בסוגריים הבאנו דוגמאות):

א. התקופה הפרה-היסטורית (מערות הכרמל)
ב. תקופת המקרא (תל חצור, מגידו, באר שבע וערד)
ג. בית שני (קיסריה, מצדה)
ד. התקופה הרומית-הביזאנטית, תקופת המשנה והתלמוד
   (ציפורי, בית שאן, בית שערים, כורזין, בית גוברין, מערות
   המסתור)
ה. התקופה המוסלמית (רמלה)
ו. התקופה הצלבנית (מונפורט, עכו, כוכב הרוחות)
ז. התקופה הממלוכית (יפו, עכו)
ח. התקופה העותומאנית, גם המאה ה-י"ט (יפו, באר שבע,
    צפת, חיפה, טבריה)
ט. תקופת המנדט (תל-אביב, חיפה).
  4.5.3 אתרי התיישבות ופולחן

בכל חטיבת גיל יבקרו התלמידים באתרי התיישבות כדלקמן: מושבה מהעלייה הראשונה, יישוב חומה ומגדל, קיבוץ או מושב, מצפה (יישוב קהילתי), כפר מסורתי (ערבי או דרוזי), עיר עתיקה ועיירת פיתוח וכן אתרי פולחן כגון בית כנסת, מסגד, כנסייה וקבר.
  4.5.4 אתרי מורשת קרב ממלחמות ישראל

בכל חטיבת גיל יבקרו התלמידים באתרי מורשת קרב ממלחמות ישראל.
  4.5.5 אתרי פיתוח לאומיים

בכל חטיבת גיל יבקרו התלמידים באתרי פיתוח לאומיים, כגון מפעלי תעשייה, נמל, תחנת כוח, יערות קק"ל, המוביל הארצי.
  4.5.6 שמורות טבע וגנים לאומיים

בכל חטיבת גיל יבקרו התלמידים בשמורות טבע ובגנים לאומיים.
  4.5.7 מוזיאונים

בכל חטיבת גיל יבקרו התלמידים במוזיאונים.
  4.5.8 אתרי מים

בכל חטיבת גיל יבקרו התלמידים באתר מים מסוג אחד; לדוגמה: מקורות הירדן, עמק החולה, הכינרת, מוביל המים הארצי.
4.6 שילוב ירושלים במערך הטיולים הרב-שנתי

במהלך 12 שנות הלימוד יבקרו התלמידים לפחות שלוש פעמים בירושלים - ביקור בכל חטיבת גיל. הטיול בירושלים יכלול, בין השאר: תצפית על הר-הבית, ביקור בכותל המערבי, ביקור בקריית הלאום, ביקור בהר הרצל וב"יד-ושם" וביקור באתרי מורשת קרב.


5. תכנון הטיול השנתי
5.1 בית הספר יכין תכנית טיולים רב-שנתית לפי העקרונות ב-4 לעיל. מתוכה תיגזר תכנית הטיולים הבית-ספרית, וכפועל יוצא משתי תכניות אלה ייקבעו יעדיו ואופיו של הטיול השנתי. רצוי להימנע משילוב "אטרקציות" בטיול מטעמים חינוכיים ומטעמים של חיסכון כספי.

תכנית הטיולים הבית ספרית ניתנת לשינוי ולהתאמה בהתאם לשינוי תכנית הלימודים, הדגשים הבית ספריים, ה"אני מאמין" הבית-ספרי, התלב"ס ועוד.
5.2 תכנית הטיולים השנתית תובא לאישור המפקח הכולל כחלק מאישור תכנית הלימודים הבית ספרית. בבית ספר שפועל בו של"ח תובא התכנית לאישור מפקח השל"ח. כל תכנית תועבר לידיעת ועדת הטיולים המחוזית.
5.3 רכז הטיולים הבית-ספרי ירכז צוותים בית-ספריים שיתכננו את מערך הטיולים השכבתיים בשיתוף עם המועצה הפדגוגית, עם רכזי השכבות ועם רכזי המקצוע. מערך הטיולים יתוכנן במבט מערכתי ספיראלי של כל בית הספר.
5.4 בית הספר יסתייע בשותפים לתכנון מקרב התלמידים, ההורים ונציג חברת ההדרכה שהוא נעזר בשירותיה.
5.5 בניית מסלול הטיול המדויק תיעשה תוך שימת לב לתחנות השונות, לפעילויות המגוונות ולמשכי זמן ההדרכה, הנסיעה וההפסקות. התכנון יכלול ניתוח של הכשלים והסיכונים הבטיחותיים העלולים להשפיע על ביצוע הטיול.
5.6 תכנון אזורי הטיול יתחיל בסביבה הקרובה לבית הספר, וממנה אפשר להרחיק על בסיס העיקרון הספיראלי או על פי צירי אורך ורוחב. אפשר לחזור לאותם מקומות, אבל ברמת מורכבות גבוהה יותר ובמפגש עם נושאים מתאימים לרמת הגיל ולתכנית הלימודים.
5.7 בעת התכנון יש להתחשב בגיל התלמידים וביכולתם הכלכלית, ויש לקבוע קריטריונים של מרחק וקושי בהתאם.
5.8 שלבי התכנון
  5.8.1 הגדרת הנושאים שהטיול יעסוק בהם בדגש על התכנית הבית ספרית המשולבת בעקרונות התכנון
  5.8.2 איתור האתרים/המסלולים של הטיול וסימונם
  5.8.3 עיצוב מסלול הטיול תוך שילוב כל מרכיביו על פי פרופיל הטיול
  5.8.4 הגדרת ההכנות הנדרשות, ובכלל זה הכנות ארגוניות, וחלוקת המשימות בין חברי הצוות
  5.8.5 הגדרת העזרים, ההפעלות והפעילויות שיתקיימו בטיול וחלוקת אחריות ההכנה בין חברי הצוות.
5.9 תכנון הפעילות הלימודית בתחנת למידה
  5.9.1 הפעילות הלימודית בתחנת למידה היא חלק מובנה והכרחי ברצף הלימוד של תכנית לימודים שהמורים מופקדים עליה ומיושמת במגוון אתרים והזדמנויות וביניהם הטיול הארוך.
  5.9.2 המקום שבו הפעילות הלימודית מתבצעת ("אתר הפעילות", "אתר הלימוד" או "שדה הלמידה") צריך לאפשר לימוד ברור של התופעה המודגמת/הנחקרת בלמידה ללא מסיחים והפרעות וללא סיכונים בטיחותיים.
  5.9.3 פעילות הלמידה החוץ-כיתתית תשמש להמחשת תופעות נלמדות ולהיכרות מקרוב עם נושא הלימוד בשלושה תחומים, כמוצג בטבלה שלהלן:

התחומים השיטה למיפוי תכנית הלימודים פעילות התלמידים בשיעור החוץ-בית-ספרי
בתחום ההכרתי מושגים ורעיונות שהם מרכזיים להבנת התכנית ושיש להם ביטוי ממשי בסביבה החוץ-כיתתית. חקר תכונות: צורה, גודל, צבע וכדומה, וכן אופן ההיווצרות ודרכי השימוש או התפקוד
בתחום הריגושי אירועים או תופעות בהווה או בעבר שאפשר לבקר במקום התרחשותם התנסות פעילה במקום ההתרחשות
בתחום המיומנויות מיומנויות שאפשר לתרגל רק מחוץ לכיתה אימון ותרגול בנוהלי הפעולה או השימוש במכשיר
  5.9.4 הלימוד מחוץ לכיתה, במהלך הטיול, ייעשה רק כאשר יש לסביבה זו יתרון על סביבות לימוד אחרות ביכולת ההמחשה הבלתי אמצעית שהיא מאפשרת.
  5.9.5 כדי להתאים את הפעילות החוץ-כיתתית לנושא הנלמד המורה צריך להכיר את מסלול הסיור ולאתר בו תחנות לימוד הכוללות אתרים שיש בהם תופעות ייחודיות ושאפשר לבצע בהם את הלמידה החוץ כיתתית. לבחירת תחנת הלימוד עצמה יש השפעה על איכות הלמידה של התלמידים. כדי לאפשר לתלמידים למידה משמעותית חשוב שתחנת הלימוד תענה על אמות המידה האלה:
א. התופעה הנלמדת בתחנה צריכה להיות ברורה ו"לדבר על עצמה".
ב. מרחב תחנת הלימוד צריך להיות גדול דיו, כדי שכל התלמידים יוכלו לערוך בו את תהליך החקר ללא דוחק וצפיפות.
ג. התחנה תעמוד בקריטריונים של בטיחות התלמידים.
ד. בתחנה יהיה מיעוט של גורמים מסיחי דעת וקשב של התלמידים.
5.10 על בית הספר לוודא את התאמת מסלול הטיול לקבוצת הגיל המתוכננת לבצעו, לכושר הליכתה וליכולותיה. מעבר להיכרות האישית עם התלמידים שאר הנתונים נמצאים בגב מפת "סימון השבילים", בסיווג "סוגי המסלול". כמו כן אפשר לבדוק באתר מינהלת הטיולים באינטרנט, תחת הכותרת "מסלולים", את הגבלות הגיל במסלולים למיטיבי לכת.
5.11 יש להקפיד בעת התכנון כי עיתוי הטיול יענה על מגבלות מזג האוויר המוכרות באזור הטיול. כמו כן יש לוודא שהטיול לא יתוכנן לימי הזיכרון הרשמיים (יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי כוחות הביטחון), אלא אם כן הפעילות מוקדשת לנושאים אלה.

6. פעילות ההכנה לקראת הטיול
6.1 המורים יכינו מערך שיעורים ובו שיעורי הכנה לקראת הטיול השנתי, אשר ישלבו המחשה והפעלת גירויים כמו כתבי חידה מתוכננים, דפי משימה ועוד.
6.2 הכנת התלמידים תתבצע במהלך ההוראה השוטפת ותעסוק בצמצום "מרחב הזרות" (הגאוגרפי, הקוגניטיבי והפסיכולוגי) תוך התבססות על נושאי הלימוד הנקשרים לטיול. במהלך ההכנה יציגו התלמידים את המרחב הגיאוגרפי ואת האתרים שהם יבקרו בהם ותתקיים שיחה על דרכי ההתנהגות של התלמידים באותם מקומות.
6.3 אם מדריך הטיול אינו מסגל ההוראה הבית-ספרי, ייערכו מפגשי הכנה משותפים למדריך, למורים ולתלמידים כדי לתאם ציפיות ותכניות על ידי קביעת אזורי הטיול וחלוקת הזמנים שתאפשר את הוראת הנושאים הרצויים ואת שיתוף התלמידים בחוויות המתאימות.
6.4 התלמידים יעברו תדריך תוכני וארגוני לפני הטיול בעזרת צוות מורי בית הספר. רצוי להטיל על קבוצות תלמידים חלק ממשימות ההכנה.
6.5 אפשר לקיים "הפנינג" - יום הכנה לטיול שבו תוצג מפה ועליה מתווה הטיול המתוכנן ויינתנו "תיקי עבודה" לבחירה אישית של התלמידים להעמקת ההיכרות עם הנושאים שיידונו בטיול.
6.6 כחלק מהכנת התלמידים לטיול ידונו המורים אתם ביחסי אדם-מקום ו"דרך ארץ".

על העוסקים בחינוך לוודא כי התלמידים - בכל שלב של הטיול - אינם פוגעים באתרי הטבע, אינם משחיתים או מלכלכים אותם בכתובות גרפיטי, אינם זורקים זבל או מדביקים מסטיקים וכד'. על המורים המלווים בכיתה לוודא כי יש הקפדה על הוראה זו.
6.7 הכנה בתחום המשמעת בטיול
6.7.1 יובהר לתלמידים כי הטיפול הבית-ספרי ביחסי מורה-תלמידים ובין התלמידים לבין עצמם בכיתה ובחצר בית הספר יחול גם על הנעשה בטיול.
6.7.2 על הצוות החינוכי לקיים פעילות מקדימה המבהירה את הציפיות, את הנהלים, את האחריות ואת המחויבות להתנהגות במהלך הטיול. התלמידים יתוודעו לצפוי במהלך הטיול, למסלוליו ולרמת הבטיחות בו.
6.7.3 מחנך הכיתה יציג במהלך הפעילות המקדימה את הכללים הברורים וכן את התגובות שתינקטנה בעת הפרת הכללים כדי שכל תלמיד והורה ידעו מה מצופה מהם ומה התגובה על הפרת המשמעת.

7. ביצוע הטיול

7.1 העיסוק בטיול מתחיל ימים רבים טרם ביצועו בפועל. תכנונו, קבלת האישורים לביצועו וההתארגנות לקראתו הם מרכיב חשוב לקראת הוצאתו לפועל. בלעדיהם לא יעמוד הטיול באמות המידה החינוכיות שבית הספר התכוון להשיג.
7.2 הביצוע יתקיים בהתאם לכתוב במסמך התכנון, תוך בקרה מה יצא לפועל ובאיזה אופן, בהתאמה למציאות המשתנה במהלך הטיול.
7.3 המפגש בבית הספר בבוקר הטיול, טרם היציאה, יוקדש לתדרוך בעלי התפקידים ולסגירת קצוות ארגוניים.
7.4 ראוי שהנסיעה לא תימשך יותר מ-25% ממשך הטיול. אפשר לנצל את הנסיעה מבית הספר או מאתר הביקור לאתר הלינה כדלקמן:
  7.4.1 בכל שלבי הנסיעה וההליכה יש להדגיש את הקשר בין השטח למפה. "הובלת" תלמידים על גבי המפה ואיתור המתאם שטח-מפה יאפשרו להם התמצאות בעתיד, מיקום אתרים, הבנת המרחב והכרה גיאוגרפית של ארץ ישראל.
  7.4.2 יש לנצל את הדרך להיכרות כללית עם כבישים, עם יישובים, עם חלקי ארץ ועם אזורים גיאוגרפיים ואקלימיים תוך ניצול פרטי נוף בולטים (הרים, נחלים, יישובים) כמוקד להתמצאות. אפשר לעשות זאת תוך כדי נסיעה או עצירה בנקודות תצפית ייחודיות.
  7.4.3 יש לתדרך את התלמידים תוך כדי הנסיעה על הצפוי להם באותו היום.
7.5 פרופיל הטיול ומרכיביו ( במסגרת טיול שנתי

פרופיל הטיול מציע סדר לביצוע של כלל מרכיבי הטיול לאור שיקולים חינוכיים, ומשמש שלד עבור המתכננים והמבצעים. על בסיסו נדרשת התאמה לאוכלוסייה, לשיח ולדגשים התוכניים של בית הספר והמדריך תוך שמירה על מקדם גמישות נדרש לעיסוק בתופעות מזדמנות בטיול.

הפרופיל הוא עקרוני, והוא מתאר יום טיול בודד. בטיול רב-יומי הוא ייושם בכל אחד מימי הטיול.
7.6 במידת האפשר תתקיים תצפית שבאמצעותה יתאפשר להנחות את התלמידים לכיוון התנועה ולמבט הכולל של מסלול ההליכה, להתמקדות על נקודות/אתרים, להתרשמות מהנוף ולהתמצאות במרחב.
7.7 יש לערוך תצפיות נוספות המשלימות זו את זו במהלך הביקור / ההליכה כדי לחזק את הבנת התלמידים את המרחב המטויל ואת הקשר בינו לבין חבלים סמוכים. בהתאם לתכנון הזמן ולהתנהלות הטיול אפשר לראות בתצפית תחנת למידה.
7.8 האתר, המסלול או התחנה - כל אחד מהם צריך לענות על מטרת הטיול ועל יעדיו. ככל שניטיב לתכנן, כך יהיה הביצוע קל יותר. יחד עם זאת, חשוב להקפיד כי בעת השהייה בטיול יתקיימו המהלכים כמתואם בציר מורה-מדריך וכן העברת המסרים לתלמידים.
7.9 בתחנות הלימודיות יש להתמקד בפעילות של הפעלת החושים ובהסברים מגוונים להבנת התופעה עצמה, תוך הדגשת הקשרים בין התופעות הנגלות בנוף ויצירת קשר בין התופעה או האזור למגוון רחב של תחומי דעת הנלמדים בכיתה ושילוב הטבע והאדם במכלול. התחנות תיבחרנה על פי הדרך שהוצגה לעיל.
7.10 לאחר שהצטברה עייפות מסוימת אצל התלמידים נדרשת פעילות הפגה. הזמן הטבעי לקיימה הוא בסביבות הצהריים, ויש לשלב בה את ארוחת הצהריים.

