education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-49  התכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה העדכנית (סעיף 3.1-55 בחוזר עז/3(ב))

 

תמצית

מטרת הוראה זו להתאים לאוכלוסיות מיוחדות את פריסת מועדי ההיבחנות המיושמים בכל החטיבות העליונות בהתאם למדיניות הלמידה המשמעותית שהוסדרה בחוזר מנכ"ל עד/7(ד).

לשם כך הוגדרו בהוראה זו כמה קבוצות של אוכלוסיות מיוחדות: עולים חדשים, תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי הספר רגילים בכיתות לחינוך מיוחד או בבתי ספר לחינוך מיוחד, תלמידי כיתות מב"ר, תלמידי כיתות אתגר, תלמידי מפת"נים ומח"טים, תלמידי כיתות טו"ב (טכנאים ובגרות), תלמידי תכנית היל"ה ותלמידים מחוננים ומצטיינים.

לקבוצות שהוזכרו יתאפשר מועד היבחנות התואם את צורכיהן.

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2014.

התחולה: ההוראה חלה על כל הגורמים במערכת החינוך המטפלים בתלמידי החטיבה העליונה שיחלו את לימודיהם בכיתה י', החל משנת הלימודים התשע"ה, ועל כל הגורמים המעניקים שירות לנבחנים אקסטרנים שימלאו להם 15 שנים החל מ-1.9.14 ואילך.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים באותו נושא

-  סעיף 1.2-41 בחוזר הוראות הקבע עב/3(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה, וועדת ערר" – מבוטל

שימו לב: ביטול החוזרים שלהלן נוגע לתלמידים שיחלו את לימודיהם בכיתה י' החל משנה"ל התשע"ה ואילך ולנבחנים אקסטרניים שימלאו להם 15 שנים החל מ-1.9.14 ואילך, דהיינו הביטול נוגע לכל התלמידים העתידים לקבל את תעודת הבגרות לפי חוקת הזכאות החדשה לבגרות

-    חוזר מיוחד א', התשל"ז, "החטיבה העליונה: עקרונות, לימודים, בחינות" – בתוקף, למעט סעיף קטן 4.7.5, "זמני הבחינות", שהוא מבוטל (לא לתלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

-    חוזר מיוחד ב', התשמ"ט, "מתכונת בחינות הבגרות" – מבוטל (למעט תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

-   חוזר מיוחד ו', התשל"ה, "ארגון הלימודים בחטיבה העליונה ומתכונת בחינות הבגרות" – בתוקף, למעט סעיף קטן 3 בפרק ב', שהוא מבוטל (לא לתלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו) .

חוזרים קודמים בנושאים קשורים          

-    סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום" – בתוקף

-    סעיף 1.2-42 בחוזר הוראות הקבע עד/5(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה, וועדת ערר – עדכון" – בתוקף

-    סעיף 1.5-1 בחוזר הוראות הקבע תשע/8(ב), "תלמידים מחוננים – תכניות ייחודיות ונהלים להפעלתן וליישומן", סעיף קטן 4.4, "נבחנים צעירים לבחינות הבגרות" – בתוקף

-    סעיף 4.3-35 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות" – בתוקף

-    סעיף 4.3-25 בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), "התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים עם ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים" – בתוקף

-          סעיף 4.3-30 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "נהלים חדשים לנבחנים צעירים בבחינות הבגרות" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מחוזות, המפקחים הכוללים בחינוך העל יסודי מפקחי אגף שח"ר ומובילי תכניות של אגף שח"ר, מנהלי תכניות לעולים חדשים, מובילי תכניות למחוננים ולמצטיינים ומנהלי תכניות טו"ב של מינהל המדע והטכנולוגיה, המפקחים על החינוך המיוחד, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות וברשתות החינוך, מנהלי מוסדות החינוך העל-יסודיים.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה הארגונית: אגף א' לחינוך על יסודי

ב.     בעל התפקיד: מנהל אגף א' לחינוך על יסודי

ג.     מספר הטלפון: 02-5603259

ד.     כתובת הדוא"ל:   dasibe@education.gov.il


 

תוכן העניינים

1.     מבוא

2.     האוכלוסיות המיוחדות

3.     מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות

4.     אבני דרך ליישום.

