education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעז) 5.2-1  היערכות לחינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח בשנה"ל התשע"ח
 

1.     מבוא

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח משימה לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות בכלל ותאונות דרכים בפרט וחינוך להתנהגות בטיחותית וסבלנית המכבדת את בני-האדם ואת חוקי המדינה.

הגוף הממונה על הנושא הוא אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך והוא האחראי על הובלתו בכל מערכת החינוך. נושאי הזהירות והבטיחות בדרכים, הנגישות ואורח החיים הבטוח במערכת החינוך מחייבים מעורבות מתמדת של הנהלות המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת של כל הצוותים החינוכיים לקראת פתיחת שנת הלימודים, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.

ההיערכות, הן בתחום התשתיות והארגון, הן בתחום הפדגוגי והלימודי, היא מחייבת, כמפורט בסעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), "היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת הלימודים" ובסעיף 5.2-7 בחוזר הוראות הקבע סא/10(א), "היערכות לשילוב נושא הבטיחות בדרכים לקראת שנת לימודים חדשה". כמו כן יש לנהוג על פי ההנחיות בסעיף 5.1-52 בחוזר הוראות הקבע עג/6(א), "סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך" וכן על פי ההנחיות בסעיף 5.1-54 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ג), "ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר".

 

2.     בדיקת התשתית הבטיחותית

על הנהלת המוסד החינוכי לוודא במהלך חופשת הקיץ שבוצעו כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של התלמידים בסביבת המוסד החינוכי. במקרים שבהם עבודת התשתית הבטיחותית לא הושלמה עד מועד הבדיקה, יפנו המנהלים אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו שהתיקונים הדרושים יושלמו לפני פתיחת שנת הלימודים.

יש לוודא:

-   תשתיות הבטיחות בתוך בית הספר תקינות והחצר בטוחה

-   מעברי החצייה צבועים וברורים

-   מעקות הבטיחות שלמים וצבועים

-    הגדרות סביב בית הספר שלמות ובטיחותיות והשערים הנעולים

-  התמרורים, ובכלל זה הסימון על הכביש ועל שפת המדרכה, תקינים ומוצבים במקומות גלויים לכול

-    קיימות תשתיות נגישות לאנשים עם מוגבלות בהתאם לנהלים - בדרך הגישה לבית הספר, בפיר המעלית ובשירותים.

 

3.     מחוון לכתיבה והערכה של תכנית העבודה הבית ספרית בחינוך לזה"ב, נגישות ובטיחות ילדים

במטרה להבטיח את איכות החינוך בנושאי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח נקבעו מדדים אחידים להערכת הפעילות בתחומים האלה:

-      הפעלת תהליכי הוראה ולמידה איכותיים

-      יצירת אקלים בית ספרי תומך

-      פעילות מגוונת בקהילה.

המחוון ישמש כאמצעי הכוונה לבתי הספר בעת הכנת תכנית העבודה השנתית בנושאי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. המחוון מציע שלוש אמות מידה להערכת רמת העשייה וההישגים בכל אחד מהנושאים הנבחנים והוא נועד לשמש כלי להערכה פנימית וחיצונית. ככלי להערכה פנימית המחוון מאפשר לבתי הספר לבחון את פעילותם בהתאמה לדרישות ולכוונם לבניית תכנית לימודים בית-ספרית. ככלי להערכה חיצונית המחוון נועד לשמש את הממונים במחוזות לפיקוח על התהליכים המתקיימים בבתי ספר ולהערכת הישגי בתי הספר והתלמידים בנושא.

          להלן קישורים למחוונים:
מחוון לבית ספר יסודי
מחוון לבית ספר על-יסודי

 

4.     מעטפת הבטיחות האישית - תכניות ופעילויות לחינוך לזהירות בדרכים ולאורח חיים בטוח

בשנת הלימודים התשע"ח ימשיך האגף לעבות את מעטפת הבטיחות האישית באמצעות הוראת נושא הזה"ב ואורח חיים בטוח במערכת החינוך. מטרת מעטפת הבטיחות האישית היא הבנייה והטמעה של מיומנויות הדרושות להתנהלות זהירה של משתמשי הדרך הצעירים, תוך התייחסות לסביבה האנושית והפיזית בהתאם ליכולתם.