חשוב לקיים את פעילות ההפגה במקום מתאים מבחינת הנוחות, הבטיחות וכו', ויש להימנע ממתן ידע נוסף בזמן ההפגה. יש להקפיד במיוחד על איסוף הפסולת לפני שעוזבים את המקום שבו נעשתה פעילות ההפגה.
7.11 מעבר לתחנות שנבחרו ישלב המדריך תחנות נוספות על פי מה שהשטח מזמן למימוש כלל יעדי הטיול.

8. שיעורים ופעילות לסיכום הטיול

8.1 הטיול הוא מרכיב ברצף החינוכי, ואינו אירוע חד-פעמי. יש לקיים פעילויות המשך בבית הספר, לאחר סיום הטיול, כדי שהפעילות החינוכית שהתרחשה במהלך הטיול תוטמע אצל התלמידים ותהיה לה השפעה מצטברת וכדי להדגיש את הקשר שבין מרכיבי הטיול לתכניות הלימוד השונות.
8.2 הצוות שהכין את הטיול ושהיה שותף בביצועו יהיה אחראי למכלול הפעולות שתחזקנה אצל התלמידים מיומנויות שרכשו בטיול. על המורים לסייע להם בארגון הידע שרכשו בטיול ובהעצמת החוויות שחוו בו.
8.3 השבוע שלאחר הטיול יהיה שבוע סיכום שבו תעסוק כל השכבה או יעסוק בית הספר כולו במטלות החזרה והסיכום של הטיול: המורים המקצועיים יעסקו בהיבטים הנוגעים למקצועם, ומחנכי הכיתות יעסקו בהיבטים החברתיים. האספקטים הבין-תחומיים וכן סוגיות באקטואליה שעלו בעת הטיול יחולקו בין המורים השונים בתיאום עמם ובהסכמתם.
8.4 פעולות לארגון הידע ולהפגנתו
  8.4.1 מסע על גבי המפה לאורך המסלול
  8.4.2 זיהוי אתרים ותופעות באמצעות תמונות, ובכלל זה אלה שצולמו בעת הטיול
  8.4.3 דיון בקשר בין טקסטים שונים לבין אתרים שהתלמידים ביקרו בהם במהלך הטיול - טקסטים מהתנ"ך, מהספרות וממקורות היסטוריים.
8.5 פעילות העמקה והרחבה
  8.5.1 ההעמקה וההרחבה בנושאים שנלמדו בעת הטיול יכולות להיעשות בכיתה, כחלק מתכנית הלימודים, עד כדי שילוב הנושא במבחן. ההעמקה וההרחבה תיעשינה בדיון בכיתה, בעבודה בקבוצות, בעבודה עם ספרות רלוונטית, בכתיבת עבודות, ובהכנת תיק טיול ודוח טיול הכולל חלק מן המרכיבים שהופיעו לעיל ומרכיבים נוספים.
  8.5.2 כדאי לקשר בין מה שנלמד בטיול לבין מה שנלמד במסגרת הוראת המקצועות השונים, כמו למשל כתיבת הסבר לתופעה שנראתה בשטח בעזרת ידע קודם שנרכש בכיתה.
  8.5.3 שיעורי סיכום לאחר הטיול מזמנים הזדמנות לעמוד על הקשרים שבין המקצועות השונים (למידה בין תחומית) באמצעות פעילויות למידה כגון מדרש תמונה של השטח ויצירת מפת מושגים שתתאר גם את הקשרים שבין מקצועות הלימוד השונים.
8.6 מטלות מסכמות ובקרת עמיתים עליהן
  8.6.1 עריכה והצגה של "כתבות רדיו" או "כתבות טלוויזיה" שהוקלטו וצולמו במהלך הטיול ואחריו, כמו למשל כתבות העוסקות בתיאור החיים באתר בתקופות שונות
  8.6.2 תרגול של מיומנויות שהוקנו בטיול ושאפשר לחזקן בכיתה או בסביבתה באמצעות משחק, תרגילים, כתיבת עבודה וכדומה
  8.6.3 דיון בסוגיות שאינן כלולות בתכנית הלימודים אך הן על סדר היום הציבורי, שעלו בעת הטיול או שמסלול הטיול מזמן אותן
  8.6.4 שחזור חוויות באמצעות תמונות שצולמו על ידי התלמידים בעת הטיול
  8.6.5 דיון בתופעות חברתיות שעלו במהלך הטיול באמצעות משפט ציבורי דמיוני או ליבון בעיות בין חברים באמצעות "משפט זוטא", משחק תפקידים הפוך שבו כל צד צריך להצדיק ככל יכולתו את הצד שכנגד
  8.6.6 דיון בהמלצות התלמידים לטיולים הבאים או בהמלצות על אותו טיול שייערך בעתיד על ידי שכבות אחרות תוך הבאת נימוקים להמלצות או לשינויים
  8.6.7 הכנת תיק הדרכה לטיול במסלול. כל קבוצה "תאמץ" אתר ותכין עליו הדרכה מאספקטים רבים ככל האפשר: ההיסטוריה של האתר, הטבע באתר (הצמחייה באתר ובסביבתו, בעלי החיים, הגיאולוגיה וכד').


9. סיכום הטיול (תוך שבוע מסיומו)

9.1 האחראי לטיול יקיים הליך של משוב על הטיול. המשוב יתקבל מהתלמידים ומהמלווים (דוגמה לשאלון ראה בנספח 12).
9.2 האחראי לטיול ירשום סיכום טיול מפורט וימסור אותו למנהל, להפקת לקחים לטיולים הבאים של בית הספר.
9.3 האחראי לטיול ירשום הערות בטיחות/ביטחון וידווח עליהן לגורמים שונים (כמו חברת ההסעה וחדר המצב).
9.4 מומלץ כי האחראי לטיול יוודא כי הראויים לכך יקבלו מכתבי תודה.4. בעלי תפקידים, ארגון ותיאום הטיול

.1 מילון מונחים
  1.1 טיול מאורגן: קבוצה מאורגנת של מטיילים ברגל, ברכב או ברכיבה על אופניים המונה 10 איש לפחות.
  1.2 מפת תכנון ותיאום טיולים: מפה הכוללת את חלוקת האזורים ותחומי האחריות המפורטים של צה"ל ומשטרת ישראל. המפות מופצות לגופים המטיילים וליחידות משטרת ישראל וצה"ל באחריות משרדנו והן מעודכנות מעת לעת.
  1.3 אזור 1: האזורים הנמצאים במרחב הסמוך לגבולות המדינה או בשטחי יהודה, שומרון, בקעת הירדן וחבל עזה. באזורים האלה צה"ל אחראי לביטחון הפנים (ראה "מפת תכנון ותיאום טיולים").
  1.4 אזור 1א' : חלק מאזור 1 שאינו צמוד לגבול, ובו אישר צה"ל כמה הקלות ביטחוניות (ראה "מפת תכנון ותיאום טיולים").
  1.5 אזור 2: אזורים באחריות ביטחון הפנים של משטרת ישראל, המאופיינים בתבניות נוף טופוגרפיות הרריות שאינן מאפשרות בדרך כלל קשר עין ואין בהם רצף התיישבותי (ראה "מפת תכנון ותיאום טיולים").
  1.6 אזור 2א': אזור תיאום מיוחד, "קו התפר", שבו יש החמרה בהנחיות הליווי הביטחוני בשל הסמיכות לאזור יהודה והשומרון.
  1.7 אזור 3: אזורים באחריות ביטחון הפנים של משטרת ישראל המאופיינים בדרך כלל ברצף התיישבותי הסוגר על השטחים הפתוחים (ראה "מפת תכנון ותיאום טיולים").
  1.8 שטח אש: שטח המיועד לאימוני צה"ל או כל גוף ביטחוני אחר. כניסת מטיילים אליו אסורה, אלא אם כן נתקבל אישור מהלשכה לתיאום טיולים. שטחי האש מודגשים במפת תיאום ותכנון הטיולים או במפת סימון השבילים, והם יעודכנו על פי הצורך על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
  1.9 הלשכות לתיאום טיולים: הלשכות האחראיות על תיאום ואישור הטיולים במערכת החינוך ועל הנחיית מוסדות החינוך בכל המתחייב בתחום הביטחוני בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
  1.10 חדר המצב לטיולים: מרכז מידע, דיווח, הנחיה וסיוע למוסדות הקשורים למערכת החינוך בזמן הלמידה מחוץ לכותלי בית הספר, בטיולים ובמחנות.
  1.11 בקשה לעריכת טיול: בקשה שמגיש מוסד חינוכי שיש בכוונתו לטייל באזור המחויב בהגשת בקשה לאישור הטיול ללשכה לתיאום טיולים הקרובה ליישוב שהוא נמצא בו, בהתאם ללוח הזמנים המחייב. הבקשה תמולא על ידי מנהל בית הספר או על ידי מי שמונה מטעמו והוא חבר בצוות ההוראה בבית הספר. כל טיול הכולל לינת לילה (בכל אזורי הארץ) מחויב בתיאום.
  1.12 אישור ביטחוני: בקשה לעריכת טיול המאושרת על ידי לשכת התיאום והמשמשת עבור הגורם המטייל "רשיון לטיול" ואישור ביטחוני לטיול המתוכנן, אלא אם צוין אחרת על גבי האישור שהתקבל. מודגש כי האישור הביטחוני לטיול אינו אישור בטיחותי לפרקי הטיול השונים ולפעילויות בו. אחראי הטיול יוודא עמידה בכללי הבטיחות המתפרסמים מעת לעת בחוזרי המנכ"ל לטיולים ובהוראות הבטיחות לפעילויות ספורט ונופש ללא קשר לאישור הביטחוני שקיבל לצורך ביקור באתר.
  1.13 פקח טיולים: מי שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ומתפקידו לוודא את יישום כללי הארגון, הביטחון והבטיחות ונוהלי הטיול כפי שהוכתבו בחוזרי המנכ"ל.
  1.14 תיק טיולים: תיק המרכז את כלל הפעילויות מחוץ לבית ספר ובתוכו נמצאים בין היתר תכנית טיולים שנתית, אישורי הורים, חומר לימודי וכו'.
  1.15 תיק האחראי לטיול: תיק המכיל את כלל הנושאים והמסמכים לביצוע הטיול בפועל. תיק זה יימצא בידי האחראי לטיול בשטח.
  1.16 שביל מסומן: שביל שנקבע על ידי הוועדה לסימון שבילים, המסומן בשטח ובמפת סימון שבילים 1:50000, בהוצאת החברה להגנת הטבע. השביל מסומן בשטח על ידי הוועדה לסימון שבילים באמצעות צבע על גבי סלעים ועצים, שילוט ואבנים, בדרך כלל בתוך שמורות טבע וגנים לאומיים.
  1.17 מפה גיאו-אקלימית: בגב מפת התיאום מודפסת מפת חלוקת הארץ לאזורים גיאו-אקלימיים לתקופת הקיץ. אזורי אקלים אלה וכינויהם באותיות מותאמים במדויק לאזורים שניתן לגביהם מידע במהדורת החדשות עבור יחידות צה"ל.
  1.18 עומס חום: מדד המגדיר את תנאי מזג האוויר, הנגזר מהטמפרטורה ומהלחות בו-זמנית (עומס חום הוא מדד שאפשר להשתמש בו רק כאשר טמפרטורות הסביבה היא מעל 22 מעלות צלסיוס).
  1.19 שרב: יום שבו הטמפרטורה גבוהה ב-7 מעלות צלסיוס מממוצע הטמפרטורה בשבוע שלפניו (בחורף יום שרב הוא יום שבו הטמפרטורה היא כ-25 מעלות צלסיוס).
  1.20 פגיעת חום: מכלול של מצבים, מתשישות ועד מכת חום, הנגרמים עקב מאמץ גופני שאינו מותאם ליכולת. פגיעת חום שכיחה בתנאי אקלים חם.
  1.21 התייבשות: הפרה במאזן הנוזלים בגוף בעקבות איבוד נוזלים רב (הזעה) שאינו מפוצה על ידי שתייה נאותה. ההתייבשות שכיחה בתנאי אקלים חם.
  1.22 רכב פינוי: רכב ההסעה או כל רכב אחר שיהיה צמוד למטיילים לאורך תוואי ההליכה או במקום השהייה וישמש רכב פינוי במקרה חירום. כל טיול מחויב בנוכחות רכב פינוי שביכולתו לשאת אלונקה פתוחה בחלקו הפנימי.
  1.23 תאונה: אירוע לא מתוכנן העלול להביא למוות, לפגיעה בבטיחות ובגיהות, לפציעה, לנזק גופני או לאבדן אחר.
  1.24 חניון לילה/יום ארעי: מקום המשמש לחנייה ללינת לילה, בדרך כלל במחנה נודד, או לחנייה במהלך היום, במהלך הפעילות של המטיילים (חניון לא מוסדר). לדוגמה: שטח מיושב, פארק, שטח הררי, גדות נחל/אגם או שפת-ים. משך השהות בו לא יעלה על יותר מ-3 לילות.
  1.25 רחצה: כל פעילות שחייה בברכה או בים שאינה כוללת לימודי שחייה.
  1.26 מאגר מים: כל מקום המכיל מים שלא אושר כ"ברכת שחייה" או כ"חוף רחצה" על ידי הגורמים המוסמכים והרשמיים במדינה.
  1.27 גב: גומה, שקע מלא במים באורך וברוחב המשתנים ממקום למקום, הנמצא באפיק הזרימה של הנחל .
  1.28 מקווה מים: מקום לאיסוף מים, טבעי או מלאכותי.
  1.29 מים עמוקים: גב או מקווה מים או אתר המורשה לשחייה שעומק המים בו מחייב מעבר בשחייה.
  1.30 מים רדודים: גב או מקווה מים שגובה המים בו אינו מגיע לגובה הברכיים של התלמיד הנמוך ביותר בקבוצה.
.2 בעלי תפקידים מטעם מערכת החינוך ואחריותם
  2.1 מנהל בית הספר (בחינוך הלא פורמאלי רכז מפעלים בתנועת נוער/רכז שמונה על ידי מזכ"ל התנועה)
2.1.1 מנהל בית הספר אחראי לביצוע נאות של טיולי התלמידים, על פי כל הנהלים, הכללים, ההוראות והרישיונות. המנהל יוודא - במישרין או באמצעות מי שהוסמך לכך על ידו ומדווח לו ישירות - שכל בעלי התפקידים בטיול ובסיומו מילאו את תפקידם כיאות. המנהל רשאי להאציל מסמכויותיו לרכז הטיולים של בית הספר, אך אינו רשאי להעביר לאחרים את הטיפול באותם הנושאים שהוגדרו בחוזר זה כנושאים הנמצאים בתחום אחריותו הישירה והבלעדית.
2.1.2 כל טיול המתקיים מטעם מוסד חינוכי יהיה בהרשאה בכתב מאת מנהל המוסד. העתקי כתב ההרשאה יימצאו בידי האחראי לטיול ובידי המנהל (בתיק הטיולים).
2.1.3 בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים בבית הספר (להלן "הרכז"). הרכז יקבל מינוי בכתב. מינוי הרכז אינו פוטר מאחריות את הגורמים האחרים. המנהל אחראי לוודא כי הרכז שהוא מינה יעבור בהקדם קורס רכזי טיולים אשר יכשיר אותו לתפקידו.
2.1.4 הרכז ייעץ למנהל וידווח על פעולותיו, כמפורט להלן.
2.1.5 המנהל ימנה כאחראי לטיול חבר בצוות ההוראה הקבוע של בית הספר. במקרים נדירים, שבהם לא נמצא חבר מצוות ההוראה והמנהל רוצה להוציא את הטיול בכל מחיר, הוא יפנה אל מנהל המחוז שבסמכותו לאשר יציאה לטיול עם אחראי שאינו מצוות בית הספר. בכל מקרה לא תאוצל סמכות אישור זו לאחר.
2.1.6 מנהל בית הספר יאשר את תכנית הטיול על גבי טופס תכנית הטיולים, ובהמשך הוא יאשר כל שינוי ותוספת לתכנית, אם יהיו כאלה, ובכלל זה שינויים ותוספות שנעשו במהלך הטיול.
2.1.7 במידת הצורך ימנה מנהל בית הספר בכתב אחראי לביטחון בטיול בעל הכשרה צבאית מתאימה, נוסף לאחראי לטיול.
2.1.8 מנהל בית הספר יוודא שקיימים אמצעי קשר אמינים שיבטיחו קיום קשר בין המנהל לאחראי לטיול 24 שעות ביממה. לפני היציאה לטיול יבצע המנהל בדיקת קשר בין אמצעי הקשר שבידי האחראי לטיול ובין האמצעים שבידו. המנהל אחראי לכך שאמצעי הקשר שבידו יהיה זמין וברשותו במשך כל זמן הטיול ועד לדיווח הסופי על סיום הטיול.
2.1.9 ברשות המנהל יימצאו בכל משך הטיול רשימות שמיות של כל המשתתפים בטיול, העתקי האישורים לטיול ורשימת גורמי המשטרה והביטחון באזור שנדרש תיאום נוסף עמם, כולל כתובות ומספרי טלפון.
2.1.10 מנהל בית הספר יוודא, באופן אישי או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו, שכל כלי הרכב המשמשים לליווי הטיול הם כלי רכב מורשים על ידי רשות הרישוי ומצוידים בכל הנדרש על פי הוראות חוזר זה, סעיף 6.2-25.
2.1.11 אסור למנהל בית הספר להפחית מדרישות הבטיחות והביטחון כפי שנקבעו בחוזרי המנכ"ל .
2.1.12 הודיע החזאי בערב לפני הטיול שיהיו תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל באזור היעד של הטיול, יחליטו מנהל בית הספר והאחראים על התאמת הטיול למצב שנוצר, או, במקרה קיצוני, על דחייתו למועד אחר.
2.1.13 מנהל בית הספר יאשר מראש ובכתב כל פעילות הכרוכה בכניסה למים בשעת הטיול לצורכי רחצה, הנאה, לימוד או שיט. העתק של אישור זה יימצא ברשות האחראי לטיול, ויוצג לפי דרישת הרשויות המוסמכות.
2.1.14 מנהל בית הספר יוודא כי מסגרת הטיול ועלותו יהיו לפי ההנחיות בחוזר המנכ"ל העוסק ב"תשלומי הורים" המתעדכנות מעת לעת.
  2.2 רכז הטיולים והלמידה החוץ כיתתית (בחינוך הלא פורמאלי מדריך בתנועת נוער - בוגר צבא - או עוזר לרכז המחוז בנושא טיולים - בתנועות נוער גדולות)
2.2.1 הכישורים המקצועיים
  א. מומלץ שהנושא בתפקיד "רכז הטיולים" יהיה בעל הסמכה באחד מתחומי הדעת האלה:

