education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.3 הסעות

3.3-6  הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

מבוא 

תמצית

סעיף זה מפרט את הנהלים המעודכנים להשתתפות המשרד במימון הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים. תוקף ההוראות בחוזר זה החל בתחילת שנת הלימודים התשע"ד. בכל מקרה שהן סותרות הוראות או הנחיות שניתנו בעבר, הן הקובעות. סעיף זה מחליף את סעיף 3.3-5 בחוזר הוראות הקבע סז/8(ג).

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2013.

התחולה: כל מערכת החינוך הרגיל הרשמי ומערכת החינוך המיוחד הרשמי והמוכר שאינו רשמי.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.3-5 בחוזר הוראות הקבע סז/8(ג), "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" – מבוטל.

 חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 3.3-1 בחוזר הוראות הקבע נט/4(א), "אי קיום לימודים בשעת אפס כדי למנוע הסעות כפולות " – בתוקף

-   סעיף 1.2-19 בחוזר הוראות הקבע נט/8(א), "שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד" – בתוקף

-   סעיף קטן 9 בסעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "הארכת שנת הלימודים – תכנית ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח" – בתוקף

-   סעיף 5.3-66 בחוזר הוראות הקבע עג/2(א), "הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.         שם היחידה: אגף א' – הסעות והצטיידות

ב.         בעל התפקיד:  מנהל האגף

ג.         מספר הטלפון:  02-5603359

ד.         כתובת הדוא"ל:  dudule@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.    רקע

2.    הסעות תלמידים

3.    הסעות מורים

4.    נספחים

נספח א:  טופס החלטת ועדת השמה ממוחשב

נספח ב:  נוהל ההשתתפות של משרד החינוך בהעסקת מלווים בהסעות במסגרת "חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות"

נספח ג:  הנחיות ביטחון ובטיחות – הוראות האגף הבכיר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום

נספח ד:  טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים.

 

1.     רקע

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך זה. הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום, תוך הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על שילוב חברתי – אינטגרציה.

מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום מהיבטים פדגוגיים וכלכליים. המערכת מאפשרת השגת אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה באמצעות הקמת חטיבות ביניים שהתלמידים מגיעים אליהן בדרך כלל מאזורים שונים. מערכת ההיסעים גם נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.

 

2.     הסעות תלמידים

2.1     כללי - קנה מידה לזכאות

ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. למען הסר ספק, המשרד אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים מהפנימייה לבית ובחזרה.

כמו כן, ההסעות מתבצעות בהתאם לשעת פתיחת הלימודים הרשמית שהיא 8 בבוקר, אלא אם ועדת ההסעות המרכזית אישרה שעת פתיחת לימודים אחרת, ובתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך.

להלן מפורטים הנהלים וקני המידה המזכים השתתפות בהסעה.

2.2     סוג היישוב/המוסד

הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק. כמו כן, ההסעות מאושרות רק למוסדות חינוך בעלי רישיון בתוקף מטעם משרד החינוך.

 

2.3     אוכלוסיות התלמידים הזכאים להשתתפות המשרד בהסעה

א.    תלמידים בגיל חובה בחינוך הרגיל

1)    בית המשפט העליון קבע (בערעור עע"ם 1761/12) כי "הזכות לחינוך חינם אינה כוללת את הזכות למימון הסעה לבית הספר". עם זאת, המשרד משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד, מכיתה א' עד כיתה י' ועד בכלל.

2)    למרות הרחבת חוק חינוך חובה לגילאי 4-3 אין השתתפות במימון הסעות לילדים אלה עקב בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם. כמו כן, למרות הרחבת חוק חינוך חובה עד כיתה י"ב אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי כיתות י"א-י"ב בתוך יישוב המגורים.

3)    במקרה של צורך בהסעת תלמידים מרשות מקומית אחת לרשות מקומית אחרת, הנובע מהיעדר בית ספר מתאים ברשות שבה התלמידים מתגוררים, לא תהיה גבייה מן ההורים בעבור ההסעה. זאת גם אם מדובר בשני יישובים שונים השייכים מוניציפלית לאותה רשות מקומית. במקרה כזה, וכאשר הרשות מבקשת את השתתפות המשרד, תתחלק עלות ההסעה בין הרשות המקומית ובין משרד החינוך בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקובלים.

