education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשעג) 3.10-2  הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ד
 

1.      מועד הרישום

1.1     הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום ראשון, ב' בשבט התשע"ג (13 בינואר 2013), ועד יום חמישי, כ' בשבט התשע"ג, 31 בינואר 2013, ועד בכלל.

1.2     רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי-ספר בתקופת הרישום הנ"ל, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום בסך הכול, ובשניים מתוך ימים אלה יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.

1.3     מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגיל 5 ו-6 וכן בגיל 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001.

1.4     הרישום לגילאי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001, מתקיים ברשות המקומית בלבד, פרט לרשויות הנכללות בניסוי של רישום באינטרנט (ראה ב-1.7 להלן).

1.5     הורה המבקש לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום ברשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות (דוגמת הטופס לרישום ראה בנספח ד' בהודעה זו, המצוי גם בחוברת "רישום לגני ילדים, התשע"ד" המפורסמת באינטרנט בכתובת

CMS.education.gov.il/educationcms/units/MinhalPedagogi/Agafim/Irgun

1.6     בימים הנ"ל אפשר לערוך גם את הרישום לגנים  לילדים בגיל טרום-חובה, שאינם נכללים בצו, אך רשות החינוך המקומית רשאית לערוך את הרישום לגני ילדים אלה גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.

1.7     על הרשויות לפעול על פי תקנות הרישום ולעשות את כל הסידורים כדי לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על-ידן. הורים שלא יתייצבו במועד - יופעל לגביהם הליך תזכורת ושיבוץ כפי שבא לביטוי בתקנות הרישום.

          עם סיום מועד הרישום תידרשנה הרשויות לדווח למחלקת התקן במחוזות על הנתונים הסופיים בכיתות א' במשרד  החינוך  ועל הרישום לכיתות הגן.

1.8     להלן הנחיות לרישום לגני ילדים באינטרנט במסגרת הניסוי:

1.8.1 רשות חינוך מקומית שקיבלה היתר מהמינהל הפדגוגי יכולה לקיים, בנוסף על אמצעי הרישום המפורטים בתקנות, רישום באתר האינטרנט שלה לחינוך הרשמי בלבד.

 1.8.2 באתר האינטרנט או בכל אתר שמקושר לאתר האינטרנט של הרשות,  לא יהיו תעמולה, ייעוץ או פעולת הסברה הבאים לשכנע אדם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי.

1.8.3 הרישום באינטרנט ייעשה בכל רשות לתושביה בלבד. מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר האינטרנט, והרישום לגביו ייעשה  בנוהל הרגיל. הורים יוכלו לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית. המערכת הממוחשבת של ספקי המידע של הרשות צריכה להשתלב בתכנות המיפוי הבין-יישובי שנקבעו על ידי מינהל הפיתוח.

1.8.4 הרישום שלא באמצעות האינטרנט יהיה הרישום בתוקף, והוא יבטל כל רישום מנוגד באתר האינטרנט.

1.8.5 הרישום באינטרנט הוא רק שלב ראשון בתהליך הרישום. הרשות המקומית תשלח אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט לכתובת הרושם, וכן אישור על שיבוץ הילד.  

1.9     חל איסור לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי הרישום לבתי ההורים בדואר.

 

2.      החייבים ברישום

2.1     לכיתה א'

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשע"ד הם מ-א' בטבת התשס"ז, 22 בדצמבר 2006, עד כ"ט בכסלו התשס"ח, 9 בדצמבר 2007.

הורי ילדים שנולדו מ-א' בטבת התשס"ח, 10 בדצמבר 2007, ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

במקרים מיוחדים, אם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם לבית-ספר, הם יוכלו למלא, בנוסף על טופס הרישום לגן חובה, טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא מאוחר יותר, על פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי), כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א', תשתמש הרשות המקומית בטופס ההעברה לצורך דיווח על הרישום.

2.2     לגנים (גילי 4-3.5 ו-5)

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ד הם:

-     גילי 5: א' בטבת התשס"ח, 10 בדצמבר 2007, עד ל' בכסלו התשס"ט, 27בדצמבר 2008

-     גילי 4 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשס"ט, 28 בדצמבר 2008, עד ל' בכסלו התש"ע, 17 בדצמבר 2009

-     גילי 3 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התש"ע, 18 בדצמבר 2009, עד ל' בכסלו התשע"א, 7 בדצמבר 2010.

התאריכים שצוינו לגילי 3 ו-4 תקפים גם לילדים שאינם נכללים ביישובים ובאזורים שנכללו בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999 ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א- 2001, והמעוניינים להירשם לגנים על פי סעיף 1.5 להלן.

 

3.      תלמיד שלא נרשם במועד

3.1     רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.

3.2     לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או התברר שאין לתלמיד הורים – תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.

3.3     הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים, ישובץ התלמיד בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.

3.4     רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.

 

4.      מועדי ההעברה לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילי 5 ו-6 ולגילי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגנ"י), התשנ"ט-1999 ובצו לימוד חובה (החלה בגנ"י), התשס"א-2001 

4.1     מועדי ההעברה הם, על פי התקנות, בין התאריכים א' באדר התשע"ג, 11 בפברואר 2013, ל-כ"א באדר התשע"ג, 3 במרס 2013.

במועד הרישום הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם

-     ממוסד רשמי אחד למשנהו

-     ממוסד רשמי למוסד פרטי

-     ממוסד רשמי למוסד פטור

-     ממוסד רשמי למוסד מיוחד

-     ממוסד פרטי למוסד רשמי

-     ממוסד פטור למוסד רשמי.

4.2     העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום (בתנאי שהתלמידים משובצים כתלמידים במוסד חינוך), כפי שיפורט להלן:

הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם

-     ממוסד רשמי למוסד מיוחד

-     ממוסד פרטי למוסד רשמי

-     ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:

  •       אי התאמת התלמיד לחברת הילדים
  •      קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו
  •      בעיות הסתגלות

-     ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית

-     ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד

-     ממוסד פרטי אחד למשנהו.

 

4.3     העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים

על פי התיקון לתקנות הרישום שנתקבל בתאריך ה' בטבת התשס"א, 31 בדצמבר 2000, אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, בתנאי שהבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים והיא מוגשת לרשות המקומית.

אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.

לא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

 

5.      טפסים ונוהל

5.1     לכיתות א' ולגני ילדים

5.1.1 חוברת הדרכה לנרשמים לגני ילדים וחוברת הרישום לכיתות א' פורסמו באינטרנט בכתובת

CMS.education.gov.il/educationcms/units/MinhalPedagogi/Agafim/Irgun

5.1.2  משרד החינוך ימשיך את ההסדר שהתקיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות:

א.    טופסי הרישום, בצירוף דפי ההדרכה לנרשמים, יחולקו ברשויות המקומיות לקראת הרישום באמצעות ספקי השירות שהרשות בחרה לעבוד איתן.

ב.    ספקי השירות שהרשות בחרה יהיו בקשר עם כל הרשויות המקומיות החל מתחילת תקופת הרישום ויקבעו עם כל רשות מקומית את נוהלי איסוף החומר והעברתו.

5.1.3 הרשויות המקומיות מתבקשות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות מערכת  החינוך לקראת השנה הבאה.

 

נספח:  אישור בקשה לרישום לגן חובה מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשע"ד


 

בשאלות אפשר לפנות אל אגף אמח"י, טל' 02-5604001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/5, י"ט בטבת התשע"ג, 01 בינואר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014