education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

9.4-9  הפעלת התכנית "כישורי חיים"

 

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

1.       מבוא

            1.1       תמצית

            1.2       מטרת הפרסום

            1.3       התפוצה           

            1.4       יישום ומעקב

            1.5       הגורם האחראי

            1.6       נספחים

2.       רציונאל התכנית, הנחות היסוד שלה, תכניה, מטרותיה

          והעקרונות להעברתה

             2.1       רציונאל התכנית

             2.2       הנחות היסוד לתכנית

             2.3       תוכני התכנית

             2.4       מטרות התכנית

             2.5       העקרונות המנחים להעברת התכנית

3.       יישום התכנית "כישורי חיים" בבתי הספר היסודיים

            3.1       כללי

            3.2       נושאי התכנית

            3.3       הדרכת הצוות החינוכי ומטרותיה

            3.4       מסגרות ההדרכה לצוות החינוכי

            3.5       העברת התכנית בכיתות

            3.6       התפוקות המצופות

            3.7       תהליכי בקרה על יישום התכנית

4.       יישום התכנית "כישורי חיים" בחינוך העל-יסודי (כיתות

          ז'-י"ב)

            4.1       כללי

            4.2       נושאי התכנית

            4.3       הדרכת המורים והצוות החינוכי ומטרותיה

            4.4       מסגרות ההדרכה לצוות החינוכי

            4.5       העברת התכנית בכיתות

            4.6       תפוקות מצופות

            4.7       תהליכי בקרה על יישום התכנית

            4.8       יישום התכנית בבתי ספר שמונהג בהם "החינוך

                       האישי"

5.       בעלי התפקידים השותפים ביישום כישורי חיים ובקידום

          התחום החברתי

            5.1       כללי

            5.2       תפקיד מטה המשרד

            5.3       תפקיד המחוז

            5.4       תפקיד בית הספר

6.       נספחים

 

 

 

1.    מבוא

1.1    תמצית

חוזר זה עוסק בהפעלת התכנית "כישורי חיים" בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים. החוזר מתייחס למטרות התכנית, לשיטות העבודה, לתכנים ולבעלי התפקידים המיישמים. החוזר בא להדגיש כי העברת  התכנית "כישורי חיים" בכל שכבות הגיל היא יישום התפיסה שבית הספר אחראי להתפתחות הרגשית, החברתית והערכית של התלמידים כחלק בלתי נפרד מהתפתחותם הקוגניטיבית ומהרחבת עולם הידע שלהם. התכנית מציעה מערכים מובנים לשיחות בכיתות על מגוון  נושאים ומצבים שתלמידים מתנסים בהם תוך פיתוח כישורים אישיים ובין-אישיים.

העברת התכנית "כישורי חיים" היא יישום סטנדרט 3 מתוך "הסטנדרטים של תרבות ואקלים בית הספר": "בבית הספר קיימת תכנית לימודים חינוכית חברתית ספירלית ללמידה רגשית וללמידה חברתית, המשולבת בכל תחומי העשייה הבית-ספרית ברמת הכיתה, השכבה ובית הספר." כמו כן, העברת התכנית היא חלק מיישום יעד 2 של המשרד: "הפחתת אלימות וקידום אקלים מיטבי".

 

חזור

1.2    מטרת הפרסום

          א.    התוקף: החל מ-15 בדצמבר 2010

ב.    התחולה: בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכל מגזרי החינוך

          ג.      הסטטוס: החלפה

ד.    חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 7–9.4 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "הפעלת שעת כישורי חיים במערכת"מבוטל

ה.    חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע  תשע/1(א), " קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך"בתוקף.

 

חזור

1.3    התפוצה

         הנהלת משרד החינוך, המפקחים הכוללים, המפקחים על הייעוץ, מנהלי בתי הספר, מחנכי הכיתות, רכזי השכבות, היועצים החינוכיים, רכזי החינוך החברתי, הפסיכולוגים המחוזיים ומנהלי השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות המקומיות.

 

חזור

1.4    יישום ומעקב

מנהלי בתי הספר יגישו את התכנית "כישורי חיים" הבית-ספרית למפקחים הכוללים, והיועצים החינוכיים יגישו את התכנית הבית-ספרית למפקחים על הייעוץ. תפקיד המפקחים הכוללים לאשר את התכנית, לעקוב אחר יישומה ולתת משוב והערכה על הביצוע בשיתוף מקצועי עם המפקחים על הייעוץ (ראו גם ס"ק 3.7 ו-4.7 להלן).

 

חזור

1.5    הגורם האחראי

          שם היחידה: אגף א' - שפ"י

 בעל התפקיד: מנהל האגף לתכניות סיוע ומניעה והמדריך הארצי האחראי להטמעת התכנית "כישורי חיים"

          מס' הטל': 02-5603874, 02-5603244, 02-5603406

          כתובת הדוא"ל: yaelb@education.gov.il.

 

חזור

1.6    נספחים

נספח 1:

פריסת התכנים על פי נושאים מתחום ההתפתחות והמניעה, שכבות א' עד ט'

נספח 2:

פריסת נושאים לעבודה בכישורי חיים  עם תלמידי י' - י"ב ושמות תכניות

נספח 3:

מודל "מעגל הלמידה" - תהליך הלמידה בתכנית "כישורי חיים"

נספח 4:

חוזה למידה בכישורי חיים

נספח 5:

שאלות לרפלקציה אישית לתלמיד

נספח 6:

רשימת חומרי עזר להפעלת התכנית "כישורי חיים"

נספח 7:

רשימת סדנאות למורים

נספח 8:

שאלונים לבעלי תפקידים לדיווח על ביצוע התכנית "כישורי חיים"

      - 8/א

דיווח המחנך למנהל על ביצוע התכנית בכיתתו

      - 8/ב

דיווח היועץ למנהל על הביצוע המערכתי של התכנית

      - 8/ג

דיווח המנהל למפקח על הביצוע המערכתי של התכנית

      - 8/ד

דיווח המנהל למפקח הכולל על ביצוע התכנית של הדרכת מורים והורים

נספח 9:

הצעה לפורמט לתכנית עבודה שנתית

 

חזור

 

2.     רציונאל התכנית, הנחות היסוד שלה, תכניה, מטרותיה והעקרונות להעברתה

2.1    רציונאל התכנית

התכנית" כישורי חיים" מיישמת את תפיסת הפסיכולוגיה החיובית. תפיסה זו יוצאת מתוך ההנחה כי חיזוק כוחותיו של התלמיד וסיוע לתלמיד בפיתוח כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי חיים שונים תורמים לקידום הרווחה הנפשית שלו וליכולתו ללמוד וליצור ולהסתגל למציאויות מגוונות.