 ב.    תלמידי כיתות י"א-י"ב בחינוך הרגיל

1)    במועצות אזוריות לא תיערך כל הפרדה בין התלמידים על פי הגילים, וכל התלמידים המוסעים, בכל רמות הכיתה, זכאים להסעה.

2)    ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי כלשהו תאושרנה הסעות  ליישוב הקרוב ביותר גם לתלמידי כיתות י"א-י"ב. ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף תאושרנה הסעות לכיתות "אתגר" (בעבר "הכוון") בלבד  ביישוב הקרוב ביותר. למען הסר ספק, אין השתתפות במימון הסעות  לתלמידי י"א-י"ב בכיתות "אתגר" בתוך היישוב.

הערה: ההסעות למוסדות החינוך המפורטים לעיל ב-1 וב-2 תטופלנה ותאושרנה על-ידי אגף א' – הסעות והצטיידות בתנאי שהתלמידים לומדים במוסדות חינוך על-יסודיים בפיקוח האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך.

 ג.    תלמידי החינוך המיוחד 

1)    המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד גילאי 21-3 לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים, על פי החלטת ועדת השמה/ערר וועדת שיבוץ ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.

המשרד אינו משתתף בהוצאות ההסעה של תלמידים נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב. כמו-כן, המשרד אינו משתתף בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם. זאת למעט מועדוניות של משרד הרווחה לתלמידי החינוך המיוחד הסובלים מפיגור שכלי, בינוני או קשה. במקרים אלה קיים הסדר בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה, ולפיו המשרד משתתף בעלויות הסעת התלמידים כאשר הן מאורגנות ומבוצעות על-ידי הרשות המקומית.

2)    הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה. לצורך קביעת זכאות תלמיד חינוך מיוחד להסעה ו/או לליווי תשתמש הרשות בטופס ועדת השמה ממוחשב מתוך מערכת ועדות ההשמה האינטרנטית. החל משנת הלימודים התשע"ד לא מתקבלים טופסי ועדת השמה שאינם ממוחשבים.

3)    הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב.

4)    תלמידי החינוך המיוחד, הסובלים מהלקויות הקשות המפורטות להלן, זכאים להסעה גם ללא ועדת השמה. זאת על פי התקנות שהתווספו לסעיף 7 בחוק החינוך המיוחד, המקנות להורים את הזכות לרשום את ילדם בעל הצרכים המיוחדים במוסד לחינוך מיוחד גם ללא ועדת השמה, בתנאי שקיום הלקות אצל התלמיד אושר על-ידי אנשי המקצוע הרלוונטיים לכל לקות בהתאם לפירוט בתקנות החינוך המיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס"ו-2005: 

א)    כל סוגי הפיגור, למעט פיגור קל

ב)     אוטיזם / PDD

ג)     הפרעות נפשיות

ד)     שיתוק מוחין או נכות פיזית, בתנאי שמתווספת אליהם לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן

ה)    חירשות או כבדות שמיעה, בתנאי שמתווספת אליהן לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן

ו)     עיוורון או לקות ראייה, בתנאי שמתווספת אליהם לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן.

 ד.   תלמידים נכים או מוגבלים עקב תאונה או מחלה הלומדים במוסדות חינוך רשמיים

1)    תלמיד שנפגע בתאונה או הסובל ממחלה, למעט תאונת דרכים, ובידו אישור רפואי מנומק ומפורט כי אינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו, זכאי להסעה. באישור הרפואי יצוין משך הזמן שהאישור תקף לגביו.

2)    חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות, התשנ"ד-1994 מחייב את הרשות המקומית להסיע ילד נכה למוסד החינוכי שהוא לומד בו, ללא קשר לסיבת נכותו וללא קשר לשאלה אם מדובר במוסד רשמי או מוכר שאינו רשמי.

3)    במקרה של נכות עקב תאונת דרכים הרשות המקומית רשאית לתבוע את החזר הוצאות הנסיעה מחברת הביטוח של הרכב המעורב בתאונה.