התכנית מכוונת ללמד את התלמידים לקבל החלטות נבונות בעת התנהלותם בדרכים, בבית הספר, בחצר ובבית, הן כהולכי רגל, הן כנוסעים ברכב, הן כרוכבי אופניים. מעטפת הבטיחות האישית נועדה להכשיר אותם להתנהלות זהירה, תחילה בסביבת מגוריהם, ולאחר מכן ברחבי היישוב שבו הם מתגוררים. המעטפת נבנית באמצעות תהליכי למידה ופעילויות המעוררים את המודעות לסכנות ולדרכים להישמר מפניהן ומסייעים להטמעת המיומנויות הנדרשות לשם שמירה על ביטחונם ובטיחותם של התלמידים.          
על הצוות החינוכי ליזום תכניות הסברה בנושא כללי הזהירות שיש לנקוט בסביבות חיינו השונות: בטיחות בדרך, בבית הספר, בחצר, בבית, בים, התנהלות זהירה בקרבת אש, במים, בעת עיסוק בחשמל וכד'. חשוב להדגיש את כללי הזהירות הנוגעים להפסקה, שבה התלמידים מועדים לפגיעות בעת משחק.

כל פעילויות ההוראה והתכניות החברתיות תתואמנה עם הממונים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוזות. יישומן מחייב היערכות כוללת של מנהלי בתי הספר, המורים והגננות וכן היערכות לקיום השתלמויות למורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים הכוללים בבתי הספר יוודאו שנושא הזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד החינוכי.

4.1     תכניות ופעילויות בגנים

העיסוק בזה"ב ובאורח חיים בטוח בגנים ייעשה באמצעות ארגון הסביבה החינוכית וכן בפעילויות השוטפות, בפעילויות עם ההורים ובהפעלת התכניות המומלצות המפורסמות באתר אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, באתר האגף לחינוך הקדם יסודי ובאתר גנ-נט .

4.2     תכניות ופעילויות בבתי הספר היסודיים

בבתי-הספר היסודיים יוקדשו לפחות שעתיים שבועיות מתוך סל השעות הבית-ספרי בכיתות א' ו/או ב' וכן בכיתות ה' לנושא הזהירות והבטיחות בדרכים, על פי תכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו' (ראה סעיף 3.1-25 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל"). יש ללמד שעה שבועית בכיתות א' ו/או ב' במסגרת התכנית "ללמוד תנועה" ושעה שבועית בכיתות ה' במסגרת התכנית "עצמאים בשטח". בכיתות ה' יינתן ציון בזהירות ובבטיחות בדרכים בתעודה.   
בתכנית מפתח הל"ב יש ללמד פרקים הנוגעים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

4.3     תכניות ופעילויות בחינוך העל-יסודי

4.3.1    בכיתות ט' תילמד התכנית "חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים" באמצעות מורים שהוכשרו להוראתה ובשעות שיקצו הנהלת המשרד ובתי הספר. בין הנושאים המשולבים בתכנית יילמד נושא רכיבה נכונה ובטוחה על אופניים באמצעות הלומדה "נעים על אופניים", המצויה בקטלוג החינוכי של משרד החינוך בכתובת https://meyda.education.gov.il/files
/tochen_digitali_katalog/bikes_web/index.html

התכנית עוסקת גם בנושא האופניים החשמליים.

יש להתעדכן בהנחיות ובתקנות החדשות שפורסמו, המסדירות שימוש באופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים) וגלגילנוע (קורקינט חשמלי) בקישור שלהלן:          
החממ"ה - מידע והנחיות בנושא תקנות חדשות המסדירות שימוש באופניים עם מנוע וגלגילנוע.

4.3.2    "זה"ב של אזרחות" מבנית (מודולה) המשלבת את נושא הזה"ב בשיעורי האזרחות בכיתה ט' ועוסקת גם באופניים החשמליים. מורים לאזרחות רשאים לבחור במבנית וללמדה במסגרת שיעורי האזרחות בכיתה ט'.

4.3.3    "חינוך תעבורתי" – תכנית החינוך התעבורתי מכשירה את התלמידים להתנהלות נכונה ובטוחה במרחב התעבורתי, להתמודדות עם מצבי סיכון מנקודת מבטו של משתמש הדרך (הולך הרגל, רוכב האופניים, נוסע ברכב ונהג) ולקבלת החלטות מושכלות.        
יש לשבץ את תכנית החינוך התעבורתי בכיתות י' במסגרת שעה שבועית במערכת השעות שבסופה יינתן ציון בתעודה. בהמשך ללימודים אלו, משרד החינוך מעונין לקיים מבחן תיאוריה שבו ייבחנו התלמידים בסיום תהליך הלמידה.      