בשני העשורים האחרונים עסקה המערכת החינוכית בארץ בשאלת דמותו של הבוגר הרצוי ובדמותה של המערכת החינוכית העתידית שצריכה ליצור את התנאים המתאימים לחינוכו של הבוגר הרצוי. (שדמי, 2007; אבירם, 2003; 2001 ;אלוני, 1994; גורדון,  1994; סלומון, 1994; עשור, 1994). מתוך ניירות העמדה של החוקרים שעסקו בשאלה עולה תיאור של האדם במיטבו:

"אדם במיטבו הוא אדם אוטונומי, בעל השקפת עולם ערכית,  מוסרית המכוונת את האדם למציאת משמעות; בעל תחושת השתייכות,  בעל יכולת ליצור קשרים בין-אישיים ולפעול למען הזולת, בעל מודעות עצמית לכוחות, לחולשות, לסיכויים ולסיכונים, לגבולות הפנימיים ולגבולות החיצוניים; אדם במיטבו הוא בעל הנעה פנימית, בעל יכולת לממש את נטיותיו ואת יכולתו, בעל יכולת לגמישות בהתמודדות עם שינויים ועם מצבים משתנים, בעל כישורים לניהול עצמי הכוללים אקטיביות, יכולת להבעה, יכולת לניהול ולוויסות רגשות, שליטה עצמית ומנהיגות; בעל יכולת בחירה בחיים המכוונים על-ידי מחשבה מעמיקה ומשוחררת; בעל כישורים לרכישת ידע, לארגונו, ליצירת ידע, בעל חשיבה ביקורתית; בעל יכולת לכוון את חייו על-פי המטרות שהציב לעצמו."

          התכנית "כישורי חיים" מכוונת להתפתחות של אדם במיטבו.1

 

חזור

2.2   הנחות היסוד לתכנית

         א.    בית הספר לוקח אחריות על התפתחותם הרגשית והחברתית של התלמידים.

         ב.     למידה רגשית מתרחשת באמצעות תיווך  של מבוגר משמעותי.

ג.     אפשר לרכוש מיומנויות תוך-אישיות (מודעות עצמית, זיהוי רגשות וכד')  ובין-אישיות (אמפתיה, חברות וכד') באמצעות התנסות  חווייתית ושיחה מכוונת בקבוצה.

ד.    בית הספר הוא מקום המתאים ללמידת מיומנויות אלה בשל מערכות היחסים המתקיימות בו תוך כדי ביצוע משימת הלמידה.

ה.    יש קשר בין התפתחות רגשית וחוויות רגשיות ובין למידה. למידה קוגניטיבית מתרחשת מתוך פניות רגשית ועל בסיס של חוויה רגשית חיובית.

          ו.     כל מורה בבית הספר הוא גם מחנך.

 

חזור

2.3    תוכני התכנית

          א.   ההיבט הייחודי לתכנית

התכנית מפתחת כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי חיים שגרתיים ובמצבי סיכון. היא משלבת עבודה רגשית וקוגניטיבית  ומכוונת לפתח אצל התלמידים דימוי עצמי חיובי, תחושת ערך ומשמעות ויכולת לוויסות רגשי ולניהול עצמי מתוך בחירה ושיקולי דעת (ניהול רגשות כעס, קבלת החלטות במצבי חיים מאתגרים). בנוסף היא מכוונת לפתח חוסן להתמודדות במצבי סיכון שונים (מצבים של התנהגות מינית פוגעת, התמודדות עם אלימות, שימוש בסמים, באלכוהול ובטבק, התמודדות במצבי לחץ ומצוקה אישיים ולאומיים ומניעת אובדנות).

          ב.    התכנית מאורגנת על פי חמישה מוקדי התערבות:

1)   זהות עצמית – הכרת העצמי: מחשבותיי, רגשותיי, התנהגותי, גופי, זהותי המגדרית, זהותי המינית, זהותי החברתית

                 2)   ויסות רגשי והכוונה עצמית

3)   כשירות בין-אישית במעגלים שונים: במשפחה, בקבוצת השווים, בין חברים, בקשרי זוגיות אינטימית ואהבה

                 4)   תפקודי למידה, עבודה, משחק ופנאי

                 5)   התמודדות במצבי סיכון, לחץ ומשבר.

 

חזור

2.4    מטרות התכנית

          א.      הקניית כישורים ומיומנויות לניהול דיאלוג ולבניית  קשר בין באי בית הספר – מורים, תלמידים והורים

          ב.       פיתוח תחושת השייכות

          ג.       חיזוק תחושת המסוגלות להתנהלות מיטבית בשגרת החיים

          ד.       פיתוח היכולת להפעיל שיקול דעת ולעשות בחירות ערכיות ומצפוניות

          ה.      טיפוח ופיתוח של כישורים שיעניקו כלים להתמודדות פעילה עם בעיות החיים בהווה, לקראת אורח חיים בריא ומשמעותי בעתיד

          ו.       טיפוח כישורים להתמודדות עם תופעות שליליות בחברה ועמידה במצבים שיש בהם סיכון תוך חיזוק המסוגלות להתמודדות במצבי לחץ, פיתוי, חירום ומשבר.

 

חזור

2.5      העקרונות המנחים להעברת התכנית

          א.      התכנית היא התפתחותית וספיראלית.

ב.       התכנית עוסקת בנושאים שונים המותאמים לשלב ההתפתחותי של התלמידים ולגילם.

          ג.       התכנית מתייחסת לכמה ממדים בתהליך הלמידה – החווייתי-רגשי, הקוגניטיבי  (הכולל המללה והמשגה של התהליכים הרגשיים) והיישומי (תרגום התובנות להתנהגות).

          ד.       התכנית תועבר על ידי מחנכי הכיתות.

          ה.      התכנית מזמנת מפגש בין-אישי בסביבה מוגנת המאפשרת פתיחות וביטוי אישי חופשי ללא שיפוטיות.