4)    תלמידים נכים, הלומדים בבתי ספר רגילים, ואשר עקב נכותם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לבית הספר, זכאים להסעה ללא קשר למרחק. 

 ה.   תלמידים הלומדים בחוות חקלאיות, במרכזים ימיים, במרכזים טכנולוגיים מקצועיים (מט"ם) ובמסגרות למחוננים

1)    עבור הסעות למוסדות החינוך האלה תינתן השתתפות המשרד בתנאי ששיעורים אלה הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים המאושרת.

2)    המשרד ישתתף בעלות ההסעות של תלמידים מחוננים אם הם אובחנו כמחוננים על-ידי האגף למחוננים ומצטיינים של המשרד והם לומדים בבית הספר שנקבע על-ידי האגף. השתתפות המשרד תינתן הן בעבור תלמידים מחוננים הלומדים במסגרות למחוננים פעם בשבוע והן בעבור תלמידים מחוננים הלומדים במסגרת למחוננים במשך כל ימות השבוע.

3)    השתתפות המשרד בהסעת מחוננים תהיה בהתאם לכללי ההשתתפות המקובלים, דהיינו בהתאם לשיטת ההתחשבנות המקובלת ברשות (לפי תלמיד ו/או לפי מסלול) ובהתאם לשיעור ההשתתפות המקובל ברשות.

4)    מרחקי הנסיעה המצדיקים הסעה יהיו זהים למפורט ב-2.4-א' להלן, למעט לגבי החוות החקלאיות והמרכזים הימיים שתלמידיהם הלומדים בחווה חקלאית או במרכז ימי זכאים להסעה פעם בשבוע הלוך ושוב. נוהל האישור של משרד החינוך להסעות לחוות חקלאיות ולמרכזים ימיים יהיה במתכונת הנהוגה במערך ההסעות לבתי הספר, דהיינו האישור יינתן על ידי ועדת ההסעות המחוזית.

5)    מנהלי החוות נדרשים לתכנן מערכת שיעורים באופן ששעות הלימוד שהתלמיד יהיה זכאי להן תרוכזנה ביום אחד ברציפות. הרשות המקומית תתכנן את מערך ההסעות עם מנהל החווה, במידת האפשר, בצורה יעילה וחסכונית (הסעה מרוכזת של תלמידים מאותו יישוב או מאותו מוסד).

6)    במרכזים טכנולוגיים מקצועיים לא תהיה כל הפרדה בין התלמידים על פי הגילים, וכל התלמידים המוסעים, בכל רמות הכיתה, יהיו זכאים להסעה.

7)    כאמור, שיעור ההשתתפות של המשרד יהיה השיעור הרגיל המקובל. לא תינתן השתתפות בהסעות תלמידים לשיעורים ולחוגים מקצועיים אחרים. 

ו.     תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או בקרב משפחות אומנות/ מאמצות

1)    הפנימייה, ההוסטל וכיו"ב נחשבים מקום מגוריו של התלמיד. לפיכך חובת הסעתם של תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר, כאמור לעיל.

2)    סעיף 3(א1) לחוק הסעה בטיחותית לתלמידים ולפעוטות בעלי מוגבלות, התשנ"ד-1994 מחייב כל רשות מקומית השולחת ילד בעל מוגבלות למעון הנמצא בתחום שיפוט של רשות מקומית אחרת להשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת. לגבי תלמידי החינוך המיוחד השוהים במוסדות הנ"ל יהיה שיעור ההשתתפות של המשרד בהוצאות ההסעה 100% בעבור התלמידים שהוריהם הביולוגיים אינם מתגוררים ביישוב שהמוסד לחינוך מיוחד נמצא בו.

ז.     תלמידים הבוחרים ללמוד בבתי ספר על-אזוריים, ניסויים, ייחודיים וממ"ד תורניים

המשרד אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים הבוחרים ללמוד בבתי ספר על-אזוריים, ניסויים וייחודיים ובבתי ספר ממ"ד תורניים שמונהגת בהם הפרדה בין המינים. 

