education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.13 תנועות נוער

3–7.13  הנחיות לפעילות תנועות הנוער במוסדות החינוך

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

 

1.     מבוא

1.1     תמצית

          סעיף זה כולל את העקרונות שעל פעילות תנועות הנוער בבתי הספר להיות מושתתת עליהם ואת הדרכים לשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין תנועות הנוער המוכרות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.

          החוזר האחרון בנושא יצא בהתשמ"ו–1986, ולכן הוחלט לרענן את הנהלים ולפרסמם שוב.

1.2     מטרת הפרסום

          א.     התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2008

          ב.     התחולה: בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים מכל המגזרים

          ג.     הסטטוס: החלפה

          ד.     חוזרים קודמים באותו נושא

                   –    סעיף 1–7.13 בחוזר הוראות הקבע נח/5, "כניסת תנועות הנוער וארגוני הנוער לבתי הספר"בתוקף

                   –    חוזר מיוחד ה', התשמ"ו, "פעילות תנועות הנוער במוסדות החינוך" – מבוטל.

1.3     התפוצה: מנהלי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, רכזי החינוך החברתי, מפקחי מינהל החברה והנוער, מנהלי מחלקות החינוך והנוער,  מזכ"לי תנועות הנוער

1.4     הגורם האחראי

          א.     שם היחידה: מינהל החברה והנוער

          ב.     בעל התפקיד: מנהל המחלקה לתנועות נוער

          ג.     מספר הטלפון: 050-6283190 ו-02-5603176

          ד.     כתובת הדוא"ל: iritbr@education.gov.il.

1.5     נספחים

          נספח א: העקרונות להכרה בתנועות נוער לצורך בחינת זכאותן לתמיכה

          נספח ב: רשימת הכתובות של מנהלי המחוזות של מינהל החברה והנוער.

 

2.     רציונל

2.1    תנועת הנוער היא ארגון חינוכי ארצי המסייע ותורם לשימור ולפיתוח של ערכים חברתיים וממלכתיים. היא מחנכת להזדהות עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וליחס של כבוד לזכויות האדם, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ולערכי חלוציות והגשמה כפי שהם באים לביטוי במגילת העצמאות. תנועת הנוער תורמת לסביבה ולקהילה שהיא פועלת בהן ומחנכת לאור ערכים ייחודיים מתוך מגמה להעצים את החניך כפרט וכחבר בקבוצה ותוך דגש על היות התנועה מסגרת של צעירים למען צעירים. תנועות הנוער הן עמותות עצמאיות הנתמכות על ידי המשרד במסגרת תקנה תקציבית שמספרה 24-14-47. פעילותן בין כותלי בית הספר תותר מכיתה ד' ועד כיתה י"ב (על העקרונות להכרה בתנועות נוער ראה בנספח א להלן).

2.2    משרד החינוך מתיר ומעודד את פעילותה של כל תנועת נוער מוכרת בבתי הספר בתנאי שפעילותה תושתת על העקרונות האלה:

       א.  חיזוק החינוך הבלתי-פורמאלי תוך שקידה על חינוך האדם הצעיר על ידי פעולות חינוכיות, חברתיות ועיוניות ועל ידי פעולות ספורט, נופש ופנאי

       ב.  מימוש מטרות החינוך הממלכתי (מתוך חוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף
4–3.4
):

 • לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
 • להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות בין בני אדם ובין קהילות ועמים;
 • לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות
 • להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה ולאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המכבדת ומעודדת את השונה והתומכת בו;
 • לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבלת תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל;
 • לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח"

       ג.  חינוך הנוער לרעיון קיבוץ הגלויות, טיפוח הקשר עם חלקי העם היהודי בגולה וחתירה למיזוג גלויות בישראל

       ד.  הימנעות משיתוף חניכי התנועה ומדריכיה בפעילות מפלגתית.

 

3.     דרכים לשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין תנועות הנוער המוכרות

3.1     בבתי הספר היסודיים

          א.      משרד החינוך רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה ובראיית הרצף החינוכי בין בתי הספר וצוותי החינוך בהם ובין תנועות הנוער, מדריכיהן וצוותי החינוך בהן כדי לטפח בוגרים מעורבים, שותפים ואחראים בחברה.