 

1.     מבוא

1.1     הרקע

בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר מנכ"ל שהתווה את מבנה הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים בראייה חינוכית ולימודית כוללת, עיצב את דרכי ההערכה ואת מבנה ההיבחנות ופירט את הדרישות לתעודות הסיום במערכת החינוך.

תפקיד הוראה זו להתאים את המסגרת הכללית שהותוותה בחוזר הנ"ל לאוכלוסיות מיוחדות, תוך שמירה על התשתית הארגונית שתאפשר זמן ללמידה חווייתית, מעמיקה ומשמעותית ולרכישת המיומנויות הנדרשות לחיים במאה
ה-21.

הוראה זו באה להרחיב עוד יותר את תחומי האוטונומיה של בתי הספר ולאפשר להם לבתי הספר לבנות תכנית היבחנות מותאמת לנטיותיהם השונות של התלמידים בעלי הצרכים המגוונים ויחד עם זאת להגדיר קריטריונים ברורים ואחידים המגבילים את ההחרגה.

הוראה זו מתייחסת לתלמידים שיחלו את כיתה י' בשנת הלימודים התשע"ה ואילך.

 

1.2     המשנה החינוכית

העולם הפילוסופי-ערכי המלווה את מערכת החינוך בכלל ואת המדיניות ללמידה משמעותית בפרט מושתת על התפיסה ההומניסטית שביסודה ערכים של כבוד האדם, חירותו וחופש הביטוי שלו, תוך הבנה כי בני האדם אינם זהים ולכל אחד מהם צרכים ורצונות שונים.

המדיניות ללמידה משמעותית מבקשת להתאים את הלמידה ללומד: לגילו, למינו, לתרבותו, לכישוריו ולנטיות לבו, ומניחה כי חוויית הלמידה המשמעותית תבוא לידי ביטוי בדרכים שונות אצל אנשים שונים. לפיכך יש חשיבות ערכית ופדגוגית לאפשר גמישות והתאמה במועדי ההיבחנות לצוריכהם של לומדים מסוימים.

משרד החינוך שם לו למטרה לפתח מערך מסלולים ואפשרויות שיאפשר לכל בוגר למצות את יכולותיו ולהפיק משמעות מרבית מלימודיו בבית הספר.

הימצאותם של תלמידים שלהם מגוון צרכים בבתי הספר מחייבת ליצר פתרונות מגוונים לתכנית ההיבחנות המיועדת לכלל.  

מטרות תכנית ההיבחנות המחריגה אוכלוסיות מיוחדות הן:

א.    לסייע לכל תלמיד להתפתח לכדי מימוש של יכולותיו ונטיותיו

ב.     לעודד ראייה מערכתית של צורכי הפרט ולשפר את העיקרון החינוכי העומד מאחורי התפיסה של "האחר הוא האני"

ג.     לאפשר לבתי הספר גמישות בסיוע לאוכלוסיות המיוחדות למצות את יכולותיהן על ידי מתן הזדמנות להיבחנות במועד נוסף.

 

2.     האוכלוסיות המיוחדות

2.1     כללי

בחטיבות העליונות בארץ כמה קבוצות של אוכלוסיות מיוחדות שיש לאפשר להן התנהלות שונה מזו המיושמת בכלל המערכת. לכל אחת מהקבוצות צרכים שונים עקב סיבות מגוונות שבגינן יש לאפשר לקבוצות אלה התאמות שונות במסגרת תכנית ההיבחנות בחטיבה העליונה.

בפרק זה מובא פירוט של אוכלוסיות אלו.

