education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-72  שעות הפעילות בגני הילדים ושחרור ילדים לפני סיום יום הלימודים

 

חוזר זה מבוטל

 

מבוא

תמצית

חוזר זה מפרט את שעות הפעילות של הגן בגנים רגילים ובגני יוח"א, ובכלל זה בחגים, בימי זיכרון ובימי צום. החוזר מפרט מקרים שאפשר לאשר בהם שחרור מוקדם של ילדים ואת הנהלים למתן אישור, וכולל גם הנחיות להבאת הילדים לגן ולהחזרתם.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: גני הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בחינוך היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.7-67 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "שעות הפעילות של גני הילדים" –  מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

סעיף 3.1-43 בחוזר הוראות הקבע עב/9(א), "נוהלי הפעלת רפורמת 'אופק חדש' בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים" – בתוקף

סעיף 3.7-73 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "שעות הפעילות וגמול הניהול לגננות בגני הילדים בעידן 'אופק חדש' במגזר הלא יהודי" – בתוקף.

התפוצה: הגננות, המדריכות והמפקחות של גני הילדים  ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: האגף לחינוך קדם-יסודי במינהל הפדגוגי

ב.    בעל התפקיד: מנהל האגף לחינוך קדם-יסודי

ג.     מספר הטלפון: 03-6896009/10

ד.    כתובת הדוא"ל: .preschool@education.gov.il

 

נספחים

נספח א: טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך השהות בצהרון

נספח ב: טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

נספח ג: טופס בקשה לשחרור ילד צעיר מגן טרום חובה לפני סיום הלימודים

נספח ד: המלצות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" בנושא של הבאת ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים.

 

תוכן העניינים

1.    שעות הפעילות של הגן

2.    שחרור ילדים לפני סיום הלימודים

3.    סיום הלימודים בימים מיוחדים: חגים, יום הזיכרון, ימי צום

4.    הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

5.    נספחים.

 

1.     שעות הפעילות של הגן

1.1     גן הילדים הוא מסגרת לימודית חינוכית המאורגנת בסדר יום מתוכנן העונה על צורכי כל ילד כפרט ועל צורכי קבוצת הילדים ככלל. הוצאת ילדים מן הגן לפני סיום יום הלימודים עלולה לשבש את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות השגרתית. לכן אין לשחרר ילדים מן הגן לפני סיום יום הלימודים. שחרור מוקדם של ילדים מן הגן יאושר במצבים המוגדרים ב-2 להלן.

 

1.2     להלן שעות ההתחלה והסיום של הלימודים בגן:

1.2.1 יום הלימודים בגן הילדים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 14:00, וביום שישי בשעה 12:45.

1.2.2  בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 15:40, למעט יום בשבוע שנקבע כיום קצר ומסתיים בשעה 13:10 ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים בשעה  12:00.

 

2.     שחרור ילדים לפני סיום הלימודים

במצבים המפורטים להלן תאושר הוצאת ילדים מן הגן לפני סיום יום הלימודים בכפיפות לנהלים ובאישור ההורים:

2.1    ילדים המוסעים לצהרונים

לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים המוסעים בקבוצה לצהרונים ואשר מבוגר מטעם הצהרון אחראי להוצאתם מהגן ולליווים למסגרת הצהרון יש לנהוג כמפורט להלן:

-   הילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו בשעה 13:30 בלבד.

-   הורי הילדים ימלאו טופס בקשה (ראה בנספח א), ויחתמו עליו, והטופס יתויק בתיק ניהול הגן.

           

2.2    ילדי גן טרום-חובה

לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים בגיל 3 הנכנסים לראשונה לגני הילדים של מערכת החינוך הציבורית ואשר לדעת הוריהם נדרש להם זמן ארוך יותר להסתגלות למסגרת שעות יום הלימודים המלא יש לנהוג כמפורט להלן:

–    הילדים שהוריהם יבחרו לקצר את שעות שהותם בגן ישוחררו בשעה 13:30 בלבד בחודשי השנה הראשונים ולכל המאוחר עד 1 בינואר של שנת הלימודים.