ח.    תלמידי החינוך המוכר שאינו רשמי

1)    ההסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי תטופלנה ותאושרנה על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרדנו, בהתאם להנחיות המפורסמות על-ידו, ולפיכך לא תטפלנה בהן הוועדות המחוזיות. זאת למעט הסעות של תלמידי החינוך המיוחד המופנים ללימודים במוסדות לחינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים (ראה ב-ג' לעיל), וכן למעט תלמידים נכים הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. לעניין הוראה זו "נכה" הוא מי שאושר על ידי המוסד לביטוח לאומי כי הוא נזקק להסעה בשל מגבלת ניידות.

2)    במקרים שבהם מוגשת בקשה להסעת ילדי החינוך המיוחד למוסד מוכר שאינו רשמי מחוץ ליישוב המגורים ויש פתרון לימודי קרוב תינתן השתתפות המשרד רק אם מרחק ההסעה הוא עד 35 ק"מ. 

 

2.4     המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה

 א.   המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה הוא כמפורט להלן:

-    לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): מ-2 ק"מ

-    לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ-3 ק"מ. 

למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל.

 ב.   תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי 3 ועד גיל 21, הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר למרחק:

-    משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות

-    אוטיסטים / P.D.D

-    בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש

-    תלמידים בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי

-    תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב

-    תלמידים בעלי פיגור קשה / עמוק / סיעודי

-    חירשים וכבדי שמיעה

-    עיוורים ולקויי ראייה.

תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל.

הערה: תלמיד המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל זכאי להסעה ללימודים כל זמן אשפוזו. תלמיד כזה אינו חייב בוועדת השמה, ועצם אשפוזו הפסיכיאטרי מזכה אותו בהסעה. 

ג.     מקום הלימודים על-פי שלב החינוך ומקום המגורים במסגרת החינוך הרשמי

1)    השתתפות המשרד מותנית בכך שהתלמיד לומד בבית הספר היסודי או בחטיבת הביניים על-פי אזור הרישום שלו או על-פי המיפוי הבין-יישובי.

2)    השתתפות המשרד מותנית בכך שהתלמיד לומד בחטיבה העליונה או בבית ספר ארבע-שנתי (ט'-י"ב) הקרוב ביותר למקום מגוריו והנמצא בתחום הרשות המקומית שבה הוא מתגורר או בחטיבה העליונה שהיא מסגרת המשך לחטיבת הביניים שבה למד. יודגש כי החטיבה העליונה מתחילה בכיתה י' לתלמידים שסיימו חטיבת ביניים (ז'-ט') ובכיתה ט' לתלמידים שסיימו בית ספר יסודי (א'-ח'). בהתאם לכללים אלה תלמיד יכול להעדיף מסגרת חינוכית רצויה לו, קרי מסגרת חינוכית הנמצאת בפיקוח ממלכתי או ממלכתי-דתי בלבד. כל מסגרת אחרת אינה מזכה בהשתתפות המשרד בהוצאות ההסעה, ואם ההורים מעוניינים במסגרת אחרת מסיבה כלשהי עליהם לשאת בהוצאות ההסעה. 

3)    הסעת תלמיד בחינוך המיוחד לגן-ילדים הנמצא במרחק העולה על 25 ק"מ או לבית הספר הנמצא במרחק העולה על 35 ק"מ טעונה אישור בכתב של צוות שיבוץ בהתאם לסעיף 1.2-19 בחוזר הוראות הקבע נט/8(א), "שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד", ס"ק 2.5.

4)    במקרים שבהם החליט הצוות להפנות תלמיד למסגרת של חינוך מיוחד ברשות מקומית אחרת עליו לרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה, ובכלל זה הנימוקים להפניית התלמיד לרשות המקומית המסוימת.

5)    במקרים שבהם הרשות המקומית שהתלמיד מופנה אליה אינה סמוכה לאזור המגורים של התלמיד יש לצרף העתק של הפרוטוקול לבקשה לאישור הסעה מיוחדת של התלמיד המופנית לממונה על ההסעות במחוז.

