education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשעב) 1.7-3  קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים
 

1.      היערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים

תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים מגיעים לישראל במהלך כל שנת הלימודים ובכל טווח הגילים. מערכת החינוך היא מקום המפגש הראשוני של התלמידים העולים ומשפחותיהם עם החברה הישראלית. היערכות נכונה של בתי הספר לקליטת  העולים תשפר את תהליכי הקליטה והשילוב שלהם ותאפשר את קידום הישגיהם.

 

הנחיות להיערכות בית הספר לקליטת התלמידים העולים והתושבים החוזרים

א.   על צוות בית הספר להכיר היטב את ה"סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים" ולהיערך לפעולה על פי המתחייב מהם.

ב.   מנהל בית הספר יוודא שתלמידים עולים מעודכנים במצבת התלמידים כעולים.

ג.    על בית הספר לבקש הקצאה של שעות ייחודיות לתלמידים תושבים חוזרים  ממפקחי או מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות (רשימה בנספח ב') בצירוף אישור "תעודת בירור פרטים על הנוסע" ממשרד הפנים או אישור המשרד לקליטת העלייה.

ד.    על בית הספר לנהל מעקב אחר השתלבותם של התלמידים העולים במהלך שלוש שנים מיום עלייתם באמצעות "תיק תלמיד/ה עולה" ושל התלמידים התושבים החוזרים באמצעות "תיק תלמיד תושב חוזר". מסמכים אלה מצויים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים.

ה.   על בית הספר להכיר את הכלים העומדים לרשותו לקליטה ראויה של תלמידים עולים. פירוט אפשר למצוא בסעיף 1.7-7 בחוזר הוראות הקבע עב/3(ב), "קליטה והשתלבות של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים".

ו.     על צוות המורים בחטיבות העליונות להיערך לקראת מבחני בגרות של התלמידים העולים בהתאם  לחוזר מנכ"ל סט/3(א), זכויות  תלמידים עולים בבחינות הבגרות.

בקשות לעדכון פרטים עבור תלמידים תושבים חוזרים שתאריך חזרתם ארצה אינו מעודכן במצבת התלמידים לשם קבלת זכויותיהם יש להפנות אל הגב' מרים זגורי, מנהלת ענף תיאום קבצים, טל' 02-5603255, דוא"ל miriamza@education.gov.il בצירוף "אישור תושב חוזר" מהמשרד לקליטת העלייה או "תעודת בירור פרטים על הנוסע" ממשרד הפנים. בכל פנייה יש לציין את מספר הפקס' של בית הספר.

האגף לקליטת תלמידים עולים יפעל ככל האפשר לשילוב כוח אדם בתחום קליטת העלייה בבית הספר: מורות-חיילות, מגשרים חינוכיים בין-תרבותיים, בנות שירות לאומי ומנחים אזוריים של מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה.

 

 

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים בכתובת www.education.gov.il/olim  בשאלות אפשר לפנות לאחראים על קליטת התלמידים העולים במחוזות:  המפקחים, המרכזים והמדריכים.

 

 

2.      הוראת השפה העברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

המורים המלמדים תלמידים עולים חדשים יקפידו על הקניית השפה העברית לתלמידים אשר לא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם. הקנית השפה תיעשה  על פי העקרונות של הוראת שפה שנייה המצויים בתכנית הלימודים החדשה לתלמידים עולים.

המורים יכירו את הכלים האלה וישתמשו בהם:

א.   תכנית לימודים בעברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

ב.    חומרי למידה מותאמים (בחינוך היסודי: "הכול חדש", חלקים א', ב', ג'; בחטיבות הביניים: "בואו נלמד עברית" חלקים א', ב')

ג.    תרגול באולפן הווירטואלי (באתר האגף לקליטת תלמידים עולים)

ד.    מבדקי מדף לבדיקת הידע בעברית של תלמידים עולים ותושבים חוזרים (באתר האגף ובחוברות שנשלחו לבתי הספר).

 

3.      מפתח להקצאת שעות לתלמידים עולים חדשים

משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על פי תאריך עלייתם ועל פי מספר התלמידים בכיתה. השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור לימודי לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות. להלן הפירוט:

א.   בחינוך הקדם יסודי

 •       למי שהוא או הוריו עלו מאתיופיה לאחר 1.1.2008 – תקצוב השעות לפי הטבלה.
 •       למי שהוא או הוריו עלו משאר המדינות לאחר 1.1.2012 – תקצוב השעות  לפי הטבלה.

