education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

9.3-22  הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

                                        למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-7 במאי 2017

תאריך הפרסום: י"א באייר התשע"ז, 7 במאי 2017

התחולה: כלל מערכת החינוך בכל המגזרים.

תמצית ההוראה

בסעיף זה מפורטות דרכי ההערכה של תלמידי כיתות ג'-י"ב בחינוך הגופני. דרכי ההערכה של תלמידי כיתות א'-ב' בחינוך הגופני מופיעות בתכנית הלימודים לחינוך גופני לכיתות א'-ב'.

שינויים מהוראה קודמת באותו נושא

בסעיף זה שונה ניסוח ההערה בתעודת הבגרות בעקבות פטור מהשתתפות בשיעורי חינוך גופני, חודדו ההנחיות בנושא אופן הערכת התלמידים ונוספה הנחיה שלפיה על התלמיד לקבל ציון עובר בחינוך גופני במסגרת ההערכה הפנימית של בית הספר כדי לעמוד בחוקת הזכאות לתעודת בגרות.

הסטטוס: החלפה

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 9.3-16 בחוזר סז/3(א), "הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב".

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני

ב.     בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

ג.     מספר הטלפון: 03-6896136

ד.     כתובת הדוא"ל: gayda@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.     הנחיות כלליות

2.     מבחני כושר גופני

3.     מבחן בידע ובהבנה בחינוך גופני, בספורט ובבריאות

4.     שחרור משיעורי חינוך גופני

5.     פטור משיעורי חינוך גופני

6.     השלמת ציון או תיקון ציון בחינוך הגופני לבוגר בית הספר

7.     עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחינוך גופני (לתלמידים הפטורים משיעורים מעשיים ולבוגרים)

8.     מחוון למתן ציון בחינוך גופני לתלמידי כיתות ג'-י"ב

9.     מחוון למתן ציון בחינוך גופני בתעודת הבגרות (ציון פנימי, שתי יחידות לימוד)

 

1.      הנחיות כלליות

1.1     הנחיות ההערכה לתלמידים ולתלמידות תהיינה זהות.

1.2     עם פתיחת כל שנת לימודים יקבלו התלמידים מידע בכתב על דרכי ההערכה בתחום החינוך הגופני, על המבחנים המחייבים ועל הכללים במתן הציונים.

1.3     התלמידים ידעו מראש את התבחינים שעל פיהם יוערכו.

1.4     תכנית ההוראה של המורה לחינוך גופני תיבנה מתוך תכנית הלימודים של משרד החינוך.

1.5     המורים יעריכו את התלמידים בהתאם להתקדמותם ולא ביחס לתלמידים אחרים בכיתה. ההערכה תתבצע על נושאים שנלמדו בבית הספר בלבד ותהיה הערכה מסכמת או הערכה מעצבת איכותנית.

1.6     ההערכה תתייחס לתחום המוטורי, לתחום החברתי (כיבוד הזולת, הגינות, שיתוף פעולה וכד') ולתחום הקוגניטיבי (ידע והבנה).

1.7     המורה לחינוך גופני רשאי לתת תוספת בציון (בונוס) של עד 10% על פעילות גופנית נוספת המתקיימת מעבר לשיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם או פעם בשבוע כשעתיים).

1.8     המורה לחינוך גופני ינהל רישום של הנוכחות ושל ההישגים של כל תלמידי הכיתה ביומן המורה לחינוך גופני (או ביומן אחר).


1.9     תלמידי הנבחרות של בתי הספר והספורטאים המצטיינים חייבים אף הם להשתתף בשיעורי החינוך הגופני.

1.10   האחריות למתן הציון היא בידי המורה לחינוך גופני בלבד, ואין היא מבוססת אלא על שיקולים מקצועיים. 

1.11   שיעורי החינוך הגופני יילמדו עד סוף שנת הלימודים, גם בכיתה י"ב.

1.12   כדי לעמוד בחוקת הזכאות לתעודת בגרות על התלמיד לקבל ציון עובר בחינוך גופני במסגרת ההערכה הפנימית של בית הספר.

 

2.      מבחני כושר גופני

המבחנים ייקבעו על ידי צוות המורים לחינוך גופני בבית הספר בכפיפות לתכנית הלימודים של משרד החינוך ובהתאם לנלמד במהלך השנה.

 

3.      מבחן בידע ובהבנה בחינוך גופני, בספורט ובבריאות

3.1     הוראת תחום הידע וההבנה בחינוך גופני, בספורט ובבריאות תיעשה במהלך שיעורי החינוך הגופני המעשיים בימי שרב ובימים גשומים שבהם אי אפשר לקיים שיעורים מעשיים.

3.2    יתקיים מבחן עיוני בידע והבנה בחינוך הגופני. בית הספר יאפשר לתלמיד לכתוב עבודה במקום מבחן.

3.3     בכיתה י"ב יתקיים מבחן עיוני מסכם בידע ובהבנה של מקצוע החינוך הגופני. בית הספר יאפשר לתלמיד לכתוב עבודת גמר במקום מבחן. הכללים לכתיבת עבודות גמר מובאים באתר החינוך הגופני בכתובת https://cms.education.gov.il/educationcms/units
/avodotgemer/horaot_bamiktsot_shonim/sport
/
, בקטגוריה "עבודות גמר".

