education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעז) 9.2-2  תכניות חינוכיות בשיתוף המינהלת לשיפור שירותי משטרה לחברה הערבית בישראל
 

בהתאם להחלטת הממשלה 922 בנושא פיתוח כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל ובמסגרת תכנית "אתגרים לקידום מערכת החינוך בחברה הערבית" יזם משרד החינוך, בשיתוף המינהלת לשיפור שירותי משטרה לחברה הערבית בישראל, כמה תכניות חינוכיות אשר תופעלנה בבתי הספר בחברה הערבית. התכניות מיועדות לכל שכבות הגיל ומטרתן לחשוף את התלמידים לערכים של שימור החוק, משילות והשתלבות בחברה. התכניות נועדו גם להטמיע את ערך המחויבות האישית בקרב תלמידי בתי הספר התיכוניים במסגרת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית" ולהגביר את מודעותם לחשיבות פעילותה של המשטרה בחברה.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה עם נציגי המינהלת לשיפור שירותי משטרה לחברה הערבית בישראל בפעילויות החינוכיות בתוך בתי הספר. הפעילות כוללת הרצאות וכן חלוקת חומרי הסברה, לרבות חוברות לתלמידים וחומרים שאושרו על ידי המשרד. על המנהלים לאפשר לנציגי המינהלת להשתלב גם בפעילות הדרכה בנושאי תנועה ובטיחות בדרכים.


 

בשאלות אפשר לפנות
אל מר גלאל ספדי, מנהל אגף חינוך בלתי פורמאלי בחברה הערבית,
מינהל החברה והנוער,
טל' 04-6477425, דוא"ל galalsf@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/6, י"א בשבט התשע"ז, 07 בפברואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2022