education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

9.7-13  לימודי הערבית בבתי-הספר העבריים הכלליים והדתיים

 
1. מבוא

1.1
תמצית

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

סעיף זה מפרט את מספר שעות הלימוד בערבית שחובה ללמד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. תוכנו כבר פורסם בחוזר "הודעות ומידע" סז/9(א), סעיף 9.7-12.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007

ב. התחולה:  חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בחינוך הכללי והדתי

ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

סעיף 9.7-12 בחוזר "הודעות ומידע" סז/9(א), "הוראת הערבית בבתי-הספר העבריים - בתוקף.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

    - סעיף 380 בחוזר נה/10, "מדיניות החינוך הלשוני בישראל" - בתוקף
    - חוזר שכפול 31, התשנ"ו, "מדיניות החינוך הלשוני בישראל" - בתוקף
    - חוזר מיוחד כ', התשנ"ו, "ארגון הלימודים בביה"ס העי"ס", ס"ק 1.6(ו) - בתוקף
    - - סעיף 378 בחוזר נז/9, "בחינות הבגרות בעולם הערבים והאסלאם" - בתוקף.

 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
מנהלי מוסדות החינוך והמורים והמפקחים לערבית בחינוך הכללי והדתי.
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  האגף לחינוך על-יסודי והמזכירות הפדגוגית

ב. בעל התפקיד:  מנהל האגף לחינוך על-יסודי והמפמ"ר לערבית

ג. מספר הטלפון: 

בעל-יסודי: 02-5603259; המפמ"ר לערבית: 02-5603597

ו-050-6282026.


ד. כתובת הדוא"ל: 
 
1.7
נספחים
 

2.  ההנחיות
2.1 בכיתות חטיבת הביניים (כיתות ז'-ט')

הוראת ערבית בכיתות ז'-ט' היא חובה בהיקף של 3 ש"ש, בכל אחת משכבות הגיל. מבתי-ספר המלמדים ערבית בהיקף נמוך מ-3 ש"ש בכיתה, או שעדיין אינם מלמדים ערבית כלל, תיגרע "השעה הצבועה" שהמשרד מעביר לטובת לימודי הערבית. צרפתית היא החלופה היחידה המאושרת. כל שפה אחרת לא תבוא במקום ערבית. עם זאת, לתלמידים עולים דוברי רוסית ואמהרית יש אפשרות ללמוד ולהיבחן ברוסית או באמהרית כחלופה לערבית.
2.2 בכיתות י'

חובה ללמד ערבית בכיתות י'. צרפתית היא החלופה היחידה המאושרת, למעט תלמידים עולים דוברי רוסית ואמהרית, שיש להם אפשרות ללמוד ולהיבחן ברוסית או באמהרית כחלופה לערבית.

לתלמידים ניתנת האפשרות לבחינת בגרות חיצונית בהיקף של יחידת לימוד אחת. יחידה זו נצברת ואף עומדת בפני עצמה. כדי להגביר את היקף הלימודים המשרד מסייע לבתי-הספר באמצעות תוספת שעות עידוד על פי תבחינים המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד ועל ידי המפמ"ר לערבית.
2.3 בכיתות י"א-י"ב

לכיתות י"א-י"ב מוצעים שני מקצועות בחירה בהיקף של 5 י"ל כל אחד:

א. ערבית ב. עולם הערבים והאסלאם (לימודי המזרח התיכון). בערבית אפשר להתמחות גם בערבית מדוברת לצד הערבית התקנית-הספרותית. משרדנו מסייע לבתי-הספר באמצעות תוספת של שעות עידוד.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/12/2022