 

2.5     הסעות תלמידים להורים  פרודים או גרושים

1)    משרד החינוך ישתתף, בהתאם לכללי הזכאות המפורטים בחוזר זה, בהסעתם של תלמידים להורים פרודים או גרושים בהתקיים תנאים האלה:

א)    ההורים הפרודים או הגרושים מתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.

ב)    בעניינם של ההורים ניתן פסק דין של ערכאה משפטית מוסמכת שלפיו להורים תהיה משמורת משותפת (אחריות הורית משותפת) והתלמיד יתגורר אצל כל אחד מההורים החיים בנפרד.

ג)    ימי השהות של התלמיד אצל כל אחד מההורים קבועים למשך כל שנת הלימודים.

2)    למען הסר ספק, הזכאות להשתתפות משרד החינוך בהסעות לשתי כתובות כאמור לעיל תחול רק לגבי המקרה שבו הייתה נוצרת כאות להשתתפות המשרד אילו היה זה מקום מגוריו היחיד של התלמיד.

 

2.6     סוג הדרך

ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים המאפשרות מעבר בתנאי דרך סבירים. 

 

2.7     איסוף והסעה לבית הספר ופיזור בסיום הלימודים

א.    על מנהלי בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור אחד או בשני פיזורים לכל היותר. 

ב.    בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד. אם מספר התלמידים מחייב שימוש ביותר מכלי רכב אחד, אפשר לפצל את האיסופים.

ג.    לא יאושרו יותר משני פיזורים מבית ספר אחד. ועדת ההסעות המחוזית תקפיד שלא לאשר פיזורים נוספים.

ד.    כמו-כן לא יקוימו שיעורים במקצועות חובה בשעת אפס המחייבים קווי הסעות נוספים או מיוחדים.

 

2.8     ארגון ההסעות וביצוען

 א.    1)   חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה. בכל מקרה, משרד החינוך אינו נוטל חלק בארגון ההסעות, אלא משתתף במימונן בלבד.

2)    לא תתבצענה הסעות באורח ישיר על ידי מוסדות חינוך, אלא רק על ידי הרשויות (מקומיות או אזוריות). לפיכך גם לא תועבר שום השתתפות ישירות למוסדות החינוך, אלא רק לרשויות.

3)    למען הסר ספק, המשרד לא ישתתף במימון הסעות המבוצעות באורח ישיר על-ידי הורים ו/או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על פי תקנות התעבורה.

 ב.   1)   השתתפות המשרד תינתן רק בעבור מסלולי נסיעה העומדים בקני המידה לזכאות המפורטים בחוזר זה. אישורים אלו ניתנים על ידי ועדת ההסעות המחוזית. אין בביצוע הסעה כלשהי על ידי הרשות המקומית כדי לחייב את משרד החינוך להכיר בה או להשתתף במימונה. רשות מקומית המבצעת הסעות שלא אושרו על ידי ועדת הסעות מחוזית או מרכזית עושה זאת על חשבונה, ואינה זכאית לכל השתתפות של משרד החינוך. 

2)    ברשויות מקומיות המתוקצבות על ידי המשרד על בסיס של עלות נסיעה לתלמיד ליום תאושר השתתפות המשרד על פי מספר התלמידים הזכאים, בהתאם לכללי הזכאות המפורטים לעיל.

 ג.   1)    מוסדות חינוך שייערכו לפתיחת הלימודים בשעה 8.30 יוכלו ליהנות מהסדר של קווי תחבורה ציבורית מיוחדים. זאת על פי הסדר שהושג בין הקואופרטיבים לתחבורה ובין משרדי החינוך, התחבורה והאוצר. הרשות המקומית תצרף לבקשה את תחשיב הוצאות הנסיעה שיתבסס על המחיר המוזל של כרטיס תלמיד הלוך ושוב או של כרטיס "חופשי חודשי", אם תעריף זה זול יותר.

2)    רק במקרים שאין בהם מענה להסעה בקווי תחבורה ציבורית יהיה אפשר לבצע את ההסעות בתחבורה מאורגנת (ברכב שכור של חברות/משרדי הסעה). במקרים אלו על הרשות לפעול על פי ההוראות וההנחיות של משרדנו לפרסום מכרזים ולחתימת הסכמים. 

