education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6-11  שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות בריאותיות ובטיחותיות

 

מבוא

תמצית

חיי כולנו מוקפים בהתקני קצה ובציוד תקשורת המשפרים את חיינו ומאפשרים לנו ליהנות ממנעמי הטכנולוגיה מחד גיסא, ומאידך גיסא הם מקור לקרינה שעלולות להיות לה השלכות על בריאות האדם, בייחוד בגיל הצעיר.

במסגרת חוזר זה יפורטו הנחיות יישומיות שהן תולדה של עבודה רבת היקף של הוועדה הבין-משרדית, ומטרתן למזער ולהפחית ככל האפשר את חשיפת התלמידים וסגלי ההוראה לקרינה בלתי-מייננת הנובעת משימוש בציוד תקשורת, בהתקני קצה או בציוד אחר. שמירה על הנהלים והנחלתם לבאי בית הספר כולם תסייע לאיזון בין צורכי הטכנולוגיה המתפתחת לבין שמירה על בריאות התלמידים וצוות בית הספר.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לחשוף את החוזר למורים ולתלמידים ולהגדיר יחדיו נוהלי התנהגות מתאימים.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2013.      

               התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא     

-     סעיף 3.6-10 בחוזר הוראות הקבע עג/9(א), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות" – מבוטל

-     סעיף 3.6-9 בחוזר הוראות הקבע עג/2(ב), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים*

-     סעיף 2.2-73 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "שימוש מושכל בטלפונים
סלולריים" – בתוקף

-     סעיף 3.6-13 בחוזר הודעות ומידע עב/7, "הנחיות להתאמה בין אמצעי קצה לתלמידים לבין התשתיות הפיזיות והפדגוגיות בבתי הספר" – בתוקף

-     סעיף 2.2-58 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הימנעות מחשיפה לקרינה מרשת חשמל" – בתוקף

-    חוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "אבטחת הבטיחות במוסדות החינוך" – בתוקף.

התפוצה: המורים, המנהלים, רכזי התקשוב בבתי הספר ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

יישום ומעקב*

  1. האחריות על היישום, על המעקב ועל הבקרה של בדיקות הקרינה היא של הרשות המקומית/בעלות, בתיאום עם היחידה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה.*
  2. בכל שנה יבצע משרד החינוך בקרות מדגמיות בבתי הספר לבחון את אופן היישום של החוזר.
  3. הוועדה תתכנס פעמיים בשנה לעדכון על אופן אכיפת החוזר.
  4. פעם בשנתיים (או קודם לכך, בהתאם לתגליות המדעיות בתחום זה) תתכנס הוועדה לבחינת ממצאי מחקר חדשים בתחום והצורך בעדכון החוזר.
  5. פעם בארבע שנים (או  קודם לכך, בהתאם לתגליות מדעיות בתחום) יעודכן חוזר המנכ"ל.

הגורם האחראי

א.   שם היחידה: המינהל למדע ולטכנולוגיה

ב.   בעל התפקיד: מנהל תחום ארגון, פיתוח וניהול ידע

ג.   מספר הטלפון: 02-5603913/133

ד.   כתובת הדוא"ל: noamko@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1. רקע

2. הנחיות כלליות

3. הנחיות בנושא קרינה מטלפונים ניידים

4. הנחיות בנושא קרינה ממערכות WLAN ,Wi-Fi  והתקני קצה בשימוש המורים והתלמידים

5. הנחיות בנושא קרינה בתדר רשת החשמל (ELF)

6. נספח: התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן.

 

1.     רקע

החל משנת התשע"א מופעלת בבתי הספר באופן הדרגתי התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. התכנית פורסת בבתי הספר את התשתית הבסיסית המאפשרת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראה, בלמידה ובהערכה.

תשתית זאת כוללת –

-    אינטרנט (מרשתת) בפס רחב;

-    מקרן בכל כיתה;

-    התקני קצה למורים;

-    מערכת קול בכיתה;

-    אמצעי החשכה.

במסגרת התכנית מופעל גם מחקר מבוקר שמטרתו לבחון את המידה שבה השילוב של תקשוב מתקדם תורם לבתי הספר במישורים של שימוש בתקשוב ובאוריינות מידע, את המוטיבציה הלימודית של התלמידים, את איכות הפדגוגיה בכיתות, את האקלים הבית-ספרי, את הישגי התלמידים ועוד. הערכת המחקר מבוצעת על ידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה). בנוסף מופעל במסגרת התכנית מסלול לבתי ספר מתקדמים ("מדגימים"), וכן מופעלת תכנית פיילוט לפדגוגיה חדשנית בשילוב ספרי לימוד דיגיטליים. במסלולים אלה ניתנות חלק מהתוספות הבאות או כולן, בנוסף לתשתית הבסיסית:

-    לוחות "חכמים"

-    התקני קצה לשימוש התלמידים.

מעבר לכל אלה, בבתי ספר רבים מותקן ציוד תקשורת ומופעלים התקני קצה באמצעות יזמה של רשויות מקומיות, בעלויות וגורמים נוספים.

חוזר זה מבוסס על המלצות שגובשו במסמך על ידי צוות בין-משרדי שהוקם בשיתוף משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. לאחרונה הורחב הצוות הבין-משרדי, והצטרפו אליו נציגים ממשרדי המדע והטכנולוגיה, התקשורת והמנמ"ר הממשלתי (מנהל מידע ראשי ממשלתי).

כל ההוראות בחוזר זה הן על פי הנחיית הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה והגורמים המוסמכים במשרד הבריאות.