1) של"ח
2) מדע וטכנולוגיה
3) גיאוגרפיה/מולדת, חברה ואזרחות
4) לימודי ארץ ישראל
5) גיאולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה של ארץ ישראל
6) מקרא וארכיאולוגיה
7) לימודי הסביבה.
  ב. הרכז יהיה בוגר השתלמות "רכזי טיולים ולמידה מחוץ לביה"ס" במסגרת לימודי תעודה מטעם משרד החינוך. רכז שאינו בוגר ההשתלמות יוסמך לתפקידו במסגרת השתלמות זו תוך שנה מיום מינויו. לחלופין, הוא יכול להיות בעל תעודת הוראה בתחום של"ח.
  ג. הרכז יישא בתפקידו לא פחות מ-3 שנים. מדי שנה יתחדש מינויו של "רכז הטיולים". הפיקוח על קיום ההנחיה יהיה באמצעות המפקחים הכוללים המאשרים את גמולי הריכוז בבית הספר.
2.2.2 תפקידי הרכז
  א. בתחום הפדגוגי
(1 עליו לוודא שהמועצה הפדגוגית של בית הספר תדון בנושא הטיולים והלמידה החוץ-כיתתית לפחות פעם בשנה, בדרך כלל בעת התכנון של שנת הלימודים הבאה.
(2 בנושאים הקשורים ללמידה החוץ-כיתתית יסייע הרכז למנהל בית הספר ולמורים למפות את סביבת בית הספר ולהכין "תיק שטח" שייכללו בו מידע מרבי על אפשרויות הלימוד מחוץ לבית הספר תוך ניצול סביבתו הקרובה לפי המקצועות השונים.
(3 עליו לסייע בהדרכה ובהכוונה של המורים מתחומי הדעת השונים לקראת הטיול תוך הפניית תשומת לבם למאגרי הנתונים שבתוך "תיק השטח" והדגשת תופעות עונתיות שראוי להתייחס אליהן, פעולות קהילתיות אפשריות ועוד.
(4 עליו לסייע בידי רכזי השכבות והמקצוע בתכנון השנתי הכללי. זאת תוך התחשבות בצורכי המחנכים והמורים המקצועיים ועידוד המורים לנצל את הסביבה הקרובה לצורכי הלימוד, לבצע פעילויות חינוכיות וחברתיות בשדה ובקהילה ולערוך סיורים לימודיים שיש בהם שילוב של מקצועות שונים.
(5 עליו לסייע ולייעץ למורים כיצד לנצל את הסביבה הקרובה לפי המקצועות השונים.
(6 בנושא "הטיול הארוך" עליו לקיים דיון במועצה הפדגוגית בבית הספר לתכנון רב-שנתי של "טיולים שנתיים" ולאישורם, בהתאם לתכנית הטיולים המחוזית ובתיאום עם בתי הספר המזינים והמוזנים.
(7 עליו לסייע למורים ולמחנכים בתכנון הטיולים למשך שנה ובקביעת משך הטיולים ומועדיהם.
  ב. ארגון העבודה בבית הספר
(1 הרכז אחראי על עדכון המורים בכל הנוגע לטיולים - ההוראות המעודכנות בחוזרי המנכ"ל, ענייני ביטחון ובטיחות, פרסומים, השתלמויות וכדומה. עליו לעודד את המורים להשתתף בהשתלמויות בנושא הטיולים.
(2 עליו לוודא שלפחות באחת מאספות ההורים הכיתתיות-השנתיות (רצוי בתחילת השנה) יוסבר נושא הטיולים וההורים יתבקשו להשתתף ולסייע.
(3 עליו לנהל את תיק הטיולים הבית ספרי. בתיק הטיולים יימצאו: תכנון כל טיול, פעולות הכנה וסיכום וכן לקחים והמלצות מביצוע הטיול בעבר שניתנו על ידי מורים אחרים. הרכז יביא את התיק לעיון המורים לפני ביצוע הטיול.
(4 עליו לקבל מהאחראי לטיול את תכנית הטיול (בכתב), שתכלול תיאור מפורט של המסלול, וכן את לוח הזמנים, את שמות המלווים והערות אחרות שהן חשובות מבחינת הבטיחות והביטחון.
(5 רכז הטיולים יוודא כי נערך "סיור מכין" לקראת כל טיול בבית הספר. במטרה לעודד את בתי הספר לקיים את "הסיור המכין" ומתוך רצון למנוע הוצאות נוספות הגענו להסדר עם "רשות הטבע והגנים" שתאפשר כניסה חד-פעמית ללא תשלום לכל רכז טיולים שיפנה למינהלת הטיולים בנושא ולמלוויו.
  ג. פעילות מול גורמי המשרד והמחוז
(1 הרכז יקשר בין ועדת הטיולים המחוזית לבין בית הספר.
(2 עליו ליזום פעולות נוספות הקשורות בטיולים, כגון חוגי טיולים, טיולי הורים וילדים, טיולי חבר המורים, קיום "פינת מולדת" או "פינת הטיול" בלוחות המודעות בכיתות או בלוח המרכזי.
(3 עליו לדווח, לאחר סיכום עם מנהל בית הספר, למפקח הכולל ולגורמים נוספים, כפי שיידרש, על תכנון ועל ביצוע של טיולים בבית הספר.
(4 הרכז ידווח ל"חדר המצב" לטיולים או למינהלת הטיולים על מפגע או על בעיה בטיחותית או ביטחונית שנתקל בה בזמן הטיול.
  ד. עבודה מול גורמי חוץ
(1 על הרכז לסייע למנהל ולמורים בענייני ארגון הטיול והוזלתו על ידי ביצועו במתכונת של "מסע נודד" / "טיול כוכב" הכולל לינת שטח או לינה בבתי ספר באזורי הטיול וכד'.
(2 הרכז יהיה איש קשר בין בית הספר לבין חברות הטיולים וגופים ציבוריים העוסקים בידיעת הארץ, וינחה את פעולתם בהתאם להוראות בחוזר המנכ"ל.
  2.3 האחראי לטיול (בחינוך הלא פורמלי "קומונר"/מדריך בוגר תנועת נוער שמונה ע"י רכז המחוז או ע"י רכז המפעלים בתנועה)
2.3.1 האחראי לטיול יגיש לאישור המנהל ורכז הטיולים את תכנית הטיול, והמנהל יאשר בחתימתו על גבי הטופס את התכנית (לאחר הכנסת שינויים, לפי הצורך, בציון איסורים מיוחדים מטעמי בטיחות וביטחון).
2.3.2 התכנית תכלול תיאור מפורט של המסלול, לוחות זמנים והערות נוספות החשובות מההיבט החינוכי, הלימודי, הבטיחותי והביטחוני. העתק של התכנית יישאר בתיק הטיולים.
2.3.3 האחראי לטיול יגיש למנהל בית הספר, נוסף לתכנית הטיולים, גם תכנית עבודה ולוח זמנים להכנות לטיול, כולל פירוט השלבים להכנות ואחריות הגורמים השונים לביצוע ההכנות בלוח הזמנים הנדרש. זאת לצורך המעקב של מנהל בית הספר אחרי ההכנות לטיול. המנהל, או מי שהוסמך על ידו, יאשר בחתימתו את ביצוע השלבים הנדרשים על העתק תכנית העבודה.
2.3.4 האחראי לטיול ישמש גם אחראי הביטחון. אם נבצר ממנו לשמש בתפקיד זה ימנה המנהל אחראי ביטחון לטיול שיהיה כפוף לאחראי לטיול
2.3.5 על האחראי לטיול -
א. לקיים את הטיול על מרכיביו החינוכיים, הלימודיים, החברתיים והמנהליים;
ב. לבצע את הוראות הבטיחות והביטחון המתחייבות מתוכן הטיול וממסלולו;
ג. להיות הפוסק האחרון בנושאים ובחילוקי דעות הנוגעים לכל המשתתפים בטיול, ובכלל זה בעלי התפקידים בו. (האחראי יתייעץ עם המלווים, ובמידת הצורך, באמצעות הקשר, גם עם מנהל בית הספר, אך מחובתו ומסמכותו להכריע בכל סוגיה אם יידרש לכך);
ד. לשאת מכשיר טלפון סלולרי במשך כל הטיול, באופן שיהיה זמין בכל עת לפניות במהלך הטיול (באתרים שאין בהם קליטה סלולרית הוא ידאג לקשר מסוג אחר).
2.3.6 במקרה של צורך בשינוי המסלול על האחראי לטיול לקבל אישור ממנהל בית הספר ומחדר המצב לטיולים, רצוי בכתב ולפחות באמצעי קשר (בעל התפקיד בגורם המאשר ימסור לו את שמו, את תפקידו ואת סמכותו, ופרטים אלה יירשמו אצל האחראי לטיול, כולל שעת קבלת האישור). אושר השינוי, יודיע אחראי לטיול על כך למנהל בית הספר.
2.3.7 על אחראי הטיול לוודא שכל המחנכים, מורי הכיתה, עוזריהם והמלווים המשתתפים בטיול מודעים לנהלים ולהוראות החלים עליהם ונושאים באחריות לתוכן הטיול ולבטיחותם ולביטחונם של המשתתפים בו.

בטיולים שהורים משתתפים בהם הם יהיו כפופים להוראות האחראי ולהנחיותיו, ודינם יהיה כדין מלווים בטיול. יודגש כי אין להורים המתלווים לטיול שום סמכות להתערב בהחלטות של האחראי לטיול, אולם האחראי רשאי להתייעץ אתם, כמו עם שאר המלווים בטיול.
2.3.8 החליט האחראי להיעזר במדריך עוזר במהלך הטיול, עליו לוודא שהמדריך -
א. בקי במסלול ובנושאי ההדרכה (האחראי לטיול ינחה ויבקר את פעולת המדריך הפועל מטעמו);
ב. בקי בחוזרי המנכ"ל ובסעיפיהם הנוגעים לטיול ובפרטים הקשורים למילוי תפקידיו;
ג. יקבל מידע על הכיתה ועל מצבה החברתי והמשמעתי ועל פרקי לימוד הנוגעים לטיול.
2.3.9 האחראי לטיול או מי שהוסמך על ידו יבצע לפני ובסמוך למועד הטיול סיור מכין במסלולי הטיול, באתרי הביקור השונים ובמקומות הלינה.
2.3.10 לפני היציאה לטיול ידווח האחראי לטיול למנהל בית הספר על גמר ביצוע ההכנות ויעדכנו בפרטי המסלול תוך הדגשה (בכתב) של השינויים מהתכנית המקורית שאושרה על ידי מנהל בית הספר.
2.3.11 ביום הטיול ישאיר האחראי לטיול הבית ספרי במזכירות רשימה מלאה ומפורטת של כל היוצאים לטיול, לרבות כל המבוגרים המלווים ונספחים אחרים בבית הספר.
2.3.12 צירופו של מדריך עוזר, או של בעל תפקיד אחר, אינו משחרר את האחראי לטיול מאחריותו לטיול כמכלול, על היבטיו החינוכיים, הלימודיים, הבטיחותיים והביטחוניים. כאמור, כל הנלווים יפעלו על פי הנחייתו.
  2.4 מחנך הכיתה/מורה (בחינוך הלא פורמאלי מדריך בוגר בתנועת נוער)
2.4.1 האחריות על ההתנהלות הנכונה של הכיתה במהלך הטיול היא בידי מחנך הכיתה או בידי מורה אחר שמונה בכתב על ידי מנהל בית הספר.
2.4.2 בטיולים לימודיים-מקצועיים בנושאים מיוחדים או באזורים מסוימים המחנך רשאי להסתייע במדריך עוזר שהדרכתו עשויה לתרום להעמקת ההבנה וההתרשמות של התלמידים. אין צירופו של המדריך העוזר משחרר את המורה מהאחריות לטיול על היבטיו החינוכיים, הלימודיים, הבטיחותיים והביטחוניים.
2.4.3 המחנך או המורה שמונה לכך הוא האחראי לכיתתו ולכל הנלווים, לרבות המדריכים והעוזרים שיפעלו על פי הנחיותיו.
2.4.4 מורה העומד בראש קבוצה כיתתית יישא עמו מכשיר טלפון נייד שיהיה זמין בכל עת במהלך הטיול.


