education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-58  נוהלי ביטחון בבתי הספר - נשק במוסד החינוך

 

1.      כללי

1.1    לפי החלטת המשטרה תתקיים במוסד החינוך אבטחה עם נשק, על ידי מאבטחים מקצועיים בלבד.

 

1.2          אלה מקורות הנשק הנמצא במוסדות החינוך:

1.2.1  נשק אבטחה של חברות השמירה המצוי בידי המאבטחים

1.2.2  נשק של "המפעל הראוי" של הרשות המקומית אשר הונפק לעובדים ברשות המקומית ובמוסד החינוכי לצורכי הגנה עצמית

1.2.3  נשק של משרד החינוך שחולק לעובדי מוסד החינוך לצורכי הגנה עצמית.

 

1.3          מטרות הימצאותו של נשק במוסדות החינוך

1.3.1    הגנה על אוכלוסיית המוסד

1.3.2    הגברת הרגשת הביטחון של העובדים והתלמידים

1.3.3    הרתעת גורמים עוינים

1.3.4    הגנה עצמית במקרה הצורך.

 

1.4    כדי להשיג את המטרות האלה הוחלט על אבטחה נקודתית ומרחבית חמושה בבתי הספר ועל אבטחה של משטרת ישראל.

 

2.      פירוט ההנחיות להכנסת נשק למוסד החינוך

2.1     ככלל יש להימנע מלאפשר כניסת מבקרים עם נשק למוסד החינוכי, למעט המקרים המפורטים ב-2.2 וב-2.3 להלן.

2.2     ביישובי קו העימות, במועצות אזוריות ובאיו"ש יורשו להיכנס מבקרים עם נשק באופן הזה:

2.2.1  המבקר יתושאל על ידי השומר לגבי הימצאות נשק בכליו.

2.2.2  המבקר נושא הנשק יתבקש להציג תעודה אישית מזהה ורישיון נשק כחוק.

2.2.3  לא תתבצע כל פעולת זיהוי הנשק או פריקה.

2.2.4  המבקר יתבקש להצניע את הנשק ולא להוציאו בשום מקרה.

2.2.5  השומר ינהל דוח רישום נכנסים (שם פרטי ושם משפחה, מס' ת"ז, מהות הביקור), ובכלל זה יציין אם הנכנס נושא נשק או לא.

 

2.3     בכל מוסד חינוכי יורשו להיכנס עם נשק בעלי התפקידים האלה:

2.3.1  מאבטחים שהוצבו על ידי משטרת ישראל והרשות המקומית לצורך אבטחת מוסדות חינוך, ובכלל זה מפקח מטעם חברת השמירה

2.3.2  אנשי כוחות הביטחון והמשטרה, אנשי צבא קבע וכוחות ביטחון אחרים, ובכלל זה קב"ט הרשות המקומית (במדים וכאלה שאינם במדים - עם הצגת תעודה מתאימה)

2.3.3  עובדי הוראה/עובדי מינהלה באותו מוסד חינוכי שהונפק להם נשק על ידי קב"ט הרשות בלבד, לשימושם בשגרה ובחירום בבית הספר

2.3.4  עובדי משרד החינוך שהונפק להם נשק על ידי המשרד לשימושם בשגרה ובחירום למוסד בלבד

2.3.5  "מאבטחי טיולים" נושאי תעודת "מאבטח טיולים" בתוקף, מתנדבי המשמר האזרחי, אנשי ההגנה המרחבית, בעלי הרשאה אישית לשאת נשק מהרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי) למוסד בלבד

2.3.6  מדריכי גדנ"ע ומאלש"חים באישור מנהל המוסד.

 

2.4     יוכלו להיכנס עם נשק גם מי שקיבלו אישור מיוחד ממנהל בית הספר או מקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.

2.5     חל איסור על הפקדת נשק בידי המאבטח.