 

מפתח להקצאת השעות לתלמידים עולים בחינוך הקדם יסודי

מספר הילדים בגן

מספר השעות

3 – 6

2

7 – 10

3

11 – 15

4

16 – 20

5

21 – 25

6

26 – 31

7

32 – 35

8

 

ב.    בחינוך היסודי

 •       למי שעלה מאתיופיה לאחר 1.1.2002 ועד 31.12.08 יוקצו 0.5 שעות שבועיות.
 •       למי שעלה מאתיופיה לאחר 1.1.2009 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.
 •       למי שעלה משאר המדינות לאחר 1.1.2012 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.

מומלץ להוסיף ולעבות ככל שיתאפשר את מסגרת השעות הללו מתוך תקן השעות של בית הספר.

האגף יעודד פתיחת מסגרות אולפניות בית ספריות ויישוביות ויתגבר מסגרות אלה בשעות ככל הניתן.

ג.    בחטיבות הביניים

 •       למי שעלה מאתיופיה לאחר 1.1.2002 ועד 31.12.07 יוקצו 0.5 שעות שבועיות לתלמיד.
 •       למי שעלה מאתיופיה לאחר 1.1.2008 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.
 •       למי שעלה משאר המדינות לאחר 1.1.2011 – תקצוב השעות לפי הטבלה בנספח א'.

    

ד.    בחטיבות העליונות

ד.1. הוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרים (נושא 452 במית"ר)

כל מי שעלה לארץ לאחר התאריך 1.1.2011 יקבל שעות ייחודיות לפי הטבלה בנספח א'.

ד.2. שיעורי עזר לתלמידים עולים  (נושא 009 במית"ר)

 •       למי שעלה מאתיופיה לאחר 1.1.2000 ועד 31.12.2010 יוקצו 2 שעות שבועיות  לתלמיד.
 •       למי שעלה משאר המדינות מ-1.1.2008 ועד 31.12.2010 תוקצה שעה שבועית לתלמיד.

 

חוזר זה אינו דן בהתאמות הניתנות לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרים בבחינות הבגרות. זכויות  תלמידים עולים בבחינות הבגרות הופצו בחוזר מנכ"ל תשס"ט/3(א), סעיף 4.3-35, והן באחריות אגף הבחינות.

 

4.      תכניות ייחודיות לתלמידים עולים

האגף לקליטת תלמידים עולים יזם פיתוח של כמה תכניות ייחודיות לתלמידים עולים הזקוקים לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד. להלן התכניות לגילים השונים:

        

4.1     בחינוך היסודי

שם התכנית

מטרת התכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

משעולים

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

2 ש"ש – בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים

קבוצה של 8-5  תלמידים שעלו לאחר 1.1.2006 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

 

4.2     בחטיבות הביניים

שם התכנית

מטרת התכנית

מספר השעות

אוכלוסיית היעד

שע"ל

שיפור השפה ויכולת ההתמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד

2 ש"ש – בשעות קצה, לא על חשבון שעות הלימודים

קבוצה של לפחות 5   תלמידים  שעלו לאחר 1.1.2006 ואינם זכאים לשעות תגבור לעולים

עוגן

מניעת נשירה של תלמידים עולים

3 ש"ש

15 תלמידים בקבוצה, שנולדו בחו"ל ונמצאים בסכנת נשירה

תלי"ה

תגבור לימודי יהדות

3 ש"ש + שעה אחת מסל בית הספר

15 תלמידים יוצאי אתיופיה בקבוצה – בחינוך הממ"ד בלבד

על"ה

לקראת המעבר לחטה"ב בחמ"ד

3 ש"ש + שעה אחת מסל בית הספר

15 תלמידים יוצאי אתיופיה בקבוצה – בחינוך הממ"ד בלבד

המבקשים להשתתף בתכניות אלה יפנו אל מפקחי או מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות (רשימת המפקחים והמרכזים מצויה בנספח ב').

 

5.      תושבים חוזרים

5.1     הגדרת תושב חוזר

 •       מי שנולד בישראל ושהה בחו"ל מעל 4 שנים רצופות.
 •       מי ששהה בחו"ל 6 שנים, ואפילו לא רצופות, מתוך שנות הלימוד בכיתות א'-ט'.
 •       גם מי שלא נולד בישראל, היה בעבר עולה, אבל עונה על ההגדרה בסעיף לעיל, ייחשב תושב חוזר.
 •       מי שהוריו תושבים חוזרים אבל הוא נולד בחו"ל - דינו כדין עולה.

