education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעב) 5.1-3  בטיחות וביטחון בחגיגות פורים
 

לקראת חג הפורים יקיימו מנהלי מוסדות החינוך פעולות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לידיעתם את הסיכונים הקשורים בחג הפורים ואת הדרכים למניעתם. המחנכים, המורים ועובדי סגל ההוראה האחרים יבדקו ויבקרו את יישום הכללים.

 

1.      כללי בטיחות

1.1     אסור להביא למוסד החינוך ואסור להשתמש בצעצועים מסוכנים, כגון כלי ירייה ואקדחי "קפצונים" ו"פיקות" הדומים לנשק אמיתי, טילים, חזיזים, נפצים, זיקוקין-די-נור מתעופפים, כוורות נפץ, פרפרי נפץ, שרשרות נפץ, אבקות נפץ מכל סוג שהוא, מפתחות עם מסמרים, סכינים וכלים חדים וכדומה.

1.2     אסור להשתמש באבקות שרפה מכל סוג שהוא.

1.3     אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות העלולים לגרום לבהלה.

1.4     אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים, כגון צמר גפן, זהורית וניילון. יש להשתמש בבדים שאושרו על ידי מכון התקנים.

1.5     אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמסכה (משום סכנת חנק למתחפש).

1.6     אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם "נושמים". יש לבדוק רגישות של ילדים למוצרי איפור. מומלץ להשתמש במוצרי איפור המאושרים על ידי משרד הבריאות,  המותאמים למגע עם העור ושאינם מכילים חומרים רעילים.

1.7     אסור להשתמש בתרסיסי שלג וב"מקרונים" למיניהם.

 

2.      כללי ביטחון

2.1     יש לאפשר למאבטח בית הספר לזהות את כל  הנכנסים בשעריו. הבאים ייכנסו בפנים גלויות, ללא מסכה, או יסירו אותה בפני המאבטח על פי דרישתו לצורך זיהוי.

2.2     בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב מורה שיזהה את הנכנסים.

2.3     מאבטחי מוסדות החינוך יקפידו על בדיקה קפדנית של הנכנסים, כולל בדיקת כבודה, ולא יאפשרו כניסה של אדם שאינו מאושר על ידי הנהלת המוסד החינוכי.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רותם זהבי, הממונה הארצי על הבטיחות,

     טל' 02-5603732, ואל מר שמעון אבני, הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך, טל' 02-5602234.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/6, ח' בשבט התשע"ב, 01 בפברואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014