education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-73  שעות הפעילות וגמול הניהול לגננות בגני הילדים שבמסגרת "אופק חדש" במגזר הלא-יהודי

 

מבוא

תמצית

החל משנת התשע"ג יפעלו במתכונת "אופק חדש" גם גנים במגזר הלא יהודי הפועלים בבתי ספר. חוזר זה מפרט את גמול  הניהול לגננות ואת שעות הפעילות בגנים אלה.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: גני הילדים במגזר הלא-יהודי.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.7-12 בחוזר הוראות הקבע תשס/7(א), "מתכונת  הלימודים בגני הילדים העצמאיים והצמודים במגזר הלא-יהודי" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

 -    סעיף 3.1-43 בחוזר הוראות הקבע עב/9(א), "נוהלי הפעלת רפורמת 'אופק חדש' בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים" – בתוקף

 -    סעיף 3.7-79 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "שעות הפעילות בגני הילדים ושחרור ילדים לפני סיום הלימודים" – בתוקף.

התפוצה: הגננות, המדריכות והמפקחות של גני הילדים במגזר הלא-יהודי.

הגורם האחראי

א. שם היחידה: האגף לחינוך קדם-יסודי

ב. בעל התפקיד: מנהל האגף

ג. מספר הטלפון: 03-6896009/10

ד. כתובת הדוא"ל: .preschool@education.gov.il

 

ההנחיות

1.       החל משנת הלימודים התשע"ג יפעלו כל הגנים במגזר הלא-יהודי במתכונת "אופק חדש". בהתאם לכך יופרדו כל גני הילדים הצמודים במגזר הלא-יהודי מבתי הספר ויהיו במעמד של גנים עצמאיים.

2.              היקף המשרה של הגננת

-      גננת-אם במשרה מלאה תעבוד 5 ימים בשבוע.

-      משרת גננת-אם תעמוד על 30.4 שעות שבועיות.

-      משרת הגננת המשלימה תעמוד על 33.8 שעות שבועיות.

3.              גמול הניהול לגננת

גננת-אם מנהלת הגן זכאית לגמול ניהול כדלקמן:

גננת עובדת

גננת חדשה

שיעור הגמול

בעלת ותק בניהול של שנה אחת עד 5 שנים

בדרגה 2-1

17%

בעלת ותק בניהול של 10-6שנים ועד בכלל

בדרגה 4-3

20%

בעלת ותק בניהול של 11 שנים ויותר

בדרגה 9-5

21%

 

4.      יום הלימודים יוארך בארבעים דקות: היום יחל בשעה 7:55 ויסתיים בשעה 14:00.

5.      בגנים הפועלים שישה ימים בשבוע לא יחול ביום ו' שינוי ביחס למתכונת הקודמת: היום יחל ב-7:55 ויסתיים ב-12:45.

6.       בגנים הפועלים חמישה ימים בשבוע ויום ו' הוא היום החמישי יהיה דינו של יום ו' כדין כל יום עבודה רגיל: הוא יחל בשעה 7:55 ויסתיים בשעה 14:00.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014