3. חברת ההדרכה והמדריכים
  3.1 החברה תסייע למוסד החינוכי בתכנון הטיול אם נדרש גם ארגונו וניהולו התוכני והמינהלי.
  3.2 כשבוע ויותר לפני הטיול ייערך מפגש של רכז צוות ההדרכה שיהיה בטיול עם המוסד החינוכי לצורכי תיאום עמדות חינוכיות והסבר על הטיול המתוכנן (כגון המסלול, רמת הקושי, ההתאמה לגיל המטיילים וכו').
  3.3 לכל טיול הכולל כמה מדריכים ייקבע ראש צוות שירכז את עבודת צוות המדריכים ואת הנחייתם וכן את התקשורת עם המוסד החינוכי ועם אחראי הטיול.
  3.4 מדריכי החברה יצאו לשטח מצוידים ב"מפת סימון שבילים" מעודכנת לצורכי השטח ולצורך שפה משותפת עם חדר המצב ועם גורמי חילוץ וסיוע. המדריכים יהיו מצוידים במערכת קשר או בטלפון סלולרי לתקשורת אמינה במהלך הטיול.
  3.5 בסיכום כל יום ובסוף הטיול תקוים שיחת סיכום והפקת לקחים, ובכלל זה דפי משוב על המדריכים.
  3.6 במהלך הטיול (שלא בשטח עירוני) תפעיל החברה מרכזת קשר הנותנת מענה מיידי 24 שעות ביממה.s
  3.7 מדריך הטיולים פועל מטעם האחראי לטיול, ובכל מקרה הוא אינו יכול להיות אחראי על הקבוצה המטיילת ולשהות עמה בשטח ללא נוכחות מורה מבית הספר.
  3.8 רשאי לשמש מדריך טיולים במערכת החינוך מי שעונה על התנאים האלה:
3.8.1 בעל רישיון בר תוקף להדרכת טיולים במערכת החינוך מטעם משרד החינוך או מטעם מי שהוסמך על ידי משרד החינוך .
3.8.2 בעל הסמכה להדריך באזור שבו הטיול מתקיים (עפ"י החותמת בגב התעודה).
3.8.3 התיעוד שיישא כל מדריך על דש בגדו יהיה אחד מבין שלושת הסוגים האלה:
א. תעודת היתר הדרכה זמני התקף לשנתיים.
ב. תעודת מדריך קבועה, למי שהוסמך בלא פחות מ-5 אזורי הדרכה (תעודה זו תתחדש פעם בשנתיים, בהתאם לתנאי החידוש של רישיון ההדרכה)
ג. תעודת מדריך ארצי, למי שהוסמך בכל עשרת אזורי ההדרכה (התעודה תתחדש פעם בשנתיים, בהתאם לתנאי החידוש של רישיון ההדרכה).
  3.9 התנאים להדרכה במסלול
3.9.1 הכרת מסלול הטיול לפרטיו
3.9.2 בכניסה למסלול לאחר הפסקה של שנה - סיור מוקדם
3.9.3 בהדרכה המתבצעת לראשונה במסלול חדש (עבור המדריך) - חניכה מקדימה, על ידי מדריך מנוסה.

4. המלווים בטיול ותדרוכם
  4.1 לכל טיול יצורפו מלווים: מורים, הורים או תלמידי כיתות י"א-י"ב. מספר התלמידים המלווים לא יעלה על מחצית כל המלווים (בכל מקרה הם ילוו תלמידים צעירים מהם). המלווים יאושרו על ידי מנהל בית הספר.
  4.2 תפקיד המלווים הוא לסייע לאחראי לטיול ולמחנך הכיתה בביצוע הטיול ובקיום ההוראות המחייבות. המלווים יהיו כפופים להוראות ולהנחיות של האחראי לטיול והמחנך במשך כל הטיול.
  4.3 על המלווים להכיר היטב את כלל ההנחיות לנושאי תפקידים בטיול ואת ההוראות הנוגעות לטיול המסוים. המלווים לא יעזבו את הטיול אלא בהוראת האחראי לטיול ולצורכי הטיול בלבד.
  4.4 הורים המשתתפים בטיולים יהיו כפופים להוראות האחראי ולהנחיותיו, ודינם יהיה כדין המלווים בטיול. יודגש כי אין להורים המתלווים לטיול שום סמכות להתערב בהחלטות של האחראי לטיול, אולם האחראי רשאי להתייעץ אתם, כמו עם שאר המלווים בטיול.
  4.5 מספר המלווים, והמחנך בכללם, לא יפחת מהרשום בטבלה שלהלן:
שלב החינוך סיור קצר בתחום היישוב טיול יום שלם מחוץ לתחום היישוב טיול הכולל לינה
גני ילדים 4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים 4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים  
כיתות א'-ו' - מלווה אחד לכיתה שבה עד 20 תלמידים

- 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים
2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים
כיתות ז'-ח' - מלווה אחד לכיתה שבה עד 20 תלמידים

- 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים
2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים
כיתות ט'-י"ב מלווה אחד לכיתה שבה עד 40 תלמידים 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים
כיתות החינוך מיוחד 4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים 4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים 4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים

הערות
(1 מספר המלווים יהיה שונה מן האמור לעיל אם יידרש הדבר על ידי גורמי הביטחון המאשרים את הטיול.
(2 בכל מקרה של נסיעה באוטובוס ובו מעל 40 תלמידים אפשר להסתפק במהלך הנסיעה בשני מלווים מבוגרים.
(3 במקומות שקיימות בהם בעיות בטיחות (חציית כבישים סואנים, ואדיות וכו') יצרף האחראי מלווים נוספים, בהתאם לשיקול דעתו.
  4.6 בטיולי הכיתות ז'-י' רצוי להיעזר בתלמידים נוספים מהכיתות הגבוהות לתוספת פיקוח וסיוע בטיול. עזרה זאת באה להוסיף על כל האמור בעניין מלווי הטיול, תפקידם ואחריותם. דין התלמידים הנוספים האלה כדין המלווים. מנהל בית הספר יאשר את התלמידים המלווים הנוספים ויוודא כי הם בקיאים בכל ההוראות הקשורות לטיול, ובמיוחד בהוראות הבטיחות והביטחון.
  4.7 בטיולי תלמידים השוהים במשקים חקלאיים לצורכי סיוע או שירות לאומי יישמרו הכללים בדבר מספר המלווים, כמפורט לעיל.
  4.8 המלווים השונים יכולים לשמש בכמה תפקידים, בתנאי שמספרם לא יפחת מהמספר המחויב בעת הפעילות. לדוגמה: בטיול של 30 תלמידים, המחויב ב-2 מלווים מבוגרים, מגיש העזרה הראשונה והמלווה החמוש יכולים להיות חלק מהמלווים הבוגרים הנדרשים.

5. המלווים החמושים והרפואיים

את ההוראות הקשורות למלווים החמושים והרפואיים ראה בסעיף 6.2-26 בחוזר זה.

6. תיאום הפעילות המתוכננת
  6.1 פעולת התיאום היא חובה, ובפועל פירושה קבלת האישור לקיים את הפעילות המתוכננת. מעבר לחובה לקיים את התיאום יתרונו הוא בהנחיה המדויקת שהמתאם מקבל לגבי הליווי החמוש והליווי הרפואי שעליו להסדיר לפני יציאתו לאתר מסוים. לעתים התיאום מבהיר גם הדגשים נוספים - "עשה" ו"לא תעשה" - הקשורים לאתר שבו הביקור מתוכנן.
  6.2 קבלת האישור לבקר באתר מסוים אין בה כדי לתת לאתר הכשר מבחינת הפעילות המתקיימת בו, לא מההיבט הפדגוגי ולא מההיבט הבטיחותי. לפיכך על מנהל ביה"ס, או על אחראי הטיול מטעמו, לוודא שאכן האירועים המתקיימים באתר הם בהתאם לכללים שנקבעו בחוזרי המנכ"ל (בדגש על חוזר הוראות הקבע סב/6 (ב) המנחה בנושאי בטיחות) וברישיון ההפעלה לאתר מטעם הרשויות - רישוי עסקים.
  6.3 בית הספר ישמור בידיו עותק מן הבקשה שהוגשה, ובכלל זה מסמך המעיד על תאריך המשלוח.
  6.4 תשומת לב מיוחדת מופנית לפרטים שיש למלא בטופס הבקשה לתיאום: פירוט מדויק של המסלול המתוכנן (לא יותר משתי אלטרנטיבות ליום), אתר הלינה (אם הטיול נמשך יומיים ומעלה), סמל המוסד ומספר הטלפון הנייד של אחראי הטיול. אם הוחלף אחראי הטיול, יש לעדכן את "חדר המצב" בפרטים החדשים, ובכלל זה מספר הטלפון הנייד.
  6.5 מוסד חינוכי רשאי לבקש שינוי מסלול או הוספת אתר גם לאחר קבלת האישור. בפנייתו יציין המוסד את מספר התיאום שיש בכוונתו לשנות. עד ליום שלפני היציאה לטיול תוגש הפנייה ללשכת התיאום שאישרה את הטיול. בכל מקרה אחר תוגש הפנייה לחדר המצב.
  6.6 טופס האישור החתום על ידי אחת מלשכות התיאום יימצא בידי אחראי הטיול, להוציא טיולים שאינם מחויבים בתיאום (כמו בשטח עירוני). אם בית הספר אינו בטוח באשר לצורך בתיאום לגבי אתר מסוים, הוא יבדוק זאת מול חדר המצב או יגיש בקשה לתיאום ובאמצעותה יקבל תשובה מוסמכת בכתב. אין להתבסס על תשובה עמומה בעל פה.
  6.7 בית הספר רשאי לפנות לחדר המצב ביום הטיול ולבקש באופן מנומק שינוי או הוספת מסלול. ההיתר יינתן בתנאים אלו:
6.7.1 אם אין מדובר באטרקציות המצריכות היערכות מיוחדת ואישורי הורים;
6.7.2 אם אין מדובר במעבר מאזור ביטחוני אחד לשני, המחייב שינוי בליווי החמוש (החמרה במספר המלווים או בסוג הנשק).
  6.8 החליט בית הספר, מסיבותיו, לבטל את הטיול, ידווח על כך ללשכת התיאום או לחדר המצב.
  6.9 בכל מקרה אין לצאת לטיול עם תיאום שהתאריך שלו אינו מקביל לתאריך היציאה.

7. ארגון הלמידה מחוץ לכיתה
  7.1 ביסודה שעת הסיור והלמידה מחוץ לכיתה מבוססת על ניצול סביבת הלימוד הסמוכה לבית הספר או חצר בית הספר עצמו. זוהי יציאה לשיעור או לצמד שיעורים כחלק ממערכת הלימוד היומית.
  7.2 פעילות זו, שאינה חורגת מתחום השטח המיושב, אינה מחייבת תיאומים ואישורים מוקדמים מטעם משרד החינוך ורשויות הביטחון או חתימת הורים. (ראה גם "הקשר עם ההורים" להלן). יש לוודא כי מספר המלווים המבוגרים תואם את ההנחיות שהוזכרו לעיל.
  7.3 פעילות שתתבצע בקרבת היישוב, אך בשטח מבודד ובלתי מאויש, דינה כדין כל פעילות טיול, והיא מחייבת פעולה על פי כל הנחיות הארגון ותיאום הפעילות.
  7.4 המורה אחראי - כמו בכל פעילות אחרת - לקיים את כל הוראות הבטיחות והזהירות בדרכים כפי שהן נגזרות מהפעילות המתוכננת.

