education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-68  נוהלי הביטחון בבתי הספר - נוהל אי העסקת עברייני מין על פי "החוק למניעת ההעסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2010, במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

 

1.      כללי

1.1     החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.

הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."

הגדרת "מעסיק": "לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם – האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת האדם לעבודה במוסד. לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית – מנהל המוסד, ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד."

1.2     לאחרונה נוספו בתיקון ל"חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 6), התש"ע-2010" סוגי מוסדות נוספים לרשימת המוסדות שהחוק חל עליהם: "גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, טיפול בהם, השגחה עליהם, או ליווי שלהם בהליכים משפטיים."

יובהר כי לפי התיקון לחוק חלה חובה על מוסד שהחוק הוחל עליו בתיקון להודיע לבגיר המועסק אצלו אודות התיקון, לרבות איסורי העיסוק וההעסקה החלים על פיו. על ההודעה כאמור בחוק להיות בכתב ולהישלח בדואר רשום או להימסר אישית לידי הבגיר.

1.3    כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין.

1.4    חל איסור מוחלט להעסיק אדם או לשבצו לתפקיד כלשהו במוסד חינוכי בטרם התקבל אישור ממשטרת ישראל כאמור לעיל.

1.5    העסקת אדם באופן קבוע או סדיר או זמני, באופן ישיר או עקיף, ללא האישור היא עברה פלילית אשר העובר אותה יישא באחריות אישית.

1.6    למען הסר ספק, אין לדרוש אישור על היעדר רישום פלילי מהאדם עצמו לפי "חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981".

 

2.      בעלי תפקידים המועסקים במוסד החינוכי שיש לדרוש לגביהם אישור כי אין מניעה מהעסקתם לפי החוק

2.1      סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי משרד החינוך

2.2      סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי הרשות המקומית

2.3      סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי העמותות השונות בחינוך התורני, בחינוך העצמאי, במוסדות פטור, ברשת אורט, ברשת עמל ואחרים

2.4      סגל הוראה זמני/ממלא מקום המועסק על ידי המוסד החינוכי באופן ישיר, על ידי משרד החינוך, על ידי חברות זכייניות או על ידי רשויות מקומיות או בעלויות או חברות/מפעילים המומלצים על ידי משרד החינוך

2.5     עובדי קבלן קבועים או זמניים ובעלי מקצוע שונים, לרבות כאלה המועסקים בחוזה, במכרז או שלא במכרז

2.6     מאבטחי טיולים, מדריכים, מלווה רפואי, ובכלל זה מגיש עזרה ראשונה, חובש ורופא

2.7    מאבטחי מוסדות חינוך

2.8    נהגי הסעות לתלמידים

2.9    עובדי מזנון/דוכן בתוך בית הספר.

2.10  ספקים.

 

3.      אופן קבלת האישור על היעדר רישום עברות מין

3.1     מועמדים למשרות הוראה במדינה או בבעלות

3.1.1     מי שמבקש להיקלט במערכת החינוך כעובד הוראה קבוע או זמני במדינה או ברשויות המקומיות או בבעלות יעבור במסגרת הליך הקליטה וקבלת אישור ההעסקה בדיקה לגבי עברות מין.

3.1.2     המעסיק יעביר את כל הנתונים של המועמד, ובכלל זה אישור על היעדר ביצוע עברות מין, לאגף לכוח אדם בהוראה לצורך אישור ההעסקה.

3.1.3     פרטיו של מועמד המבקש אישור העסקה במערכת החינוך יועברו על ידי האגף לכוח אדם בהוראה למשרד הקב"ט הארצי באגף הביטחון כדי לבצע הליך בדיקה מול משטרת ישראל.

3.2     סגל הוראה קבוע המועסק על ידי הרשות

          הרשות תבצע את אותו התהליך המתואר ב-3.1 לעיל לבדיקת עברות מין באמצעות האגף לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך ועל פי הנחיותיו.

3.3     סגל הוראה קבוע המועסק בעמותות ובגופים פרטיים המוכרים על ידי משרד החינוך

הבעלות תבצע את אותו התהליך לבדיקת עברות מין המפורט ב-3.1
וב-3.2 לעיל.

3.4     סגל הוראה זמני/ממלא מקום

          באחריות מנהל המוסד החינוכי לדרוש מהמועמד להמציא אישור ממשטרת ישראל על היעדר רישום עברות מין. (את דוגמת טופסי האישור אפשר למצוא באתר האינטרנט של משטרת ישראל בפרק "טפסים").