          ו.       בתכנית נעשה שימוש במגוון כלים (פסיכודרמה, ביבליותראפיה, צפייה בסרטים, דיון באירועים, ביטוי בצבע וכד') ושיטות כדי לאפשר לכל תלמיד לבטא את עצמו בדרך המתאימה לו.

          ז.       התכנית מחייבת ליווי והדרכה קבועים של המורים על ידי יועץ בית הספר.

          ח.      התכנית כוללת עבודה סדנאית עם המורים כשלב מקדים לשלב שבו הם מעבדים את הנושאים עם התלמידים בכיתה.

          ט.      התכנית תבוא לידי ביטוי בחיי היום-יום הבית ספרי. בית הספר יאפשר ויעודד עשיות המחזקות את מסרי התכנית (לדוגמה: יצירת הזדמנויות נוספות לתרגל מיומנויות וקיום מסגרות נוספות לשיח רגשי בנוסף לשעת כישורי חיים).

          י.       בשיקולי הדעת בבחירת הנושאים לעבודה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה יש לתת עדיפות להעמקה במספר מצומצם של נושאים על פני הכללת נושאים רבים ברמת "טעימות". זאת כדי להבטיח הפנמה.

          יא.     התכנית מחייבת הקמת צוות מוביל לתכנון היישום ולמעקב אחר התכנית "כישורי חיים" הבית-ספרית. בצוות יהיו שותפים מנהל בית הספר, יועץ, רכז שכבה, רכז חינוך חברתי, פסיכולוג, מחנך, מורה מקצועי וכל גורם מקצועי אחר היכול לתרום למהלך (אפשר להזמין גם הורים).

          יב.     התכנית תכלול תכנון שנתי של נושאים שיועברו בכיתות, פעילויות שכבתיות ובית-ספריות וסדנאות והרצאות מתאימות לכל צוות המורים, למחנכי הכיתות ולהורי התלמידים.

          יג.      התכנית דורשת מעורבות ושותפות של הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם.

חזור

____________________

1. הרחבה של הבסיס התיאורטי לתכנית אפשר למצוא ב"כישורי חיים, מתווה לתכנון ולהפעלת תכנית בית-ספרית, לגן ולכיתות א'-י"ב", משרד החינוך, שפ"י, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ((2007, ב"כישורי חיים: כישורים, נושאים התפתחותיים ומניעתיים למורים בכיתות א'-ב'; ג'-ד'; ה'-ו' ", משרד החינוך, שפ"י, האגף לתכניות לימודים, 1997.

 


 

 

3.     יישום התכנית "כישורי חיים" בבתי הספר היסודיים

3.1    כללי

          א.      התכנית "כישורי חיים" היא תכנית חובה הכלולה בליבת שעות הלימוד השבועיות לבתי הספר היסודיים ומוקצית לה שעת לימודים שבועית אחת.

          ב.       תכנית העבודה הבית-ספרית צריכה לכלול פירוט של נושאיה בפריסה שנתית.

          ג.       התכנית תוגש לאישור המפקח של בית הספר.

          ד.       היועץ החינוכי יגיש את התכנית לאישור המפקח על הייעוץ.

 

חזור

3.2    נושאי התכנית

התכנית בנויה משלושים שיעורים המעובדים כמערכי הוראה בכיתה המותאמים למצבי חיים מרכזיים אופייניים לכל שכבת גיל ומסודרים תוך התייחסות לצמתים צפויים במהלך השנה. בשיעורים כלולים גם תכנים העוסקים בקידום מיניות בריאה, במניעת פגיעה מינית, במניעת עישון ושתיית אלכוהול ובמניעת אלימות. חשוב לבחון את התאמת התכנים לצורכי התלמידים, לאירועים המתרחשים בכיתה, בבית הספר, בארץ ובעולם וליעדי המשרד באותה השנה. כמו כן חשוב לבחון את שילוב תוכני התכנית  עם תכניות החינוך החברתי ועם מקצועות הלימוד.  

אוגדנים של התכנית נשלחו בעברית לכל בתי הספר היסודיים בתחילת שנת הלימודים התשס"ט. אפשר למצוא את מערכי השיעורים באתר שפי"נט, כמפורט להלן:

-        בעברית:  EducationCMS/Units/shefi

          -        בערבית: EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut
KishureiHaimYesodiAravit.htm

-        בחינוך הממלכתי דתי:  EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/
meytaviyut/KHMamad.htm

 

חזור

3.3    הדרכת הצוות החינוכי ומטרותיה

א.      הדרכת הצוות החינוכי תתבצע על-ידי היועץ החינוכי. ההדרכה נועדה לקדם את יכולת המורים לקיים שיח רגשי עם תלמידיהם תוך חיזוק תחושת המסוגלות וחיזוק המיומנויות לניהול שיח חופשי. חשוב שהיועץ החינוכי יבחן עם הרכז החברתי באילו ערכים, תכנים ומיומנויות התלמידים מתנסים בשעת חינוך/חברה ("מפתח הל"ב") במטרה לברר את הזיקות ואת הקשרים.

                   ההדרכה מכוונת למטרות אלו:

                   1)      לסייע למורים להיעזר בהתנסויותיהם ובלמידה מתוך חוויותיהם לצורך הנחיית כישורי חיים

                   2)      לבסס מיומנויות תשתית להנחיה בשונה ממיומנויות ההוראה

                   3)      להקנות כלים לניהול  שיח בלתי מתוכנן המתפתח מתוך התכנים העולים בכיתה

                   4)      לפתח בקרב המורים יכולת התבוננות בתלמידים ואיתור התלמידים הזקוקים לשיחה ולהתערבות פרטנית.

          ב.      פסיכולוג בית-הספר יהיה שותף לתכנון תהליך ההטמעה של התכנית בבית הספר במידת האפשר  וישמש כתובת לצוות החינוכי להיוועצות בסוגיות שיעלו בשיעורים.

          ג.       בבתי ספר שאין בהם יועץ חינוכי יש לפנות אל המפקח על הייעוץ במחוז כדי לבחון עמו מסגרות הדרכה אלטרנטיביות.