התכנית תילמד על ידי מורים שהוכשרו להוראתה.

מומלץ שבמסגרת המעורבות החברתית והתרומה לקהילה ילווה תהליך הלמידה בביצוע עבודות חקר בנושא החינוך התעבורתי ובשילוב התלמידים במיזמים של קידום הבטיחות ביישוב שבו הם גרים.

4.3.4    "חשיבה בתנועה" מבנית שנכתבה בשיתוף עם הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה לכול (מוט"ל). המבנית משלבת בין רעיונות מדעיים לבין תובנות על התנהגות בטיחותית בדרך ומיועדת לתלמידי כיתות י' במקצוע מוט"ל.

4.3.5    תכנית "סינמה דרייב" – לקראת שנת הלימודים התשע"ח הוחלט להמשיך ולקיים את התכנית "סינמה דרייב", שהיא תכנית חינוכית בתחום הזהירות והבטיחות בדרכים המיועדת לכיתות י"א, ומטרתה להעצים את תודעת הבטיחות בדרכים בקרב התלמידים לקראת קבלת רישיון הנהיגה.

התכנית מופעלת על ידי עמותת "אור ירוק" בשיתוף עם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך.

"סינמה דרייב" היא תכנית אינטראקטיבית, תלת-ממדית ורב-חושית, המועברת במסגרת של  כ-3 שעות ומאפשרת למאות משתתפים צעירים לחוות בו-זמנית אירועים של נהיגה בסיכון. התכנית מכילה משוב מובנה על עמדותיהם של בני הנוער בנושאים הקשורים להתנהגות זהירה ובחינה של מידת ההשפעה של התכנית עליהם. המשוב מסייע בחשיבה מחודשת על התכנים והנושאים שיש לעמוד עליהם בהוראת הנושא ובשיפורה.

מנהלי בתי הספר ורכזי הזה"ב יכולים להזמין את התכנית ממרכז ההזמנות בטלפון מס' 03-6054030, בפקס' מס' 03-6054033, או בדואר אלקטרוני בכתובת  info@lomdim–acheret.co.il.

מוסד חינוכי שתיאם פעילות במסגרת "סינמה דרייב" מחויב לקיימה. 

4.3.6    בכיתות י"ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים באמצעות גורמים מקצועיים שאושרו על ידי אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

4.4     תכניות העשרה

מלבד פעילויות ההוראה המחייבות תופעלנה בבתי הספר תכניות העשרה שונות, כמו "לנוע בעולם מתנועע", "אדום ירוק", "ההפסקה כזמן זה"ב", "כישורים וקשרים לחיים – הסעות תלמידים" והפעלת נאמני הסעות. פרטים על התכניות מצויים באתר האגף בכתובת www.education.gov.il/zahav.

4.5     תכניות חונכות בבטיחות בדרכים המופעלות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

-    בבתי הספר היסודיים תופעל תכנית חונכות שבה ידריכו תלמידים מכיתות ה' ו-ו' את התלמידים מהכיתות הנמוכות ומהגנים. המורים יכולים להיעזר במדריך למורה "חונכות בזה"ב" להפעלת התכנית.

-    במסגרת תכנית המעורבות החברתית בבתי הספר העל-יסודיים תופעלנה תכניות חונכות, מחויבות אישית, פעילות עם המשטרה ועוד.

4.6     במגזר הלא יהודי תופעל תכנית ייעודית בשיתוף עם ארגון "בטרם" לשם אבטחת בטיחותם של ילדים ולמניעת סיכונים ותאונות בחצר.

פרטים על התכניות מצויים באתר האגף בכתובת www.education.gov.il/zahav.

 

5.     פעילויות הסברה והדרכה

5.1     מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, עם משטרת ישראל ועם הארגונים "בטרם", "נגישות ישראל", "אור ירוק" ועמותות וארגונים נוספים במבצעי הסברה ופעולות בנושאי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בכלל ולקראת החזרה ללימודים בפרט.

עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי, הגננות והמורים מתבקשים לחזור על כללי ההתנהגות הבטיחותית במרחבים הציבוריים ובבית, בעת ההליכה ברגל, בעת המשחק (ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים למשחק), ברכיבה על אופניים (רגילים וחשמליים), בגלישה בקורקינט או בגלגליות ובנסיעה ברכב פרטי וציבורי (כולל הרכבת הקלה בירושלים והמטרונית בחיפה והקריות). יש להדגיש את חשיבות השימוש בהתקני ריסון (חגורות בטיחות, כסאות בטיחות ובוסטרים) ברכב הפרטי. חשוב לחזור ולהדגיש בפני התלמידים שגם ביום חג וגם ביום הכיפורים הכביש אינו מקום בטוח למשחקים.

