education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשע) 6.3-4  רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לבתיה"ס העבריים לשנת הלימודים התשע"א בפיקוח משרד החינוך
 

רשימה זו כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר העבריים לשנת הלימודים התשע"א. ברשימה צוינו גם מחירי הספרים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות , כמובא בהוראות המנכ"ל בעניין ספרים לתלמידים (חוזר הוראות הקבע סו/3(א), סעיף 8-6.3; עיקרי ההוראות מובאים בנספח א לחוזר זה). כמו כן, המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע ההנחיות בדבר ההיערכות לשנת הלימודים התשע"א, כמובא בנספח ב לחוזר זה.

מנהלי בתי הספר יביאו את הרשימה בהקדם האפשרי לעיונם של כל המורים, ולאחר קביעת רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים התשע"א, שיש להכינה לפי הטופס בנספח ה' להלן, תימסרנה הרשימות לתלמידים. הטופס יישלח בדיוור ישיר של המשרד וייאסף על-ידי האגף לספרי לימוד. בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית-ספרית בלבד. יש להקפיד שלא לשנות את רשימת הספרים אלא פעם ב-5 שנים.

בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב ממנהלת האגף לספרי לימוד.

בהתאם לסעיף 16ז' לחוק הפיקוח על המצרכים והשירותים, התשי"ח-1957, מפורטים כאן מחיריהם של ספרי הלימוד. המחירים המצוינים ברשימה שבחוזר זה כוללים מע"מ בשיעור 16%. זאת למעט הספרים בהוצאות שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג לחוזר זה.

המחירים המופיעים בחוזר זה הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם רשאים, בשום מקרה, לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם זאת, הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

מנהלי בתי הספר מחויבים לדאוג שברשימת הספרים הבית-ספרית המופצת לתלמידים בכל גיל יצוין ליד שם הספר המבוקש המחיר המרבי של הספר, כפי שהוא מופיע בחוזר זה. זאת כדי שהמורים, ההורים והתלמידים יוכלו לוודא שאין גובים מהם מחיר העולה על המחיר המרבי. רשימת הספרים והמחירים המרביים טעונה אישור של המפקח הכולל של בית הספר.

תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5604037.

ביאורי הסימנים וראשי התיבות

ביאורי הסימנים וראשי התיבות 
מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים
1. ספרי לימוד לכיתה א'
2. ספרי לימוד לכיתה ב'
3. ספרי לימוד לכיתה ג'
4. ספרי לימוד לכיתה ד' 
5. ספרי לימוד לכיתה ה'
6. ספרי לימוד לכיתה ו'
7. ספרי לימוד לכיתה ז'
8. ספרי לימוד לכיתה ח'
9. ספרי לימוד לכיתה ט'
10. ספרי לימוד לכיתה י'
11. ספרי לימוד לכיתה י"א
12. ספרי לימוד לכיתה י"ב
13. ספרי לימוד לכיתה י"ג
14. ספרי לימוד לכיתה י"ד
15. ספרי לימוד לתלמידים עולים
16. ספרי לימוד לתלמידי החינוך המיוחד
17. ספרי לימוד שאינם מקוטלגים על פי כיתות
18. נספחים 
  נספח א' ספרי לימוד לתלמידים ולעובדי הוראה – עיקרי הוראות הקבע
  נספח ב' היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התש"ע
  נספח ג' רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל על ספריהן
  נספח ד' רשימת המו"לים
  נספח ה' טופס רשימת ספרי הלימוד לשנת התש"ע בבית הספר עפ"י הכיתות

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם, מנהלת האגף לספרי לימוד, טל' 02-5603534 פקס' 02-5603488,
או בדואר
yoelate2@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(ב), כ"ג בניסן התש"ע, 07 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014