          ד.      רשימת חומרים להדרכת המורים מובאת בנספח 8 להלן, וכן באתר שפי"נט, בכתובת זו: EducationCMS/Units/shefi

 

חזור

3.4    מסגרות ההדרכה לצוות החינוכי

          להלן פירוט של מסגרות ההדרכה והליווי לעבודה בבית הספר:

          א.      מפגשי הכשרה לכל צוות המורים ("חדר מורים לומד") – לפחות שלושה מפגשים בשנה

          ב.       מפגשי צוותים  חינוכיים (לפי שכבות גיל) – לפחות פעם בחודש

          ג.       במידת הצורך - מפגשים פרטניים ובקבוצות קטנות של המורים עם היועץ החינוכי לצורך תכנון השיעור מראש, או לאחר העברתו, לצורך עיבוד הנושאים שעלו.

          ד.       בבית ספר שמתקיים בו מהלך מערכתי לקידום אקלים מיטבי (אח"ם) יהיו המפגשים להדרכת הצוות החינוכי על ידי היועץ בכישורי חיים חלק מהעשייה המערכתית לטיפוח אקלים בית-ספרי. אפשר להיעזר במדריך אח"ם לתכנון התכנית ולליוויה.  

 

חזור

3.5    העברת התכנית בכיתות

          א.      מחנך הכיתה אחראי על העברתה בפועל של התכנית בכיתה.

          ב.      במקרים מיוחדים אפשר לשקול עבודת הנחיה משותפת של מחנך ויועץ.

          ג.       יש לבחון אפשרות של עבודה בחצאי כיתות כדי  לאפשר מתן ביטוי אישי למספר רב יותר של תלמידים במהלך השיעור.

          ד.       אפשר ליישם נושאים מתוך התכנית גם במסגרת השעות הפרטניות.

 

חזור

3.6       התפוקות המצופות

          א.      לפני תחילת יישומה של התכנית יגדיר הצוות החינוכי שתי תפוקות שיימדדו  פעמיים בשנה לפחות. כתפוקות אפשר להגדיר את התוצרים האלה: למידה ברמת ידע ולמידה של מיומנויות והתנהגויות נצפות.

          ב.       הצוות יגדיר גם את כלי המדידה המתאימים למעקב אחרי התפוקות שנקבעו, כגון שאלות על תיאורי אירוע, שאלונים, דפי תצפית, ריאיון אישי, דיווח עצמי ופורטפוליו.

 

חזור

3.7       תהליכי בקרה על יישום התכנית

          א.      בקרת התקן בוחנת את הקצאת השעות ליישום התכנית "כישורי חיים" לכל כיתה.

          ב.       מנהלי בתי הספר יקיימו בקרה פנים-בית-ספרית פעמיים בשנה (בחודשים נובמבר ומאי) וידווחו למפקח הכולל ולמפקח על הייעוץ על ביצוע התכנית בכיתות ועל ההיבט המערכתי הכולל את הדרכת הצוות החינוכי (שאלוני הדיווח מובאים בנספח  9 להלן).

          ג.       שאלות על יישום התכנית "כישורי חיים" יופיעו בשאלון דיווח שנתי למנהלי בתי הספר שיופץ על ידי המשרד.

          ד.       יועצי בתי הספר, בשיתוף מנהלי בתי הספר,  ימלאו  סקר כישורי חיים אינטרנטי מטעם שפ"י פעם בשנה.

          ה.      מדריכי  אקלים חינוכי מיטבי  ידווחו על יישום התכנית "כישורי חיים" בדיווח התקופתי על ההתערבות בבתי הספר.

          ו.       בכל בית ספר תיערך פגישת משוב והערכה מעצבת באמצע השנה במטרה לבחון את תהליכי העבודה.  בבתי ספר שמתקיימת בהם התערבות מערכתית לקידום אקלים בטוח  (אח"ם) תיערך פגישת המשוב בשיתוף הצוות המוביל אקלים מיטבי ומדריך אקלים חינוכי מיטבי.

 

חזור

 

4.    יישום התכנית "כישורי חיים" בחינוך העל-יסודי (כיתות ז'-י"ב)

 

4.1    כללי

          א.      התכנית "כישורי חיים" היא תכנית חובה הכלולה בליבת שעות הלימוד השבועיות לבתי הספר העל-יסודיים להתשע"א.  התכנית כלולה באשכול "הליבה החינוכית" לחטיבות הביניים. לכיתות ז' מוקצות ל"ליבה החינוכית" שעתיים שבועיות המתחלקות בין החינוך החברתי לבין "כישורי חיים", ואילו לכיתות ח' ו-ט' מוקצית שעה אחת לליבה זו. יש לוודא שלפחות 15 שעות מוקדשות לתכנית כישורי חיים בכל שנת לימודים (ראו סעיף 3.1-36 בחוזר "הוראות הקבע" סט/8(א), "תכנית היסוד (הליבה) לחטיבות הביניים בחינוך העל-יסודי"). בחטיבות העליונות תופעל התכנית כחלק משעות המחנך, בהיקף של 15 שעות שנתיות לפחות.

          ב.       תכנית העבודה הבית-ספרית צריכה לכלול פירוט של נושאי התכנית בפריסה שנתית, מטרות העבודה בכל נושא, לוחות הזמנים להעברת הנושאים השונים, התפוקות המצופות בכל נושא  והתשומות ומסגרות הליווי וההדרכה (ראו נספח 10).

          ג.       התכנית תוגש לאישור המפקח של בית הספר.

          ד.       היועץ החינוכי יגיש את התכנית לאישור המפקח על הייעוץ.

חזור 

4.2    נושאי התכנית

          א.      בחטיבת הביניים

1)      בכיתה ז' התכנית בנויה משלושים שיעורים המעובדים כמערכי הוראה בכיתה  והמותאמים למצבי חיים מרכזיים אופייניים לכל שכבת גיל ומסודרים תוך התייחסות לצמתים צפויים בתקופת גיל זו. יחד עם זאת חשוב לבחון את התאמת התכנים לאירועים המתרחשים בכיתה, בבית הספר, בארץ ובעולם, וכמו כן לבחון את התאמת התכנים לצורכי התלמידים וליעדי המשרד באותה שנה.

                   2)      בכיתות ח' ו-ט' יש לבחור חמישה עשר מתוך שלושים השיעורים המופיעים באוגדנים.

                            להלן כמה עקרונות לבחירת התכנים:

                            א)     בחירת הנושאים תיעשה תוך התייחסות למצבי חיים אופייניים לתלמידי הכיתה ולצורכיהם באותה השנה.

                            ב)     יש להתחשב בהדגשים של בית הספר וביעדי המשרד באותה השנה.

                            ג)      יש לתת עדיפות להעמקה במספר מצומצם של נושאים על פני הכללת נושאים רבים ברמת "טעימות". זאת כדי להבטיח הפנמה.