 

2.9     שיעורי ההשתתפות של משרד החינוך

להלן שיעורי ההשתתפות של משרד החינוך בהוצאות של הרשויות המקומיות: 

א.    מועצות אזוריות: 85% של העלות המאושרת על ידי המשרד עבור תלמידים עד כיתה י' ועד בכלל ו-50% של העלות המאושרת על ידי המשרד עבור תלמידי כיתות י"א-י"ב.

 ב.   רשויות או יישובים שחלה בהם חובת הסעת תלמידים ברכב ממוגן נגד ירי: 90% של העלות המאושרת על ידי המשרד.

ג.    רשויות מקומיות ורח"מים (רשויות חינוך מקומיות): 50% של העלות המאושרת על ידי המשרד.

ד.     רשויות מקומיות שמתקיימים בהן 3 תנאים מצטברים -

-    מספר תושבים עד 75,000

-    אשכול סוציו-אקונומי 5-1

-    מענק איזון של משרד הפנים מ-300 ש"ח לתושב לשנה - 80% של העלות המאושרת על-ידי המשרד.

ה.    רשויות מקומיות נטולות מענק: 40% של העלות המאושרת על ידי המשרד.

שיעורי השתתפות אלה כפופים לחוק התקציב.

 

2.10   נוהל הדיווח על הסעות באמצעות מערכת הסעות אינטרנטית

 א.   החל מתחילת שנת הלימודים התשס"ז הופעלה מערכת ממוחשבת שמטרתה להקל על הרשויות המקומיות בדיווח על ההסעות של החינוך הרגיל בשיטת התחשבנות פר-נסיעה לתלמיד. בשלבים הבאים יתאפשר במערכת הממוחשבת דיווח גם על הסעות תלמידי החינוך המיוחד ועל הסעות תלמידי החינוך הרגיל המתוקצבות בשיטת מסלול. המערכת מאפשרת לכל רשות לצפות באופן מאובטח ברשימת התלמידים שבאחריותה ולדווח על הסעתם. השתתפות המשרד תינתן לרשויות המקומיות בהסתמך על רשימת התלמידים הזכאים להסעה, לאחר בדיקה ואישור של ועדת ההסעות המחוזית.

 ב.   רשות מקומית המקבלת אישור להשתתפות המשרד בהוצאות ההסעה חייבת להשתתף בעלות ההסעה.

ג.    הרשות המקומית תקפיד לדווח למשרד על ביצוע בפועל של ההסעות ועל כל שינוי שחל בסדרי ההסעה, במספר התלמידים המוסעים וכד'.

 

2.11   הנוהל לפרסום מכרז ולחתימת הסכם עם חברות הסעה

המכרזים לביצוע הסעות והחוזים עם המסיעים המבצעים את ההסעות יהיו אך ורק על פי נוסח שהוסכם בין משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המועצות האזוריות ומופץ בין כל הרשויות המקומיות בארץ. 

 

2.12   ועדת הסעות מחוזית

א.    בכל מחוז תפעל ועדת הסעות בהרכב מנהל גף ההסעות וההקצאות וגזבר המחוז. במידת הצורך, על פי החלטת מנהל המחוז, ישתתף בדיונים גם הוא עצמו או סגנו. מינוי אחר יקבל את אישורו של מנהל אגף ההסעות וההצטיידות.

ב.    הוועדה תדון בבקשות הרשויות מדי שנה, לקראת תחילת שנת הלימודים. אישור של זכאות תלמיד להסעה ו/או אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד, או לפרק זמן קצוב אחר, קצר יותר.

ג.     לתלמידי החינוך המיוחד תאושרנה הסעות גם בימי חופשות החגים והקיץ, על פי המפורט בחוזר מנכ"ל מיוחד בנושא זה המתפרסם מעת לעת.

ד.     ועדת ההסעות תפעל כוועדת הקצבות לכל דבר ועניין. 

ה.    הוועדה המחוזית תדריך את הרשות המקומית בכל הבעיות הקשורות בהסעה. הוועדה תקפיד על הגשת החומר על ידי הרשות בהתאם להנחיות.