3.5    עובדי קבלן קבועים או זמניים (כגון נהגי הסעות, עובדי מינהלה, מדריכי טיולים ומלווי טיולים, עובדי ניקיון ואחזקה ואחרים)

          באחריות הקבלן המעסיק להוציא אישור ממשטרת ישראל, לפני תחילת העסקתם של אותם עובדים במסגרת מוסד החינוך או בכל פעילות מחוץ לכותלי המוסד, ולהעבירם למנהל המוסד.

3.6     מאבטחי מוסדות חינוך

באחריות חברת האבטחה להוציא לקב"ט הרשותי את האישורים הנדרשים על היעדר רישום עברות מין ולהעבירם לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.

3.7     מאבטחי טיולים/מלווה רפואי

          על החברה המעסיקה למסור לידי מנהל מוסד החינוך את האישורים הנדרשים על היעדר רישום עברות מין. על המנהל לוודא כי בידיו נמצא האישור ממשטרת ישראל טרם תחילת עבודתו של מי מהם במוסד החינוכי.

 

4.      אחריותו של מנהל המוסד החינוכי

4.1    על מנהל מוסד החינוך לוודא עם הגורם המעסיק הישיר כי אין מניעה מהעסקת המועמד בכפוף לחוק, כמפורט להלן:

4.1.1     עליו לוודא מול אגף כוח אדם במחוז כי סגל ההוראה המועסק על ידי משרד החינוך קיבל את האישור הרשמי לעבודתו במוסד.

4.1.2     עליו לוודא עם מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית כי נמצאים ברשותו כל האישורים של כל מורה המועסק באמצעות הרשות המקומית.

4.1.3     עליו לוודא עם מנהל אגף משאבי אנוש ברשות המקומית כי נמצאים ברשותו כל האישורים לכל עובד מינהל המועסק באמצעות הרשות המקומית.

4.1.4     עליו לוודא עם מנהל אגף משאבי אנוש בעמותה כי נמצאים ברשותו האישורים המתאימים לכל עובד, כולל סגלי הוראה המועסקים באמצעות העמותה/התאגיד.

4.2     לגבי סגל הוראה זמני/ממלא מקום ו/או עובדי מינהלה ממלאי מקום יש לפעול על פי ההנחיות שפורטו ב-4.1 לעיל.

4.3     לגבי עובדי קבלן מזדמנים למוסד החינוך (כולל עובדים זרים ו/או עובדים מהשטחים) על מנהל המוסד החינוכי לוודא הצמדת אדם מבוגר מסגל המוסד לכל עובד מזדמן המגיע לביצוע עבודה חד-פעמית בין כותלי המוסד.

4.4     לגבי אישור למאבטחי טיולים, למדריכים ולמלווים רפואיים לפעילות מחוץ למוסד החינוך על מנהל המוסד לדרוש מחברת הטיולים שכל בעל תפקיד (מאבטח או מלווה) יצויד באישור על היעדר עברות מין מהמשטרה. את האישורים יש לקבל באמצעות הפקס יום לפני היציאה לטיול לגבי כל בעל תפקיד ולבצע בדיקה עם הגעת בעלי התפקידים באמצעות האחראי על הטיול אל מול המידע שנשלח, בבוקר היציאה.

4.5     לגבי מאבטח מחליף על המנהל לוודא עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי שיש למאבטח אישור על היעדר רישום עברות מין.

 

5.      האחריות של קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

עליו לוודא שיש ברשותו אישור על היעדר רישום עברות מין לכל מאבטח המועסק במוסדות החינוך.

 

6.      האחריות של גורמי אכיפה ובקרה נוספים

6.1    מפקחים כוללים חייבים לוודא כי מנהלי בתי הספר שבפיקוחם מכירים את דרישות החוק ואת ההנחיות בחוזרי המנכ"ל בנושא ופועלים ליישומם.

6.2    מנהלי מחלקות החינוך ברשות המקומית חייבים לוודא את יישום דרישות החוק וההנחיות בחוזרי המנכ"ל בנושא.

6.3    מנהלי אגף משאבי אנוש ברשות המקומית חייבים לוודא את יישום דרישות החוק וההנחיות לגבי עובדים המועסקים במוסד החינוכי באמצעותם.

6.4    יחידת בקרת הטיולים חייבת לוודא את יישום החוק על מאבטחי הטיולים ועל המלווים הרפואיים.

6.5     על בקרי הבטיחות לבצע בדיקות מדגמיות של עובדים מינהליים בתחום המוסד החינוכי. 

 

נספח  החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(א), כ"ד בתשרי התשע"ג, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014