                            ד)      אפשר לשתף את התלמידים ואת הוריהם בבחירת נושאי הלימוד.

                   3)      אוגדנים של התכנית נשלחו לכל חטיבות הביניים בתחילת שנת הלימודים התשס"ט  והם מופיעים באתר שפי"נט, בכתובת זו: /EducationCMS/Units/shefi

          ב.       בחטיבה העליונה

1)      התכנית "כישורי חיים" בחטיבה העליונה תורכב ממגוון תכניות שפ"י קיימות לבני נוער (ראו את שמות התכניות בנספח 2), על פי המלצת  היועץ החינוכי ובשיתוף עם מנהל בית הספר, רכז השכבה, רכז החינוך החברתי, קבוצת המחנכים והנהגת הורים. חשוב שהתכנית תיבנה באופן ספיראלי לכל שלוש השנים מראש כדי לתת מענה למגוון של נושאים רלוונטיים לבני הנוער. מומלץ לשתף גם את התלמידים ואת הוריהם בקביעת תוכני הלימוד.

                   2)      להלן כמה עקרונות לבחירת התכנים:

                            א)      הסתכלות על רצף הגילאים י'-י"א-י"ב ובניית תכנית כוללת לכל מחזור

                            ב)      שימת דגש על בניית תכנית המשכית לתכנית "כישורי חיים" שהועברה בכיתות ז'-ט'

                            ג)       שימת דגש על נושא מרכזי אחד או לכל היותר שניים בכל אחת מהשנים י', י"א ו-י"ב

                            ד)      מתן עדיפות להעמקה במספר מצומצם של נושאים על פני הכללת נושאים רבים ברמת "טעימות" כדי להבטיח הפנמה

                            ה)      מתן מענה  לסוגיות המעסיקות בני נוער (קשר זוגי, זהות מינית, פיתוי ולחץ חברתי, הטרדה מינית) על פי שלבי ההתפתחות והרלוונטיות שלהם לגיל

                           ו)       התייחסות למצבי חיים רלוונטיים (גיוס לצה"ל, נסיעה לפולין)

                            ז)       חיזוק ערכים של קבלה וסובלנות לאחר

                            ח)      הכללת סוגיות הדנות במשמעות החיים

                            ט)      הכללת ערכים ומיומנויות הקשורים במתן עזרה, בקבלת עזרה ובעבודת צוות

                            י)      התייחסות להיבטים רב-תרבותיים

                            יא)    התחשבות בהדגשים של בית הספר וביעדי המשרד באותה השנה.

 

חזור

4.3    הדרכת המורים והצוות החינוכי ומטרותיה

          א.     הדרכת הצוות החינוכי תתבצע על-ידי היועץ החינוכי. היא נועדה לקדם את יכולת המורים לקיים שיח רגשי עם תלמידיהם מתוך תחושת מסוגלות. ההדרכה מכוונת למטרות אלו:

                   1)      לסייע למורים להיעזר בהתנסויות שלהם ובלמידה מתוך חוויותיהם לצורך הנחיית כישורי חיים

                   2)      לבסס מיומנויות תשתית להנחיה בשונה ממיומנויות ההוראה

                   3)      להקנות כלים לניהול  שיח בלתי מתוכנן המתפתח מתוך התכנים העולים בכיתה

                   4)      לפתח בקרב המורים יכולת התבוננות ואיתור של תלמידים הזקוקים לשיחה ולהתערבות פרטנית.

          ב.      פסיכולוג בית-הספר יהיה שותף לתכנון תהליך ההטמעה של התכנית בבית הספר, במידת האפשר, וישמש כתובת לצוות החינוכי להיוועצות בסוגיות שיעלו בשיעורים.

          ג.       רשימת חומרים להדרכת המורים מובאת בנספח 7 להלן ובאתר שפ"ינט.

 

חזור

4.4    מסגרות ההדרכה לצוות החינוכי

          להלן מסגרות ההדרכה והליווי לעבודה בבית הספר:

          א.      מפגשי הכשרה לכל צוות המורים ("חדר מורים לומד") – לפחות שלושה  מפגשים בשנה

          ב.      מפגשי צוות  מחנכים – לפחות פעם בחודש

          ג.       במידת הצורך מפגשים פרטניים ובקבוצות קטנות עם היועץ החינוכי כדי לתכנן את השיעור מראש, או לאחר העברתו, כדי לעבד את הנושאים שעלו.

          ד.      בבית ספר שמתקיים בו מהלך מערכתי לקידום אקלים מיטבי (אח"ם) יהיו מפגשי הדרכת הצוות החינוכי על ידי היועץ בכישורי חיים חלק מהעשייה המערכתית לטיפוח האקלים הבית-ספרי. כמו כן אפשר להיעזר במדריך אח"ם לתכנון התכנית ולליוויה.

 

חזור

4.5    העברת התכנית בכיתות

          א.     מחנך הכיתה אחראי על העברה בפועל של התכנית בכיתתו.

          ב.     במקרים מיוחדים אפשר לשקול עבודת הנחיה משותפת של מחנך ויועץ.

          ג.      יש לבחון אפשרות של עבודה בחצאי כיתות כדי לאפשר מתן ביטוי אישי למספר רב יותר של תלמידים במהלך השיעור.

          ד.      מורה מקצועי המעוניין להעביר את  התכנית "כישורי חיים" בכיתה יכול לעשות זאת תוך קבלת ליווי והדרכה. אין לשלב מורים שאינם מקבלים ליווי והדרכה בהעברת התכנית.

          ה.      אפשר ליישם תכנים מתוך התכנית גם במסגרת השעות הפרטניות.

 

חזור

4.6    תפוקות מצופות

          א.     לפני תחילת יישומה של התכנית יגדיר הצוות החינוכי שתי תפוקות שתימדדנה לפחות פעמיים בשנה. כתפוקות אפשר להגדיר את התוצרים האלה: למידה ברמת ידע ולמידה של מיומנויות והתנהגויות נצפות.

          ב.      הצוות יגדיר גם את כלי המדידה המתאימים למעקב אחרי התפוקות שנקבעו, כגון שאלות על תיאורי אירוע, שאלונים, דפי תצפית, ריאיון אישי, דיווח עצמי, פורטפוליו.