 

3.      פירוט ההנחיות של משטרת ישראל לאחזקת נשק על ידי מאבטח במוסד החינוך

3.1     מאבטחים המקבלים כלי נשק במחברת השמירה

3.1.1  על המאבטח להגיע לתפקידו עם תעודות אלה: תעודת הרשאה לנשיאת כלי נשק, תעודת  מאבטח מוסדות החינוך/מאבטח טיולים ותעודת זהות, וכן עם פנקס כיס למאבטח.

3.1.2  על המאבטח להגיע עם האקדח שבבעלות החברה שהוא מועסק בה.

3.1.3  על האקדח להימצא בנרתיק חגורה חיצוני עם תפס/שרוך שיבטיח את חיבור האקדח לחגורה, ומחסנית אחת תהיה בתוך האקדח ומחסנית שנייה בתוך הפונדה.

3.1.4  הוראות הפתיחה באש וכללי הבטיחות לאחזקת נשק מפורטים בהמשך סעיף זה.

 

3.2     עובדי הוראה

3.2.1  הנחיות כלליות (על פי הוראות אחזקת נשק של המשרד לביטחון הפנים)

א.    העובדים המיועדים לקבל אקדח חייבים לעבור אימון בן יומיים בתפעול האקדח, ובכלל זה מטווח, ועליהם להגיע לרמת ההישגים הנדרשת בתפעול ובקליעה לפני שיאושרו לקבלת הנשק.

ב.    נוסף על כך העובד המיועד לשאת נשק חייב:

-    לעמוד בתנאים לקבלת רישיון להחזקת נשק מפקיד רישוי נשק בלשכה המחוזית של משרד הפנים;

-    להצהיר על נכונותו לשאת אקדח במסגרת עבודתו ולהתחייב עם קבלת הנשק להשתמש בו על פי ההוראות של פתיחה באש;

-    לחדש מדי שנה את ההתחייבות אצל הקב"ט המקומי, על גבי טופס התחייבות כדוגמת הטופס בנספח של סעיף זה.

ג.     עובד שלא קיים את הנאמר לעיל יחויב להחזיר את הנשק.

ד.    על מחזיק הנשק להקפיד הקפדה מרבית על כללי הבטיחות הנובעים מעצם החזקת הנשק בקרבת ילדים.

ה.    מקבל האקדח אחראי אישית לכלי הנשק, ואינו רשאי להעבירו לאחר, אלא עליו להחזירו לגורם שממנו קיבל את הכלי.

 

3.2.2  הנחיות בטיחות לסגל ההוראה ולעובדי המוסד החינוכי הרשאים לשאת נשק פרטי/רשותי

א.    נשיאת הנשק תהיה כפופה לרישיון מתאים שהוצא על ידי המשרד לביטחון הפנים.

ב.    המחסנית תהיה במצב "הכנס".

ג.     נושא הנשק יהיה צמוד לנשקו. אין להשאיר נשק ללא השגחה בכל אזור המוסד החינוכי.

ד.    אין לבצע כל פעילות שהיא בנשק, כגון פריקה, טעינה, הדגמה או הצגת הנשק בפני קהל בחצר המוסד או בכיתה.

ה.    אין להפנות נשק כלפי אדם גם אם הוא פרוק לחלוטין.

ו.     אין להעביר או למסור נשק לאדם אחר כלשהו.

ז.    על נשיאת נשק על ידי סגל בית הספר יש לדווח למנהל, ובאמצעותו לקב"ט הרשות.

ח.    בכל מקרה של פליטת כדור יש לדווח מיד לקב"ט הרשות על האירוע.

ט.    גם במקרה של אירוע ביטחוני אין נושא הנשק הפרטי רשאי להפעיל את נשקו בחצר המוסד אלא להגנה עצמית בלבד.

י.     להלן סדר הפעולות לבדיקת אקדח:

1)    בדיקת כלי ירייה תבוצע תמיד בתשומת לב מרבית ובאיטיות, ותלווה במבט מתמיד על הכלי עד להשלמתה. הבדיקה תבוצע כדלהלן:

א)    הטה את הקנה בזווית של כ-45 מעלות כלפי מטה, לעבר ריהוט כבד מעץ או לעבר עציץ גדול, לכיוון הפנוי מכל אדם, כלפי הקרקע או כלפי משטח רך או לעבר חומת מפגע.