5.2     כדי להגביר את מודעותם של הגננות והמורים לנושא הבטיחות והנגישות, חשוב לשלב הרצאות ודיונים בנושא זה במסגרת ימי ההיערכות, ההשתלמויות וישיבות הצוותים החינוכיים לפני תחילת שנת הלימודים ובמהלכה.

יש לחשוף את המחנכים לחשיבות החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ולאפשרויות המגוונות של שילוב הנושא במערכת הלימודים בכל שכבות הגיל. כמו כן יש להכשיר את הצוותים החינוכיים להדרכת ההורים בנושא.

להכנת ימי ההשתלמות ולהדרכת הגננות והמורים אפשר להיעזר ברכזי הזה"ב הבית-ספריים ובממונים המחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

האגף ימשיך לקיים ימי חשיפה שמטרתם להעלות את מודעות סגל ההוראה והתלמידים לחשיבות השמירה על כללי הזהירות, לטיפוח האחריות האישית לשמירה על כללי הבטיחות, לבניית מעטפת הבטיחות האישית ולהגברת ההתחשבות באחר ובשונה.

 

6.     "מעטפת הבטיחות הפיזית"

מעטפת הבטיחות הפיזית נועדה לקדם ולהסדיר את הגעת התלמידים לבית הספר ואת היציאה ממנו בבטחה: בהליכה, בהפעלת משמרות הזה"ב כחלק מהמערך הבית ספרי, בנסיעה ברכב ההורים, בהסעות המאורגנות וברכיבה על אופניים (רגילים וחשמליים). ההיערכות כוללת פעילויות הסברה ופעילויות הסדרה של מרכיבי "מעטפת הבטיחות הפיזית".

לקבלת פרטים נוספים וסיוע ביישום מעטפת הבטיחות בבית הספר יש לפנות לממונים המחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

במסגרת מעטפת הבטיחות נערכת גם פעילות הסברה להורים, הילדים מתרגלים את הדרך הבטוחה לבית הספר ואת ההתנהגות הבטיחותית בהסעות ובנוסף מופעל מערך משמרות הזה"ב.

6.1     פעילות הסברה והדרכה להורים

6.1.1    מערך ההסברה שיופעל על ידי רכז הזה"ב עם פתיחת שנת הלימודים מבוסס על עבודה משותפת של התלמידים עם ההורים ועם יתר בני המשפחה בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים. להתנהגותם של ההורים ולעמדותיהם יש מקום מרכזי בחינוך הילדים לזהירות ולבטיחות בדרכים, ולכן חשוב להציג בפניהם את מורכבות הנושא ואת חשיבות תפקידם בהקנייתו לילדים. חשוב לשתף את ההורים בפעילויות במסגרת הגן ובית הספר ולערוך להם היכרות עם חומרי הלימוד ועם הנושאים הבטיחותיים שהתלמידים עוסקים בהם בכיתות.

6.1.2    חשוב להבהיר להורי הילדים הצעירים הלומדים בגן ובכיתה א', כי לילד צעיר אין כישורים מתאימים להתנהלות עצמאית בדרך ולחציית כביש סואן, ולכן עליהם ללוות את ילדיהם לגן ולבית הספר.

6.1.3    רצוי להמליץ להוריהם של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם בהליכה בדרך הבטוחה לבית הספר ובהתנהגות בטוחה בהסעות התלמידים.

מומלץ להיעזר בסרט "לילדים אין בלמים" המצוי באתר של אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בכתובת

https://cms.education.gov.il/EducationCMS
/Units/Zahav/Sirtonim/Blamim.htm
.

 6.1.4 במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מומלץ שהמחנכים יערכו פעילויות הסברה להורים באספות ההורים הכלליות, ובמיוחד להוריהם של תלמידי כיתות א'. בפעילויות האלה יש להדגיש את תפקידם המכריע של ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה לשם הפנמת הנושא.

6.1.5    רצוי להזמין את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם לבית הספר לפני תחילת השנה ולהסביר להם את חשיבותה של בחירת מסלול בטוח לבית הספר. מסלול בטוח הוא מסלול העובר בדרך שאינה ראשית ושיש לחצות בו כבישים מועטים, שאינם סואנים ומסומנים במעברי חצייה (רצוי מעברים מרומזרים או כאלה שתלמידי משמרות הזה"ב מוצבים בהם).