 

חזור

4.7    תהליכי בקרה על יישום התכנית

          א.      בקרת התקן תבחן את הקצאת השעות ליישום התכנית "כישורי חיים" לכל כיתה.

          ב.      מנהלי בתי הספר יקיימו בקרה פנים-בית-ספרית על ביצוע התכנית פעמיים בשנה (בחודשים נובמבר ומאי) ויעבירו דיווח למפקח הכולל וליועץ הבכיר על ביצוע התכנית בכיתות ועל ההיבט המערכתי הכולל את הדרכת הצוות החינוכי (ראו את שאלוני הדיווח בנספח 8).

          ג.      שאלות על יישום התכנית "כישורי חיים" יופיעו בשאלון דיווח שנתי למנהלי בתי הספר שיופץ על ידי המשרד.

          ד.      יועצי בתי הספר, בשיתוף מנהלי בתי הספר, ימלאו סקר כישורי חיים אינטרנטי מטעם שפ"י פעם בשנה.

          ה.      מדריכי אח"ם (אקלים חינוכי מיטבי) ידווחו על יישום התכנית "כישורי חיים" בדיווח התקופתי על ההתערבות בבתי הספר.

          ו.       בכל בית ספר תיערך פגישת משוב והערכה מעצבת של הצוות המוביל לתכנית באמצע השנה במטרה לבחון את תהליכי העבודה.

          ז.       בבתי ספר שמתקיימת בהם התערבות מערכתית לקידום אקלים מיטבי (אח"ם) תיערך פגישת המשוב בשיתוף הצוות המוביל אקלים מיטבי ומדריך אח"ם.

 

חזור

4.8    יישום התכנית בבתי ספר שמונהג בהם "החינוך האישי"

          א.      בבתי ספר שמופעלת בהם תכנית "החינוך האישי" על ידי האגף לחינוך על-יסודי  יוטמעו  התכנים של כישורי חיים במסגרת שעות החינוך האישי.

          ב.       כל החינוכאים (מחנכי הכיתות שמונהג בהן "חינוך אישי") יעסקו בתכנית "כישורי חיים" במסגרת המפגשים של קבוצות השיח.

          ג.       במפגשים של קבוצות השיח ב"חינוך האישי" מוטמעות תכניות של יחידות נוספות במשרד החינוך. כל התכניות חייבות לעבור תהליך של עיבוד ושילוב על ידי הצוות המוביל את תכנית "החינוך האישי" ברמת המטה, ברמת המחוז ובבתי הספר עצמם.

          ד.       בתי הספר המפעילים את תכנית "החינוך האישי" מקבלים הדרכה. יועץ בית הספר ידריך את הצוותים החינוכיים בנושא הטמעת התכנית "כישורי חיים" ויתמקד בחיבורה ובשילובה של התכנית עם התכניות הנוספות המוטמעות ב"חינוך האישי".

          ה.      המליאות וישיבות הצוותים המורחבים תכלולנה עבודה על כל התכנים של חינוך אישי, ובכלל זה תוכני כישורי חיים.

 

חזור

 

 

5.       בעלי התפקידים  השותפים ביישום כישורי חיים ובקידום התחום החברתי

5.1    כללי

מעורבותם ושותפותם של בעלי התפקידים השונים הקשורים בהפעלת כישורי חיים ובקידום התחום החברתי בבית הספר הן תנאי הכרחי וחשוב לקידום הלמידה הרגשית, החברתית והערכית ולהטמעתה של התכנית "כישורי חיים" ולהפיכתה לחלק מאורח החיים הבית-ספרי. התפקידים השונים פרוסים ברמת מטה המשרד, ברמת המחוז וברמת בית הספר. להלן רשימת בעלי התפקידים הרלוונטיים על פי חלוקה לקבוצות:

          -       רמת המטה: מטה המשרד

          -       רמת המחוז: מפקחים כוללים; מפקחים על הייעוץ

          -       רמת בית הספר: מנהל בית הספר; רכז שכבה; יועץ בית הספר; רכז החינוך החברתי; מחנכי הכתה; מורים מקצועיים; פסיכולוג בית הספר.

 

חזור

5.  תפקיד מטה המשרד

          מטה המשרד אחראי על הנושאים האלה:

          -       פרסום המדיניות הנוגעת להפעלת התכנית בחוזרי המנכ"ל

          -       פיתוח חומרי למידה והדרכה  בנושאי כישורי חיים

          -       פרסום חומרי למידה ומערכי שיעור חדשים בנושאים שעל הפרק באתר האינטרנט  של  שפ"י

          -       ארגון כנסים וימי עיון לחשיפה של נושאים חדשים והטמעה של  נושאים מתוך התכנית

          -       הפצה של רעיונות להגדרת תפוקות ודרכי מדידתן

          -       עריכת ביקורים ותצפיות בכיתות, בתיאום עם המחוז ועם בית  הספר לצורך למידה ופיתוח נוספים של התכנית

          -       מעקב אחר יישום התכנית.

 

חזור

5.3    תפקיד המחוז

          א.     המפקח הכולל

                  1)     כללי

המפקח הכולל הוא הגורם האחראי לפיקוח על יישום מדיניות המשרד בבתי הספר ועל כן גם על היישום של התכנית "כישורי חיים".

                  2)    משימות ליישום התכנית

                         -     מעקב ובקרה אחר הפעלת שעת כישורי חיים בכל כיתות בית  הספר

                         -     מעקב ובקרה אחר הפעלתה של התכנית "כישורי חיים"

                         -     מעקב ובקרה אחר מתן הדרכה וליווי להפעלת התכנית.

          ב.     המפקח על היועצים

                  1)     כללי

מתפקידו של המפקח על היועצים לתווך את המדיניות ואת הדרישות של המשרד באשר ליישום התכנית ולספק ליועצים ולבתי הספר מקורות לליווי ולהדרכה כדי להטמיע את התכנית באופן מיטבי. 

                 2)     משימות ליישום התכנית

                         -     ייעוץ למנהל בית הספר באשר להיבטים המערכתיים בהתארגנות להפעלת התכנית

                         -     ייעוץ ליועץ בית הספר באשר לבניית התכנית השנתית "כישורי חיים"

                         -     מתן אישור לתכנים נבחרים במסגרת התכנית השנתית.

