education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

37–3.1  חינוך ביתי – נהלים

 

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

1.     מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה מפרט את הנהלים לאישור בקשת הורים לחינוך ביתי, את התנאים לבחינת הבקשה ולמתן האישור, את דרכי הקשר עם ההורים ועם הילדים ואת דרכי הפיקוח על קיום הנהלים.

1.2     מטרת הפרסום

          א.   התוקף: החל מ-1 באפריל 2009

          ב.   התחולה: כלל תלמידי מערכת החינוך הרשמי והמוכר שאיננו רשמי

          ג.   הסטטוס: החלפה

          ד.   חוזרים קודמים באותו נושא:סעיף 26–3.1 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "חינוך ביתי – נהלים"מבוטל.

          ה.   חוזרים קודמים בנושאים קשורים

                –    סעיף 36–3.1 בחוזר סט/8(א), "תכנית היסוד (הליבה) לחטיבות הביניים בחינוך העל יסודי"בתוקף

                –    סעיף 25–3.1 בחוזר סו/3(א), "תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל"בתוקף.

1.3     התפוצה: מנהלי המחוזות, מנהלי בתי הספר וגני הילדים, עובדי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, המפקחים הכוללים, היועצים, הפסיכולוגים והקב"סים.

1.4     הגורם האחראי *

          א.   שם היחידה: המינהל הפדגוגי

          ב.   בעל התפקיד: מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך

          ג.   מספר הטלפון: 073-3931793

          ד.   כתובת הדוא"ל: simaov@education.gov.il

1.5     נספחים

          נספח א: בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי

          נספח ב:  קווים מנחים להצגת תכניות לאישור חינוך ביתי.

 

2.     כללי

עמדת מערכת החינוך בישראל היא שמקומם של תלמידים בגיל לימוד חובה הוא במסגרת מוסדות החינוך, הפועלים בהתאם לאמור בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, וחוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט–1969. בהתאם לתיקון 29 לחוק לימוד חובה חלה חובת לימוד במוסד חינוך מוכר עד כיתה י"ב. לפיכך על משרד החינוך ועל רשות החינוך המקומית לפעול לחינוכו של תלמיד במוסד חינוך. עם זאת תאושרנה בקשות לחינוך ביתי במקרים שבהם ההורים מציגים השקפת עולם מגובשת ביותר השוללת חינוך במסגרת בית ספר או במקרים שקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות, שבעטיין יאפשר משרד החינוך פטור מחוק לימוד חובה להורים המבקשים שילדם לא ילמד במוסד חינוך מוכר, בתנאי שנמצא שהילד מקבל חינוך שיטתי המניח את הדעת בביתו. בכל מקרה מדובר בחינוך של ילד בודד או של ילדי משפחה אחת ולא בהתכנסות לצורך לימודים של ילדי כמה משפחות יחד. חילוקי דעות או סכסוכים בין ההורים לבית הספר לא ישמשו עילה לאישור חינוך ביתי.

הסמכות לאשר או לדחות בקשה לחינוך ביתי נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) (1), (2) ו-(3) של חוק לימוד חובה, התש"ט–1949. השר אָצַל את סמכותו זו למנהל הכללי ולמנהלי המחוזות.

 

3.     הנהלים

3.1     הגשת בקשה לפטור מלימוד חובה ולאישור חינוך ביתי

א.   הורים לילד בגיל חובה המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי יפנו בבקשה לקבלת פטור מלימוד חובה ואישור למתן חינוך ביתי אל מנהל המחוז.

       העתק מהבקשה יועבר למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר. אין באמור כדי לפטור הורים לתלמיד מרישום הילד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.

       יש להגיש את הבקשות לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי באמצעות פורטל הורים של משרד החינוך בלבד.

       קישור לפורטל:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/learning-framework/home-schooling     

ב.    מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה ויודיע על כך למבקש תוך שלושה חודשים מיום הגשתה.

ג.    כל עוד לא נתקבל פטור מלימוד חובה ואישור לחינוך ביתי, ההורים חייבים בקיום הוראות חוק לימוד חובה, וחובה עליהם להבטיח שהילד מבקר במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.