8. הקשר עם ההורים והאחריות על התלמידים
  8.1 הודעה להורים
8.1.1 חוזר מנהל בית הספר הנשלח להורים בתחילת שנת הלימודים יפרט גם את הטיולים המתוכננים. מסמך זה יימסר גם במסגרת "יום ההורים" הראשון בתחילת שנת הלימודים שבו מוצגת התכנית השנתית. בתי ספר שלא הושלמה בהם תכנית הטיולים יידעו את ההורים במהלך שנת הלימודים על הפעילות המתוכננת.
8.1.2 בחוזר תוצג התכנית השנתית של הלמידה מחוץ לבית הספר והטיולים, ותהיה בו פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם בפעילות. לחוזר תצורף הצהרת בריאות שתוחזר לבית הספר חתומה, יחד עם אישור ההשתתפות.
8.1.3 חובה על בית הספר להודיע להורים מראש על פרטי כל טיול שיש בו קושי מיוחד או מאמץ גופני חריג, כגון חציית גבים וכניסה למים, גלישה מצוקים וכדו', ועל ההורים לאשר את השתתפות ילדם.
8.1.4 יש להודיע להורים על כל טיול ארוך החורג משעות הפעילות בבית הספר. אין צורך בקבלת אישור נוסף על זה שהתקבל בתחילת שנת הלימודים. יש להעביר לידיעת ההורים את תכנית הטיול סמוך לתאריך היציאה.
8.1.5 שעת הסיור והטיול החודשי המתקיימים בתוך גבולות היישוב הם אחת מהפעילויות הלימודיות, וכמו כל פעילות לימודית אינם מותנים באישור ההורים על קבלת ההודעה.
  8.2 אישור הורים על קבלת ההודעה ועל מצב הבריאות של ילדם
8.2.1 החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל, בתחילת כל שנת לימודים, והטפסים החתומים ירוכזו בידי מחנך הכיתה.
8.2.2 הורה שלא החזיר אישור חתום בתוך הזמן שנקבע, יש לראות בכך משום קבלת הסכמתו להשתתפות ילדו בפעילות המתוכננת, בתנאי שלא מתקיימת כל פעילות חריגה המחייבת אישור הורים, כאמור ב-8.1.3 לעיל.
8.2.3 הורים המתנגדים להשתתפות בנם/בתם בפעילות יודיעו על כך לבית הספר באמצעות טופס האישור.
8.2.4 הורים הסבורים כי ילדם אינו יכול להשתתף בטיול בשל מגבלות יצרפו להודעתם אישור של רופא המעיד על כך. האישור יועבר לעיונו של הצוות הרפואי בבית הספר, והוא יקבע את ההנחיות לגבי השתתפות התלמיד בטיול.
  8.3 כינוס התלמידים ופיזורם
8.3.1 כינוס התלמידים ופיזורם ייעשה בחצר בית הספר או במקום אחר שהודיעו עליו להורים מראש בכתב.
8.3.2 לפני הפיזור יוודא האחראי לטיול שכל התלמידים נוכחים.
8.3.3 החליט האחראי לפזר את התלמידים בציר נסיעת הרכב, בקרבת ביתם, יתאם זאת מראש עם הורי התלמידים. כמו כן עליו לוודא בכל תחנה, כי ירדו רק התלמידים האמורים לרדת בה, עד לאחרון שבהם.
8.3.4 במיוחד יש להבטיח את הגעת התלמידים לביתם או לידי הוריהם, כאשר התלמידים צעירים (גיל בית-ספר יסודי) או אם הטיול יסתיים בשעות הלילה או במועד בלתי צפוי.
8.3.5 המורה האחראי או מורה אחר שמונה על ידו ילוו את האוטובוס עד להגעתו לתחנה הסופית, ידאגו להחזרת הציוד לבית הספר, ויוודאו כי לא נשאר ציוד (כולל ציוד אישי) ברכב ההסעה.
8.3.6 בבתי ספר אזוריים, שהתלמידים מגיעים אליהם מיישובים שונים, יש לתכנן מראש את סדר הפיזור באמצעות ההסעות או על ידי קביעת נקודות מפגש עם ההורים.
  8.4 צמידות לתלמידים
8.4.1 מן הראוי לחזור ולהדגיש את המובן מאליו: בכל מצב שבו מורה, מדריך או כל מבוגר אחר נמצא עם תלמידים ועם חניכים, יעמוד המבוגר בראשם בכל מקרה של פורענות או תקרית, יהיה עמם בכל התפתחות, יעודדם וינהיגם בעת צרה. המלווים המבוגרים - והמורים במיוחד - יהיו מודעים לאחריותם המוסרית והחינוכית כלפי תלמידיהם, ויפעלו מתוך שיקול דעת וקור רוח.
8.4.2 נשלח תלמיד הביתה במהלך הטיול, הן מטעמי בריאות והן מטעמי משמעת, יוחזר לביתו בלוויית מבוגר, לאחר תיאום עם משפחתו ובליווי הסבר מדוע הוחזר. חובה על האחראי לטיול להודיע על כך למנהל בתי הספר.
8.4.3 במקרים חריגים - מותנה בהסכמת הורים לתלמידים בוגרים - אפשר לשלוח את התלמיד באופן עצמאי אם אינו חולה, אך יש לוודא את עלייתו על כלי הרכב.
  8.5 עיכוב בחזרה לבית הספר: ראה אחראי הטיול כי יש חריגה משמעותית (למעלה משעה) מזמן החזרה מהטיול, כפי שנמסר בהודעה להורים, ידווח על כך למנהל בית הספר, ובית הספר אחראי להעביר הודעה להורים בדבר העיכוב הצפוי.
  8.6 התניית ההשתתפות של תלמיד בטיול: הוועדה הפדגוגית הבית-ספרית בהרכב המנהל, רכז השכבה, המחנך והיועץ החינוכי יכולים להודיע להורי התלמיד, כי בשל קשיי התנהגות או קשיי התנהלות (בריאות) עליהם לצרף (על חשבונם) מלווה בוגר לתלמיד כתנאי להשתתפותו בטיול. הודעה על כך תישלח כשבועיים לפני היציאה לטיול.
  8.7 פעילות חינוכית לתלמידים שאינם נוטלים חלק בטיול: הטיול הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הבית ספרית. אי-השתתפות בו אינה מקנה לתלמיד חופשה. על בית הספר לדאוג לתכנית לימודים חלופית, במסגרת בית הספר, לתלמידים שמסיבות שונות אינם נוטלים חלק בטיול. תלמידים אלה מחויבים להגיע יום יום לבית הספר ולהימצא בין כתליו תחת פיקוח מתמיד.
  8.8 תלמידים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד
8.8.1 יש ליידע את המלווה הרפואי ואת האחראי לטיול על מצבי בריאות מיוחדים של תלמידים ומורים המשתתפים בטיול (כגון סוכרת, אפילפסיה, אסטמה) ובכלל זה הנחיות לטיפול, אם יש.
8.8.2 תלמידים שאינם יכולים להמשיך בטיול מטעמי בריאות ירוכזו בהשגחת מלווה ברכב המטיילים, ותוגש להם עזרה ראשונה על ידי מי שהוסמך לכך.
8.8.3 אם מצבו של תלמיד מחייב יותר מהגשת עזרה ראשונה, ידאג האחראי לטיול להעברתו המיידית למרפאה או למרכז הרפואי הקרוב ביותר, להמשך הטיפול בידי רופא, ויעדכן את מנהל בית הספר ואת הורי התלמיד.
8.8.4 אושפז תלמיד בבית החולים, יודיע האחראי לטיול על הדבר למנהל בית הספר ולהורי התלמיד.
8.8.5 תלמיד יישלח לטיפול רפואי במרפאה או בבית החולים עם מלווה מבוגר שיהיה צמוד אליו בכל תהליכי הטיפול במוסד הרפואי, עד להגעת בני משפחתו. אין חובה שהמלווה יהיה המלווה הרפואי בטיול.
8.8.6 תלמיד חולה יישלח מן הטיול לביתו עם מלווה מבוגר; זאת רק לאחר תיאום מוקדם עם הורי התלמיד. המלווה ימסור את התלמיד לידי הוריו, וידווח להם במפורט על מה שאירע ועל הטיפול הרפואי שניתן לילדם).
  8.9 נוהל מסירת הודעה להורים במקרה של פציעה קשה או מוות של תלמיד בעת פעילות במסגרת בית הספר
8.9.1 לצורך ביצוע נוהל זה יעביר מנהל בית הספר או סגנו את מספר הטלפון האישי שלו לתחנת המשטרה הקרובה.
8.9.2 בכל מקרה בטרם נקיטת פעולה של הודעה או התערבות יקיים מנהל בית הספר התייעצות מהירה (אפשר גם טלפונית) עם שניים מהגורמים הבאים לפחות: מחנך הכיתה/מרכז השכבה, יועץ בית הספר/ פסיכולוג בית הספר.
8.9.3 במקרה שתלמיד נפטר או נפצע קשה בין כותלי בית הספר או מחוץ לו בפעילות הנעשית מטעם בית הספר (כמו טיול, מחנה וכדו') או באחריות שילוחית של בית הספר (כגון ב"מחויבות אישית"), על מנהל בית הספר להודיע על כך למשטרה ולמחלקת הרווחה באזור מגוריו של התלמיד.
8.9.4 במקרה של פציעה קשה ידאג מנהל בית הספר ליידע את המשפחה בעזרת נציגים מבית הספר (מחנך, פסיכולוג או יועץ). יש לשקול על פי הצורך צירוף רופא או אחות.
8.9.5 במקרה שהתלמיד נפטר תשלח מחלקת הרווחה המקומית איש מקצוע שיצטרף לנציג המשטרה ולמנהל בית הספר בעת מסירת ההודעה. יש לשקול על פי הצורך צירוף רופא או אחות.
8.9.6 סמוך להודעה על ידי צוות זה יבואו לבית המשפחה המחנך, יועץ בית הספר ופסיכולוג בית הספר כדי לתמוך במשפחה.
8.9.7 נציגי בית ספר שיגיעו לבית המשפחה ידאגו שיהיה בידם מידע אמין ועדכני אודות האירוע. חשוב להפריד בין מי שמוסרים את ההודעה הקשה לבין מי שיטפלו במשפחה בהמשך.
8.9.8 עם היוודע האסון יכנס מנהל בית הספר את הצוות הבית ספרי לשעת חירום, ובעזרתו תתוכנן ההתערבות הטיפולית בהתאם למעגלי הפגיעה השונים. חברי הצוות (המנהל, עוזר הביטחון הבית ספרי, הפסיכולוג, היועץ, נציג המורים והמזכירה) יפעלו על פי ההוראות בסעיף 5.4-6 של חוזר הוראות הקבע סד/7(ב), נוהל 7, ס"ק 7.3 "התערבות בשעת חירום".
8.9.9 נוהל זה יתקיים גם אם האסון קרה מחוץ לשעות הלימודים וללא קשר לבית הספר. חשוב שנציגות של בית הספר תעמוד מוקדם ככל האפשר בקשר עם המשפחה.
8.9.10 מנהל בית הספר ידאג ליידע את מנהל מחלקת החינוך המקומית, כדי שיאתר את מוסדות החינוך שבהם לומדים אחים ואחיות של התלמיד. אגף החינוך אחראי ליידע את אנשי הטיפול במוסדות אלו.
  8.10 החזר כספי לתלמידים שלא השתתפו בטיול

יש להחזיר למי שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מפאת מחלה, אבל וכדומה) את חלק התשלומים האישיים המשולמים לפי תלמיד בודד, כדוגמת דמי כניסה לאתר, לינה וכלכלה, אטרקציות ועוד. מנהל בית הספר רשאי להחזיר את מלוא הסכום ששולם על ידי התלמיד על פי שיקול דעתו.


5. הוראות כלליות

1. נושאים להכנת המטיילים לטיול

על המנהל ועל האחראי לטיול לדאוג להקנייתם של כללי הביטחון,
הבטיחות והבריאות למטיילים. הדרך למסירת ההנחיות, המקום
והשעה נתונים לשיקול דעתם של האחראי לטיול והמלווים.

בעת ה תדריך הביטחוני-הבטיחותי מומלץ שתהיה בידי כל תלמיד
מפה של מסלול הטיול. אם אין אפשרות לצייד כל תלמיד במפה צבעונית
בקנה מידה גדול, יש לצלם לפחות מפות סכמאטיות בשחור-לבן.

2.

פירוט הנושאים
  2.1 מסלול הטיול והיישובים שבדרך (יש להיעזר במפה שבידי התלמידים)
  2.2 סימון השבילים בשטח
  2.3 מבנה השטח ומגבלותיו וכללי הזהירות המיוחדים הכרוכים בהם
(כגון הזהירות בשטח הררי וצוקי)
  2.4 התאמת הלבוש לתנאי הטיול
  2.5 הצורך בשתייה.

3.

כללי הזהירות בהליכה - דגשים שיימסרו לתלמידים
  3.1 מגבלות התנועה בשטח המתוכנן לטיול
  3.2 איסור עקיפה, סטייה מהשביל ו"קיצורי דרך"
  3.3 זהירות מפני דרדור אבנים
  3.4 המשמעת וההתנהגות במצפורים ובנקודות תצפית
  3.5 כללים למניעת שרפות
  3.6 כללי ההתנהגות בכניסה למערות ולמבנים
  3.7 זהירות מפני חפצים חשודים, חומרי נפץ וכלי ירייה
  3.8 חובת ההיצמדות לכיתה
  3.9 הליכה בעקבות המורה או המדריך ולפני המאסף
  3.10 כללי ההתנהגות במקרה של ניתוק תלמיד מהקבוצה.

4.

כללי התנהגות נאותה

יש להקנות לתלמידים כללי התנהגות ב"דרך בארץ" - בצורת הלבוש
(בחינוך הדתי לבוש צנוע), בהתייחסות נימוסית ומכובדת לאנשים
שפוגשים בדרך ובהקפדה על תרבות דיבור נאותה ועל התנהגות שקטה
במקומות ציבוריים וכו'.

5.

אמצעי זהירות ביטחוניים
  5.1 יש להזהיר את המטיילים מפני נגיעה בחפצים חשודים ובחומרי
נפץ ולהדגיש את החובה להודיע על איתור חפצים חשודים מיד למלווים.
  5.2 יש להתריע על האיסור של נגיעה בכלי נשק ובתחמושת שבידי המלווים
החמושים.

6.

מהלך הטיול
  6.1 במקום היציאה לטיול ייערך מפקד של המשתתפים ותימסרנה
הוראות אחרונות לטיול. העתק מרשימת המשתתפים בטיול
על פי שיבוץ באוטובוסים יימסר לידי מנהל בית הספר או לידי
המזכירה, ועותק נוסף יישאר באוטובוס.
  6.2 יחידת הטיול היא הכיתה או יחידה אחרת המוגדרת מראש. גם אם
מסיבות ארגוניות או אחרות תצאנה לאותו המסלול כמה כיתות,
תפעלנה כיתות אלה כיחידת טיול אחת לצורכי תיאום וקביעת אחראי
לטיול.
  6.3 כל כלי רכב יהיה בלתי תלוי בכלי הרכב האחרים, למעט בנסיבות
ביטחוניות. לכל כלי רכב ימנה האחראי לטיול מורה אחראי ויתדרך
אותו על ציר הנסיעה המתוכנן ועל לוח הזמנים. האחראי לטיול יוודא
כי כל כלי הרכב מצוידים במערכת קשר המאפשרת לפחות קשר בין כלי
הרכב וקשר למשרד המספק את כלי הרכב.
  6.4 לפני הכניסה למסלול הליכה בשטח ייערך מפקד שמי. מספר התלמידים
היוצאים למסלול, כמו גם אלה הנשארים, ידווח לאחראי לטיול. אם
נשארו תלמידים שלא יצאו למסלול יישאר אתם מבוגר מצוות הטיול
(לא נהג האוטובוס). באחריותו לרכז את כל התלמידים ברכב אחד
ולהחזיק ברשימה שמית של הנוכחים ולוודא את נוכחותם בצמוד אליו.
  6.5 האחראים ידגישו וישננו, במידת הצורך, את הוראות הבטיחות
והביטחון.
  6.6 בראש הטיול יצעד מוביל הטיול (מבוגר), בדרך כלל המדריך שמכיר
היטב את הדרך. בכל טיול ימונה מאסף. החובש / מגיש העזרה הראשונה
יימצאו בקרבת המאסף.
  6.7 האחראים לטיול יורו במפורש למטיילים, כי עליהם להימצא בין המוליך
לבין המאסף. הם יוודאו זאת לעתים מזומנות וימנו, בתורנות או בקביעות,
מבוגר לתפקיד המאסף. המבוגר יאשר בעל פה כי הבין את המוטל עליו.
  6.8 באחריות ה"מוביל" לוודא כי אף תלמיד לא עבר אותו, ועל המאסף לוודא
שאף אחד לא נשאר מאחור. במקרה שעברו על הוראה זו, יש לעצור את
הטיול מייד ולוודא שהתלמידים יוחזרו לקבוצה.
  6.9 במהלך כל הטיול יש לוודא באופן תדיר כי כל המטיילים נמצאים. יש לערוך
מפקד שמי בעת עזיבת שטח, בעת העלייה לרכב ולאחר מעבר בעייתי (כגון
רחוב בעיר, חורש סבוך או אתר שיש בו מטיילים רבים ואזור שיש בו
פיתויים כמו חלונות ראווה, כלובי חיות וכו').
  6.10 אם מתברר לאחראי כי במהלך המסלול חסרו כמה תלמידים, יש לעצור את
הטיול מייד ולדווח ל"חדר מצב". במקביל יש למנות חוליה או שתיים,
באחריות מבוגר המכיר היטב את השטח, שתצאנה לכל כיוון לחיפוש אחר
הנעדרים. זאת בלי לבטל את השגחת המבוגרים על הגוף העיקרי של
התלמידים. אם הדבר אינו מתאפשר יש להזעיק עזרה דרך "חדר המצב"
בלבד.
  6.11 אפשר לחלק את הקבוצה המטיילת לקבוצות משנה, בתנאי שלכל אחת מהן
יש אחראי מבוגר המכיר היטב את מסלול הטיול וקיימת תקשורת מהירה
בין הקבוצות. לצורך פעולה לימודית אפשר לפזר את המטיילים בשטח,
תחת השגחה וקשר עין מתמיד. לגבי תיאום הפיצול או ההליכה במסלולים
שונים ראה בסעיף 6.2-26 בחוזר זה.
  6.12 קצב הטיול ייקבע תוך תיאום בין האחראי לטיול ובין המדריך, בהתאם
ליכולת המטיילים, לתנאי השטח ולתנאי מזג האוויר. אם יסתבר במהלך
הטיול שקיים חשש שסיום המסלול יהיה בחושך, ידווח האחראי ל"חדר
המצב" ויעצור במקום וימתין להוראותיו.
  6.13 אם יתברר לאחראי כי עקב נסיבות בלתי צפויות מראש יש חשש שהוא לא
יעמוד בלוח הזמנים, עליו להודיע על כך לנוגעים בדבר (באתר הביקור,
במקום הלינה ובבית הספר). אם יש חשש לעיכוב בשיבה לבית הספר בתום
הטיול, יש להודיע על כך למנהל.
  6.14 האחראים יזהירו וינחו את התלמידים וייתנו להם הוראות בטיחות לפני
ההגעה למקומות בעייתיים (כמו מצוק, גב-מים, נתיב תחבורה, אזור עמוס
אוכלוסייה, מפעל תעשייתי, שטח אש).
  6.15 בכל מקרה שנדרש שינוי מסלול, מתואם או לא מתואם, יש לקבל תחילה
אישור ממנהל בית הספר.
  6.16 בטיולי בתי הספר הדתיים -
6.16.1 יש לומר את "תפילת הדרך" ביציאה ממקום יישוב;
6.16.2 יש להשתדל להתפלל בציבור, ואם אין מניין,
רצוי להגיע לבית כנסת קרוב;
6.16.3 יש לנהוג על פי ההלכה בהתאם לנסיבות, על פי
"הלכות הטיול" שיילמדו בבית הספר לפני היציאה.

7.

