education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

3.10-15  הדלגת ילד לכיתה א'

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

מבוא

תמצית

חוזר זה מונה את העקרונות המנחים בקבלת החלטה בדבר הדלגת ילד מהגן לכיתה א', מציג המלצות ושיקולים חינוכיים, ומפרט את השלבים השונים בתהליך קבלת ההחלטה ואת תפקידם של הגורמים השונים המעורבים בתהליך.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2013.

התחולה: כלל גני הילדים במערכת החינוך.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

- סעיף 3.7-61 בחוזר הוראות הקבע תשע/8(א), "מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי"בתוקף

- סעיף 3.7-64 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "תיקון סעיף 3.7-61 בחוזר הוראות הקבע    

  תשע/8(א), "מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי" – בתוקף.

 המשנה החינוכית   

תפקידה של מערכת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי הגן בהתאם לצורכיהם וליכולותיהם. הדלגת ילד לבית הספר היא אפשרות אחת מבין מכלול של מענים חינוכיים-התפתחותיים אפשריים לילד בעל יכולות גבוהות וקצב התפתחות מעל הממוצע. בנסיבות מסוימות ההדלגה לבית הספר היא המהלך ההולם, ובאחרות ההדלגה לא תגרום לשינוי המצופה ואף עלולה להיות בעלת השלכות שליליות ארוכות-טווח, ולכן אינה המענה המתאים.

קבלת ההחלטה בדבר הדלגת ילד גן לבית הספר היא תהליך ולא אירוע חד-פעמי. בתהליך זה שותפים הגננת, פסיכולוג מהשפ"ח (אם הוא קיים), הורי הילד  וגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד.

התפוצה: הגננות, מנהלות הגנים, מנהלי בתי הספר ומורי החטיבה הצעירה, גורמי פיקוח של משרד החינוך והורים וכן הפסיכולוגים החינוכיים בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים ברשויות המקומיות, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות וגורמים רלוונטיים נוספים.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה

1)     האגף לחינוך קדם יסודי

2)     אגף הפסיכולוגיה בשפ"י

ב.     בעל התפקיד

1)     רכז היחידה לטיפול בפרט באגף לחינוך קדם-יסודי

2)     סגן מנהל אגף הפסיכולוגיה בשפ"י

ג.     מספר הטלפון

1)     03-6896009

2)     02-5603239

ד.     כתובת הדוא"ל

1)     orago@education.gov.il 

2)     danijo@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.     הגדרות

2.     כללי

3.     שלבי קבלת ההחלטה בנוגע להדלגת ילד גן לבית הספר

4.     ערעור על החלטת הוועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי

5.     הגורמים המאפשרים לשקול בחיוב הדלגת ילד לבית הספר

6.     נספחים.

        נספא א: שאלון גננת

        נספח ב: טופס בקשת הורים

        נספח ג: טופס בקשת ערר על המלצת השירות הפסיכולוגי-החינוכי.

 

1.     הגדרות

1.1     הדלגה: הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם הוא לא יאוחר מ-31 במרס והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.   

1.2     פסיכולוג חינוכי: בעל תעודת מומחה בפסיכולוגיה חינוכית של משרד הבריאות, בהתאם לתקנות ההתמחות של הפסיכולוגים כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנות הפסיכולוגים  התשל"ט (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי), התש"ם–1979.

1.3     שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח): שירות הנמצא בכל רשות מקומית ומעניק שירותים פסיכולוגיים בהתאם לחוזר הוראות קבע תשע/8(א), סעיף 3.7-61, "מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי".

 

2.     כללי

2.1     בקבלת החלטה בדבר המעבר מגן הילדים לבית הספר יש להתייחס למכלול של גורמים: מאפייני הילד, המשפחה הגרעינית, הבית והקהילה, הגן שהוא לומד בו והמסגרת הבית-ספרית שהוא אמור לעבור אליה.

2.2     ההחלטה לגבי הדלגת ילד גן לבית הספר תתבסס על  מסמכים המתארים אותו: חוות דעת  גננת (ראה שאלון גננת בנספח א להלן) חתומה גם על ידי המפקחת על גן הילדים, חוות דעת רופא ילדים המכיר את הילד, חוות-דעת של פסיכולוג חינוכי שביצע הערכה פסיכולוגית לילד בכלי אבחון פורמליים מקובלים (ראה פירוט ב-2.3), בקשת  ההורים (ראה טופס בקשת הורים בנספח ב להלן) וכל מסמך רלוונטי אחר שיוצג בפני ועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית.

2.3     בהתאם לסעיף 3.7-61 בחוזר הוראות הקבע תשע/8(א) בנושא "מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי" תיעשה ההערכה הפסיכולוגית באופן פרטי, במימון ההורים, על ידי פסיכולוג חינוכי. ההערכה הפסיכולוגית תתייחס להיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים של הילד. יש להדגיש כי הפסיכולוג הפרטי לא יהיה רשאי לצפות בילד במסגרת הגן, אך לבקשת ההורים תעביר להם הגננת את תיאור תפקודו של הילד במסגרת הגן במסמך החתום גם על ידי המפקחת על גן הילדים (ראה שאלון  גננת בנספח א). חוות דעתו של הפסיכולוג הפרטי המאבחן חייבת לכלול התייחסות לדיווח הגננת.