3.2     הודעה בדבר ההחלטה שנתקבלה

א.   ההודעה בדבר ההחלטה שנתקבלה תועבר בכתב להורים ולמנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית.

       ההודעה תישלח להורים באמצעות פורטל ההורים.

ב.    הודעה על סירוב תכלול את הטעמים שבגינם נדחתה הבקשה וכן תציין כי המבקש רשאי לפנות בבקשה לעיון חוזר למנהל הכללי כאמור ב-3.11 להלן.

3.3     התנאים לאישור

א.   מנהל המחוז רשאי להתנות את מתן האישור בתנאים שיש לקיימם מראש, והוא רשאי לקבוע באישור תנאים שיש לקיימם אחרי נתינתו.

ב.    מנהל המחוז ייתן את החלטתו רק לאחר קבלת המלצות הוועדה לחינוך ביתי, כאמור ב-3.6 להלן.

ג.    מנהל המחוז רשאי להיוועץ בממונה על חינוך ביתי במשרד החינוך טרם קביעת התנאים וקבלת ההחלטה.

ד.    משך תקופת האישור לא יעלה על שנתיים.

3.4     על מגיש בקשה לצרף לבקשה כדלקמן:    

א.   טופס בקשה לפטור מחוק לימוד חובה ואישור לחינוך ביתי ובו הפרטים המזהים של ההורים והתלמיד, כמפורט בטופס הגשת הבקשה בנספח א, וכן תצלום תעודת הזהות של ההורים שבה הילד רשום. הבקשה תפרט מדוע גישתם החינוכית של ההורים מחייבת לטענתם את חינוך ילדם במסגרת חינוך ביתי. משרד החינוך מאפשר גישות חינוך שונות, ואולם על הגישה החינוכית המוצגת לספק את צורכי החינוך של הילדים ולהבטיח רכישת מיומנויות לימודיות, חינוכיות וחברתיות.

ב.    תכנית מפורטת שתעמוד בתנאים האלה:

  • הילד ייחשף לתחומי ידע שונים בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתכנית היסוד (הליבה) במערכת החינוך על פי מבנה האשכולות, ובלבד שילמד מיומנויות לשון בשפת האם (עברית/ערבית), מתמטיקה ומיומנויות חברתיות. נוסף לכך ההורים והילד רשאים לבחור כל תחום ידע שהילד מגלה בו עניין.
  • התכנית תזמן הזדמנות מתאימה לילד להתייחס באופן נאות לקבוצת בני הגיל ולאחרים ולשתף עמם פעולה.
  • התכנית תאפשר לילד לפתח ערכים ביחס לחיים בחברה.
  • התכנית תאפשר את פיתוח כישורי הילד בפתרון בעיות, בניתוח, בסינתזה, בקומוניקציה, באיסוף מידע, בחקירה, ברפלקציה ובשימוש בטווח של טכנולוגיות, כולל טכנולוגיות מבוססות-מחשב.
  • התכנית תפרט את דרכי ההערכה ו/או את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם שהלמידה אכן התרחשה בתוך התקופה שהוגדרה בה.

3.5     יובהר כי להורים הבוחרים בחינוך ביתי אחריות לתכנון, ליישום ולהערכה של לימודי ילדם. מצופה מההורים להראות יכולת לתכנן ולספק את צורכי החינוך והלימוד של ילדם ולהוכיח שסביבת הלימוד שלו מאפשרת למידה וכן נגישות למרכזי לימוד כמו ספרייה, מוזיאונים ושימוש בטכנולוגיות, ובכלל זה טכנולוגיות מבוססות-מחשב.

הבהרות נוספות אפשר למצוא בנספח ב, "קווים מנחים להצגת תכניות לאישור חינוך ביתי".

3.6     הקמת ועדה לחינוך ביתי ותפקידה

א.   במחוז שבו תוגש בקשה לאישור חינוך ביתי ימנה מנהל המחוז ועדה לחינוך ביתי (להלן – הוועדה) שתורכב מבעלי התפקידים האלה: מפקח כולל שמונה על ידי מנהל המחוז כרפרנט לחינוך ביתי – יו"ר הוועדה, מפקח כולל על בתי ספר או על גני ילדים, מנהל בית ספר, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, המפקח על הביקור הסדיר, מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו, וכן חברים נוספים, על פי החלטת מנהל המחוז.