 

חזור

5.4   תפקיד בית הספר

          א.     מנהל בית הספר

1)     כללי

מנהל בית הספר הוא האחראי על יישום שעות הליבה בבית ספרו ועל ביצוע יעדי המשרד. על כן מתפקידו לאפשר את התנאים המפורטים להלן ליישום מיטבי של התכנית "כישורי חיים":

                         -     הקצאת שעה קבועה לכישורי חיים במערכת שעות הלימודים

                          -    הקצאת מסגרות להדרכת המורים לצורך הכנתם להנחיית התכנית באופן קבוע

                         -     הקצאת מסגרות לשיח בין אנשי החינוך העוסקים בחינוך ערכי חברתי ורגשי בבית הספר (יועץ, פסיכולוג, רכז חינוך חברתי, רכז שכבה, מחנך וכו') לשם הרחבת השותפויות בתכנון ובהפעלה של תכניות הלימוד השונות

                         -     מעקב ובקרה אחר יישום התכנית.

                  2)     משימות ליישום התכנית

                         א)   בראשית השנה

                               -     תכנון מסגרות הדרכה למורים להעברת התכנית

                               -     הובלת מפגש צוות מוביל אקלים לגיבוש תכנית העבודה השנתית ב"כישורי חיים"

                               -     הובלת הצוות החינוכי בקביעת שני יעדי תפוקה לשנת הלימודים

                               -     הובלת הצוות החינוכי בבניית כלי למעקב פנים-בית-ספרי ליעדי  התפוקה.

                         ב)   במהלך השנה

                               -     מעקב אחר קיום שיעור כישורי חיים פעם בשבוע בכל כיתה

                               -     כניסה לשיעור כישורי חיים לצפייה ולמעקב

                               -     מעקב אחר הדוח החודשי של המחנכים על ביצוע התכנית בכיתתם (ראו נספח 8)

                              -     הגשת שני דוחות על ביצוע התכנית לפיקוח הכולל באמצע השנה ובסופה (ראו נספח 8)

                               -     מילוי סקר אינטרנטי אודות ביצוע התכנית "כישורי חיים" בשיתוף עם יועץ בית הספר

                               -     הובלת 3 מפגשי הדרכה על התכנית "כישורי חיים" לכל הצוות החינוכי בהנחיית יועץ בית הספר

                               -     הובלת מפגשי הדרכה של קבוצות מחנכים ומורים מקצועיים ומעקב אחר ביצועם על ידי יועץ בית הספר פעם בשלושה שבועות, בהתאם למסגרות ההדרכה שנקבעו לשנת הלימודים

                               -     הובלת מפגשי "כישורי חיים" להורים בפורומים של: הנהגת ההורים/ כלל ההורים/ הורים-תלמידים

                               -     עידוד קיומו של יום שיא אחד לשנה ב"כישורי חיים"

                               -     נוכחות במפגשי הדרכת כישורי חיים  לכלל המורים בהנחיית יועץ בית הספר.

          ב.     רכז שכבה

                  1)     כללי

רכז השכבה אחראי להובלת התהליכים והמשימות החינוכיות בשכבתו, ועל כן הוא שותף בתכנון וביישום של כל המהלכים המקדמים את ביצוע התכנית "כישורי חיים" בשכבתו. בעל-יסודי, במסגרת ישיבת צוות מחנכי השכבה, ינחה היועץ את הצוות בהעברת התכנית "כישורי חיים".

                 2)     משימות ליישום התכנית

                         -     השתתפות במפגש הצוות המוביל אקלים לגיבוש תכנית העבודה השנתית בכישורי חיים

                         -     השתתפות במפגשי כישורי חיים למחנכי השכבה בהנחיית היועץ

                         -     השתתפות בתכנון, בהובלה ובהפעלה של מפגשי הורים, ימי שיא ופעילויות כישורי חיים היזומות על ידי בית הספר.

          ג.     יועץ בית הספר

                 1)     כללי

יועץ בית הספר, הבקיא בקידום תהליכים חינוכיים לחיזוק הרווחה הנפשית של התלמידים ולפיתוח אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר, יכשיר את המחנכים להנחיית התכנית.

היועץ ילווה וידריך את המורים בהנחיית התכנית, יחזק את היכולות שלהם לשיח דיאלוגי עם תלמידיהם, ירחיב את יכולתם להקנות כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי שגרה וסיכון לתלמידים ויפעל לתאם את המעורבות ואת השותפות בין כל בעלי התפקידים בבית הספר,  כגון רכז החינוך החברתי, רכז השכבה והפסיכולוג, כדי לבסס מהלך עבודה מערכתי בכישורי חיים.

                  2 )    משימות להטמעת התכנית וליישומה

                         א)   בראשית השנה

                               -     ליווי מנהל בית הספר בתכנון מסגרות להדרכת המורים בהעברת התכנית

                               -     ליווי הצוות החינוכי בגיבוש תכנית העבודה הבית-ספרית בכישורי חיים

                               -     בחירת שני יעדי תפוקה שנתיים יחד עם הצוות החינוכי

                               -     בנייה של כלי למעקב אחר יישום יעדי התפוקה יחד עם הצוות החינוכי

                               -     ליווי של המחנכות בגיבוש תכניות "כישורי חיים" הכיתתיות

                               -     הגשת  מתווה להדרכת המורים השנתית בכישורי חיים למנהל בית הספר ולמפקח על הייעוץ.

                          ב)   במהלך השנה

                               -     הנחיה של שלושה מפגשי הדרכה לפחות בכישורי חיים לכלל הצוות החינוכי

                               -     הנחיית מפגשי הדרכה לקבוצות של מחנכים ומורים מקצועיים פעם בשלושה  שבועות, בהתאם למסגרות ההדרכה שנקבעו בתחילת השנה

                               -     כניסה לשיעור כישורי חיים לשם ליווי המחנכים והדרכתם

                               -     שותפות בתכנון ובהובלה של מפגש הנהגת ההורים/ כלל ההורים/ הורים-תלמידים בכישורי חיים

                               -     ליווי פרטני של מחנכי הכיתות בהתאם לסוגיות המתעוררות בהנחיית התכנית

                               -     שותפות בתכנון יום שיא בכישורי חיים

                               -     הגשת דוח דיווח על ביצוע מתווה הדרכת המורים בכישורי חיים למנהל בית הספר ולמפקח על הייעוץ.