 

2.13   ועדת הסעות מרכזית

א.    רשות מקומית המעוניינת לקבל את השתתפות המשרד בהסעות שאינן עונות על קני המידה שפורטו לעיל רשאית לפנות אל ועדת ההסעות המרכזית. הפנייה תיעשה באמצעות הוועדה המחוזית ועל גבי טופסי בקשה שאפשר להשיג בלשכה המחוזית של משרדנו.

ב.    חריגות מקני המידה לזכאות או משיעורי ההשתתפות, * לדוגמא - הסעות של תלמידים בני לאום ארמי, הסעות למוסדות חינוך ממלכתיים חרדיים, תובאנה לפני מנהל האגף להסעות ולהצטיידות, והוא יטפל בהן במסגרת ועדת הסעות מרכזית, בהרכב זה: מנהל מינהל הפיתוח, מנהל האגף להסעות ולהצטיידות ו/או סגנו, נציג חשב המשרד, נציג המינהל לכלכלה ולתקציבים במשרד ונציג משרד האוצר. מנהל מחלקת ההסעות ירכז את עבודת הוועדה. במידת הצורך יוזמן לדיון גם נציג הרשות המקומית ו/או נציג הוועדה המחוזית.

ג.     במקרים מיוחדים יוזמן לדיון גם נציג מרכז השלטון המקומי ו/או נציג ארגון המועצות האזוריות. נציגים אלה יוזמנו לדיון גם על פי בקשתם או על פי בקשת הרשות המקומית. 

ד.     למען הסר ספק יודגש כי הגוף המאשר הסעות הוא ועדת הסעות מחוזית ו/או ועדת הסעות מרכזית. שום גורם אחר, כולל מפקח כזה או אחר, אינו מוסמך לאשר הסעות.

 

3.     הסעות מורים

3.1     כללי

הנחיות אלו חלות על עובדי הוראה שהם עובדי משרד החינוך המשובצים במוסדות חינוך רשמיים בלבד – גני ילדים מעורבים (גילאי 4-3 וחובה), גני ילדים חובה, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. 

 

3.2     קצובת נסיעה

עובדי הוראה כאלה, הנזקקים להסעה בתחבורה ציבורית ממקום מגוריהם למוסד ובחזרה, יהיו זכאים לקצובת נסיעה או להחזר הוצאות נסיעה. בקשות לקבל קצובת נסיעה תוגשנה לגזברויות בלשכות המחוזיות של המשרד.

3.3     הסעה מאורגנת

א.    כעיקרון לא חלה על משרד החינוך חובה על פי חוק, ואף לא על פי הסכמים פרופסיונליים, לארגן ולממן הסעות של עובדי הוראה בתחבורה מאורגנת מיוחדת. במקרים שבהם עובדי הוראה נזקקים להסעה מאורגנת (כאמור ב-3.4 ד' להלן), ובהעדר אפשרויות להשתמש בקווי תחבורה ציבורית, המשרד רשאי להחליט על הסעה מאורגנת.

ב.    מנהלי המחוזות יביאו בחשבון את מרכיב ההסעה כמרכיב בעדיפות גבוהה בשיבוץ עובדי הוראה. שיבוץ זה ייעשה על פי המלצת מנהל מחוז, או מי שהוסמך על ידו, ובאישור אגף כוח אדם בהוראה. 

 

3.4     כללים לארגון הסעה

א.    ההחלטה על "הסעה מאורגנת" מחייבת אישור מוקדם של ועדת ההסעות המחוזית.

ב.    הרשות המקומית שעובדי ההוראה מוסעים אליה תהיה אחראית לארגון ההסעות, ותקבע, במידת הצורך, מקום איסוף מרכזי לעובדי ההוראה המוסעים. על הרשות המקומית מוטלת החובה לבצע את ההסעות המאורגנות תוך חיסכון מרבי, גם אם הדבר מחייב שילוב הסעות מורים מרשויות שונות בהסעה אחת. 

ג.     אין לארגן הסעת מורים מיוחדת או לשלם קצובת נסיעה למורים במקרים שבהם אפשר לשלב הסעת מורים עם הסעות תלמידים הקיימות באזור, ובמידת האפשר יש לבצע הסעות ברכב הרשות המקומית כשעלות ההסעה הזו זולה יותר. מנהלי בתי הספר מתבקשים לגלות עירנות ולא לאשר בקשה לקצובת נסיעה למורים המצטרפים להסעות תלמידים. 

