education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשסח) 2.2-5  סריקת ראייה לתלמידי כיתות א'
 

במטרה לזהות ולאתר לקויות ראייה שלא אותרו בעבר ולהפנות להמשך טיפול ומעקב את אותם תלמידים שיאותרו כבעלי צרכים בריאותיים מיוחדים תלמידי כיתות א' מוזמנים לסריקת תפקודי ראייה. הסריקה תתבצע ללא תשלום, תוך שיתוף פעולה בין משרד החינוך, האגודה למען שירותי בריאות הציבור, קופות החולים ומועצת האופטומטריסטים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים ליידע את הוריהם של תלמידי כיתות א' על הבדיקות באמצעות מכתב מפורט להורים.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות
במשרדנו, טל' 02-5603451 ו-02-5603220, דוא"ל
iritli@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014