education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-51  נוהלי הביטחון בגני ילדים

 
1. מבוא

1.1
תמצית

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

       1.1.1    סעיף זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בתוך גן הילדים.

הסעיף מחליף את סעיף 29–5.3 בחוזר הוראות הקבע סג/2(ב), "נוהלי הביטחון בגני הילדים".

1.1.2    הצורך בפרסום חוזר חדש נבע מהסיבות האלה:

א.   הצורך לעדכן את הנחיות הביטחון בעקבות התגברות מעשי הטרור בשנים האחרונות

ב.   הצורך להוסיף נהלים חדשים שפורסמו מעת לעת

ג.    הצורך לרכז בחוזר אחד את כל הנושאים הקשורים לביטחון.

       1.1.3    על פי החלטת ממשלה 5719 מתאריך 25 ביוני 1995  נקבע:

א.   על משטרת ישראל במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך.

ב.   אבטחת מוסדות החינוך, ובכללם גני הילדים, תתבצע באחריות משטרת ישראל בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית ומרחבית.

 

       1.1.4    משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנון האבטחה על פרטיה וסדריה והוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך, ובהיעדרו באמצעות מנכ"ל/ מזכיר הרשות או באמצעות מנהל שהוסמך על ידי ראש הרשות, וברשויות הערביות באמצעות מנהל מחלקת החינוך.

       1.1.5    על מנהלת הגן לפעול לביצוען של כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית על פי ההנחיות של משטרת ישראל והגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך באמצעות הקב"ט המחוזי.

       1.1.6    באחריות מנהלת הגן הקבועה בגן לתדרך את ממלאת מקום מנהלת הגן בהיעדרה להיות בקיאה בכל ההנחיות המפורטות בחוזר ולהיות ערוכה לפעול ולהפעיל את הילדים בכל אחד מהאירועים המתרחשים בגן בשגרה ובמצבי חירום.

       1.1.7    אחריותו של קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך לביצוע הנחיות משרד החינוך היא לגבי כל גן שיש לו סמל מוסד של המשרד.

       1.1.8    הגדרת גן ילדים

                   א.  גן ילדים הוא מוסד חינוכי המוכר על ידי משרד החינוך והנושא סמל מוסד של משרד החינוך ומתחנכים בו גילאי 3–6 שנים.

                   ב.  גן הילדים הוא מוסד חינוכי הכולל

                        1)    גן רשמי – ממלכתי וממלכתי דתי;

                        2)    גן מוכר שאינו רשמי.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בינואר 2008

 


ב. התחולה: 

כל גני הילדים, בכל המגזרים (ראה ס"ק 1.1.8 לעיל)


ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

                   א.   סעיף 29–5.3 בחוזר הוראות הקבע סג/2(ב) – "נוהלי ביטחון בגני ילדים" – מבוטל

                   ב.   סעיף 26–6.2 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) – "טיולים – היבטים ביטחוניים" – בתוקף

                   ג.    סעיף 13–7.11 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב) – "קייטנות ומחנות קיץ – ביטחון" – בתוקף.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

פעילותו של גן הילדים על פי ההנחיות הביטחוניות המוכתבות על ידי גורמי הביטחון השונים (המשטרה, צה"ל והשב"ך) באמצעות האגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך, הקב"טים המחוזיים וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות היא נדבך חשוב ומרכזי בהבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בכלל ובתוך גן הילדים בפרט.

יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן, ואין סמכות לשום גורם בגן הילדים או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך במשרד החינוך, באמצעות קב"ט רשות/קב"ט מוסדות חינוך רשותי, על דעת קב"ט המחוז.

 
1.4
התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים באבטחה ובביטחון של תלמידי מערכת החינוך: למנהלות הגן, לקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, לקב"טים המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למפקחות על הגנים ולמנהלי האגפים והמינהלים במטה משרד החינוך בירושלים ובמחוזות.

 
1.5
יישום ומעקב

אלה בעלי התפקידים האחראים על היישום של הוראות החוזר:

א.      מנהלות הגן

ב.      המפקחות על הגן

ג.       מנהלי מחלקות החינוך בהנחיית קב"טי הרשויות/קב"טי מוסדות החינוך

ד.      קב"טי הרשויות וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות

ה.      הקב"טים המחוזיים.

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך


ב. בעל התפקיד: 

הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך


ג. מספר הטלפון: 

02-5602234

מס' הפקס': 02-5602636


ד. כתובת הדוא"ל:  shaulya@education.gov.il.
 
1.7
נספחים

       1.7.1     נספח א: דוח סריקות

       1.7.2     נספח ב: דוח נכנסים / יוצאים

       1.7.3     נספח ג: נוהל הדיווח על אירוע חירום חריג

       1.7.4     נספח ד: טבלת עזר לבדיקת מרכיבי הביטחון בגן הילדים.