 

4.     שחרור משיעורי חינוך גופני

4.1     ככלל יכבד המורה לחינוך גופני פנייה של תלמיד בעל-פה או בכתב להשתחרר משיעור חינוך גופני.

4.2     שחרור ליותר משיעור אחד מחייב הצגת אישור בכתב מרופא או מהצוות הרפואי של בית הספר.

4.3     אי-השתתפות ביותר מ-50% משיעורי החינוך הגופני ללא אישורים מתאימים מרופא תמנע קבלת ציון בחינוך גופני.

 

5.     פטור משיעורי חינוך גופני

5.1     אם קיבל התלמיד פטור משיעורי החינוך הגופני יש לציין זאת בתעודה.

5.2     פטור יינתן אך ורק מראש (אין לקבל אישור, גם לא של רופא, לפטור בדיעבד מפעילות גופנית).

5.3     תלמידים הפטורים משיעורים מעשיים בחינוך גופני יחויבו בהגשת עבודה בכתב (ראה הנחיות לכתיבת עבודות גמר בחינוך הגופני באתר החינוך הגופני). במקרה כזה יירשם ציון העבודה בתוספת הערה: "הציון ניתן על סמך כתיבת עבודה".

 

6.     השלמת ציון או תיקון ציון בחינוך הגופני לבוגר בית הספר

6.1     בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחינוך הגופני יפנה בכתב להנהלת בית הספר, וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ועל תוכנה.

6.2     בוגר שסיים את לימודיו ומבקש לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה י"ב יחויב בהשתתפות בעשרה שיעורי חינוך גופני לשם העלאת כושרו הגופני כדי שיוכל לגשת למבחן בכושר גופני. כמו כן עליו להגיש עבודה בכתב.

6.3     כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.

6.4     מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.

 

7.     עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחינוך גופני (לתלמידים הפטורים משיעורים מעשיים ולבוגרים)

7.1     על המורה לחינוך גופני להציע לתלמיד נושאים לבחירה. אפשר לאשר נושאים שהתלמיד מציע.

7.2     על המורה להנחות את התלמיד בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחינוך הגופני המופיעה באתר החינוך הגופני בכתובת https://cms.education.gov.il/educationcms/units
/avodotgemer/horaot_bamiktsot_shonim/sport
/
.
 היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

 

8.     מחוון למתן ציון בחינוך גופני לתלמידי כיתות ג'-י"ב

 

התבחין

מהות התבחין

השתתפות פעילה בשיעורים – 60% מהציון

-    השתתפות פעילה בשיעור ויחס חיובי למקצוע - עד 40% מהציון

-    התנהגות חברתית במהלך שיעורי החינוך הגופני
שיתוף פעולה בעבודת צוות, התמודדות עם קשיים אובייקטיביים, מתן עזרה לתלמידים אחרים, מתן כבוד לתלמידים ולמורה –  עד 20% מהציון

הישגים במקצועות אישיים וקבוצתיים – 20% מהציון

-    ענף אישי

  ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותנית) –  עד 5% מהציון

•  מדידת הישגים (הערכה כמותית) – שיפור עצמי - שיפור יחסי מהשנה שעברה או מהשליש הקודם – עד 5% מהציון

   ענף קבוצתי

  ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותנית) –  עד 5% מהציון

•   השתלבות במשחק ו/או בפעילות קבוצתית – עד 5% מהציון

כושר גופני – 10% מהציון

שיפור במרכיבי הכושר הגופני (מדידה כמותית)

ידע והבנה –  10% מהציון

ידיעה והבנה של מושגים, תהליכים וחוקים בחינוך הגופני, בספורט ובבריאות (בחינה עיונית או עבודה בכתב)

תוספת בציון (בונוס) על פעילות גופנית נוספת – 10% מהציון

ייצוג פעיל של בית הספר בנבחרות, תרומה לתרבות הספורטיבית של בית הספר (כגון השתתפות בארגון פעילויות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכד'), עיסוק בפעילויות ספורט בנוסף על שיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם, או פעם בשבוע כשעתיים)


 

9.      מחוון למתן ציון בחינוך גופני בתעודת הבגרות (ציון פנימי, שתי יחידות לימוד)

הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות יהיה מורכב מהתבחינים בהתאם לפירוט בטבלה להלן:

 

הנושא

האחוזים

הערות

ציון י"ב

70%

הציון יהיה ממוצע של הסמסטרים/השלישים.

ציון י"א

30%

הציון השנתי

תוספת בציון (בונוס) על פעילות גופנית נוספת

עד 10%

-   התלמיד תורם לתרבות   הספורטיבית של בית הספר  (כגון השתתפות בארגון פעילויות ספורט, כתב צעיר,
שופט צעיר וכד').

-   התלמיד עוסק בפעילויות
ספורט בנוסף על שיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם, או פעם בשבוע כשעתיים).


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/9(א), יא' באייר התשע"ז, 07 במאי 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/12/2022