ב)    הוצא את האצבע הלוחצת משמורת ההדק.

ג)     הוצא את המחסנית.

ד)    דרוך את הנשק, הבט לתוך בית הבליעה כדי לוודא שאין בו כדור ולבית המחסנית כדי לוודא שאין בו מחסנית ושחרר את המחלק. בחשכה יש לוודא שאין כדור באקדח על ידי הכנסת אצבע לבית הבליעה או בעזרת תאורת פנס.

ה)    ודא כי אין מחסנית בתוך בית המחסנית, ולחץ על ההדק (שהקנה יישאר מופנה בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, לעבר ריהוט כבד מעץ, או לעבר עציץ גדול, לכיוון הפנוי מכל אדם, כלפי הקרקע או כלפי משטח רך).

ו)     באקדח פ"נ (F.N.) אי אפשר לשחרר את ההדק לאחר בדיקה ללא מחסנית. שחרור ההדק ייעשה אך ורק באחת מן הצורות האלה:

1.    על ידי החדרת אצבע במקום המחסנית

2.    על ידי "מחסנית גולם" (מחסנית שאי אפשר להכניס בה כדורים)

3.    על ידי מחסנית ריקה.

 

4.      אימון בנשק לנושאי נשק של המשרד או של הרשות

4.1     פרט לאימון הבסיסי, שהוא אחד התנאים לקבלת הנשק, חייב כל נושא נשק לעבור פעם בשנה אימון רענון, כמתחייב מהוראות משרד הפנים.

4.2     זימון המורים וביצוע האימון הוא באחריות הקב"ט ברשות המקומית, בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.

4.3     המנהל חייב לשחרר מעבודתו את נושא הנשק לצורך האימון.

4.4     באחריות מנהל "המפעל הראוי" להקפיד כי האימונים יבוצעו במלואם: 4 שעות אימון מלאות (בהתאם למערכי השיעור).

 

5.      כללי זהירות בנשיאת אקדח ובאחזקתו

להלן פירוט כללי הזהירות העיקריים בשימוש באקדח שהמנהל ורכז הביטחון צריכים להכירם (פירוט הכללים בהרחבה מצוי בחוברת ההוראות הניתנת לנושאי הנשק במוסדות החינוך):

5.1     אופן נשיאת הנשק

5.1.1    האקדח יהיה במצב "הכנס".

5.1.2    גבר יישא את האקדח בנרתיק הצמוד למותן, רצוי מתחת ללבוש.

5.1.3    אישה יכולה לשאת את האקדח בנרתיק מיוחד, שאפשר להניחו בתיק האישי, או בנרתיק הצמוד למותן.

5.1.4    כאשר האקדח נמצא בתיק, יהיה התיק צמוד בכל עת לנושא הנשק.

5.1.5    בשום מקרה אין להשאיר את הנשק במכונית (זו עברה פלילית) או בחדר ללא השגחה.

 

5.2     אחסון האקדח

5.2.1  אקדח שנלקח הביתה, יש לאחסנו במקום בטוח ולהקפיד שלא תהיה לאדם, ובמיוחד לילדים, גישה אליו. בעת האחסון יש להפריד בין המחסניות לאקדח, וכל פריט יאוחסן במקום נפרד.

5.2.2  יש להחזיק את האקדח ואת המחסניות במקום יבש ומאוורר, והאקדח יאוחסן בארון נעול.

 

6.      כללי זהירות בנשק

6.1     יש לנהוג בכל כלי ירייה כאילו הוא טעון.

6.2     לא יכוון אדם נשק, גם אם אינו טעון, לעבר אדם אחר שלא לצורך (מותר לכוון רק בשעת תקרית ולכיוון האויב).

6.3     בעת מסירת כלי ירייה וקבלתו יש לבדקו ולוודא שאינו טעון.

 

נספח: התחייבות עובדי הוראה המחזיקים בנשק


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(א), כ"ד בתשרי התשע"ב, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022