 

2.   פעולות האבטחה

2.1  סריקות

       2.1.1     סריקת הבוקר ופתיחת הגן

                   א.   בשעות שבהן הגן אינו מאויש אפשר בנקל להניח מטען חבלה בגן, בחצר או סמוך לגן; משום כך חיונית סריקת הבוקר, שמטרתה לבדוק אם הונחו גורמי סיכון לילדים ואם נמצא בגן אדם זר וכן לבדוק ציוד שאינו שייך לגן, כגון מזרקים.

                   ב.   סריקת הבוקר תבוצע על ידי מבוגר בלבד (מנהלת הגן, הסייעת או המאבטח, אם נקבעה שמירה צמודה לגן). הסריקה תסתיים לפני כניסת ראשון הילדים לגן (יש לנעול את השער ולמנוע כניסת ילדים לגן לפני סיום הסריקה).

                   ג.    במהלך הסריקה החיצונית יש לתת את הדעת לרכב החונה בחנייה בקרבת שער הכניסה. אם נתקלים במרכיבי סיכון, לרבות רכב חשוד, יש להרחיק את הילדים מקרבתו ולהזעיק חבלן משטרה.

                   ד.   הסריקה תחל מהשטח החיצוני הסמוך לגדר ותסתיים בסריקת המבנה על כל חדריו. לפני הכניסה למבנה הגן יש לבדוק אם קיימים סימני פריצה לתוך המבנה (חלון שבור, דלת פרוצה וכד').

                   ה.   בביצוע סריקה בחצר הגן יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למקומות שאפשר להסתיר בהם מטענים, כגון צמחייה, מתקני משחקים, חצר גרוטאות, בלוני גז, פחי אשפה, ארגז חול, מנועי מזגנים וכד'.

       2.1.2     פתיחת הגן בבוקר

                  א.   שעות העבודה שבהן מנהלת הגן נמצאת בגן הילדים הן מ-7.55 עד 13.20. גן הילדים ייפתח בבוקר לפני הגעת מנהלת הגן על ידי סייעת הגן. שעות הפתיחה תסוכמנה על ידי מנהלת הגן והרשות המקומית. הכניסה של הילדים תתבצע לאחר סריקה בחצר של הסייעת שתקיף את הגדר החיצונית, את הגדר הפנימית, את החצר ואת מתקני המשחקים שבה, וכן סריקה של המבנה ובכלל זה החדרים בתוך הגן. בעת ביצוע הסריקה יהיה הגן סגור. לאחר ביצוע הסריקה תפתח הסייעת את מבנה הגן ותאפשר כניסה של הילדים לתוכו. שער החצר יהיה פתוח והסייעת תקלוט את הילדים בדלת הכניסה למבנה. אם יש אינטרקום לפתיחת השער החיצוני, יהיה השער סגור וייפתח בעת הפעלת האינטרקום. גם במקרה כזה ילוו ההורים את הילדים עד שהסייעת תראה אותם בפתח הגן.

                  ב.   עם הגעת מנהלת הגן תבוצע סריקה נוספת על ידי אחת העובדות, ואז יינעל שער הכניסה לחצר. כל כניסה וקליטה של ילד מהשלב הזה תתבצע על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת בשער החצר, ואחת מהן תימצא בגן עם הילדים.

                  ג.   אין להשאיר ילדים ללא השגחה בתוך הגן ובחצר. אם כל ילדי הגן שוהים בחצר, תימצאנה מנהלת הגן והסייעת יחד אתם. במקרה שחלק מילדי הגן שוהים בחצר וחלק אחר בתוך הגן, יש לדאוג להשגחה הן בתוך הגן והן בחצר.

                  ד.  עם רישום הילדים לגן יודגש להורים בכתב כי האחריות על הילדים היא רק מרגע שנכנסו לשער הגן ונמסרו לצוות למשך שעות הפעילות והלימודים בלבד.

       2.1.3     סריקה שוטפת  תבוצע במהלך פעילות הגן על ידי הסייעת/מנהלת הגן.

       2.1.4     סריקה בסיום הלימודים תבוצע לאחר יציאת אחרון הילדים על ידי הסייעת או על ידי מנהלת הגן כדי לוודא שלא נשאר ילד בגן ולא נשארו חפצים שנשכחו.

       2.1.5     סריקות נוספות

                   א.   בכל מקרה של יציאה מהגן לסיור או לטיול תבוצע סריקה במתכונת של סריקת הבוקר לפני שוב הילדים לגן.

                   ב.   סריקה כזו תבוצע לפני יציאת הילדים לפעילות בחצר הגן.