ב.    מניין החברים בישיבות הוועדה לא יפחת מ-3, ובהם יו"ר הוועדה, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי ומפקח כולל.

ג.    תפקיד הוועדה לבחון את הבקשה ולבדוק אם יש בה כדי להבטיח שהילד אכן יקבל חינוך ראוי שיאפשר לו תפקוד אישי וחברתי נורמטיבי גם בבגרותו.

ד.    הוועדה ממליצה למנהל המחוז אם לאשר את הבקשה או לדחותה.

3.7     הדרכים לבחינת הבקשה

א.   על הוועדה לקיים פגישת הכנה שמטרתה ללמוד את הבקשה ואת התכנית שהוגשה על ידי ההורים.

ב.   לאחר פגישת ההכנה יבקר המפקח הרפרנט לנושא במחוז או נציג מטעמו במקום שבו הלימודים מתקיימים. המפקח הרפרנט או נציגו רשאים לצרף לביקור חברי ועדה נוספים. מטרת הביקור היא לוודא כי אכן מתקיימים התנאים שיאפשרו עמידה בתכנית המוצעת על ידי ההורים כאמור ב-3.5 לעיל. מועד הביקור יתואם עם ההורים.

ג.    הוועדה רשאית להציע להעביר להורים הערות על התכנית לתיקונים ולהשלמות וכן להפנותם לחומרי לימוד רלוונטיים וכו'.

ד.   סמוך למועד הביקור תקיים הוועדה ישיבה לשם גיבוש המלצותיה ומתן חוות דעת.

ה.   על חוות הדעת להיות מפורטת. היא עשויה לכלול המלצה למתן אישור בתנאים שמקבל האישור יידרש לקיים במסגרת החינוך הביתי, ועליה לציין את משך תקופת האישור. הוועדה גם יכולה להמליץ על קיום קשר שוטף עם התלמיד ועם משפחתו ועל דרכי השמירה על הקשר (למשל באמצעות ביקורים, קשר טלפוני וכיוצא באלה) ועל לוח המועדים למעקב תקופתי ולבדיקת תוצרי הלמידה.

ו.    בבקשה לחידוש אישור תחזור הוועדה ותמליץ לפני מנהל המחוז על הארכת תוקף האישור, אם היא תשתכנע שהתכנית שהוצגה על ידי ההורים אכן הושגה. הוועדה רשאית להמליץ למנהל המחוז לסרב לחדש את האישור בתום התקופה.

ז.    יו"ר הוועדה יעביר את חוות דעת הוועדה ואת המלצותיה אל מנהל המחוז.

3.8     בחינת בקשה לחינוך ביתי לילד בעל צרכים מיוחדים

א.   על בקשה של הורים לפטור של ילד בעלי צרכים מיוחדים כמשמעותו בחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח–1988, בין אם הוא אובחן ועבר ועדת השמה ובין אם לאו, תחולנה ההוראות ב-3.4 לעיל.

ב.    דיוני הוועדה, וכן ביקור במקום שבו מתקיימים הלימודים יתקיימו בהשתתפות מפקח על החינוך המיוחד כדי להבטיח שצורכי הילד אכן נענים.

ג.    יובהר כי על ילדים שנמצאים בביתם תקופה ארוכה בהמלצת רופא ו/או פסיכיאטר יחולו הוראות חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 והנחיות משרד החינוך.

3.9     דרכי פיקוח

א.   הורים לתלמיד שקיבל פטור מחוק לימוד חובה לצורך חינוך ביתי יעבירו דוחות תקופתיים במועדים שייקבעו למפקח הרפרנט בדבר קיום התכנית והתקדמות התלמיד.

      העברת הדוחות תתבצע באמצעות פורטל הורים של משרד החינוך.

      קישור לפורטל הורים:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/learning-framework/home-schooling

ב.    המפקח הרפרנט יעקוב אחר יישום התכנית לחינוך ביתי כפי שאושרה.