5.2     הקצאת שעות לתושבים חוזרים בשנה"ל התשע"ג

א.   בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים

תלמידים תושבים חוזרים זכאים להקצאה ייחודית של שעות בהתאם למפתח בהמשך, אם שבו לארץ:

בחינוך היסודי – מתאריך 1.1.2012

בחטיבות הביניים - מתאריך 1.1.2011.

המפתח להקצאת שעות לתושבים חוזרים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בשנה"ל התשע"ג

 

מספר התלמידים

מספר השעות

1 – 3

3 ש"ש

4 – 5

5 ש"ש

6 – 8

7 ש"ש

9 – 11

10 ש"ש

12 – 15

13 ש"ש

 

ב.    בחטיבות העליונות

מי שעונה על הגדרת תושב חוזר ושב לישראל לאחר התאריך 1.1.2011 – זכאי להקצאת שעות כמו עולה חדש (נושא 452 במית"ר).

 

5.3     זכאות להתאמות בבחינות הבגרות

תלמיד תושב חוזר זכאי להתאמות בבחינות הבגרות בהתאם להוראות בחוזר מנכ"ל ובאחריות אגף הבחינות.

 

6.      אגרת חינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים מאתיופיה בשנה"ל התשע"ג

השתלבותם של תלמידים עולים במערכת החינוך הינה צעד ראשון לקראת השתלבותם בחברה הישראלית. הלימודים בבתי הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לשלם.

6.1     כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי-הספר הוחלט על סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת ציוד לימודי וספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל ע"י ההורים. 

6.2     מקורו של המימון במשרד לקליטת העלייה והוא מגיע לבתי-הספר דרך הרשויות  או באמצעות הבעלויות.

6.3     משרד החינוך והמשרד לקליטת העלייה מבקשים להדגיש שהמטרה העיקרית של המימון היא לאפשר לתלמידים לקבל בתחילת שנת הלימודים את ספרי הלימוד.

6.4     הסיוע הוא פרטני, לתלמידים הזכאים לו על פי הקריטריונים שנקבעו, ויש לוודא את השימוש בו לצרכים שלמענם ניתן בלבד.

6.5     תלמידים שעלו מאתיופיה, על פי חוק השבות או על פי חוק הכניסה, ולומדים בבתי הספר שבבעלות הרשות-המקומית, זכאים למימון אגרת החינוך (סל קליטה).

6.6     התלמידים בחינוך המוכר מקבלים את אגרת החינוך (סל קליטה) באמצעות מערכת תשלומים ממוחשבת .

6.7     בתי-הספר יקבלו את הכסף עבור התלמידים העולים הזכאים דרך הרשויות המקומיות. בתי-הספר שבבעלויות אחרות יקבלו את הכסף דרך הבעלויות, באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת.

6.8     התשלומים יועברו למוסדות החינוך על פי נתוני התלמידים  במאגר המידע המרכזי שבמשרדנו. מנהלי בתי-הספר מתבקשים להקפיד על דיווח מעודכן למצבת התלמידים.

6.9     בתי-הספר יקבלו הודעות מפורטות הכוללות את הסכום המדויק שהועבר עבור התלמידים הזכאים בבית ספרם. מנהלי בתי-ספר שלא יקבלו את מלוא הסכום  כפי האמור בסעיף 6 לעיל מתבקשים לדווח על כך בתוך 60 יום למפקחי ולמרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזם.

6.10   בידי מפקחי ומרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות תמצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי-הספר. המנהלים יוכלו להיעזר בהם לשם בירורים בנושא. 

6.11   מנהלי בתי-הספר אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות כרטיס מעקב  לגבי כל  תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך "סל קליטה". כל הוצאה תאושר ותירשם על ידי הגורם המתאים בבית-הספר.  

6.12   המשרד יבצע ביקורות בנושא זה במהלך השנה. כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית-הספר.

6.13   מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים הזכאים לכך על אודות קבלת הכסף, יעדיו ופירוט הוצאת הכספים (מומלץ שהמכתב ייכתב בשפתם). אם בית הספר גבה תשלומים מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך (סל קליטה) עבור תלמיד ונותרה יתרה לזכותו של התלמיד, על מנהל בית הספר להעביר את סכום היתרה להורי התלמידים.