             2.1.6     במקרה של גילוי חפץ חשוד אין לגעת בו, אלא יש להתרחק ממנו ולפעול לפי הנאמר ב-3 להלן, "הפעילות בעת מציאת חפץ חשוד".

2.2  אבטחת הגן

       2.2.1    לאחר סריקת הבוקר וכניסת הילדים לגן יינעל שער הכניסה.

             2.2.2    מבקרים הרוצים להיכנס לגן יצלצלו בפעמון שבשער או באינטרקום, ולאחר זיהוים על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת הם יורשו להיכנס לגן.

             2.2.3    פעולות ניידת הסיור בגן הילדים

                         א.   מערך אבטחת מוסדות החינוך ברוב הרשויות המקומיות נקבע על ידי משטרת ישראל וכולל ניידות סיור משטרתיות/אזרחיות.

                         ב.   תפקידי צוות ניידת הסיור באבטחת גן הילדים

                               1)   לבצע ביקורים וביקורות בגני הילדים

                               2)   לשמש כוח תגובה מיידי אם וכאשר הוא יוזעק לגן שקרה בו אירוע ביטחוני.

                         ג.    סדרי הביקור של צוות ניידת המשטרה בגן

                               1)   תדירות הביקור היא על פי החלטת המשטרה.

                               2)   המאבטח/השוטר ייצור קשר עם מנהלת הגן/הסייעת, לפני הגעתו לגן; עם כניסתו לגן הוא יזדהה, ימסור לה מה הפעילות שהוא מתכוון לעשות בגן (סריקת אזור הגן, ביקורת טלפון, לחצן מצוקה וציוד ביטחון אחר וכו'), ויבצע את המוטל עליו (בהתאם להוראות בנספח א).

                               3)   לאחר סיום הביקור/הביקורת יבקש המאבטח/השוטר ממנהלת הגן לחתום על טופס רישום ביקורת וסריקה, ירשום את הערותיו, ויחתום את שמו בנוכחות מנהלת הגן וישאיר את הטופס בגן (ראה את דוגמת הטופס בנספח א להלן).

                               4)   במקרים של אירוע ביטחוני בגן תפעל מנהלת הגן להזעקת כוחות הביטחון (הכוללים גם את ניידת הסיור). סדרי הזעקת כוחות הביטחון ייקבעו מראש על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית, יימסרו למנהלת הגן על ידו, ויירשמו בתיק הגן.

             2.2.4    גנים עם אבטחה צמודה

                         א.   ככלל אין אבטחה צמודה בגני ילדים, להוציא גני ילדים ואשכולות גני ילדים שאושר להם מאבטח על ידי משטרת ישראל ועל פי החלטתה.

                         ב.   אם וכאשר תתקבל החלטה של גורמי הביטחון להציב אבטחה צמודה בגן או בגני ילדים, או שההחלטה תהיה של הרשות המקומית, יש לנהוג כדלהלן:

                               1)   האחריות לסדרי האבטחה וההפעלה בגן של המאבטח מוטלת על קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית המתודרך על ידי קצין האבטחה של משטרת ישראל.

                               2)   המאבטח הוא מאבטח מוסדות חינוך שהוכשר כנדרש והנושא תיעוד, שנבדק אם היו לו עברות מין בעבר ושרואיין על ידי קב"ט מוסדות חינוך רשותי.

                               3)   המאבטח, לפני כניסתו לתפקיד, יתודרך בעל פה על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות. התדרוך ייעשה בנוכחות מנהלת הגן והסייעת. במהלך התדרוך תימסרנה לו הוראות האבטחה בכתב.

                               4)   מנהלת הגן תפקח על סדרי עבודתו של המאבטח, ותנהל רישום שוטף של פעילותו (שעת הגעתו ושעת סיום תפקידו וכו'), כפי שיורה לה קב"ט מוסדות החינוך.

                  ג.    המאבטח יפעל על פי הכללים לאבטחת מוסדות חינוך המפורטים בחוזרי המנכ"ל השונים ועל פי ההוראות בכתב שניתנו לו על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, וכן על פי הוראות המשטרה.

      2.2.5    הפעלת הורים באבטחת הגן

                  א.   ייתכנו מצבים שבהם יחליטו גורמי הביטחון להסתייע בהורים או במתנדבים לאבטחת גן הילדים.

                  ב.   הפעלת ההורים תהיה במסגרת התנדבות או שההורים ייקראו למלא את חובת האבטחה בתוקף תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך).

                  ג.    הודעה על הצורך להפעיל הורים לאבטחת הגן תועבר למנהלת הגן על ידי קב"ט מוסדות החינוך.

                  ד.   לצורך היערכות מוקדמת למצבים אלו תכין מנהלת הגן רשימה של הורים שיהיו מוכנים להתנדב ולהתייצב תוך התראה קצרה לאבטחת גן הילדים, אם וכאשר הם ייקראו לכך.

