education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעד) 9.2-3  ימי עיון, סדנאות וסיורים לימודיים במרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה
 

1.      כללי

המרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה במשרד החינוך מציעים ימי עיון וסיורים לימודיים.

פעילויות המרכזים הלימודיים מתאימות להוראת מקצוע האזרחות וממחישות סוגיות מרכזיות בתכנית הלימודים באזרחות ובחינוך לדמוקרטיה. ייחודן הוא במפגש הבלתי אמצעי של התלמידים עם עבודת בתי המשפט. הפעילויות מיועדות לבתי ספר המעוניינים להרחיב את החינוך לערכים אזרחיים ולהטמיעו.

מטרות הפעילויות

א.    עידוד לאזרחות פעילה ולמעורבות בחיי המדינה, החברה והקהילה

ב.     הרחבת הידע בנושאי יסוד – משטר וחברה בישראל

ג.     העמקת ההיכרות עם רשויות השלטון על תפקידיהן, הקשר ביניהן והמעורבות האזרחית שהן מזמנות

ד.    הפנמת ערכי יסוד בממשל דמוקרטי.

הפעילויות מותאמות לכל מגזרי האוכלוסייה ומיועדות לתלמידי חטיבות הביניים, לבתי הספר העל-יסודיים, לאנשי חינוך ולצוותי הוראה. הן מתקיימות ברחבי הארץ במתכונת של ימי עיון המשלבים סדנאות הפעלה ודיון עם סיורים מודרכים בבתי המשפט.

 

2.      למידה חוץ בית-ספרית

הרעיון העומד בבסיס הקמתם של המרכזים הוא מתן מענה חינוכי-חווייתי משלים ללימוד נושאי היסוד באזרחות, בדמוקרטיה ובממשל באמצעות חשיפה לתהליכים אזרחיים ברשויות המדינה השונות. לשם כך המרכזים מציעים מפגשים עם עבודת הרשויות והתנסות בה. פעילויות המרכזים הלימודיים כוללות סיורים מודרכים בבתי המשפט וצפייה בדיונים משפטיים, שיחות עם שופטים, עריכת משפט מבוים, משחקי הדמיה וכן השתתפות בסדנאות שבמרכזן דילמות מהותיות המעסיקות את החברה הישראלית.

 

3.      מרכזי הלימוד הפועלים ברחבי הארץ

3.1     המרכז הלימודי בבית המשפט העליון

המרכז מציע ימי עיון העוסקים בתפקידו של בית המשפט העליון כערכאה שיפוטית עליונה וכבג"ץ, במעמדו מול רשויות השלטון האחרות ובמשמעות תפקידו בחברה הישראלית. ימי העיון מתמקדים בנושאים כגון הסכמה ומחלוקת, זכויות וחובות, מעורבות אזרחית, היחיד והחברה בראי המשפט, המתח בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ועוד. בין הפעילויות המוצעות: סיור מודרך בבית המשפט העליון, פעילות חווייתית במוזיאון מורשת בתי המשפט, צפייה מודרכת בדיונים משפטיים, עריכת משפט מבוים וסדנאות הכוללות הפעלות ודיונים.

3.2      שילוב סיורים לימודיים בביקור בהר הרצל

המרכזים הלימודיים מציעים שילוב של סיור לימודי מודרך בהר הרצל יחד עם פעילות בבית המשפט העליון או בשילוב סדנה. במהלך הסיור ידונו התלמידים בסוגיות שעמן מתמודדת ישראל בהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית המורכבת מקבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונות. כל סיור יתמקד בציר רעיוני מרכזי אשר ייבחר על ידי בתי הספר, כגון ציר הזיכרון הלאומי, ציר הסכמה ומחלוקת, ציר הזהות המדינית כבסיס לזהות האישית ועוד.

3.3     המרכזים הלימודיים בהיכלי המשפט בחיפה, נצרת, באר שבע, ראשון לציון והרצליה

המרכזים הלימודיים בבתי המשפט מציעים ימי עיון בנושאים חברתיים בעלי היבטים משפטיים: סיור מודרך בהיכל המשפט, צפייה בדיון משפטי, סדנה חינוכית-חווייתית ומשפט מבוים. נושאי הסדנאות המוצעות: אלימות בקרב בני נוער, חופש הביטוי, ערבות חברתית, גישור – דרך ליישוב סכסוכים לצד בית המשפט, נהיגת בני נוער תחת השפעת אלכוהול, להיות אזרח במדינת ישראל ועוד.

 

דמי השתתפות לבתי הספר בפעילויות ההדרכה במרכזים הלימודיים הם 20 ש"ח לשעת הדרכה לקבוצה.


 

למידע נוסף ולהזמנת פעילות באמצעות האינטרנט: www.education.gov.il/ezrachut.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/11, ט"ו בתמוז התשע"ד, 13 ביולי 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014