לינה וחניוני לילה
  7.1 לינה
7.1.1 כל טיול ופעילות הכוללים לינה מחייבים תיאום
ואישור של לשכות התיאום.
7.1.2 יש להעדיף כאתר לינה מקום המאפשר פיקוח ביטחוני
של הנכנסים ועל היוצאים.
7.1.3 יש להעדיף מבנה שיש בו כמה פתחי כניסה ויציאה.
7.1.4 מקום לינה בשדה יאותר מראש ויענה על צורכי
המנוחה והאכילה.
7.1.5 מקומות מומלצים ללינה

א. אכסניות נוער
ב. בתי ספר שדה
ג. בנייני מוסדות חינוך
ד. חניוני לילה מאושרים
ה. כל אתר בשמורת טבע, בתנאי שאושר ותואם
    כהלכה (מותרת הלינה בחניוני לילה מאושרים
    ומסומנים בלבד)
7.1.6 יש להימנע מהלנת תלמידים בבית מלון. עם זאת,
במרחב אילת מספר המיטות העומדות לרשות בתי
הספר המטיילים במבנה מוסדר מוגבל, ולכן בתי
ספר המטיילים בעיר זו רשאים - בשל מגבלת
ההלנה המצומצמת - לפנות לבתי מלון צנועים,
הפועלים במתכונת ובעלות המקבילה לאלה של בתי
ספר שדה ואכסניות נוער.
7.1.7 הנחיות כלליות
א. האחראי לטיול יעביר לתלמידים, עם הגיעם
למקום הלינה, תדריך לבטיחות ולהתנהגות
במקום הלינה וימסור לתלמידים, לפני שיתפזרו,
את סדרי הלינה ואת לוח הזמנים לארוחות
ולהשכמה.
ב. המבוגרים מבין המלווים והמורים חייבים ללון
עם המטיילים או בסמיכות המאפשרת בקרה רצופה.
ג. חניית הלילה היא חלק מחוויות הטיול ומהלימוד
בו. רצוי אפוא לתכנן מראש פעילויות לימודיות
וחברתיות בה (תצפית כוכבים, מדורה, מפגש עם
תלמידים מקומיים וכו').
  7.2 תכנון לינה באחד מבתי הספר
7.2.1 בית ספר המבקש להלין את תלמידיו באחד מבתי הספר
יפנה בעוד מועד לבית הספר שכוונתו ללון בו.
7.2.2 הלנת מטיילים במוסד החינוכי תיעשה בידיעתו ובאישורו
של מנהל המוסד החינוכי המארח. המנהל או הממונה על ידו
יראו לאחראי לטיול את מקום הלינה, ויתדרכו אותו בדבר
שירותים, מפגעים, כללי התנהגות וכד'.
7.2.3 נציג המוסד החינוכי יסגור את הכיתות שאינן מיועדות
למטיילים לפני הגעתם ויהיה נוכח בעת בואם.
7.2.4 מנהל בית הספר המלין יאשר את ההלנה ויציין על גבי
האישור את ההסדרים שנקבעו על ידי הרשות המקומית עם
אב הבית בדבר פרטים אלה:
א. השעה המוקדמת ביותר לכניסה אל בית הספר
ושעת עזיבתו
ב. השימוש במתקני בית הספר ובציודו
ג. האחריות לרכוש בית הספר
ד. האחריות להתקשר עם אב הבית במקרים
מיוחדים.
7.2.5 יש ליידע את תחנת המשטרה המקומית בכל מקרה של
לינה בתוך מוסד חינוכי / מבנה של תנועת נוער
ומתנ"ס.

6. יחידות וועדות מקצועיות לסיוע למוסדות חינוך מטיילים

1. לשכות תיאום
  1.1 לשכות התיאום אחראיות על תיאומם ועל אישורם של הטיולים במערכת החינוך, ומנחות את בתי הספר בכל המתחייב בתחום הביטחוני בהתאם לחוזרי המנכ"ל.
  1.2 הגשת בקשה לאישור ביטחוני
1.2.1 האחראי לטיול ימלא את טופס הבקשה לקבלת אישור ביטחוני על פי הנחיית הלשכות לתיאום טיולים.
1.2.2 טופס הבקשה לקבלת אישור ביטחוני ימולא בכתב יד קריא ב-2 עותקים. עותק אחד יוגש ללשכת התיאום ועותק שני יישאר ברשות מגיש הבקשה. במילוי הבקשה יודגשו הפרטים האלה:
א. מילוי כל הפרטים הנדרשים על גבי טופס, ובכלל זה סוג הפעילות המתוכנן
ב. דרכי ההתקשרות לבית הספר ולאחראי הטיול בפועל, 24 שעות ביממה.
1.2.3 הטיול נחשב מאושר רק לאחר החתמת טופס בקשה על ידי גורמי הביטחון או על ידי הלשכה לתיאום טיולים. בית הספר ינהג לפי כל ההנחיות וההגבלות המופיעות בטופס האישור ובנספחים אליו. תצלום של האישור הביטחוני יילקח על ידי אחראי הטיול לשטח.
1.2.4 אם יש צורך לבצע שינוי במסלול הטיול בזמן ההתרחשות, חובה לפנות לחדר המצב לטיולים ולקבל את אישורו לכך. יצירת קשר עם היחידה הצבאית שהטיול מתקיים במרחבה תיעשה רק אם ניתנה הוראה לכך בטופס המאושר על ידי הלשכה לתיאום טיולים.
1.2.5 אם ידוע מראש על ביטול הטיול, יש להודיע על כך ללשכה לתיאום טיולים. אם הוחלט על ביטול הטיול ביום הביצוע, יש להודיע על כך לחדר המצב לטיולים.

בכל מקרה של שינוי בעיתוי הטיול יש ליידע את לשכת התיאום ולקבל אישור מחודש עם עדכון תאריך הטיול.

2. חדר המצב
  2.1 חדר המצב משמש מרכז מידע, דיווח, הנחיה וסיוע למוסדות הקשורים למערכת החינוך בזמן הלמידה מחוץ לכותלי בית הספר, בטיולים ובמחנות.
  2.2 חדר המצב נותן שירותי מוקד לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר של מוסדות החינוך. חדר המצב מופעל 24 שעות ביממה, 364 יום בשנה, להוציא את יום הכיפורים.
  2.3 חדר המצב עומד בקשר רצוף עם כל גורמי השטח הנותנים מענה, תמיכה, סיוע וחילוץ לפעולות המתבצעות מחוץ לכותלי בית הספר כדוגמת פקחי טיולים, צה"ל, משטרת ישראל, מד"א, יחידות החילוץ המרחביות, בתי ספר שדה וכו'.
  2.4 סמכותו של חדר המצב בתחום הביטחון
2.4.1 הוא נמצא בקשר רציף עם גורמי צה"ל ומשטרת ישראל לקבלת דיווחים על אירועי ביטחון שוטף ופעילות חבלנית עוינת המחייבים פעולה מיידית מול הטיולים המתבצעים באזור האירוע.
2.4.2 הוא מעדכן את האחראי לטיול בשטח בדבר סגירת שטחים על ידי צה"ל והמשטרה בלוח זמנים קצר.
2.4.3 הוא מעדכן את פקח הטיולים בגזרתו בנתונים על מוסדות המטיילים בגזרת ההתרחשות של האירוע.
  2.5 סמכותו של חדר המצב בתחום הבטיחותי
2.5.1 הוא מרכז דיווחים על מפגעים בטיחותיים במסלולי הטיולים ממוסדות החינוך.
2.5.2 הוא מונע/אוסר הגעת מטיילים למפגע בטיחותי במהלך הטיול.
2.5.3 הוא מיידע את הלשכות לתיאום טיולים על סגירת שטח בשל מפגע בטיחותי.
2.5.4 הוא עוקב אחרי הטיפול במפגע עד חיסולו.
  2.6 סמכותו של חדר המצב לשנות מסלול במהלך הטיול
2.6.1 לחדר המצב יש סמכות לאשר שינוי/תוספת למסלול הטיול בזמן התרחשותו על פי בקשת אחראי הטיול/ מנהל בית הספר.
2.6.2 שינוי המסלול יאושר בגלל הסיבות האלה:

א. אילוצי ביטחון
ב. אילוצי בטיחות
ג. אילוצי מזג אוויר
ד. עומס יתר במסלולים
ה. תוספת אתר לניצול יעיל של היום.
  2.7 חילוץ ופינוי
2.7.1 חדר מצב משמש ערוץ תקשורת מועדף לדיווחים ולבקשות לסיוע בחירום: הפעלת יחידת חילוץ, סיוע מוסק מצה"ל, פינוי רפואי ועוד.
2.7.2 כל אירוע מחייב דיווח לחדר המצב.

3. היחידה לפיקוח טיולים
  3.1 המשרד מפעיל יחידת פיקוח על טיולים, על מחנות ועל אירועים הבודקת נושאי ארגון, ביטחון ובטיחות. משימת הפקחים היא לקיים מפגשי שטח עם מוסדות החינוך המטיילים ולוודא שיצאו באופן נאות לטיול, בהתאם למתחייב מהוראות חוזר המנכ"ל. המפגש מלווה בהדרכה ובהסברה לתיקון מיידי של ליקויים, אם נמצאו, ולמאמץ משולב להמשך תקין של הטיול.
  3.2 צוות הפיקוח מקיים הדרכות בנושא של ארגון הטיול ותפעולו, בתיאום עם הקב"טים המחוזיים ועם ועדות הטיולים במחוזות והרשויות המקומיות והאזוריות. ההשתלמויות נועדו למנהלים, לרכזי הטיולים, למורים ולגננות מבתי הספר ומהגנים באזור המבוקש.
  3.3 תפקידי פקח הטיולים
3.3.1 ביצוע פיקוח והדרכה בטיולי כלל מוסדות החינוך
3.3.2 ביצוע ביקורות טרום יציאה לטיול במוסדות החינוך
3.3.3 ביצוע השתלמויות בתחום הביטחון והבטיחות בטיולים ובעת הלמידה החוץ-כיתתית לרכזי טיולים, לסגלי ההוראה בבתי הספר, למנהלים, לגננות, לתנועות הנוער וכו'.
3.3.4 השתתפות כחבר בצוות בדיקה לאירועים חריגים בטיולים
3.3.5 העברת מידע שוטף לחדר מצב על שינויים/בעיות במסלולים ובאתרים בגזרת הפיקוח
3.3.6 סיוע בפתרון בעיות בלתי צפויות ובאירועים חריגים בשטח.
  3.4 סמכות פקח הטיולים

עיכוב/עצירה והפסקה של טיול שנמצאו בו ליקויים חמורים עד תיקונם כנדרש.7. נספחים

נספח 1 תכנון הטיול וביצועו - תרשים זרימהנספח 2 סדר פעולות ההכנה של האחראי לטיול

1. חודש לפני היציאה לטיול
  1.1 האחראי לטיול יגיש לאישורו של המנהל את תכנית הטיול (בכתב), שתכלול תיאור מפורט של המסלול לאחר ביצוע סיור מכין, לוח זמנים והערות אחרות חשובות מבחינת הבטיחות. בטיולי מחנות נודדים או בטיולים שמתבצעת בהם לינת שטח תכלול התכנית את המקומות שאפשר להצטייד בהם במי שתייה. העתק התכנית המאושרת יישאר בבית הספר, והמקור יתויק בתיק האחראי לטיול (ראה נספח 5).
  1.2 בבתי ספר שמתקיימת בהם פעילות של"ח ידאג האחראי לטיול לאישור התכנית על פי הנחיות הפיקוח על פעולות השל"ח.
  1.3 האחראי יגיש בקשה לאישור הטיול ללשכת התיאום.
  1.4 האחראי לטיול יזמין את בעלי התפקידים, את ההסעות ואת אתרי הלינה והביקור.

2. עד שבוע לפני הטיול
  2.1 האחראי לטיול יוודא כי התקבל האישור (אם דרוש) מהלשכה לתיאום הטיולים.
  2.2 האחראי לטיול יוודא כי הוא ערוך לעמוד בכל ההוראות והשינויים (אם יש) הנדרשים מהאישור וכן בהוראות בחוזר המנכ"ל הנוגעות לפעילות המתוכננת בטיול.
  2.3 האחראי לטיול יוודא כי יש בידיו לפחות עותק אחד של מפת אזור הטיול, בקנה מידה של 1:250,000, ולקטעי ההליכה מפת סימון שבילים בקנה מידה של 1:50,000. רצוי שבידי כל תלמיד תהיה מפת המסלול, בתצלום או בסקיצה.
  2.4 האחראי לטיול יוודא כי כל בעלי התפקידים מתוך בית הספר יתודרכו לקראת הטיול על פי ההנחיות של חוזר זה וכי כל אחד ואחד מהם יתודרך ספציפית בכל הנוגע לתפקידו בטיול.
  2.5 האחראי לטיול יפיץ עלון מידע להורים ולתלמידים.
  2.6 האחראי לטיול יכין את "תיק אחראי הטיול" על פי התכולה המפורטת בנספח 5.
  2.7 האחראי ינחה את מחנכי הכיתות לקיים שיחת הכנה ותדרוך לתלמידים וכן למסור להם הנחיות ואת רשימת הציוד האישי הנדרש.
  2.8 האחראי יקיים בדיקה סופית עם כלל החברות נותנות השירותים לגבי הקצאת אמצעים והתאמתם לבעלי התפקידים בטיול.
  2.9 האחראי יכין עם המדריך תחזית של נקודות כשל צפויות במהלך הטיול: במסלול, בלוח הזמנים, במזג האויר וכד'.

3. ביום שלפני הטיול
  3.1 האחראי לטיול יכין את הציוד הכללי לטיול, ובכלל זה תיקי עזרה ראשונה, מכלי מים וכל ציוד נדרש אחר, וירכזם במקום אחד.
  3.2 האחראי יעדכן את הרשימות השמיות, כולל מגבלות רפואיות.
  3.3 האחראי ישלים ויעדכן נתונים ב"תיק אחראי הטיול".
  3.4 האחראי יבדוק את תחזית מזג האוויר ליום הטיול בחדר המצב לטיולים ובמכון המטראולוגי.

4. ביום הטיול
  4.1 האחראי יקלוט את כלל המלווים, יבדוק את התאמתם (כגון תעודות), יבצע תדריך כללי לבעלי התפקידים ויכין את רשימת המלווים בטיול.
  4.2 האחראי לטיול יוודא כי כל בעלי התפקידים מצוידים כנדרש (בתיקי ע"ר, בנשק וכו').
  4.3 האחראי לטיול יוודא את קליטת רכבי ההסעה ואת בדיקתם בהתאם להנחיות חוזר המנכ"ל.
  4.4 האחראי לטיול יקיים תדרוך לנהגים בנושא מסלול הטיול, לוח הזמנים המתוכנן, נקודות ההמתנה לאורך המסלול, נקודות האיסוף וכו'.
  4.5 האחראי יוודא את העמסת כל הציוד הכיתתי הכללי והציוד האישי של התלמידים על גבי האוטובוסים בהתאם לשיבוץ הכיתות ולנוהלי הבטיחות.
  4.6 האחראי לטיול יוודא את החתמת ההורים המתנדבים על טופס הצהרת הורה מתנדב (ראה נספח 8).
  4.7 האחראי יוודא כי בידי מחנכי הכיתות נמצאת רשימה של תלמידים שיש להם הגבלה רפואית וסוג ההגבלה. פרטים אלה יועברו לידיעת המלווה הרפואי.
  4.8 האחראי לטיול יוודא כי בידיו רשימה מעודכנת וסופית של התלמידים היוצאים לפעילות, בציון מספר התלמידים בכל כיתה ושמות המלווים ושיבוצם באוטובוס. העתק של רשימה זו יישאר במזכירות בית הספר, והמקור יתויק ב"תיק האחראי לטיול".
  4.9 האחראי לטיול יכין דף קשר מעודכן בין הקבוצות בטיול ורשימת טלפוני חירום (כולל חדר מצב) ויפיץ אותו בין המורים האחראים בכל אוטובוס וכן בין נהגי האוטובוסים (עותק יישאר בבית הספר).
  4.10 אחראי הטיול יצויד במכשיר טלפון סלולרי ויישא אותו בכל מהלך הטיול. עליו לברר את אופן ההתקשרות הטלפונית לנציג אחראי מטעם המוסד החינוכי לאחר שעות הפעילות במוסד, וכמו כן לחברת ההדרכה.
  4.11 לפני היציאה ידווח האחראי לטיול להנהלת בית הספר על ביצוע כל ההכנות, ויתאם מועדים לדיווח טלפוני.
  4.12 האחראי לטיול ינחה את מחנכי הכיתות לוודא כי כל אחד מהתלמידים שינן את הנחיות ההתנהגות והבטיחות במסלול המיועד.
  4.13 האחראי לטיול יחזיק בתיק הטיול במשך כל הטיול (ראה את תכולתו בנספח 5).
  4.14 האחראי לטיול יוודא את קיומם של כל התיאומים האחרונים:
4.14.1 הבדיקות הנדרשות מול חדר מצב
4.14.2 הכניסות לאתרים
4.14.3 הלינות והכלכלה.