                  ה.   אסור להעסיק מאבטח בכלל, גם לא מאבטח מוסדות חינוך, במימון ההורים.

 

3.   הפעולות בעת מציאת חפץ חשוד/מכונית חשודה

3.1  הגדרת חפץ חשוד

       3.1.1     חפץ בלתי מוכר, המעורר חשד כי הונח למטרות חבלה

       3.1.2     נשק ותחמושת

       3.1.3     "מציאוֹת", חפצים תמימים לכאורה, שכביכול נשארו במקום

       3.1.4     כל חפץ זר.

                   הערה: בשום מקרה אין לגעת בחפץ חשוד! – זהו משפט שיש לחזור ולשנן לילדים.

3.2  הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד מתחלקות לשני מצבים:

       3.2.1     מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר

       3.2.2     מציאת חפץ חשוד בעת הימצאות הילדים בגן.

3.3  הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר

       3.3.1    אין לגעת בחפץ החשוד כלל.

       3.3.2    ילדים ומלוויהם הנמצאים בקרבת הכניסה לגן יתבקשו להתרחק מאותו מקום.

       3.3.3    אחד ההורים יתבקש למנוע התקרבות ילדים ומבוגרים לגן.

       3.3.4    יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו.

       3.3.5    כאשר יגיעו כוחות הביטחון (חבלן משטרה, ניידת משטרה וכו'), יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם.

       3.3.6    לאחר אישור החבלן שהכול כשורה אפשר להכניס את הילדים לגן.

3.4  הפעילות הנדרשת בעת מציאת חפץ חשוד, כאשר הילדים נמצאים בגן

       3.4.1    אין לגעת בחפץ החשוד.

       3.4.2    יש להרחיק בשלב ראשון את הילדים ולמקמם מאחורי מחסה (מבנה הגן או כל מקום שהוא ב"שטח מת" לגבי החפץ החשוד).

       3.4.3    יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו.

       3.4.4    יש לפנות את הילדים אל מחוץ לשטח הגן, למקום שנקבע וגם תורגל מראש, מקום שאושר על ידי הקב"ט למוסדות חינוך (המקום חייב לתת תשובה מבחינה ביטחונית ובטיחותית).

       3.4.5    במקרים שבהם החפץ נמצא בצמוד לציר היציאה משער הגן, ואין בגן שער מילוט, יש להשאיר את הילדים במקום מחסה (מאחורי הגן, או בתוך הגן, מאחורי קיר ללא חלונות).

       3.4.6    יש למנוע התקרבות לחפץ החשוד על ידי הצבת מבוגר (רצוי הסייעת) בקרבת מקום, אולם מאחורי מחסה, רצוי מחוץ לתחום הגן.

       3.4.7    כאשר יגיעו כוחות הביטחון, יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם.

       3.4.8    לאחר אישור החבלן שהכול כשורה, אפשר להחזיר את הילדים לפעילות השוטפת.

3.5  רענון

סעיף קטן זה – 3 – ירוענן פעם בשלושה חודשים.

 

4.   מרכיבי ביטחון

4.1   כדי לשפר ולייעל את האבטחה בגן חובה להתקין אמצעי ביטחון אלו:

       4.1.1     גדר תקנית תקינה

       4.1.2     שער המאפשר נעילה מבפנים

       4.1.3     שער ליציאת חירום

       4.1.4     טלפון

       4.1.5     לחצן מצוקה למוקד עירוני או למוקד של חברת האבטחה

       4.1.6     פעמון הצמוד לשער הכניסה הראשי.

4.2   האחריות להתקנת אמצעי הביטחון היא של הרשות המקומית/הבעלות.

4.3   יש חשיבות רבה לשמירה על תקינותם, על שלמותם ועל כשירותם של אמצעי הביטחון. על מנהלת הגן לדווח מיידית לרשות המקומית/לבעלות על כל תקלה שהיא באמצעי הביטחון שהוזכרו לעיל.

4.4   נעילת שער חשמלית תתאפשר רק אם קיימת טלוויזיה במעגל סגור.

4.5   מפרטים טכניים לכל אחד ממרכיבי הביטחון אפשר לקבל מקב"ט הרשות/מקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.6   סעיף קטן זה – 4 – ירוענן פעם ב-3 חודשים.

 

5.   נשק לעובדי הוראה

5.1  משרד החינוך פועל לחלוקת אקדחים לעובדי מוסדות החינוך, ובכללם גני הילדים, דרך "מפעל ראוי" ברשות המקומית.

5.2  הקביעה לגבי מתן נשק היא בידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית, והיא מותנית בהסכמתה של העובדת לקבל את הנשק ובהתחייבותה לשאתו בכל יום שבו היא מתייצבת לעבודה בגן.

