education - חינוך מצבת עובדי הוראה שאינם רשמיים

 

מידע על ערוצי הפנייה למוקדי תמיכה ושירות:

• פניות של רשויות ובעלויות – דף תמיכה, הדרכה ושירות בפורטל רשויות ובעלויות חינוך
• פניות של מנהלים ובעלי תפקידים במוסדות חינוך – דף מוקדי תמיכה והדרכה בפורטל מוסדות
• פניות של עובדי הוראה – דף שירות ותמיכה בפורטל עובדי הוראה

פורטל עובדי הוראה
 
כניסה למערכת למוטב   כניסה למערכת למוסד

אישורים מיוחדים לעובדי הוראה

מערכת עוש"ר מנהלת נתונים עבור עובדי הוראה שאינם רשמיים.
האתר משמש מוטבים, מוסדות חטיבה עליונה, מוסדות להכשרת עובדי הוראה, ומוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי.
ניתן לצפות בנתוני דיווח , נתוני כח אדם בהוראה ובדוחות חישובים לתשלום.
בנוסף ניתן לבקש אישורים מיוחדים ולצפות בסטטוס ונתוני האישור.


דרישות מערכת:
אקספלורר 9 ומעלה (תאימות ל-7), או כרום. תוכנת  Acrobat 7 ומעלה.

 
 • בהתאם לחוזרינו לבעלויות תשפ"ג/3 בשנה"ל תשפ"ג התווסף בעל תפקיד בחטיבה העליונה:
  "מוביל מח"ר" קוד תפקיד 1026
  בעל התפקיד יהיה זכאי לגמול בשיעור של 6% וכן אפשרות ל-2 ש"ש תפקיד (מהשעות הפרונטאליות).

 • מדריך למשתמש - דוחות למוסדות חינוך מיוחד במוכש"ר שהצטרפו לרפורמת אופק חדש

 • החל משנה"ל תש"ף גם במוסדות הכשרת עובדי הוראה וגם במוסדות יסודי מוכר שאינו רשמי ייבדק חריגת משרה בכל מוסדות העסקה של המורה. מדריך למשתמש.

 • חדש! ניתן לצפות בדוח גמול חונך.
  הדוח מכיל את החונכים הזכאים לגמול ומספר המתמחים שדווחו עבורם.
  ניתן לצפות בדוחות למוסד ובדוחות למוטב.

 • שגיאה 13:
  עו"ה שנשלח עבורו הצהרה שאינו שייך לאף ארגון בשנה"ל הקודמת ההצהרה תקפה גם לשנה"ל הנוכחית.(יש לשלוח ממשק מצבת לצורך עדכון) לעובדים חדשים יש לשלוח הצהרה שאינו שייך לאף ארגון השנה.

 • ניתן להגיש בקשות להצטרפות לרפורמה "עוז לתמורה" באופן חריג עד ה 15.11.18

 • חישוב מענק יובל מעודכן במערכת לשנה"ל תשע"ח.
  שימו לב להערה בדוח מענק יובל: "נתוני טיוטה – לא לתשלום"
  לאחר שהנתונים יאושרו הם יועברו לתשלום וההערה תוסר.
 • רכז מעורבות חברתית - הודעה חשובה! קוד התפקיד לרכז מעורבות חברתית הינו 767 (לא לדווחו בקוד התפקיד של רכז חינוך חברתי).
 • חובה לדווח את שני התפקידים הבאים בכל מוסד: 1. רכז בטחון 2. רכז לקויי למידה

    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2022