 

2.2   תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי ספר רגילים בשילוב אישי, בכיתות לחינוך מיוחד או בבתי ספר לחינוך מיוחד*

תלמידים שעברו ועדות השמה ונמצאו מתאימים למסגרות של חינוך מיוחד. פירוט נוסף אפשר למצוא בחוזר הוראות הקבע עד/5(א), סעיף 1.2-42. לתלמידים אלה יש זכויות המוקנות להם מתוקף חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988.

הוראה זו מתייחסת רק לתלמידי החינוך המיוחד בשילוב אישי ותלמידי החינוך המיוחד שלהם זכאות ללימודים בכיתות או בתי ספר לחינוך מיוחד.

תלמידי החינוך המיוחד בתכנית השילוב (הלומדים בכיתות הרגילות) ייבחנו על פי מועדי ההיבחנות של כיתתם.


2.3     עולים חדשים

במטרה לסייע לקליטתם הנאותה של העולים בארץ ומתוך רצון להיענות לצורכי התלמידים העולים ולהתחשב בקשייהם הלימודיים החליט משרד החינוך לקבוע עבורם כללי היבחנות ייחודיים כמפורט בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), סעיף 4.3-35.

הוראה זו מתייחסת לתלמידים המוגדרים בחוזר הנ"ל כעולים חדשים, ובתנאי שהם לומדים במסגרת שבה כל התלמידים בעלי זכויות דומות, כגון כיתות קלט  או כיתות נעל"ה.

 

2.4     תלמידים הלומדים במפת"נים או במח"טים

המסגרות מפת"ן, מח"ט (וגם מרכז חינוך או מרכז נוער) מיועדות לקידום אוכלוסיות מוחלשות. כדי לסייע לתלמידים הלומדים בתכניות אלה להתגבר על הקשיים הלימודיים, יש לרכז את הלמידה ואת ההיבחנות במקצועות מעטים ובפרקי זמן קצרים.

2.4.1 מפת"ן – מפעל תעסוקה לנוער – מסגרת טיפולית חינוכית שיקומית המופעלת על ידי השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה באמצעות הרשויות המקומיות בשיתוף משרד החינוך.

2.4.2 מח"ט (או מרכז חינוך או מרכז נוער) – מרכז חינוך טכנולוגי – מרכזי לימוד קטנים לאוכלוסיות מוחלשות בפיקוח של משרד החינוך.

 

2.5     תלמידי כיתות אתגר

תלמידים הלומדים בכיתות לקראת תעודת בגרות במגמה טכנולוגית (אתגר) המיועדות לתלמידים בסכנת נשירה ומעניקות מיומנויות הכרחיות לבוגרי מערכת החינוך לקראת המשך מוצלח במסלול חייהם.

תלמידים אלה זקוקים לעיתים קרובות לתגמול מהיר על השקעתם ולחוויות הצלחה מידיות, ולכן חשוב לרכז עבורם את הלמידה ואת ההיבחנות בפרקי זמן קצרים.

 

2.6     תלמידי כיתות מב"ר

מב"ר – מעבר לבגרות רגילה.

תלמידים הלומדים בכיתות שהוגדרו ככיתות מב"ר הם בעלי פוטנציאל לימודי בלתי ממומש או תלמידים עם חסכים לימודיים ניכרים, שעל-פי החלטת המועצה הפדגוגית יש סיכוי לקדמם לקראת בחינות הבגרות.

 

2.7     תלמידי תכנית היל"ה

תכנית היל"ה (השלמת יסוד ולימודי השכלה) פועלת במסגרת תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער במשרד החינוך, במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער. התכנית מיועדת לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמלית, לצורך השלמת השכלתם.

 

2.8     תלמידי מסלול טו"ב

תכנית טו"ב  (טכנאים ובגרות)  מהווה מסלול לימודים מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות.  בוגרי תכנית זו יכולים להציג את מועמדותם ללימודי המשך לתואר הנדסאי.

תלמידי התכנית מאיצים את לימודיהם ומסיימים בסוף כיתה י"ב תכנית לימודים אשר נמשכת באופן רגיל שנה נוספת.