          ד.     פסיכולוג בית הספר

                 1)     כללי

עבודת הפסיכולוג החינוכי בבית הספר מבוססת על הרצף שבין מניעה להתערבות. הוא שותף באיתור תלמידים בסיכון ובהתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצורכי הילד והמערכת החינוכית. לפסיכולוג גם יכולת לתרום להטמעת התכנית "כישורי חיים".

                 2)     משימות ליישום התכנית

-      הפסיכולוג יהיה מקור לתמיכה ולהיוועצות למחנך וליועץ בעקבות שיעורי כישורי חיים שבהם נגלית מצוקה של תלמידים
ויש צורך בחשיבה נוספת ובהחלטה על המשך טיפול מחוץ לכותלי הכיתה.

                         -     בבתי ספר שהדבר אפשרי יהיה פסיכולוג בית הספר שותף בבניית תכנית הדרכה בכישורי חיים למורים ובהעברת מפגשים וסדנאות למורים ולהורים. 

          ה.    הרכז לחינוך חברתי

                1)      כללי

הרכז לחינוך חברתי פועל לקידום התחום החברתי-ערכי בהתאם למדיניות המשרד. הרכז מדריך את צוות המורים בכל הקשור לקידום הלמידה וההתנסות החברתית-ערכית ומוביל את ההבניה, את היישום ואת ההערכה של התכנית הבית-ספרית בתחום.

בבתי הספר היסודיים מכוונות פעולות הרכז ליישום יעדי המשרד בתחום החברתי להטמעת התכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך". בבתי הספר העל-יסודיים מכוונות פעולותיו לקידום הטמעתה של תכנית הליבה לשעת חינוך, "החינוך החברתי-ערכי-קהילתי – מסע בשביל הערכים". כל זאת תוך יצירת קשרים וזיקות ליזמות ולפעולות בית-ספריות בתחום החברתי.

                2)      משימות ליישום התכנית בשיתוף עם היועץ

                         -     השתתפות במפגש צוות חשיבה המגבש את תכנית העבודה השנתית בכישורי חיים

                         -     השתתפות בחשיבה סביב התכנית "כישורי חיים" הכיתתית יחד עם המחנך ועם היועץ

                         -     השתתפות בחשיבה ובתכנון של תכנית ההדרכה של המורים על ידי היועץ

                         -     השתתפות בחשיבה ובבנייה של מפגשי הורים, ימי שיא ופעילויות חברתיות המפתחות  כישורי חיים בבית הספר.

          ו.    מחנך הכיתה

                1)      כללי

                         א)   בבתי הספר היסודיים

מחנך הכיתה הוא המעביר בפועל את מערכי ליבת התכנית "כישורי חיים" ואת התכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך", וזאת כדי לממש את התפיסה הרואה במחנך הכיתה את הדמות החינוכית המשמעותית והקרובה ביותר לתלמיד, הנפגשת אתו במצבי חיים רבים של למידה ופנאי ומכירה אותו היטב. שיעורי כישורי חיים ושעת החינוך מזמנים הזדמנות למחנך להעמיק ולחזק את הקשר עם התלמידים ולהיות דמות משמעותית עבורם.

מחנך הכיתה אחראי לגיבוש התכנית "כישורי חיים" הכיתתית השנתית בהלימה לצרכים של תלמידי כיתתו, לתכנית הכיתתית לשעת חינוך "מפתח הל"ב" וליעדי המשרד.  

                         ב)   בבתי הספר העל-יסודיים

מחנך הכיתה הוא שמעביר בפועל את מערכי ליבת התכנית כישורי חיים ואת התכנית "החינוך החברתי-ערכי-קהילתי", וזאת כדי לממש את התפיסה הרואה במחנך הכיתה דמות חינוכית משמעותית. שיעורי כישורי חיים ושעת החינוך מזמנים למחנך הזדמנות להעמיק ולחזק את הקשר עם תלמידיו.

מחנך הכיתה אחראי לגיבוש התכנית כישורי חיים הכיתתית השנתית בהלימה לצרכים של תלמידי כיתתו, לתכנית "החינוך החברתי-ערכי-קהילתי" לכיתות ז' עד י"ב וליעדי המשרד.

                2)      משימות המחנך ליישום התכנית

-     הנחיית  שיעור כישורי חיים לתלמידי הכיתה

-     בניית חוזה לעבודה עם התלמידים בכישורי חיים הכולל התייחסות לחשיבות של מתן ביטוי אישי לכל תלמיד ליצירת תנאים של סובלנות, קבלה וחוסר שיפוטיות

-     הנחיית התלמידים בכתיבת רפלקציה אישית על מעורבותם בתכנית (ראו בנספח 5)

-      נוכחות במפגשי ההדרכה של היועץ

-     קיום שיחות אישיות ובקבוצות קטנות (בשעות הפרטניות) בנושאים נבחרים מתוך התכנית "כישורי חיים" ובנושאים העונים על צרכים העולים בכיתה

-     ייזום מפגשי היוועצות פרטניים עם יועץ בית הספר או  עם הפסיכולוג והשתתפות בהם

-      הנחיית ערבי הורים והורים-תלמידים בנושא כישורי חיים

-     הגשת דוח על ביצוע התכנית למנהל בית הספר פעמיים בשנה (ראו בנספח 8).

          ז.    תפקיד המורים המקצועיים

                1)     כללי

על פי התפיסה החינוכית הרואה בכל מורה מחנך על כל המורים המקצועיים להיות שותפים בהדרכה הניתנת למורים בכישורי חיים מתוך כוונה לחזק את מיומנויותיהם בהנחיית שיח חופשי בכיתה ולבסס את מקומם כדמויות חינוך משמעותיות עבור התלמידים. בעל-יסודי יקבלו מורים מקצועיים המעוניינים להנחות את התכנית "כישורי חיים" בכיתה מסוימת את אישורו של מנהל בית הספר בתיאום עם היועץ החינוכי.

                2)     משימות ליישום התכנית

                        -      נוכחות פעילה במפגשי ההדרכה לתכנית בהתאם לתכנית העבודה הבית-ספרית

                        -      השתתפות בבחירת  שני יעדי תפוקות התכנית לשנת לימודים

                        -      מתן ביטוי לתכנית "כישורי חיים" במקצוע שהם מלמדים

                        -      נוכחות במפגשי הורים, בימי שיא ובפעילויות בית-ספריות בתחום של כישורי חיים.

 

חזור

 

6.    נספחים

חזור

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/4(ב), כ"ד בכסלו התשע"א, 01 בדצמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/12/2022