5.3  מטרת מתן הנשק לעובדי מוסדות החינוך:

       5.3.1     הגנה על הילדים והגנה עצמית

       5.3.2     הרתעת גורמים עוינים.

5.4  האקדח יימסר למנהלת הגן או לסייעת לגננת, לאחר שעברה בהצלחה אימון בן יומיים וקיבלה ממשרד הפנים רישיון לשאת נשק.

5.5  כאשר מנהלת הגן או הסייעת אינן נושאות את האקדח על גופן, הוא יימצא, בזמן השהות בגן הילדים, במקום שהוא מחוץ להישג ידם של הילדים, אך בהישג ידן, המאושר על ידי קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

5.6  מקבל האקדח אחראי אישית לכלי הנשק, ואינו רשאי להעבירו לאחר.

5.7  בשום מקרה אין להשאיר את הנשק במכונית או בחדר ללא השגחה.

5.8  על מחזיק הנשק למלא בהקפדה מרבית אחר הוראות הבטיחות הנובעות מהחזקת נשק בקרבת ילדים, אחר הוראות התחזוקה ואחר ההוראות לפתיחה באש. הוראות אלה נמסרות למחזיק הנשק, בעל פה ובכתב, בעת האימון ובעת מתן הנשק.

5.9  על מחזיק הנשק, בתוקף הוראות משרד הפנים, לעבור אימון ומטווח פעם בשנה.

 

6.   כניסת ילדים לגן

6.1  לאחר סיום הסריקה תפתח הסייעת את מבנה הגן ותאפשר את כניסת הילדים (שער החצר יישאר פתוח).

6.2  קליטת הילדים על ידי הסייעת תתבצע בדלת הכניסה למבנה הגן ולא בשער החצר.

6.3  עם הגעתה של מנהלת הגן תבוצע סריקה נוספת בחצר הגן, ושער החצר יינעל.

6.4  כל כניסה של ילדים לאחר השעה 8 תהיה בשער החצר שייפתח על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת, ואחת מהן תהיה בתוך הגן עם הילדים.


7.   מידע ותכנון הביטחון בגן הילדים – תיק נתונים

7.1  כללי

       7.1.1    פרק זה עוסק בריכוז המידע הנדרש לתכנון של סדרי הביטחון השוטף בגן הילדים וסדרי הכנת גן הילדים לקראת שעת חירום והפעלתו במצבי חירום.

       7.1.2    תכנון ביטחון הגן, הן בנושאי הביטחון והבטיחות השוטפים והן בהיערכות למצבי חירום, ייעשה בתיאום עם הרשות המקומית ועם גורמי הביטחון המקומיים.

       7.1.3    הנתונים בפרק זה יעודכנו מדי שנה במהלך חודש ספטמבר ויועברו לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית עד 15 בספטמבר.

       7.1.4    התיק יימצא ב___________________

7.2  נתוני המוסד

       7.2.1     נתוני יסוד של המוסד

 

שם הגן

סמל הגן

כתובת הגן

מס' הטלפון

מס הפקס'

 

 

 

 

 

הבעלות

מספר התלמידים

קבוצת הגיל

שעות הפעילות

(משעה עד שעה)

אישור בטיחותי

 

 

 

 

 

יש

אין

 

 

       7.2.2     ממלאי תפקידים במוסד

מס'

התפקיד

השם

הכתובת הפרטית

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

מנהלת הגן

 

 

 

 

 

2.

סייעת

 

 

 

 

 

3.

גננת משלימה

 

 

 

 

 

4.

מפקחת

 

 

 

 

 

5.

מאבטח

 

 

 

 

 

 

 

       7.2.3     ממלאי תפקידים ברשות המקומית ובמחוז החינוך

מס'

התפקיד

השם

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

מנהלת מחלקת גני ילדים

 

 

 

 

2.

קב"ט מוס"ח

 

 

 

 

3.

מפקחת

 

 

 

 

4.

מפקח חברת האבטחה

 

 

 

 

 

 

       7.2.4     שירותים חיוניים

מס'

השירות

השם

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

מוקד עירוני

 

 

 

 

2.

סיירת ביטחון

 

 

 

 

3.

משטרה

 

 

 

 

4.

מד"א

 

 

 

 

5.

כיבוי אש

 

 

 

 

6.

חברת החשמל

 

 

 

 

 

 

       7.2.5     חברי ועד ההורים

מס'

השם

הכתובת

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

מס' הטלפון בעבודה

הדוא"ל

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

       7.2.6     רשימת התלמידים בגן

מס'

שם התלמיד

הגיל

 

הכתובת

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון של ההורים (+שם)

מס' הטלפון נוסף

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 


       7.2.7     תגבור הורים

בטבלה זו יש לפרט לפחות 7 הורים (אמהות שאינן עובדות עדיפות) שיביעו את נכונותם להתייצב בגן בהתראה קצרה יחסית.