5. בגמר הטיול
  5.1 האחראי לטיול ירכז את המשוב מהתלמידים ומהמורים.
  5.2 האחראי יארגן את הפעילות הפדגוגית בכיתה/בשכבה להטמעת הידע שנרכש בטיול.


נספח 3   מינוי אחראי לטיול

אל : __________________________


אג"נ,


הנדון : כתב מינוי


אתה מתמנה לאחראי לטיול של שכבה/כיתה __________________
אשר יתקיים בתאריכים _____________________________
עליך לפעול עפ"י ההוראות בחוזרי המנכ"ל ובאישור הביטחוני.
כל שינוי מחייב את אישורו של הח"מ.
  בברכה,

_______________
מנהל ביה"סנספח 4  אישור מנהל בית הספר ליציאה לטיול (ימולא ע"י האחראי לטיול)

אל : מנהל בית הספר________________________________
מאת : האחראי לטיול: ______________________________
תאריך הטיול: ______________________________________
השכבה/ הכיתה:________________ מספר הכיתות:____________
מס' התלמידים:______________________________________
תאריך היציאה:______________ תאריך החזרה:______________
מקום הלינה:________________ מס' הטל' בטיול:________________
  ________________
________________
 
מס' האישור הביטחוני: ___________________________
חברת ההסעות (מס' האוטובוסים):__________________
חברת ההדרכה ומס' המדריכים:____________________
מספר המלווים - מע"ר:_________________________
מספר המלווים החמושים:_______________________
מספר ההורים המלווים:__________________________
מספר המורים המלווים:_________________________
מסלול הטיול - כללי (תיאורו ודגשים מיוחדים, כגון אטרקציות, פעילות מים,
חבלים, סולמות, תקשורת ונקודות למילוי מים)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


חניות ולינות

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


הערות ודגשים מיוחדים של האחראי לטיול

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  ____________________
חתימת האחראי
 הערות המנהל ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


_______________________
חתימת רכז הטיולים
  __________________
חתימת המנהלנספח 5  תיק האחראי לטיול

1. תיק האחראי לטיול יכיל את החומר הנדרש לשליטה על הטיול ולביצועו בפועל, להבדיל מתיק הטיולים הבית ספרי.
2. מומלץ שתיק האחראי לטיול יוכן על ידו.
3. תיק הטיול יימצא בידי האחראי לטיול. אם מתוכנן שהטיול יתפצל, יש להכין תיקי טיול בהתאם למספר האחראים.
4. להלן פירוט תכולת התיק:
  4.1 עותק של אישור הטיול כפי שהתקבל מלשכת התיאום
  4.2 תכנית הטיול המפורטת הכוללת את מסלול הטיול בדגש על הנסיעה, על הביקור באתרים, על ההליכה, על החניות ועל הלינה בהתאם ללוח הזמנים - רצוי על גבי מפה או על דף מצולם
  4.3 אישור תכנית הטיול על ידי המנהל ומסמך מינוי לאחראי לטיול
  4.4 רשימות שמיות של תלמידים (כולל שם פרטי ושם משפחה, מס' ת"ז ומס' הטלפון בבית ובמקום עבודת ההורים)רשימה שמית של המלווים הכוללת את המלווים המתנדבים ומלווים בשכר על פי שיבוצם בכלי הרכב
  4.6 רשימת הבעיות הרפואיות של התלמידים (עפ"י הצהרת הבריאות של ההורים)
  4.7 דף דרכי תקשורת (מס' טלפונים של כלל המלווים, כולל הנהג, וכן של הכוננים בביה"ס, חדר המצב, אתרי הלינה ועוד)
  4.8 מפת תכנון ותיאום טיולים עדכנית ופנקס כיס עדכני (מומלץ)
  4.9 מפת סימון שבילים בקנה מידה של 1:50,000 של האזור המטויל שתהיה אצל מוביל הטיול
  4.10 הזמנות ואישורים לכל הפעילויות / הכניסות המתוכננות במהלך הטיול
5. להלן פרטי מערך הטיול:
  5.1 הנושא המרכזי
  5.2 אוכלוסיית היעד
  5.3 משך הטיול
  5.4 תכנית הטיול בפירוט תחנות הלימוד ומיקומן ולוח הזמנים (לפי דף נלווה)
  5.5 שיטות הלימוד וההדרכה
  5.6 דפי רקע לאתרים
  5.7 פעילויות התלמידים.

נספח 6  המוסמכים והתנאים לשמש כחובש בטיול

1. מי שעבר קורס חובשים בצה"ל, שלב 6, יורשה ללוות כחובש עד שנתיים מיום שחרורו בצה"ל.
2. שנתיים לאחר שחרורו - אם אינו משמש חובש במילואים - יחויב לעבור קורס השתלמות ורענון שיימשך שלושה ימים. הקורס יועבר על ידי מחלקת ההדרכה במד"א ויכלול יום אחד של התנסות על אמבולנס. קורס הרענון ייערך בתום כל שנתיים.
3. חובש צבאי המבקש ללוות טיולים, וזאת לאחר שלא שימש חובש 5 שנים מיום שחרורו מצה"ל, יחויב לעבור קורס של 10 ימים. הקורס יועבר על ידי מחלקת ההדרכה של מד"א ויכלול שלושה ימי התנסות.
4. חובש-נהג אמבולנס שעבר קורס נהגי אמבולנס במד"א (עובד או מתנדב) והוא פעיל במד"א יכול לשמש חובש מלווה טיולים.
5. כל בוגר קורס נהגי אמבולנס של מד"א יכול לשמש חובש מלווה עד שנה מיום סיום הקורס. בוגר שאינו פעיל חייב בקורס רענון, בדומה לחובש צבאי.
6. פרמדיק פעיל (לפחות 6 משמרות בחודש בניידת טיפול נמרץ - נט"ן) יוכל לשמש חובש מלווה.
7. פרמדיק שסיים קורס פרמדיק בעבר ואינו פעיל כפרמדיק יעבור השתלמויות בדומה לחובש צבאי ולחובש-נהג אמבולנס שאינם פעילים במקצועם.
8. בסיום כל קורס ורענון במד"א תינתן למסיימים תעודה המאשרת שהשתתפו בקורס הרענון ועמדו בבחינות. תוקף התעודות לשנתיים.נספח 7  קשר עם ההורים

1. הודעה להורים על השתתפות בנם/בתם בפעילויות חוץ בית ספריות במהלך שנת הלימודים.
תכנית הטיולים והפעילות החוץ-בית-ספרית לשנת הלימודים _______________

אל: הורי התלמיד_______________________________________________

מאת : מנהל בית הספר ___________________________________________

אני מתכבד להודיעכם, כי הכיתה שבה לומד/ת בנכם/בתכם תצא לפעילות
חוץ-בית-ספרית במהלך שנת הלימודים כמפורט:

מס' סיד' התאריך משך הפעילות אזור הטיול פירוט המסלול
דגשים על פעילות
מיוחדת
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        

הערה: זכרו, הטיול הוא פעולה חינוכית-לימודית, וחובתו של כל תלמיד להשתתף בו.
2. הודעה להורים לקראת היציאה לטיול (אם אין בטיול פעילות המחייבת אישור ההורים, כגון פעילות מים, אין חובה להחתים את ההורים פעם נוספת)
הודעה להורים על השתתפות בנם/בתם בטיול בית הספראל: הורי התלמיד ___________________________________________

מאת: מנהל/ת בית הספר ____________________________


אני מתכבד להודיעכם, כי הכיתה שבה ילדכם לומד תצא לטיול על פי המפורט להלן: א. הטיול ייערך מיום __________________ ועד יום _________________

ב. שעת היציאה המשוערת:_________ שעת החזרה המשוערת: ___________

מקום הפיזור:_____________________________________________

ג. מסלול הטיול: ____________________________________________

ד. מקום הלינה: _____________________________________________

ה. בטיול תיערכנה פעילויות נוספות אלה ____________________________

ו. הערות נוספות: ____________________________________________


הערה: זכרו, הטיול הוא פעולה חינוכית-לימודית, וחובתו של כל תלמיד להשתתף בו.


3. להלן הוראות ביטחון והבטיחות והנהלים המחייבים את ילדיכם (אנא שננו להם כללים אלה):
  3.1 חובה לחבוש כובע או כיסוי ראש ולנעול נעליים חזקות, גבוהות ונוחות.
  3.2 חובה להצטייד במים בכמות מתאימה , בהתאם לעונה ולאזור. אין לשתות מים ממקורות לא מזוהים. באזורים צחיחים וחמים יש להקפיד על הבאת כמות מים מספקת, בשל הצורך בשתייה מרובה.
  3.3 אין לעזוב את הקבוצה בלי אישור מפורש של המורה מלווה. יש להיצמד לקבוצה. אין לעבור מקבוצה לקבוצה או מרכב לרכב ללא אישור האחראי לטיול.
  3.4 ההליכה היא בעקבות המלווה ולפני המאסף.
  3.5 אין לעמוד בזמן הנסיעה.
  3.6 אין להדליק אש בלי אישור המלווים.
  3.7 אין להיכנס למערות ולמקומות בלתי מוכרים אלא בהיתר המדריך.
  3.8 אין לגעת בחפצים חשודים, בחומרי נפץ ובכלי ירייה של המלווים.
  3.9 כניסה למים בשעת טיול לצורכי רחצה, הנאה, לימוד או שיט תהיה אך ורק על פי הנחיית האחראי לטיול ובאישורו.
4. רשימת הציוד האישי לכל תלמיד
  4.1 בכל טיול יהיו התלמידים מצוידים בכובע, בנעליים מתאימות ובמכלי מים אישיים על פי הנדרש לכל תלמיד.
  4.2 בטיול הנערך באזור לא בנוי, אף אם הוא נמשך שעות מספר בלבד, יהיו התלמידים מצוידים בכובע, בנעליים סגורות גבוהות, בתרמיל גב ובמים בהתאם לאזור הטיול ולמשכו.
  4.3 בטיול ארוך (בן יותר מיום אחד), שיש בו הליכה מרובה ברגל, יכלול הציוד האישי של התלמידים פריטים אלו:
4.3.1 נעליים סגורות וגבוהות (רצוי להצטייד גם בסנדלים או בנעלי גומי לחניית ערב, שיוכלו, בשעת הדחק, לשמש גם תחליף לנעליים שיצאו מכלל שימוש).
4.3.2 כובע (רצוי רחב שוליים), מטפחת ראש
4.3.3 מכנסיים ארוכים (להגנה מפני קוצים ולכניסה למקומות קדושים)
4.3.4 לתלמידים דתיים - סידור, טלית ותפילין
4.3.5 חצאית (לבנות דתיות, וכן לביקורים במקומות קדושים)
4.3.6 חולצה ארוכת שרוולים (לכניסה למקומות קדושים)
4.3.7 לבנים וגרביים להחלפה, במיוחד בטיול שיש בו פעילות מים או בטיול ביום גשם
4.3.8 תרמיל גב בעל רצועות רחבות
4.3.9 פנס.
  4.4 בכל הטיולים יצטיידו התלמידים גם בפריטים אלה:
4.4.1 שקית פלסטיק לריכוז פסולת ושאריות מזון
4.4.2 "שפתון" נגד צריבה או תחליף מתאים (מומלץ)
4.4.3 תכשיר דוחה-חרקים (מומלץ)
4.4.4 נייר טואלט
4.4.5 קופסת גפרורים
4.4.6 תוויות זוהרות
4.4.7 תכשיר הגנה מהשמש.
5. מזון
  5.1 המזון שהמטיילים מביאים עמם יהיה, ככל האפשר, מסוגים שאינם עלולים להתקלקל תוך זמן קצר. במיוחד יש להמעיט במוצרים מן החי, העלולים להיות מסוכנים לבריאות ללא קירור.
  5.2 יש להביא את המזון עטוף בעטיפות פלסטיות או בעטיפות נייר נקיות. יש לרחוץ היטב כל פרי וירק לפני עטיפתם.אישור ההורים על השתתפות בנם/בתם בטיול


לכבוד

מנהל ביה"ס


מאת____________________ הורי התלמיד/ה______________________


אני מאשר/ת את קבלת התכנית השנתית של פעילויות הלמידה החוץ כיתתית ואת
הוראות הבטיחות, הביטחון והנהלים.


ברורים לי ולבני / לבתי כללי ההתנהגות בטיול.

יש/אין לבני/בתי מגבלות בריאותיות המגבילות או המונעות את השתתפותו/ה באחת
מהפעילויות המפורטות: __________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


אני מאשר/איני מאשר לבני/בתי להשתתף בפעילות האטרקציות / כניסה למים.

הערות: ______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


מצ"ב אישורים רפואיים.