 

2.     הנחיות כלליות

2.1    בכל בית ספר שהותקנו בו ציוד תקשורת והתקני קצה יש לבצע בדיקת קרינה [1] RF ו-[2] ELF על ידי גורם מוסמך לפני התקנת הציוד ואחריה ולוודא שרמות הקרינה עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה. יש לבצע את הבדיקות כאשר הציוד מופעל בכל בית הספר.

2.2    בית הספר יישם תכנית מותאמת-גיל בכפוף לתכנית שהמשרד יפתח, "תכנית להקניית ידע לבתי הספר – שימוש מושכל ברשתות אלחוטיות, סלולריות ומכשירי חשמל", להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו (רשתות אלחוטיות, טלפון אלחוטי, טלפון סלולרי וכו') כדי להגביר את רמת הידע בנושא. תוכני התכנית יתואמו עם נציגי משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התקשורת ומשרד המדע והטכנולוגיה.

2.3    באחריות מנהלי בתי הספר ורכזי התקשוב להעביר את המידע ואת הידע הנדרשים לצוות ההוראה בבית הספר ליישום חוזר זה.

 

3.     הנחיות בנושא קרינה מטלפונים ניידים בתקשורת סלולרית

הנחיות בנושא קרינה מטלפונים ניידים מפורסמות ומעודכנות מזמן לזמן. ההנחיות המעודכנות מובאות בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), סעיף 2.2-73, "שימוש מושכל בטלפונים סלולריים".

 

4.     הנחיות בנושא קרינה ממערכות Wi-Fi ,WLAN והתקני קצה בשימוש המורים והתלמידים

4.1    במוסדות החינוך יש להעדיף התקנה של רשת חוטית בצורה שלא תיצור מפגע בטיחותי הנובע מהתקנתה ומהשימוש בה, כמפורט בסעיף 1 של הנספח "התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן".

4.2    במקרים שקיימת בעיה להתקין רשת חוטית בלבד, אפשר להתקין רשת אלחוטית בכפוף למגבלות האלה:

א.      שכבת הגיל שתותקן בה הרשת היא מכיתה א' ומעלה. למען הסר ספק אין להתקין רשת אלחוטית בחטיבה צעירה.

ב.      ההתקנה וההפעלה הטכנית של הרשת האלחוטית תהיה בכפוף לסעיף 2 של הנספח הנ"ל.

ג.      ההפעלה הפדגוגית של הרשת האלחוטית תהיה בכפיפות לסעיף 3 של הנספח הנ"ל.

ד.      בכל כיתה תותקן גם נקודה לגישה חוטית בעמדת המורה, והמורה יעשה שימוש ברשת החוטית בלבד בכל עת שאין צורך בהפעלת הרשת האלחוטית. דוגמאות לשימושים שאינם מצריכים שימוש ברשת אלחוטית אפשר למצוא בסעיף 4 של הנספח הנ"ל.

 

5.     הנחיות בנושא קרינה בתדר רשת החשמל (ELF)

5.1    בהתקנת מערכת חדשה ו/או בתחזוקת מערכת קיימת במוסד חינוכי או בסביבתו ידאג הגוף האחראי על המערכת (כגון הרשות המקומית) שהמערכת תותקן ותתוחזק באופן שהקרינה בסביבתה תהיה מזערית, על פי הטכנולוגיה העדכנית הזמינה ביותר. פעילות הגוף תקיף התקנת מערכות חדשות, ניטור ותחזוקה של מערכות קיימות, וכן טיפול במפגעים שיימצאו.

5.2    אין לאפשר טעינת התקני קצה מכל סוג בכיתה, ובכלל זה טלפונים ניידים. יש להגדיר אזורים מיוחדים לטעינת מכשירים מחוץ לכיתה ולוודא שהמרחק בין עמדת הטעינה לעוברים ולשבים יהיה 3 מטרים לפחות. אזורים אלה יסומנו בשילוט ברור עם הכיתוב הזה: "אזור לטעינת מכשירים חשמליים. שים לב: ייתכן כי באזור זה קיימת קרינה בלתי מייננת ברמה גבוהה העלולה להזיק לבריאות. שהייה ארוכה אינה מומלצת." באזורים אלה תותר טעינה להתקני קצה אשר נעשה בהם שימוש במסגרת הלמידה בבית הספר בלבד.

5.3    יש להימנע מטעינת התקן הקצה בעמדת המורה ככל האפשר. אם עולה הצורך לחבר את התקן הקצה של המורה לטעינה, הדבר ייעשה בתנאי שהמרחק מהמטען לכל אדם לא יפחת מ-20 ס"מ.

5.4    בית הספר יקפיד כי מחשבים נייחים וספקי כוח של מסכים שטוחים המותקנים בשטחו יוצבו באופן שספק הכוח יהיה מרוחק לפחות 20 ס"מ מהתלמידים ומהמורה.

5.5    בית הספר יקפיד כי מסכים מסוג CRT[3] המותקנים בשטחו יוצבו באופן שהחלק האחורי שלהם יימצא במרחק 20 ס"מ.
 

6.     נספח: התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן.


[1]    Radio Frequency.

[2]    Extremely Low Frequency.

[3]    Cathode Ray Tube – שפופרת קרן קתודית.

 

 

*בוצע שינוי ב 28.8.2014 (שונה הצירוף "הרשות המקומית ו/או הבעלות" ל"הרשות המקומית/בעלות")


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/10(ג), א' באב התשע"ג, 08 ביולי 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  23/01/2016