מס'

השם

הכתובת

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

הערות

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

הערה: כל הורה חייב למלא טופס התנדבות לצורך ביטוחו בביטוח הלאומי (ראה את הטופס בנספח של סעיף 6.2-29 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב)).

 

       7.2.8     פרטי התלמידים המסייעים

                   א.   פרטי מוסד החינוך שהתלמידים מגיעים ממנו

                         שם בית הספר: __________ מספר הטלפון: _________

                         כתובת בית הספר: ____________ שם המנהל: ________

ב.    פרטי התלמידים

מס'

שם התלמיד

כתובתו

מס' הטלפון בביתו

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

       הערה: על התלמידים להציג אישור בכתב של ההורים.

 

       7.2.9     מתחם הגן והמבנה

                   א.   תיאור הצד החיצוני של הגדרות: בניין מגורים, גן שכן, רחוב, שטח פתוח וכדומה

בגדר הצפונית: ____________________________________

בגדר הדרומית: ____________________________________

בגדר המזרחית: ___________________________________

בגדר המערבית: ___________________________________

                   ב.   השערים בגדר החיצונית

                         מקום השערים

שער הכניסה הראשי: ________________________________

יציאת החירום: ___________________________________

                   ג.    תיאור המבנה

שטח המבנה __________ מ"ר

סוג המבנה: בלוקים / בנייה טרומית / קרוואן (הקף במעגל)

מס' החדרים במבנה: __________ מ"ר

סוג הדלת: זכוכית / פלדלת / עץ / פלסטיק (הקף במעגל)

החלונות: זכוכית / פלסטיק (הקף במעגל)

סוג החלונות: כנפיים / הזזה (הקף במעגל)

       7.2.10   תכנון האבטחה

                   סריקה

                   שם מבצע סריקת הבוקר ותפקידו (הקבוע): _______________

                   שעת התחלתה של הסריקה: ______________

נקודות התורפה בביצוע הסריקה (צמחייה סבוכה, חדר גרוטאות, שטח נסתר וכדומה): _______________________________________

________________________________________________

מועד קיומן של סריקות נוספות במשך היום: __________________

________________________________________________

        7.2.11   אבטחה

                   שעת פתיחתם של השערים לאחר הסריקה: _______________

אמצעי קשר מהשער לגן: פעמון, אינטרקום, טלפון: יש / אין (הקף במעגל)

אמצעי קשר מהגן לגורמי חוץ: טלפון, נקודת קצה למוקד, מכשיר קשר, לחצן מצוקה: יש / אין (הקף במעגל)

השעה שנקבעה לנעילת שער הגן: ______________

הגדר: תקינה / לא תקינה (הקף במעגל)

השער שאפשר לנעלו: תקין / לא תקין (הקף במעגל)

שער יציאת חירום: יש / אין (הקף במעגל)

פרטי גורמי הביטחון שיוזעקו בעת אירוע ביטחוני (הפרטים יימסרו למנהלת הגן על ידי קב"ט מוס"ח ברשות)

שם הגורם: _________      אמצעי ההזעקה: טלפון מס'_______

לחצן מצוקה: יש / אין         אחר: ____________________

שם הקב"ט: ________     מספר הטלפון של הקב"ט: ________

פינוי הגן בעת אירוע ביטחוני או בטיחותי: שטח הכינוס באזור הגן (כאשר אי אפשר לצאת מהשער): ___________________________
________________________________________________

מחוץ לגן: פירוט ציר התנועה לשטח הכינוס: __________________
________________________________________________

שטח הכינוס מחוץ לגן: _________________________________
________________________________________________

       7.2.12   פינוי הגן בשעת חירום

בעת אירוע חירום המחייב פינוי מחוץ למבנה הגן (בתחום החצר) יתפנה הגן אל: ____________________________________________
________________________________________________

בעת אירוע חירום המחייב פינוי מחוץ לחצר הגן יתפנה הגן אל:
_______________________________________________ 

        7.2.13   נשק

האם יש בידי מנהלת הגן או הסייעת נשק? כן / לא (הקף במעגל)

מועד האימון האחרון (לרשום בעיפרון): ____________

       7.2.14   תאורה וחשמל

תאורה חיצונית: יש/אין (הקף במעגל)

מיקום המתג להדלקת התאורה החיצונית: _________________

תאורה היקפית (בגדרות): יש/אין (הקף במעגל)

מיקום המתג להדלקת התאורה ההיקפית: _________________

מיקום ארון החשמל הראשי: __________________________

ארון החשמל: נעול/לא נעול (הקף במעגל)

אם הוא נעול, היכן יימצא המפתח? ______________________

       7.2.15   כיבוי אש

מיקום הצינור לכיבוי אש: _____________________________

מיקום המטפים לכיבוי אש: ___________________________

________________________________________________

       7.2.16   מיגון ומקלט

גודל המקלט: _________ מ"ר.