          ב.      משרד החינוך יעודד את פעילות תנועות הנוער המוכרות בבתי הספר בדרכים האלה:

                   1)   רצוי כי בכל בית ספר יתמנה מורה לשמירת הקשר עם תנועת הנוער (רכז חינוך חברתי). מורה זה יתאם וילווה את פעילות תנועות הנוער בבית הספר, ובין היתר יזמן את מדריכי התנועות לפגישה עם מנהל בית הספר ועם מורי הכיתות הגבוהות ויזמין את המורים להיכרות עם הפעילות החינוכית של התנועות.

                   2)   מומלץ כי במועצה הפדגוגית של בית הספר תינתן מפעם לפעם סקירה על פעולתן של תנועות הנוער, ייערך דיון על חשיבותה של תנועת הנוער, ותימצאנה דרכים לעידוד פעולתן של התנועות ולשיתוף פעולה בינן לבין בית הספר במקום. ראוי לשתף בדיונים אלו את נציגי תנועות הנוער ביישוב.

                   3)   שיחות על חשיבותה ועל מהותה של תנועת הנוער תיערכנה בכיתות החל מכיתה ד' של בתי הספר היסודיים, בשעת חינוך. נציגי תנועות הנוער המוכרות המקיימות פעילות ביישוב יוזמנו לשיחות אלו.

                   4)   בית הספר יסייע לתנועות הנוער בגיוס חניכים חדשים מקרב תלמידיו ויעשה מאמץ להקצות זמן להצגה של התנועה ומטרותיה במהלך יום הלימודים ברבעון הראשון של שנת הלימודים.

                   5)   בית הספר לא ימנע מחניכי תנועות הנוער להופיע בתלבושת התנועה או לענוד את סמל התנועה, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם כללי הלבוש הנהוגים בבית הספר.

                   6)   המדריכים יוכלו להיכנס לבית הספר לפגישות עם חניכים בשעת ההפסקות הגדולות ובתיאום מוקדם עם הנהלת בית הספר.

                   7)   הנהלת בית הספר תפנה את תשומת לבם של ההורים לעובדה שמתקיימת הסברה בכיתות על ערכה של תנועת הנוער ועל האפשרות של הצטרפות התלמידים לתנועות, כדי שההורים יוכלו לקבוע את עמדתם בנוגע להצטרפות ילדיהם.

                   8)   המורים יביאו בחשבון כי יום הפעילות המוגברת של תנועות הנוער הוא יום שלישי או יום רביעי, לפי ההסדר המקומי, ויקלו ביום זה, במידת האפשר, בשיעורי הבית ובקביעת בחינות ליום המחרת.

                   9)   י"א באדר נקבע כיום פעילות מרכזי של תנועות הנוער. בבתי הספר הממלכתיים-דתיים ט"ו בשבט הוא יום מרכזי נוסף. חברי תנועות הנוער שירצו להשתתף (בהסכמת ההורים) באותם ימים בעלייה לתל חי ולביריה, בנטיעות או בכינוסים ארציים שיאורגנו על ידי תנועות הנוער ישוחררו מהלימודים בבית הספר.

3.2     בבתי הספר העל-יסודיים

                א.      משרד החינוך מעודד את פעילותן של תנועות הנוער גם בבתי הספר העל-יסודיים, ומבקש מהנהלות בתי הספר לשתף פעולה עם תנועות הנוער ולעודד את הצטרפות התלמידים אליהן ואת השתתפותם הפעילה בפעולותיהן ולסייע להם ככל האפשר בגיבוש גרעיני שנת שירות וגרעיני נח"ל ובפעולות אחרות, בהתאם לבקשת תנועות הנוער במקום.

          ב.      להלן הנחיות לשיתוף פעולה בין משרד החינוך והנהלות בתי הספר העל-יסודיים ובין תנועות הנוער המוכרות:

                   1)   במועצות הפדגוגיות של בתי הספר ייערך דיון על מהותה ועל חשיבותה של תנועת הנוער, ותגובשנה דרכים לעידוד פעילותן של תנועות הנוער ולשיתוף פעולה בינן לבין בית הספר העל-יסודי. רצוי שנציגים של מועצת תנועות הנוער יוזמנו לדיונים אלה.