ג.    פניות ובירורים וקשר עם המשרד בנושא החינוך הביתי יתקיימו באמצעות פניה בפורטל הורים של משרד החינוך.

      קישור לפורטל הורים:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/learning-framework/home-schooling

3.10   שיתוף רשויות הרווחה

במקרים חריגים, כאשר מתעורר חשש בקרב הפיקוח לשלומם של הילדים, ידווח עורך הביקור לרשויות הרווחה כפי שמתחייב מחובת הדיווח על פגיעה בחסרי ישע (הוראות הקבע בנושא של חובת הדיווח פורסמו בחוזר הוראות הקבע סט/3(ב), סעיף 11–2.1).

3.11   עיון חוזר בהחלטת מנהל מחוז

במקרה של סירוב מנהל המחוז לתת אישור, המבקש רשאי, תוך 14 יום מהיום שהודע לו על הסירוב, לפנות בבקשה בכתב לעיון חוזר למנהל הכללי באמצעות הממונה על החינוך הביתי במשרד החינוך, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

הבקשה לעיון חוזר תישלח באמצעות פורטל הורים.

קישור לפורטל הורים:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/learning-framework/home-schooling


3.12   חידוש בקשה

הורים המבקשים להאריך את תוקף האישור לחינוך ביתי יפנו כמפורט בנוהל זה חודשיים לפני פקיעת האישור הורים. הארכת תוקף האישור מותנית בקבלת דוחות המעקב בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, ובכלל זה בדיקת תוצרי הלמידה.

הבקשה לחידוש פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי תישלח באמצעות פורטל הורים.

קישור לפורטל הורים:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/learning-framework/home-schooling


3.13   ביטול אישור

א.   אם מנהל המחוז נוכח כי לא נתקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים הותנה האישור, הוא רשאי לבטל את האישור.

ב.    טרם ביטול האישור יערוך מנהל המחוז או מי מטעמו שימוע בכתב או בעל-פה לבעל האישור.

ג.    ביטל מנהל המחוז אישור לפטור מלימוד חובה ואישור לחינוך ביתי, רשאי ההורה לפנות בבקשה לעיון חוזר על החלטת  מנהל המחוז למנהל הכללי, כאמור ב-3.11 לעיל.

3.14   חזרת תלמיד למוסד חינוך מוכר: ביקשו הורים להחזיר את ילדם למוסד חינוך מוכר או בוטלו הפטור מחוק לימוד חובה והאישור לחינוך ביתי, ישולב התלמיד בכיתה המתאימה. ההורים אחראים, בשיתוף המוסד החינוכי, להשלמת חסרים לימודיים, ככל שהדבר יידרש.

3.15   מומלץ שיתקיים קשר בין הילד לבין בית ספר רשמי או מוכר שאיננו רשמי לצורך קבלת שירותים כגון שימוש בספרייה או במרכז המשאבים של בית הספר וכן אפשרות להשתתף בפעילויות חברתיות במתחם בית הספר. ההשתתפות מותנית בהסכמת בית הספר. הסכמה כזו תתקבל בכל מקרה לגופו ולאחר קבלת הצהרה בכתב של ההורים כי ביטחו את הילד בביטוח תאונות אישיות.

3.16   הורים שאושר לילדם חינוך ביתי יוודאו שהילד יקבל שירותי בריאות שהוא זכאי להם בתוקף חוק הבריאות הממלכתי, כגון חיסונים. האחריות להבטחת קבלת השירות היא על ההורים. עליהם לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת המידע בנושא זה.

3.17   יובהר כי ביטוחים מכל סוג שהוא לגבי ילד שיאושר לו חינוך ביתי הם באחריות ההורים.

3.18   אישור הבקשה לחינוך ביתי אינו מחייב את משרד החינוך, או כל גורם ציבורי  אחר, במימון תכנית הלימודים הביתית או בכל מימון אחר.

 

4.     נספחים

נספח 1 טופס בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי

נספח 2   קווים מנחים להצגת תכניות לאישור חינוך ביתי

 

*         עודכן הגורם האחראי


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022