אוויר: מאווררים / מזגן (הקף במעגל)

המקלט משמש: שירותים / מטבח / מקלט בלבד (הקף במעגל)

שקט לאנטנת טלוויזיה: יש / אין (הקף במעגל)

שקע לטלפון: יש / אין (הקף במעגל)

ארון חירום: יש / אין (הקף במעגל)

       7.2.17   עזרה ראשונה

                   פרטי מגיש העזרה הראשונה המוסמך במוסד

השם הפרטי: _____________________________________

שם המשפחה: ____________________________________

התפקיד במוסד: ___________________________________

תוקף התעודה: ____________________________________

מיקום ערכת העזרה הראשונה: ________________________

       7.2.18   תכנון הלימודים בגן בשעת חירום

                   א.   הלימודים יתקיימו בגן הקבוע במקום זה: ____________

                   ב.   הלימודים יתקיימו במוסד חלופי. שם המוסד החלופי:  ____

                         הכתובת: _______________  מס' הטלפון: __________

ג.      סדר הכניסה למרחב המוגן והיציאה ממנו

______________________________________________
______________________________________________

ד.       תגבור הגן על ידי מבוגרים

      השם הפרטי ושם המשפחה: _______________________

      השם הפרטי ושם המשפחה: _______________________

      השם הפרטי ושם המשפחה: _______________________

      השם הפרטי ושם המשפחה: _______________________

       7.2.19   סרטוט סכמתי של שטח המוסד

גדרות חיצוניות + מיקום השערים, מיקום המבנה וצורתו + הכניסה למבנה (במידת האפשר יש לציין נקודות חשובות, כגון חצר משחקים, סככה, גינה וכדומה)

  


8.  תכנית העבודה השנתית בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום

8.1  תכנית העבודה השנתית של מנהלת הגן נגזרת מתוך כלל המשימות והתפקידים המוגדרים בחוזר זה (סח/3(ב), סעיפים 51–5.3, 43–5.17–5.4 ו-29–6.2) בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום בתוך הגן ובפעילות ומחוצה לו.

8.2  התכנית תוכן במהלך ימי ההיערכות בחודש אוגוסט, לפני פתיחת שנת הלימודים.

8.3   להלן פירוט הנושאים בחתך חודשי

       8.3.1     ספטמבר

                   א.   עדכון נתוני הגן כמפורט בסעיף קטן 7 לעיל

                   ב.   ביצוע תרגיל חפץ חשוד כולל פינוי מחוץ לגן

                   ג.    אם קיים מאבטח – בדיקת כשירותו ותדרוכו

                   ד.   הכנת תכנית פדגוגית להפעלת הילדים בחירום

                   ה.   תחקור אירועים חריגים והפקת לקחים מהם

                   ו.    בדיקת הימצאותו של חוזר מנכ"ל מעודכן בגן

                   ז.    ביצוע סקר מרכיבי הביטחון בגן – הגדר, השערים ולחצן המצוקה

                   ח.   העברת תכנית טיולים שנתית לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי ולמפקחת על הגן

                   ט.   בדיקה חזותית של תקינות המקלט/חדר הביטחון (דלת, חלון, סולם ליציאת חירום)

                   י.    ביצוע תרגיל כניסה למקלט / לחדר הביטחון

                   יא.  בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

       8.3.2     אוקטובר

                   א.   ביצוע תרגיל רעידת אדמה כולל פינוי לשטח כינוס

                   ב.   אם קיים מאבטח – תדרוכו

                   ג.    הפקת לקחים מאירועים חריגים

                   ד.   בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       8.3.3     נובמבר

                   א.   ביקורת תקינותם של מרכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן המצוקה

                   ב.   ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות

                   ג.    ביצוע תרגיל שרפה ויציאה משער החירום לשטח כינוס, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

                   ד.   תדרוך הילדים לקראת אירועי חנוכה (כמפורט בסעיף 5.1-45, סעיף קטן 26.1, בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב))

                   ה.   בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       8.3.4     דצמבר

                  א.   בדיקת תקינותו וכשירותו של ציוד החירום (כמפורט בסעיף 5.4-7, ס"ק 2.7 בחוזר הנ"ל), בשיתוף קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

                   ב.   אם קיים מאבטח – תדרוכו

                   ג.    בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       8.3.5     ינואר

                   א.   ביצוע תרגיל ירי מנשק קל לעבר הגן, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       ב.   בדיקת תקינותם של מכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן המצוקה