בפעילות זו מומלץ לשתף גם תלמידים מכיתות ו' ולתרגל עם הילדים הצעירים חצייה בטוחה במעבר החצייה והתנהלות במעברי החצייה שעליהם מופקדים תלמידי משמרות הזה"ב.

6.1.6    חשוב להדגיש בפני ההורים את תפקידם האחראי של תלמידי משמרות הזה"ב המוצבים במעברי החצייה שליד בית הספר ולבקש מהם לשוחח על חשיבות החצייה הבטוחה (כמפורט בס"ק 6.1.4) עם ילדיהם הצעירים וגם עם ילדיהם המוצבים במשמרות הזה"ב.

6.1.7    מומלץ כי רכזי הזה"ב יכינו חוזר מיוחד בנושא הבטיחות בדרכים בדרך לבית הספר ובחזרה ממנו ויפיצו אותו להורים.

6.2     הדרך הבטוחה לבית הספר

כדי ללמד את התלמידים לבחור דרכים בטוחות בדרכם אל בית הספר ובחזרה ממנו, מומלץ להכין בכל רשות מקומית סדרת מפות של בתי הספר והרחובות הסמוכים אליהם. כל תלמיד יקבל מפה של סביבת בית הספר שלו ויסמן עליה את הדרך הבטוחה מביתו אל בית הספר ובחזרה ממנו. המורים ילמדו את נושא הדרך הבטוחה לבית הספר תוך שימוש במפות.

הכנת המפות והדרכת המורים וההורים תיעשינה במשותף על ידי מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ראשי מטות הבטיחות והממונים המחוזיים על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

6.3     הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

6.3.1    פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר. מערך ההדרכה של אגף התנועה במשטרת ישראל מכשיר את תלמידי כיתות ה' להפעלת משמרות הזה"ב. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב כפי שהן מפורסמות בסעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), "היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת הלימודים", בסעיף 5.2-10 בחוזר הוראות הקבע סג/5(א), "נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב" וכן בסעיף 5.2-11 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב".

6.3.2    תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב הם היחידים שרשאים למלא תפקיד זה. אין להפעיל תלמידים מכיתות נמוכות יותר, גם אם הוכשרו לכך.

6.3.3    מנהלי בתי הספר יוודאו שכל הציוד הנדרש להפעלת תלמידי המשמרות תקין (אפודות זוהרות ותמרורי "עצור" ניידים המחוברים למוטות באורך 1.60 מטר וצבועים בצהוב) וייערכו להפעלת תלמידי המשמרות ליד מעברי החצייה שנקבעו, בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, עם שוטרי ההדרכה ועם הממונים המחוזיים על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

6.4     הסעות תלמידים

6.4.1    ברכב פרטי: במסגרת אספות ההורים מומלץ להדריך את ההורים המסיעים את ילדיהם ברכב פרטי לשמש דוגמה להתנהגות בטיחותית: לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה, להישמע להוראות משמרות הזה"ב, לא לעצור במקומות אסורים (ליד מעבר חצייה, ליד צומת, ליד מעקה בטיחות ובמקומות שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה) ולהקפיד שהנוסעים יצאו מהרכב רק בכיוון המדרכה או בשולי הכביש ולא לכיוון הכביש. אפשר להיעזר בפרויקטים כגון "נשק וסע", "נשק וסע לשלום".

6.4.2    בהסעות תלמידים: חשוב להבהיר לתלמידים שהעלייה לאוטובוס והירידה ממנו תיעשינה רק  מהדלת הקדמית ושיש לחכות לאוטובוס בתחנה רחוק מהכביש. בעת הירידה מהאוטובוס יש להתרחק מהכביש ולחכות על המדרכה או על השוליים עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי, ורק אז להתחיל בחצייה. במסגרת "מעטפת הבטיחות" יש לקבוע את מקום הורדת התלמידים ואת מקום העלאתם בכניסה לבית הספר, תוך התחשבות ביתר משתמשי הדרך.

6.4.3    ברכב ציבורי: מומלץ שהמורים ידריכו את התלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית בתחילת שנת הלימודים כיצד להתנהל באופן בטוח. יש להסביר להם כי רצוי להמתין לאוטובוס רחוק משפת הכביש, לעלות לרכב רק לאחר עצירתו, להתנהג נכון בזמן הנסיעה, (לחגור חגורות בטיחות, לשבת בזמן הנסיעה וכד'), לרדת  מהרכב רק לאחר עצירתו ולחצות את הכביש רק לאחר שהרכב נסע והכביש פנוי (ההנחיה תקפה גם לרכבת הקלה ולמטרונית).