6.14   רשויות שיעכבו או לא יעבירו את מלוא הסכום למשפחות הזכאיות - יקוזז הסכום מתקציבן.

 

7.      אגרת חינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים שאינם יוצאי אתיופיה בשנה"ל  התשע"ג

השתלבותם של תלמידים עולים במערכת החינוך הינה צעד ראשון לקראת השתלבותם בחברה הישראלית. הלימודים בבתי הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לשלם.

7.1     כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי-הספר הוחלט על סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת ציוד לימודי וספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל ע"י ההורים. הסיוע הוא פרטני, לתלמידים הזכאים על פי הקריטריונים, ויש לוודא את השימוש בו לצורך זה בלבד.

7.2     תלמידים שעלו לארץ, על פי חוק השבות או על פי חוק הכניסה, ולומדים בבתי הספר שבבעלות הרשויות המקומיות או בבתי הספר בבעלויות אחרות, זכאים למימון אגרת חינוך "סל קליטה".

7.3     התשלומים יועברו למוסדות החינוך על פי נתוני התלמידים  במאגר המידע המרכזי שבמשרדנו. מנהלי בתי-הספר מתבקשים להקפיד על דיווח למצבת התלמידים.

7.4     תשלום מלא ישולם עבור תלמידים עולים שעלו עד התאריך 1.9.2012.

7.5     עבור תלמידים שעלו לאחר תאריך זה ישולם החלק היחסי של הסכום במועד מאוחר יותר.

7.6     התשלומים יועברו באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת למוסדות החינוך שבבעלות הרשויות המקומיות ולבעלויות החינוך הפרטיות, לרשתות, רשויות  מקומיות ומועצות אזוריות בלבד. בתשלום זה תינתן מקדמה בשיעור של 50% מההקצאה, על פי נתוני התלמידים בשנת הלימודים התשע"ב. 

7.7     להלן פירוט הסכומים שמשרדנו מעביר עבור התלמידים העולים:

תאריך העלייה

יסודי

חט"ב

חט"ע

מ-1 ספטמבר 2011

עד 31 אוגוסט 2012

626 ש"ח

907 ש"ח

1125 ש"ח

 

מ-1 בספטמבר 2010

עד 31 אוגוסט 2011

498 ש"ח

728 ש"ח

896 ש"ח

 

מ-1 בספטמבר 2009

עד 31 אוגוסט 2010

_______

448 ש"ח

562ש"ח

 

 

7.8     מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים הזכאים לכך על אודות קבלת הכסף, יעדיו ופירוט הוצאת הכספים (מומלץ שהמכתב ייכתב בשפתם). אם בית הספר גבה תשלומים מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך (סל קליטה) עבור תלמיד ונותרה יתרה לזכותו של התלמיד, על מנהל בית הספר להעביר את סכום היתרה להורי התלמידים.

7.9     בידי מפקחי ומרכזי קליטת התלמידים העולים במחוזות תמצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי-הספר. המנהלים יוכלו להיעזר בהם לשם בירורים בנושא. רשימת המפקחים והמרכזים מצויה בנספח ב'.

7.10   מנהלי בתי-הספר אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות כרטיס מעקב (נספח ד') לגבי כל  תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך "סל קליטה". כל הוצאה תאושר ותירשם על ידי הגורם המתאים בבית-הספר. המשרד יבצע ביקורות בנושא זה במהלך השנה. כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית-הספר.

7.11   במקרה של אי-התאמה בין הסכום שהגיע לבית הספר לבין מספר התלמידים העולים הזכאים במוסד יש לדווח למפקח או למרכז קליטת התלמידים העולים במחוז.

7.12   על הרשות/הבעלות למלא דו"ח אישור קבלת כספי אגרת חינוך "סל קליטה" (נספח ג') ולהעבירו למפקח או למרכז קליטת התלמידים העולים במחוז עד סיום שנת הלימודים.

 

נספחים:

 

נספח א':  מפתח להקצאת השעות לתלמידים עולים (יסודי, חטה"ב, חט"ע)

נספח ב':  רשימת מפקחי ומרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות

נספח ג':  אישור קבלת כספי אגרת חינוך "סל קליטה"

נספח ד':  כרטיס מעקב - תשלומי אגרת חינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף לקליטת תלמידים עולים,

טל' 02-5603619/20. 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/10, י"א בסיוון התשע"ב, 01 ביוני 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014