ד.    אין לארגן הסעת מורים מיוחדת במקרים שבהם אפשר להשתמש בתחבורה ציבורית רגילה.

ה.    אם אפשר, יש להסיע עובדי הוראה למקום עבודתם מן הכביש הראשי. במקרה זה תכוסינה במלואן הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית עד לכביש הראשי, וכן ממנו, בסוף יום העבודה.

ו.     הסעה מאורגנת לשני הכיוונים תאורגן פעם ביום, לפי לוח זמנים המתואם עם מנהלי בתי הספר. מנהלי בתי הספר חייבים לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שאפשר יהיה להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור אחד בלבד.

ז.     לא תאורגן הסעה מיוחדת למורים במקום שבו התלמידים עושים את הדרך ברגל.

ח.    ועדת ההסעות המחוזית תאשר הסעות מאורגנות אך ורק בכפיפות למסגרת תקציבית שנתית שתאושר.

ט.    מנהלי המחוזות, יחד עם ועדת ההסעות המחוזית, ישקלו, בין היתר, בעת ההחלטה על שיבוץ עובדי הוראה גם את עניין הגעתו של עובד ההוראה לבית הספר ואת עלותה.

י.     עובד הוראה המקבל שיבוץ יהיה חייב לבדוק בעת השיבוץ את אפשרות הגעתו לבית הספר, ולא יוכל לבוא בטענות לאחר השיבוץ על חוסר אפשרות להגיע.

יא.   אין לאשר החזר הוצאות או הסעה מאורגנת לעובדי הוראה לאספות הורים או מורים, לביקורי בית וכיו"ב, אם הם מקבלים קצובת נסיעה. פיצוי על כך משולם לעובדי הוראה אלה במסגרת הסכמי השכר (סעיף 17 להסכם השכר לשנים 80-1978).

יב.   עובדי הוראה המשתמשים ברכבם הפרטי לצורך הגעתם לבית הספר יוכלו לקבל החזר הוצאות נסיעה על פי תעריפי התחבורה הציבורית הנהוגים באזור, או, לחלופין, המשרד ישקול החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי לפי תעריפי החשב הכללי (החזר הוצאות "משתנות" בלבד). הוצאות אלו תדווחנה במסגרת "קצובת נסיעה".

יג.    מורים עובדי משרד החינוך שאינם מקבלים קצובת נסיעה עקב העובדה שהם נהנים מהסעה מאורגנת יכולים להגיש על גבי טופס אש"ל את חשבון נסיעותיהם בתפקיד (לדוגמה: לאספות הורים או מורים, לביקורי בית וכיו"ב). מורים אלה יגישו את הדיווח לפי תעריפי התחבורה הציבורית (אך אין הם חייבים לנסוע דווקא בתחבורה ציבורית), ויקבלו את ההחזר עד לתקרה שנקבעה. התקרה תעודכן מעת לעת על ידי חשב המשרד. 

יד.   לעובד הוראה המאחר להסעה המאורגנת לא תוחזרנה הוצאות הנסיעה בתחבורה אחרת.

טו.   בקשות של עובדי הוראה לארגון הסעה תוגשנה על ידי העובד על-גבי טופס "בקשה להסעה מאורגנת" אל מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית לא יאוחר מיום 15 ביוני בכל שנה. מנהל המחלקה לחינוך יגיש את הבקשה לאישור הוועדה המחוזית כמקובל לגבי הסעת תלמידים. אפשר להשיג טופסי "בקשה להסעה מיוחדת" בלשכות המחוזיות של משרדנו. 

טז.   במקרים של הסעות מאורגנות המבוצעות ברכב של רשויות מקומיות או אזוריות (צהוב) תחושב העלות בהתאם לנהלים שנקבעו בהסעות תלמידים באותה עת.


 

* בסעיף 2.13 ב' חל תיקון ב- 19/7/18. נוסף המשפט: "לדוגמא - הסעות של תלמידים בני לאום ארמי, הסעות למוסדות חינוך ממלכתיים חרדיים"


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1(ב), כ"א אלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020