education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
מבוא
 

מטרות המערכת ויעדיה

 

מערכת דיווח שעות בית ספרית, המאפשרת הזנת נתוני עובדי הוראה מבתי הספר ואישורם ע"י פקידי השכר לצורך תשלום שכר. 

דיווחים עבור מורים שהצטרפו לרפורמה "אופק חדש" מדווחים בעזרת מערכת "אופקית", ושאר הדיווחים בעזרת מערכת מדב"ס.

גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לבית הספר באמצעות מערכת המדב"ס/אופקית. 

המערכת מאפשרת לבתי הספר לנהל שעות שבועיות, היעדרויות, מילוי מקום, שעות בודדות, תפקידים, ליווי טיולים והפסקות משרה וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מכוונת.

 

 

במדריך זה ניתן למצוא הוראות צעד אחר צעד לשימוש בתוכנה.


לנוחיותך סימנים מוסכמים במדריך:

  אופקית : תחת הכותרת אופקית תוכל למצוא הנחיות המיוחדות למשתמשי

                   מערכת אופקית.

                   הערות מיוחדות לאופקית יופיעו בתחתית דף ההסבר.

 הערה: תחת הכותרת הערה תוכל  למצוא מידע נוסף.

   טיפ:    תחת הכותרת טיפ תוכל למצוא מידע המקל ומשפר את העבודה

                במערכת.

  אזהרה:  סימן זה מתריע בפני תקלות אפשרויות. 

  

 

* שמות תפריטים ופקודות מופיעים  מודגשים.

*שמות מסכים מופיעים בהדגשה נטויה.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  03/08/2018