2.4     בעקבות ההערכה הפסיכולוגית, יעבירו הורים המעוניינים בהדלגת בנם/בתם לכיתה א' את חוות הדעת של הפסיכולוג שאבחן את הילד ואת שאלון הגננת (נספח א') לפסיכולוג הגן/למנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית. ההחלטה הסופית על ההדלגה תהיה בידי ועדה שתכונס על ידי מנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי או על ידי בא כוחו בשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית. ההחלטה תתבסס על כל הנתונים והמסמכים המובאים בפניה (ראה ב-3 להלן).

 

3.     שלבי קבלת ההחלטה בנוגע להדלגת ילד גן לבית הספר

3.1     הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר ולא יאוחר מ-31 במרס של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מאחד בינואר באותה שנת לימודים. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא (ראה נספח ב).

3.2     ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.

3.3     הגננת תיידע את המפקחת על גן הילדים לגבי מספר הילדים שהוריהם מילאו טופסי בקשה להדלגה.

3.4     הגננת תצפה בילד ובתפקודו בתחומי העשייה בגן הילדים בחיי היום-יום. היא תדאג להתאים תכניות עבודה מאתגרות בהתאם ליכולותיו ולכישוריו הרגשיים והקוגניטיביים, תוך מעקב אחר התנהלותו בתחום החברתי, הרגשי והלימודי. בהתאם לכך היא תגבש את חוות דעתה  לגבי התאמתו לתהליך של הדלגה לבית הספר. 

3.5     הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה לכיתה א' תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-החינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה (ראה שאלון גננת בנספח א) ותיידע אותם בדבר תהליך קבלת ההחלטה (ראה ב-2.3 לעיל). היא תיידע את ההורים כי המעבר המוקדם מהגן לבית הספר עלול לעתים להקשות על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.

3.6     ועדה בראשות מנהל השפ"ח או נציגו תתכנס לדון בבקשת ההורים להדלגה (ראה ב-2.4 לעיל). הדיון בוועדה יתועד ויישמר במשרדי השפ"ח. החלטת הוועדה תישלח להורי הילד תוך שבועיים ממועד הדיון.

3.7     עד לקבלת אישור הוועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי על הדלגה ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה, בהתאם להנחיות בחוזר המנכ"ל בנושא הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים המתפרסם בחוזר "הודעות" מדי שנה.

3.8     עד קבלת האישור מהשפ"ח ברשות המקומית להדלגת ילד גן לכיתה א' על ההורים לפנות למחלקה לרישום לבתי ספר ברשות המקומית ולרשום את ילדם. הרישום בבית הספר הוא  באחריות ההורים.

 

4.     ערעור על החלטת הוועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי

אם ההורים אינם מסכימים עם החלטת הוועדה בשירות הפסיכולוגי הם רשאים לערער על ההחלטה לפסיכולוג המחוזי (ראה את הטופס בנספח ג) לא יאוחר מ-1 ביולי באותה שנה. לפנייה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. החלטת הפסיכולוג המחוזי היא סופית.

 

5.     הגורמים המאפשרים לשקול בחיוב הדלגת ילד לבית הספר

5.1     כללי

אפשר לשקול הדלגת ילד גן לכיתה א' כאשר תפקודו בכל תחומי ההתפתחות – רגשי- חברתי, קוגניטיבי, התנהגותי, מוטורי[1] ושפתי – גבוה באופן בולט מהמצופה מבני גילו. מהספרות המקצועית מסתמן כי להקדמת המעבר השלכות על התפתחותו הרגשית, החברתית והלימודית של הילד הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. יש לציין כי הדלגת ילד גן לכיתה א' אינה בהכרח המענה ההולם, גם כאשר תפקודו הקוגניטיבי של הילד גבוה מהמצופה לגילו. יש להתייחס במשנה זהירות במקרים שבהם נמצא פער בין תפקודו הגבוה של הילד במישור הקוגניטיבי לעומת תפקודו בהתאם לנורמה המצופה בשאר תחומי ההתפתחות.  

5.2     היבטים הבאים לידי ביטוי בתפקוד במסגרת הגן  

א.      ילד שתפקודו הכללי בגן גבוה באופן משמעותי בכל התחומים, שמגלה סקרנות ועניין בסביבה ובלמידה ואשר האתגרים שסביבת הגן מזמנת לו אינם מספקים 

ב.      ילד שתפקודו בגן הילדים מתאים יותר לזה של הילדים הבוגרים העומדים לעלות לכיתה א'

ג.       ילד שכישורי התקשורת והחִברות שלו תקינים והוא נוטה להעדיף את חברת הילדים הבוגרים

ד.      ילד המגלה עצמאות בתפקודו והסתגלותו לשינויים טובה

ה.      ילד המסוגל לווסת דחפים ורגשות בהתאם לנסיבות, המקבל סמכות והמתמודד באופן יעיל אל מול תסכול

ו.       ילד בעל יכולת להתמיד במשימות המוטלות עליו לאורך זמן ולסיימן.

5.3     היבטים נוספים שחשוב שיבואו לידי ביטוי בהערכה הפסיכולוגית

א.      ילד שבאופן עקבי השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות בזמן או אף מוקדם מהצפוי

ב.      ילד שעל פי ההערכה הפסיכולוגית מתפקד באופן משמעותי גבוה מהממוצע המצופה מבני גילו בכל התחומים הנבדקים ונראה כי הוא מוכן ללמידה ולמעבר לכיתה א'

ג.       ילד שאינו חשוף ללחץ משפחתי להישגיות מעבר ליכולתו.

 

6.     נספחים

         נספח א: שאלון גננת

         נספח ב: טופס בקשת הורים

         נספח ג: טופס בקשת ערר על המלצת השירות הפסיכולוגי-החינוכי.[1]     למעט ילדים הסובלים מנכות  פיזית.

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1(א), כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020