6.4.4    על המורים להסביר לתלמידים את הסכנות הכרוכות בנסיעה בטרמפים ולהבהיר להם שאין לנסוע ברכב עם נהגים בלתי מוכרים, וכי רצוי להעדיף את הנסיעה בתחבורה ציבורית. כמו כן מומלץ כי המורים יעודדו את הורי התלמידים לשוחח עמם על הנושא.

6.4.5  החל מתחילת שנת הלימודים התשס"ו נכנסו לתוקף תקנות התעבורה המחייבות את כל הנוסעים בהסעות תלמידים באוטובוסים לחגור חגורות בטיחות בכל נסיעה. המורים יבהירו לתלמידיהם את החשיבות של חגירת חגורות הבטיחות ואת החובה לשמור על שלמותן ועל תקינותן ולהיחגר בהן בכל נסיעה.

6.5     רכיבה על אופניים

אופניים רגילים ואופניים חשמליים נמצאים בשימוש תדיר על ידי ילדים ובני נוער, ועל הצוות החינוכי להדריך את התלמידים לרכוב נכון ובטוח על פי ההנחיות המפורטות בסעיף 5.1-1 בחוזר עז/10, "הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ".

 

7.     רכזי זה"ב בבתי הספר

7.1     מנהלי בתי הספר ימנו רכז זה"ב בבית-ספרם. רכזי הזהירות והבטיחות בדרכים הם מורים בבית הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים בטיחות בדרכים בכיתה אחת לפחות, ואשר הוכשרו לתפקידם על-ידי אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. על רכז הזה"ב לרכז את פעילות הזה"ב בהתאמה לחזון הבית-ספרי ולמדיניות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. פרטים נוספים בסעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע עו/1(א), "מינוי רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים".

רכז הזה"ב ישאף להרחבת מעגלי הפעולה מול הקהילה, מתוך הבנה כי הטמעת מסרים מיטבית מתרחשת רק במעגלי פעולה רחבים, הכוללים את קהילת בית הספר, קהילת ההורים וסביבת בית הספר.

7.2     במסגרת אחד מגמולי התפקיד בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים נקבע בהסכם "אופק חדש" גמול של 6% עבור ריכוז הבטיחות בדרכים בבתי הספר. לקראת שנת הלימודים התשע"ח ידווחו המנהלים ברשימת המורים שמקבלים גמול בבית ספרם (מערכת משכית) גם את פרטי רכז הזה"ב.

7.3     בחטיבות העליונות יינתן גמול הריכוז ע"י אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח (מת"מ – מערכת תשלומים מאוחדת לבעלויות) ובהתאם לדיווח שיעבירו המנהלים על פרטי הרכז לממונה המחוזי לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

 

8.     דיווח על תאונות דרכים שמעורבים בהן תלמידים

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מבקש למסד את הדיווח על תאונות הדרכים ולבנות בסיס נתונים רחב ככל האפשר, שיסייע בבניית תכניות פדגוגיות בנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך.

בכל תאונה שמעורבים בה תלמידים יש למלא טופס דיווח ולשלוח אותו אל מפקח בית הספר ואל הממונה המחוזי לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. דוגמת טופס אפשר לקבל מהממונים המחוזיים או להוריד באתר של האגף בקישור שלהלן:

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/
Units/Zahav/HoraotVenehalim/Tffasim.htm
.

9     הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה

משרד החינוך קבע כי יש לשלב את נושא החינוך לבטיחות בדרכים כנושא חובה גם במסגרת הכשרת עובדי הוראה במסלולים השונים ובכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה נכלל החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במסגרת לימודי החובה בתכניות להכשרת מורים, ועל כל מתכשר להוראה ללמוד את הנושא באמצעות התכנית המתוקשבת כתנאי לקבלת תעודת ההוראה. בסיום התכנית יעבור כל מתכשר להוראה מבחן כתנאי לקבלת תעודת ההוראה.


 

פרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים על החינוך לזה"ב,
נגישות ואורח חיים בטוח במטה ובמחוזות
וכן באתר של האגף לזהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח בכתובת
http://www.education.gov.il/zahav.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/10, י' בסיוון תשע"ז, 04 ביוני 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  15/06/2017