–  הורי הילדים ימלאו טופס בקשה (ראה בנספח ג) ויחתמו עליו. הטופס יתויק בתיק ניהול הגן.                 

ההורים יוכלו לפנות לגננת בכל עת לפני 1 בינואר, בהתאם להסתגלות ילדם, בבקשה לשנות את מועד חזרתו של ילדם מן הגן לשעה 14:00, שהיא שעת סיום יום הלימודים בגן, ולהתחייב בחתימתם שזו תהיה מאותו מועד שעת חזרתו מן הגן עד סוף שנת הלימודים. מרגע שיתחייבו ההורים על שינוי החלטתם לא יהיה אפשר לשנות שוב את שעות היציאה מן הגן.

 

2.3    שחרור מוקדם חד-פעמי

אם עולה צורך לשחרר את אחד הילדים לפני סיום יום הלימודים, יבוא לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו בצירוף מכתב ייפוי כוח חתום על ידי ההורה.

 

2.4    מקרים מיוחדים וחריגים

במקרים מיוחדים וחריגים, כגון מקרים של בעיות בריאות, כאשר הילד זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ לגן בשעות פעילות הגן, וכן במקרים חריגים אחרים שמתבקשת בהם הוצאת ילד מהגן לפני סיום יום הלימודים, אפשר יהיה לפנות בבקשה למנהל המחוז, או למי שהוא הסמיך לצורך העניין, לקבלת אישור להוצאת הילד לפני סיום יום הלימודים.

 

3.     סיום הלימודים בימים מיוחדים: חגים, יום הזיכרון, ימי צום

3.1    חגים

3.1.1  שלוש פעמים בשנה – בחנוכה, בפורים ובסיום שנת הלימודים – יותר לגננות החוגגות עם הורים בשעות אחר הצהריים, ולגננות אלה בלבד, לסיים את הלימודים ביום החגיגה בשעה 11:00. סיום מוקדם זה נועד להכין את הגן. אם תחגוג הגננת בפורים בשעות הבוקר, והילדים יבואו אל הגן בתחפושות – יסתיימו הלימודים בשעה 12:00.

3.1.2  בגן שלומדים בו יום לימודים ארוך, כאשר חגיגת חנוכה, פורים או סיום שנת הלימודים חלה ביום לימודים ארוך, מותר לגננות החוגגות עם ההורים בשעות אחר הצהריים לסיים את עבודתן בשעה 12:30.

3.2 יום הזיכרון

         ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה לא יעזבו התלמידים בכל מקרה את גן הילדים לפני השעה 12.

 

3.3    ימי צום

3.3.1  הלימודים יתקיימו כרגיל עד השעה 14:00.

3.3.2  בגנים שחל בהם יום לימודים ארוך יתקיימו הלימודים בימי צום עד השעה 14:00, כמקובל בגני הילדים שאין בהם יום לימודים ארוך, וארוחת הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים קצר.

3.3.3  הגננות מתבקשות ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום.

 

4.     הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

4.1     הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. הודעה להורים בנושא זה תשלח מנהלת הגן עם הילדים בתחילת שנת הלימודים. כמו כן יינתן לכך דגש באספת ההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

חובה על הגננת להחתים את ההורים, כבר בתחילת שנת הלימודים, על טופס כדוגמת זה המובא בנספח ב להלן.

4.2     ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מורשה מטעם ההורים. על הבאת ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים ראו המלצות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" (בנספח ד להלן).

ההמלצות מפורסמות גם באתר האגף לחינוך הקדם יסודי, בכתובת זו:

בטיחות ביטחון ושעת חירום > בטיחות > הבאת ילדים לגן ושחרור מן הגן בליווי אח צעיר.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/08/2014