                   2)   רכז החינוך החברתי-הקהילתי בבית הספר / מנחה מועצת התלמידים הבית-ספרית ילווה ויתאם את פעילות תנועות הנוער בבית הספר ויסייע לשיתוף פעולה בנושאים חינוכיים-חברתיים ביזמת בית הספר או ביזמת תנועות הנוער במקום.

                   3)   במרוצת השנה תיערכנה בכיתות שיחות על הנושא "מהותה וחשיבותה של תנועת הנוער". השיחות תיערכנה בשעת חינוך, ביזמת מנהל בית הספר, רכז החינוך החברתי-קהילתי בבית הספר / מנחה מועצת התלמידים הבית-ספרית, מחנך הכיתה או מדריכי תנועות הנוער, במועד שיקבע המנהל. לשיחות יוזמנו נציגי תנועות הנוער המוכרות.

                   4)   מומלץ כי מנהלי בתי הספר העל-יסודיים יימנעו מקביעת פעילות בחופשות הרשמיות במסגרת בית הספר שיש בה כדי להפריע להשתתפותם של תלמידים חברי תנועות הנוער בפעילות תנועתם. תיאום מראש בין המנהלים למדריכים יוכל למנוע התנגשות בין הפעילויות.

                   5)   המורים מתבקשים, במידת האפשר, לא לקבוע בחינות לימים שלאחר ימי הפעילות השבועיים הקבועים של תנועות הנוער.

                   6)   המנהלים יתחשבו ביום הפעילות השבועי של תנועות הנוער, שהוא יום שלישי או יום רביעי, לפי ההסדר המקומי, בבואם לקבוע פעילות חינוכית מעבר לשעות הלימודים הרגילות.

                   7)   תנועות הנוער מקיימות באופן מסורתי כמה מפעלים חד-יומיים. מנהלי בתי הספר מתבקשים לשחרר מהלימודים באותם ימים תלמידים חברי תנועות הנוער שירצו להשתתף בפעילות המאורגנת על ידי תנועת הנוער שהם משתייכים אליה, בתנאי שניתנה הסכמת הוריהם. אלה האירועים שמקיימים בהם מפעלים חד-יומיים:

 • ט"ו בשבט – נטיעות
 • י"א באדר – יום העלייה לתל חי או לביריה
 • קונגרס תנועות הנוער ב"יד ושם"
 • יום תנועות הנוער הארצי/המקומי
 • מירוץ הלפיד היוצא ממודיעין בחנוכה
 • אירועים נוספים באישור מנכ"ל משרד החינוך.

                   8)   משרד החינוך רואה חשיבות רבה בשיגור משלחות של חניכי תנועות הנוער לקהילות היהודיות בחו"ל לצורכי הסברה וחינוך ומשלחות לפולין. מומלץ לשחרר מלימודים את חניכי התנועות היוצאות למשלחות אלו בהסכמת ההורים, בתנאי שיקבלו אישור מוקדם ממינהל החברה והנוער במשרדנו.

                   9)   בית הספר לא ימנע מחניכי תנועות הנוער להופיע בתלבושת התנועה או לענוד את סמל התנועה, בתנאי שהדבר עולה בקנה אחד עם כללי הלבוש הנהוגים בבית הספר.

 

 

מנהלי בתי הספר יוכלו לקבל מידע וחומר בכתב על דרכי הקשר עם תנועות הנוער השונות ממנהל המחלקה לתנועות נוער במינהל החברה והנוער במשרד החינוך, וכן ממנהלי המחוזות של המינהל (ראה נספח ב). מידע נוסף מובא באתר האינטרנט של המינהל, http://noar.education.gov.il/.

 

 

 

4.     נספחים

נספח א  העקרונות להכרה בתנועות נוער לצורך בחינת זכאותן לתמיכה

נספח ב  לשכות מנהלי המחוזות של מינהל החברה והנוער במחוזות – טלפונים, פקסים וכתובות


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/3(א), ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022