 

2.9     תלמידים מחוננים ומצטיינים

מערכת החינוך מקדמת הצטיינות ומצוינות ומאמינה כי מדיניות הלמידה המשמעותית תסייע לכך. תפקידה המרכזי של מערכת החינוך בכללותה הוא לסייע לכל תלמיד להתפתח לכדי מימוש של יכולותיו ושל נטיותיו. על כן חשוב לאפשר לקבוצת התלמידים המחוננים והמצטיינים המעוניינים בכך  האצה חלקית של מסלול הלימודים הן באופן קבוצתי והן כתלמידים יחידים.

התלמידים המחוננים והמצטיינים מוגדרים בחוזר הוראות הקבע  סז/3(א), סעיף 4.3-30, בהתאם למבחנים אובייקטיביים ואחידים.

חשוב לציין כי לא כל תלמיד מוכשר ובעל הישגים מצוינים, אשר מוגדר על ידי בית ספרו כתלמיד מצטיין, עונה על הקריטריונים של תלמיד מצטיין לצורך החרגתו ממסלול ההיבחנות הרגיל.

2.9.1 תלמיד מחונן: כל תלמיד הלומד בכיתת מחוננים המוכרת על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים, או שעבר מבחן התאמה מטעם משרד החינוך במכון שנבחר במכרז, ועומד בתוצאות הנדרשות.

2.9.2 תלמיד מצטיין: תלמיד שעבר מבחן התאמה (מבחן מקביל למבחן פסיכומטרי) מטעם משרד החינוך במכון שנבחר במכרז.

2.9.3 "נבחן צעיר": תלמיד זכאי להיבחן בבחינות הבגרות במסלול "נבחן צעיר" בהתאם לתבחינים המצוינים בחוזר הוראות הקבע תשע/8(ב),  סעיף 4.4

/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HoraotKeva/K-2010-8b-1-5-1.htm.

  

3.     מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות

3.1     כללי

לכל אחת מהקבוצות שהוגדרו בסעיף הקודם תתאפשר פריסת מועדי היבחנות המותאמת לצרכיה . מנהל בית הספר יבנה את תכנית ההיבחנות בהתאם לצורכי תלמידיו.

להלן טבלה המתארת את מועדי ההיבחנות.

 

3.2     מועדי ההיבחנות

האוכלוסייה

ההחרגה בתכנית ההיבחנות

הערות

תלמידי חינוך מיוחד בשילוב אישי (דפרנציאלי) ותלמידי חינוך מיוחד הזכאים ללימודים בכיתות חינוך מיוחד או בבתי ספר לחינוך מיוחד

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף י"א.

תלמידי חינוך מיוחד בתכנית השילוב הלומדים בכיתות הרגילות ייבחנו על פי מועדי ההיבחנות של כיתתם.

תלמידי חינוך מיוחד שע"פ גילם הכרונולוגי (תאריך לידה) אמורים ללמוד בכיתה י"א, אך משובצים בכיתה י' לחינוך מיוחד רב גילית, בבתי ספר רגילים או בבתי ספר לחינוך מיוחד, וזו לפחות שנתם השנייה בלימודיהם בחטיבה העליונה

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף י"א.

 

עולים חדשים

תלמידים עולים חדשים הלומדים בכיתות מיוחדות לעולים חדשים, שבהן כל התלמידים בעלי זכויות דומות, כגון כיתות קלט, כיתות נעל"ה וכדומה, יוכלו להיבחן בבחינות בגרות החל ממועד חורף י"א.

תלמידים עולים יחידים בכיתתם ייבחנו בהתאם לתכנית ההיבחנות שבה נבחנת הכיתה בכללותה.

תלמידי מפת"נים ותלמידי כיתות אתגר, תלמידי מח"טים ומרכזי נוער

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף י"א במקצועות היסוד שייפתחו להיבחנות במועדי חורף .

