education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דרכי פנייה - בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע - התשנ"ח - ‏1998
 

כללי

 1. חוק חופש המידע מאפשר קבלת מידע, כפי שהוא מצוי במשרד החינוך בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו.
  מידע כהגדרתו בחוק הוא "כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב": מידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים.
  בפניות אחרות, כגון: שאלות, הערות או תלונות, ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור או ליחידות המקצועיות, המטפלת בנושאי הפניות.
  המידע ניתן בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח - ‏1998 ולתקנות חופש המידע.
 2. על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט - ‏1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך ‏20 ש"ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש, אלא אם קיים פטור מאגרה, עפ"י התקנות. ראו פירוט תחת אגרות חופש המידע.
  אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול עד ‏4 שעות עבודה.
  קיימות אגרות נוספות - אגרת טיפול ואגרת הפקה, המוטלות מכוח החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999. ראו פירוט תחת אגרות חופש המידע.
  בדבר אגרות ופטור מאגרות ראו גם האמור בסעיף 18 לחוק ותקנות חופש המידע (אגרות) מידע שיש להעמידו לפי סעיף 6 לחוק פטור מאגרת בקשה.
  המשרד גם מפרסם באתר המשרד, כשירות לציבור, מידע רב ומגוון בתחומים הנוגעים לפעולותיו.
 3. קיימות שתי אפשרויות להגשת בקשה ולתשלום האגרה:
  א. פנייה ותשלום באמצעות כרטיס אשראי.
  ב. באמצעות משלוח בקשה בדואר ותשלום האגרה בבנק הדואר.

 

הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע במסגרת החוק

 1. הגשת בקשה ותשלום אגרה באמצעות כרטיס אשראי, דרך שירות התשלומים הממשלתי (שוהם):
  ביצוע הפנייה והתשלום באתר שירות התשלומים הממשלתי – משרד החינוך חופש המידע.
 2. משלוח בקשה כאשר קיים פטור מתשלום אגרה או כאשר תשלום האגרה נעשה באמצעות בנק הדואר:
 • הבקשה תוגש באמצעות מילוי טופס בקשה. נבקשכם לדאוג למלא את פרטיכם ודרכי ההתקשרות אליכם על גבי הטופס, לפרט במדויק את המידע המבוקש ולחתום על התחייבות, כנדרש.
 • המסמכים שיוגשו: טופס הבקשה, אליו יצורפו: קבלה מקורית חתומה על סך 20 ש"ח של אגרת הבקשה ששולמה בבנק הדואר, או המסמכים הנדרשים במקרים בהם קיים פטור מתשלום אגרת בקשה - בהתאם לסוג הפטור.
  את תשלום האגרה ניתן לבצע בכל אחד מסניפי בנק הדואר לזכות חשבון משרד החינוך מס' ‏98 222 00 (אגרות בגין חוק חופש המידע).
 • משלוח הבקשה בדואר: את טופס הבקשה שאליו מצורפים קבלה מקורית חתומה על תשלום אגרת הבקשה ע"ס 20 ₪ או המסמכים הנדרשים במקרים בהם קיים פטור מתשלום אגרת בקשה, יש לשלוח לכתובת הבאה: הממונה על יישום חוק חופש המידע, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך, רחוב שבטי ישראל ‏29, ירושלים ‏9100201.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/02/2016    

עדכוני rss