____________________
תאריך
  ____________________
שם וחתימת הוריםנספח 8  ביטוח הורים מתנדבים

הנוהל לביטוח הורים מתנדבים הוא בהתאם לנוהל של ביטוח תלמידים מתנדבים.
בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי לעניין "מתנדבים" אפשר להפנות הורים מתנדבים
למוסדות החינוך למטרה אחת בלבד: אבטחה וליווי של טיולים ושל מסעות של"ח.*

להלן טופס הפניה למתנדב:


הריני לאשר בזה, כי המתנדב/ת _______________מס' ת"ז________________


הכתובת______________________________________________________


התנדב לעבוד בתפקיד ___________________________________
___________________________________________________________


למען (יש לציין את זהות הגוף או האדם שהפעולה נעשית למענו, וכן את מקום
הפעולה)

___________________________________________________________


החל ביום____________________ לתקופה של _______________________


___________              ________________              ______________________
תאריך                                חותמת ביה"ס                   שם וחתימה של המפנה מביה"ס


____________
* לפי פרק ט2 "לזכויות מתנדבים" לחוק ביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.נספח 9  דרכים להוזלת הטיול

1. היערכות נכונה ותכנון מושכל ויעיל של מערכת הטיולים הבית ספרית מחד גיסא ונכונות המורים וההורים להירתם למאמץ מאידך גיסא עשויות לצמצם את עלות הטיול בצורה משמעותית.
2. עלות הטיול מורכבת מכמה מרכיבים. להלן מוצעים רעיונות, הצעות ויזמות להוזלת הטיול במרכיב אחד או בכמה מרכיבים, על פי אופי הטיול.
3. אפשר להשיג הנחה משמעותית לטיולים אשר אינם מתקיימים בעונות שיא.
4. מרכיבי הטיול

בחינת מרכיבי הטיול מלמדת אותנו שיש להבחין בין מרכיבי הטיול היומי למרכיבי הטיול השנתי:
המרכיב טיול שנתי טיול יומי
לינה *  
כלכלה *  
הדרכה * *
הסעה * *
כניסה לאתרים * *
ליווי חמוש * *
רפואה * *
מלווים * *
קשר/טלפון נייד * *
5. הנחות יסוד למימוש המטרה של הוזלת הטיול
  5.1 יש לעודד שינה בשטח פתוח, בחניונים פתוחים מוסדרים.
  5.2 יש לעודד כלכלה עצמית וביטול ארוחות מוזמנות ויקרות.
  5.3 יש להימנע מהכניסה לאתרי אטרקציה.
  5.4 הטיול היומי יודרך על ידי המורה.
  5.5 יש לעודד את השיתוף של תלמידים בוגרים (מש"צים בשל"ח) בהדרכת הטיול.
  5.6 יש לשלב מורים והורים כמלווים חמושים וכמגישי עזרה ראשונה.
6. פירוט מרכיבי הטיול
  6.1 לינה
6.1.1 השהייה והלינה בתנאי שדה הן ערך חינוכי וגם דרך להוזלת הטיול. על כן יש לעודד טיולי "מסע נודד" או "מסע כוכב" ולינה בחניונים מוסדרים, תוך שילוב בישול עצמי. השימוש בחניוני הלינה שהוכשרו לכך על ידי גופים ציבוריים יש בו כדי להשיג מטרה זו לצד החוויות החברתיות המלוות את לינת השטח. בלינות אלה אפשר להבחין ב-3 קטגוריות:
  א. לינות באתרי שינה עממיים (כגון אכסניות נוער, מבני בתי ספר)
  ב. לינות בחניונים מסודרים - חניונים העומדים בקריטריונים גבוהים של לינת שטח והנותנים פתרון מלא לשוהים בהם
  ג. לינות בחניוני לילה בשמורות טבע.
6.1.2 ב"מסע הכוכב" טמונים כמה עקרונות:
  א. ניצול מינימלי של אוטובוסים - חיסכון בהוצאות הנסיעה
  ב. איגום המשאבים הארגוניים באתר הלינה
  ג. קבלת סיוע לוגיסטי והדרכתי מצוות החניונים המוסדרים.
חשוב לציין כי כמה חניונים מעמידים לרשות השוהים בהם את כל הלוגיסטיקה.
  6.2 כלכלה

מומלץ ביותר לחזור לדגם הטיולים שבהם התלמידים מספקים את כלכלתם על ידי הכנת הארוחות בקבוצות. הבישול העצמי בתנאי השדה הוא חוויה ומטרה חינוכית בפני עצמה. מרבית החניונים המוסדרים וחלק מבתי הספר שדה ואכסניות הנוער מצוידים במטבחים לשירות עצמי.

כמו כן, אפשר להוזיל את מחיר הכלכלה על ידי קנייה מרוכזת של המזון במהלך הטיול עבור אותו יום.
  6.3 הדרכה

מוצע להחזיר את ההדרכה בטיול לאחריותו של המורה/המחנך בבית הספר. הדרכת הטיול היומי על ידי המורה יש בה ערך מוסף רב ביותר, שכן המורה מכיר את הכיתה, את הרכבה, את נושאי הלימוד ועוד, וביכולתו להשיג את המטרות החברתיות-ערכיות-לימודיות בצורה מיטבית לעומת מדריך טיולים חיצוני.
  6.4 הסעה

אחד המרכיבים הגבוהים בעלות הטיול לגווניו הוא ההיסעים. מוצעים להלן כמה רעיונות להוזלת הטיול בתחום זה:
6.4.1 אפשר לשלב תחבורה ציבורית בטיולים יומיים.
6.4.2 בטיולים שלא נדרש בהם רכב צמוד אפשר להשתמש בשיטת ה"הקפצה".
6.4.3 הזמנת אוטובוס לאחר השעה 8 בבוקר זולה יותר מאשר בשעה 7 בבוקר.
6.4.4 אפשר לדאוג לניצול מרבי של מקומות הישיבה באוטובוס על ידי הוצאת לטיול של כמה כיתות במקביל.
6.4.5 כדאי להוציא מכרז לכלל הפעילויות בבית הספר הדורשות היסעים ולקבל את ההצעה הטובה ביותר מחברת היסעים מוכרת העומדת בדרישות המשרד.
  6.5 כניסה לאתרים

יש לבדוק אם אפשר לשלב בטיול אתרים שהכניסה אליהם חופשית או כיצד אפשר לקבל הנחות בדמי הכניסה (אפשר, למשל, לרכוש כרטיסי כניסה משולבים לאתרי רשות הטבע והגנים וכדומה).
  6.6 אבטחה / רפואה

חוזר המנכ"ל קובע את מספר נושאי הנשק והמלווים הרפואיים בטיול. בתחום זה מומלץ לפעול כדלקמן:
6.6.1 אפשר לגייס הורים ומורים כמלווים חמושים/רפואיים.
6.6.2 אפשר לגייס תלמידים בוגרים ותלמידי כיתות י"א ו-י"ב שאומנו במד"א (עפ"י המגבלות המוזכרות בחוזר זה).
6.6.3 אפשר לגייס מלווים שיפעלו בכפל תפקידים, הן כמלווה חמוש והן כמלווה רפואי.נספח 10  ועדת הטיולים והלמידה מחוץ לביה"ס במחוז

1. הנחות יסוד
  1.1 הוועדה היא גוף עבודה הפועל ברציפות ולאורך כל השנה, בעל הסמכות בתחום הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר במחוז.
  1.2 לוועדה, בנוסף להרכב שיוצג בהמשך, יש מרכז עבודה הפועל מטעם מנהל מינהל החברה והנוער במחוזו או מטעם יו"ר הוועדה.
  1.3 בראש הוועדה יעמוד איש פדגוגיה - מומלץ מפקח של"ח - בעל זיקה לנושא הטיולים.
  1.4 הרכב הוועדה עשוי להשתנות ממחוז למחוז בהתאם לדגשים של מנהל מינהל החברה והנוער במחוז.
2. מבנה הוועדה (חבריה ימונו על ידי מנהל המחוז)
  2.1 מפקח של"ח - יו"ר
  2.2 מפקחים כוללים מכל שכבות הגיל והמגזרים - חברים
  2.3 קב"ט המחוז - חבר
  2.4 פקח הטיולים במחוז - חבר
  2.5 מנהל ביה"ס - חבר
  2.6 תלמיד ממועצת התלמידים המחוזית - חבר.
3. תפקידי ועדת הטיולים והלמידה מחוץ לביה"ס במחוז
  3.1 בתחום הפדגוגי
3.1.1 הוועדה מתווה בכפיפות לחוזרי המנכ"ל ומנהל המחוז את המדיניות הפדגוגית המחוזית לשילוב הלמידה מחוץ לבית הספר כחלק מתכנית ההוראה ולשילוב הטיול בתכניות הלימודים.
3.1.2 הוועדה אחראית להטמעת נושא הלמידה מחוץ לבית הספר ויצירת הקשר בין תכנית הלימודים לטיול בבתי הספר במחוז.
3.1.3 הוועדה יוזמת פעולות פדגוגית בתיאום ובבקרה של מינהלת הטיולים והמפקחים הכוללים להגברת הקשר בין המורים, התלמידים וארץ ישראל.
3.1.4 הוועדה יוזמת, באמצעות המפקחים הכוללים, הכנת תכנית טיולים וסיורים לימודיים, שנתיים ורב-שנתיים, על ידי בתי הספר במחוז.
  3.2 השתלמות והכשרה
3.2.1 הוועדה אחראית לפיתוח סגל רכזי טיולים במחוז ולהכשרתם המקצועית באמצעות הקורס "רכז טיולים ולמידה מחוץ לביה"ס".
3.2.2 הוועדה אחראית לקיום הדרכות והשתלמויות לרכזי הטיולים, למורים, למנהלי בתי הספר ולגננות, בנושאים הנוגעים לפדגוגיה של הטיול, לארגונו, לתכנונו ולביצועו.
  3.3 תכניות טיול מחוזיות
3.3.1 הוועדה בונה תכנית טיולים מחוזית, רב-שנתית, שתשמש בסיס ושלד לטיולי בתי הספר במחוז.
3.3.2 הוועדה מייעצת ומסייעת בפיתוח "בנק אתרים ומסלולים" מחוזי בשיתוף עם לשכות הייעוץ, מינהלת הטיולים וגופים הנוגעים לנושא.
  3.4 הוועדה מדריכה ומנחה מקצועית את המפקחים הכוללים האחראים על דרך פעולתם של בתי ספר.
  3.5 יו"ר הוועדה מרכז את עבודתה ומייצג את הנושאים בטיפולה בגופים פנים וחוץ-מחוזיים על פי הנחיות מנהל מינהל החברה וההנוער במחוז.
  3.6 הוועדה מטפלת באירועים חריגים בטיולים של בתי הספר במחוז, מסיקה מסקנות ולקחים, עוקבת אחר תיקון הליקויים בבתי הספר, ומפיצה את הלקחים לבתי הספר במחוז.
4. מעמד וקשרים מקצועיים של היו"ר
  4.1 היו"ר כפוף ישירות למנהל מינהל החברה והנוער במחוז.
  4.2 היו"ר מתואם מקצועית עם מינהלת הטיולים ומדווח לה.
  4.3 היו"ר חבר במינהלת הטיולים המורחבת.
  4.4 היו"ר חבר בפורום יו"ר ועדות הטיולים המרוכזות על ידי מנהל מינהלת הטיולים.
  4.5 מומלץ שהיו"ר יהיה חבר בהנהלת המחוז.
5. תפקידי מרכז ועדת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר
  5.1 מרכז את ועדת הטיולים המחוזית, ומייצג את הנושאים הנדונים בוועדה בגופים פנים-וחוץ-משרדיים על פי ההנחיות של מנהל מינהל החברה והנוער במחוז או של יו"ר הוועדה בפועל מטעמו.
  5.2 מדריך ומנחה מקצועית את רכזי הטיולים בבתי הספר, בתיאום עם המפקח הכולל המבקר את דרך פעולתם.
  5.3 אחראי לקיום הדרכות והשתלמויות לרכזי הטיולים, למורים ולמנהלי בתי הספר בנושאים הקשורים לארגון, לתכנון ולביצוע של הטיול.
  5.4 יוזם פעולות פדגוגיות בדגש על למידה מחוץ לבית הספר, בתיאום ובבקרה של מינהלת הטיולים והמפקחים הכוללים, להגברת הקשר בין המורים, התלמידים וארץ ישראל.
  5.5 יוזם הכנת תכנית טיולים רב-שנתית וסיורים לבתי הספר במחוז.
  5.6 מעמד וקשרים מקצועיים
5.6.1 כפוף ישירות למנהל מינהל החברה והנוער במחוז / יו"ר ועדת הטיולים המחוזית.
5.6.2 מונחה מקצועית על ידי מינהלת הטיולים.
5.6.3 מקיים קשר רציף עם מינהלת הטיולים במשרד.נספח 11  הטיפול החינוכי באלימות במהלך הטיול או בפעילות חוץ- בית-ספרית

1. המורים, התלמידים וההורים ידעו כי אירועים של הפרת משמעת ואלימות בעת הלמידה החוץ-כיתתית והטיול יטופלו בהתאמה לטיפול הקיים בבית הספר בהפרת משמעת (ראה חוזר הוראות הקבע סא/4(ג), סעיף 2.1-3, וחוזר הוראות הקבע סג/6(ב), סעיף 2.1-7, בנושא "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך").
2. מנהל בית הספר ידווח על אירועים חריגים למפקח הממונה בהתאם להוראות הקיימות בחוזר הנ"ל.
3. הטיפול החינוכי באירוע אלימות בין תלמידים מבתי ספר שונים ייעשה גם הוא לפי ההנחיות בחוזר הנ"ל. כמו כן: מנהל בית הספר ידווח על האירוע למפקח על בית הספר. והוא ינהל את הטיפול החינוכי שיתקיים בבתי הספר השונים באופן שבית הספר האחר ידע מהו התהליך החינוכי המתקיים בבית הספר האחר.
4. אירוע חריג בין בתי ספר שיגיע לחדר מצב לטיולים יועבר לידיעתו ולטיפולו של מנהל המחוז. מומלץ כי הוועדות המחוזיות למניעת אלימות תטפלנה באירועים חריגים אלו בשיתוף עם יו"ר ועדת הטיולים במחוז.
5. בהכנה לטיול כדאי לקיים שיח לפני הטיול כדי לאפשר למשתתפים לתאם ציפיות ולהיות מוכן לקשיים. יש להבהיר לתלמידים שלא כל הציפיות תמולאנה.
6. רצוי ליצור יחד עם התלמידים כללים או להביא לידיעתם את הכללים ואת הנהלים הברורים, כולל התגובה הצפויה על הפרתם. את הכללים האלה צריכים להכיר ולקבל עליהם כל היוצאים לפעילות או לטיול. כל אנשי הצוות חייבים לקחת אחריות על מימוש כללים אלה ועל התגובה הנדרשת על הפרתם. בית הספר יכול להחליט שהתלמידים יהיו שותפים באחריות לקיום הכללים.נספח 12  דוגמאות לשאלוני משוב

1. שאלון משוב לצוות בית הספר המתייחס לפעילות החינוכית הבית ספרית המתבצעת בטיול

מטרות השאלון
לעזור לנו לבחון ולהעריך את איכות הטיול
לעזור לנו להפיק לקחים מהטיול
לעזור לנו בתכנון הטיול הבא.

להלן רשימת היגדים המתייחסים לפעילות החינוכית החוץ-בית-ספרית (הטיול). ההיגדים כוללים התייחסות לתחומים האלה: תכנית הטיולים, תכנון הטיול, ביצוע הטיול והפעילות לאחר הטיול.

לגבי כל אחד מההיגדים סמנו באיזו מידה הוא התקיים בבית ספרכם ובטיול.

סמנו את תשובותיכם על סולם של 5 דרגות ("5" יציין "במידה רבה מאוד" ו-"1" יציין "כלל לא").נספח 13  מקורות שבתי הספר יוכלו לשאוב מהם מידע, הבהרות ומענה לשאלות

1. חוזרי המנכ"ל העוסקים בפעילות חוץ-בית-ספרית.
2. הדואר האלקטרוני של מינהלת הטיולים: Tiyulim@education.gov.il.
3. לשכת מינהלת הטיולים, טל' 02-5603005/6, פקס' 02-5602882.
4. ועדות הטיולים במחוזות, שבראשן עומדים מפקחי השל"ח.
5. פקחי הטיולים האזוריים.
6. חדר המצב לטיולים, טל' 02-6222211, פקס' 02-6243774, סלקום *678.
7. אתר מינהלת הטיולים באינטרנט: www.education.gov.il/tiyulim
  7.1 האתר מאפשר פנייה ישירה למינהלת בדוא"ל ויש בו מידע חשוב טרם תכנון הטיול וכמו כן הגרסה המעודכנת ביותר של חוזר המנכ"ל בנושא "טיולים".
  7.2 האתר כולל:
7.2.1 "לוח הודעות" המציג כל הנחיה חדשה ושינוי בהוראות
7.2.2 "מסלולים" - מידע על מסלולי טיולים שיש בהם הגבלות של גיל הכניסה (מתחת לגיל זה לא יאושר טיול בלשכות התיאום)
7.2.3 "חשוב לדעת" - מאמרים אינפורמטיביים שיאפשרו למתכנן הטיול לגשת בצורה בהירה יותר לעשייה חשובה זו וכמו כן תשובות על "שאלות שמרבים לשאול", שגם הן תאפשרנה להתכונן לטיול.
8. מפת סימון שבילים בקנה מידה של 1:50,000 בהוצאת החברה להגנת הטבע (בגב המפה מידע רב על מסלולי הטיול השונים).
9. מפת תיאום ותכנון טיולים בקנה מידה של 1:250,000 בתוקף.
הוראות קבע