 

תלמידי כיתות מב"ר

בשנת הלימודים תשע"ו בלבד, יוכלו תלמידי כיתות המב"ר להיבחן החל מחורף י"א במקצועות יסוד שייפתחו להיבחנות במועדי חורף.

החלטה זו תיבחן מחדש בסיום שנת הלימודים התשע"ו.

תלמידי כיתות טו"ב – טכנאים ובגרות

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף י"א.

 

מחוננים ומצטיינים

עפ"י חוזר מנכ"ל העוסק ב"נבחנים צעירים" יוכלו תלמידים צעירים להיבחן עם קבוצות גיליות מבוגרות מהן. היתר זה להיבחנות מוקדמת הינו לפי זכאות אישית של התלמיד.

 

תכניות מיוחדות

תכניות האצה לתלמידים שלא אותרו כמחוננים וכמצטיינים, ויחד עם זאת לומדים בכיתות או בתכניות מיוחדות, או בתכניות לתגבור לימודים ולצמצום פערים המיועדות לתלמידים עם פער לימודי.

בשני המקרים הכוונה לתכניות מוכרות המאושרות על ידי משרד החינוך כבר משנת הלימודים תש"ע לפחות.

תלמידים בתכניות שיוכרו יקבלו היתר להיבחן במועד חורף י"א.

מנהלי התכנית יוכלו להגיש בקשה להכרה כתכנית מיוחדת:

הגשת בקשות להיבחנות מוקדמת של תלמידים בתכניות האצה יש להגיש לוועדה הפועלת באגף למחוננים ומצטיינים על פי הנהלים המפורסמים באתר האגף למחוננים ומצטיינים.  

הגשת בקשות להיבחנות מוקדמת במסגרת התכניות לצמצום פערים יש להגיש לוועדה הפועלת בשותפות בין האגף העל יסודי לאגף שח"ר – על פי הנהלים המפורסמים באתר האגף לחינוך על יסודי.

תלמידי היל"ה ותלמידים אקסטרנים

יוכלו להיבחן בכל מועד בחינות החל מגיל 15 ועשרה חודשים.

 

 

4.     אבני דרך ליישום

4.1     תלמידים הזכאים להאצה –  מחוננים ומצטיינים ("נבחנים צעירים") – שייבחנו במסגרת שכבת גיל גבוהה, יוכלו להמשיך ולהיבחן בבחינות הבגרות על פי תכנית ההיבחנות הקודמת ולקבל המרה של הבחינה לתכנית החדשה.

4.2     מנהלי התכניות המיוחדות יוכלו לפנות לוועדת ההכרה לקבלת אישור כדי לאפשר לתלמידיהן להקדים בחינות בגרות למועד חורף י"א. בשנים הראשונות יוכלו לקבל אישור רק תכניות שפעלו במערכת החינוך מאז שנת תש"ע לפחות. לקראת שנת הלימודים תשע"ז  יפורסמו קריטריונים להגשת בקשות גם לתכניות חדשות.

4.3     תלמידי חינוך מיוחד, בתכנית השילוב (הלומדים בכיתות הרגילות) ייבחנו על פי מועדי ההיבחנות של כיתתם.

 

הערות

  • התאמות לאוכלוסיות מיוחדות עבור התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית יפורסמו בחוזר מיוחד שיעסוק בתכנית זו.
  • תכניות להשכלה כללית לעולים חדשים, התואמות את התרבויות השונות, תיכתבנה ותוצענה כתכניות מדף לבחירת מנהלי בתי הספר.
  • כל התלמידים יוכלו להיבחן בבחינת הבגרות באנגלית ברמת 3 יח"ל כבר בחורף י"א, וזאת כדי לאפשר לתלמידים להגביר בהמשך את רמתם לרמה של 4 יח"ל.

 

* בתאריך 28.8.2014 בוצע שינוי בסעיף 2.2  והוא חל גם על תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי ספר רגילים בשילוב אישי.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12(א), כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/11/2016