       ג.   בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון,

             בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       8.3.6     פברואר

                   א.   בדיקה חזותית של תקינות המקלט/חדר הביטחון (דלת, חלון, סולם ליציאת חירום)

                   ב.   תדרוך הילדים לקראת אירועי ט"ו בשבט, על פי הנחיות שתופצנה בצמוד לאירוע

                   ג.    תדרוך הילדים לקראת אירועי פורים (כמפורט בסעיף 5.1-45, סעיף קטן 26.2 בחוזר הנ"ל)

                   ד.   תדרוך ותרגול של הילדים לקראת תרגיל מוסדות החינוך הארצי (כמפורט בסעיף 5.4-7, ס"ק 2.6 בחוזר הנ"ל)

                   ה.   בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

       8.3.7     מרס

                   א.   ביצוע תרגיל מוסדות החינוך הארצי

                   ב.   בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

                   ג.    הפקת לקחים מאירועים חריגים, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       8.3.8     אפריל

                   א.   אם קיים מאבטח – הפנייתו לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לביצוע רענון ירי

                   ב.   הפניית המאבטח להשתתף בכנס מאבטחים רשותי

                   ג.    ביצוע ביקורת של פערי מרכיבי הביטחון והעברת דוח לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לקראת שיפוצי הקיץ

                   ד.   ביצוע תרגיל חפץ חשוד, ובכלל זה פינוי לשטח כינוס דרך שער יציאת החירום, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

                   ה.   ביצוע ביקורת מפגעי בטיחות וליקויי בטיחות והעברת דוח לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לקראת שיפוצי הקיץ

                   ו.    ביצוע תרגיל רעידת אדמה

                   ז.    בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

       8.3.9     מאי

                   א.   תדרוך הילדים לקראת אירועי ל"ג בעומר (ראה בסעיף 5.1-45, ס"ק 26.3 בחוזר הנ"ל)

                   ב.  בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       8.3.10   יוני

                   א.   בדיקה חזותית של ליקויי בטיחות – מגני דלתות, מדרגות שבורות, מרצפות שקועות

                   ב.   בדיקת התקינות של מרכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן
             המצוקה

                   ג.   בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

       8.3.11   יולי

הבטחת הביצוע של מבדק בטיחות על ידי יועץ בטיחות מוסמך באחריות הרשות/הבעלות

8.3.12   אוגוסט

                   א.   השתתפות בהשתלמות של הרשות או הבעלות לקראת פתיחת שנת הלימודים

                   ב.   הכנת תכנית עבודה שנתית

                   ג.    קבלת אישור בטיחות שנתי עד 15 באוגוסט באחריות הרשות המקומית ובהתאם לאמור בכל דין ו/או בנוהלי הרישוי

                   ד.   הכנת תכנית הפגה פדגוגית לשנת הלימודים הבאה

                   ה.   ביצוע סקר מרכיבי הביטחון לקראת פתיחת שנת הלימודים.

9.   היערכות לפתיחת שנת הלימודים

       לקראת פתיחת שנת הלימודים יש להיערך על פי הנושאים האלה:

9.1  בהיבט הביטחוני

       9.1.1     בדיקת התקינות של הגדר והשערים

       9.1.2     עדכון נתוני תיק הגן

       9.1.3     בדיקת התקינות ומצאי ציוד החירום על פי המפורט בחוזר זה

       9.1.4     ביצוע תרגיל חפץ חשוד, ובכלל זה פינוי

       9.1.5     ביצוע תרגיל שרפה, ובכלל זה פינוי

       9.1.6     בדיקת הימצאותו של חוזר המנכ"ל המעודכן בגן

       9.1.7     רענון נוהלי היציאה לטיולים

9.2  בהיבט הבטיחותי

       9.2.1     הבטחת קבלת אישור בטיחות רשותי לגן

       9.2.2     בדיקת התקינות של מתקני המשחקים בחצר

9.3  בהיבט של ההיערכות למצבי חירום

       9.3.1     תרגול סדר הפעולות בעת רעידת אדמה

       9.3.2     תרגול סדר הפעולות בעת ירי רקטות קרקע-קרקע/טילי קרקע-קרקע

9.4  נושאים כלליים

       9.4.1     קיום אספת הורים ומתן הסבר להורים על כל התרגילים שיתבצעו במהלך השנה

       9.4.2     קביעת רשימת ההורים המתגברים בעת הצורך.

 

10.נספחים

 

נספח א     דוח סריקות

נספח ב     דוח נכנסים/יוצאים

נספח ג     נוהל הדיווח על אירוע חירום חריג

נספח ד     טבלת עזר לבדיקת מרכיבי הביטחון בגן הילדים

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(ב), כ' במרחשוון התשס"ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/11/2016